Skip navigation

5.1. A kognitív képességek rendszere

A kognitív folyamatok, képességek valósítják meg az értelmi működést, mely folyamatokat két nagy csoportba oszthatjuk, a közvetlen (érzékelés, észlelés, figyelem) és a közvetett (emlékezés, képzelet, gondolkodás) megismerő folyamatokra (Keményné, 2006).

A közvetlen megismerő folyamatok a „jelenlévő, pillanatnyilag ránk ható közvetlen valóság felfogását teszik lehetővé” (Keményné, 2006: 80).

- Érzékelés: A külvilág ingereinek felfogása az érzékszervek, illetve érzékelő sejtek (receptorsejtek) segítségével, az érzékszervekre ható ingerek nyomán az agyban érzékletek jönnek létre (Keményné, 2006), melyek az egyszerű ingerek tapasztalásaiként fogalmazhatók meg (Atkinson és mtsai, 1999).

- Észlelés: Az érzékszervekre ható ingerek jelentéssel való felruházása, értelmezése (N. Kollár és Szabó, 2004), az érzékletek integrációiként jönnek létre az észleletek (Atkinson és mtsai, 1999).

- Figyelem: A tudat szelektív irányultsága, a fontos ingerek többi inger közüli kiemelése, illetve elkülönítése (Keményné, 2006), „… legfontosabb funkciója (…) az észlelés kiemelése, élesebbé tétele, valamely részlet fókuszba állítása” (N. Kollár és Szabó, 2004, online).

A közvetett megismerő folyamatok a pillanatnyilag jelen nem lévő valóság felfogását, mélyebbre ható megismerését teszik lehetővé. A közvetlen megismerő folyamatokra épülve hatnak az egyén funkcionálására (Keményné, 2006).

- Emlékezés: Az emlékezés által korábbi észleleteinket fel tudjuk idézni, anélkül, hogy az őket eredetileg kiváltó ingerek jelen lennének, a folytonosság, az „én” érzését biztosítja számunkra (Keményné, 2006).

- Képzelet: „Az a lelki tevékenység, képesség, amellyel a tudatban a valóság ismert elemei alapján új képeket alkotunk” (Juhász és mtsai, 1992: 673).

Gondolkodás: „Az a legmagasabb rendű mentális folyamat, amely fogalmak alkotásával és gondolkodási műveletek segítségével a valóság összefüggéseinek megértését, új ismeretek szerzését és problémák megoldását teszi lehetővé. A gondolkodás során a valóság közvetett és mélyreható megismerése történik, a beszéd és a fogalomrendszer segítségével” (Keményné, 2006: 114).

Közvetlen megismerő folyamatok
Közvetett megismerő folyamatok
Érzékelés (recepció)

Észlelés (percepció)

Figyelem (szelekció)
Emlékezés (memória)

Képzelet (fantázia)

Gondolkodás

A kognitívfolyamatok rendszere (ábra forrása: Keményné, 2006 alapján saját szerkesztés).