Skip navigation

4.6. Az értelmi fogyatékosság ikonológiai ábrázolása a reneszánsz festészetben: a „bolondkő” eltávolítása

A reneszánsz festészetében egy különös, újszerű motívum jelenik meg az 1400-as évek végétől kezdve. Olyan téma, amely az értelmi fogyatékosság, illetve a tágabb értelemben vett „bolondság”[1] tárgyiasulásával, illetve az attól való megszabadulással foglalkozik. A „bolondság kövének” eltávolításáról van szó.

Hieronymus Bosch (1450-1516) egyik korai festménye a „bolondkő”-tematika előképének tekinthető. A „kőmetszést” majd a 16. század németalföldi festői ábrázolják szívesen. Bosch 1475-és 1480 között készült képének címe „A kőoperáció” (ismert még a Kőmetszés, A balgaság gyógyítása címen is). Az olajfestmény egy stilizált, képzeletbeli operációt ábrázol, amelynek során egy orvos a széken ülő páciens fejéből eltávolítja a bolondságot előidéző tárgyiasult szubsztanciát, azaz a bolondkövet. 

13. kép: Hieronymus Bosch: A kőmetszés. (1475-1480) Prado, Madrid

Meg kell jegyeznünk, hogy ez a „gyógymód” nem volt része a korabeli orvosi gyakorlatnak. A korabeli kézikönyvek és más források nem utalnak arra, hogy hasonló operációt a valóságban végrehajtottak volna. A kőmetszés tehát egy stilizált gesztus, egy szimbolikus sebészi beavatkozás, amely – ha az orvosi praxisnak nem is volt szerves része – annál gyakrabban volt témája a korabeli vásári bohózatoknak, a vándorszínészek által rögtönzött vígjátékoknak (farce).[2]

A szóban forgó Bosch-kép csupa megfejtendő ikonológiai talány, utalásszerű jelzés, többféleképpen értelmezhető allegória. A néző egy kör alakú kivágáson át tekint a békés tájképbe helyezett jelenetre. A kép alsó és felső részén kalligrafikus írással a következő felirat olvasható: „Meester snijt die keye ras/Myne nam is Lubbert  das” (A mester gyorsan kivágja a követ, nevem Lubbert Das). Megjegyzendő, hogy a „lubbert” főnév a korabeli holland nyelvben az értelmi fogyatékos személyek egyik közismert gúnyneve volt (Southgate, 2003), Lubbert Das komikus figurája pedig ismert a korabeli holland irodalomból.

A képen négy személyt láthatunk. A főszereplő az operáció elszenvedője, egy kövérkés, sápadt arcú férfi, aki a székhez kötözve, kényszeredetten veti alá magát az orvosi beavatkozásnak. Tőle jobbra áll egy nőalak, arcán a teljes közöny és unalom kifejezésével, fején egy csukott könyvvel, és egy hatalmas hagyma formájú talapzaton álló asztalhoz támaszkodik. A nőalak funkciója a képen nehezen értelmezhető. A csukott könyv talán a középkori skolasztikus filozófiát jelképezi, amely a képen zajló cselekmény szempontjából teljesen érdektelen és haszontalan. A másik jelenlévő passzív szereplő egy szerzetescsuhát viselő férfi, aki egy csukott serleggel a kezében feltehetően az itt szintén hasznavehetetlen teológiai tudást szimbolizálja. A festmény igazi cselekvő szereplője, aktora a fején felfordított tölcsért viselő sebész, kezében késsel, övén egy vér- vagy vizeletvizsgáló edénnyel (uroszkóp). (Lásd: Southgate, 2003.)

A kés és az uroszkóp igazi ikonológiai attribútumok a sebész és orvos hivatás egyértelmű jelzésére szolgálnak. A tölcsér pedig Bosch képi szimbolikájában a csalárd szándékot, hitványságot jelképezi. A fordított tölcsér alá rejtőzködő viselője ugyanis rejtőzködik Isten szeme és áldása elől. (Bosch, 2010.)

A kép legmeghökkentőbb részlete, hogy az orvos vágása nyomán nem kő, hanem egy virág (feltehetően egy tulipán) ugrik ki a páciens fejéből, melynek párja az asztalon látható.

14. kép: Hieronymus Bosch: A kőmetszés. (Részlet)

A drasztikus operáció eredménye tehát jelen esetben nem a bolondkő, hanem egy tulipán eltávolítása a háborodott elméjű páciens, Lubbert koponyájából. Ez azonban nem véletlen: Bosch groteszkbe hajló szatirikus ábrázolásmódjának allegóriája itt is a korabeli nézőközönséghez szól: a „tulipán” szó a 16. századi holland nyelvben az értelmi fogyatékosság, a bolondság gúnyos megnevezésére is szolgált.  

A kőmetszés (jelen esetben tulipán-eltávolítás) allegorikus ábrázolása Bosch után a 16. századi festészetben kedvelt téma lett. A bolondság, értelmi fogyatékosság okának konkrét tárgyiasult manifesztumban (kődarabban, virágban) való keresése, és az attól való megszabadulás elképzelt műveletének képi ábrázolása itt még csak esetleges. Mindezekkel együtt ez a radikális és groteszk gyógymód a később megerősödő medikális modell bizonyos elemeit már előrevetíti.



[1] A tágabb értelemben vett bolondság kategóriájába tartozik az értelmi fogyatékosságon túl minden olyan tulajdonság, amely okot adott a korabeli közgondolkodás számára az e tulajdonságok hordozójának kirekesztésére, eltávolítására. Őket zárták menhelyekre, asylumokba, ők voltak Brandt bolondhajójának utasai.

[2] A korabeli vásári mutatványok részét képező farce-komédia sebész szereplője a koponyaműtét mozdulatait utánozta, miközben a szükséges pillanatban vérzést imitált a kezében tartott állati vérrel töltött hólyag segítségével, és az „operáció” végén felmutatta a másik kezében addig rejtegetett kődarabot.