Skip navigation

2. Az ép és a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének jogi szabályozása, alapdokumentumai

A fejezet tartalma

A fejezet ismerteti a tárgykörre vonatkozó főbb törvényeket, rendeleteket és az együttneveléshez szükséges alapdokumentumokat. A törvények közül kiemelten foglalkozik a fogyatékosok jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi törvénnyel, a 2011. április 25-én megjelenő Magyarország Alaptörvényével és a 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel, valamint szól az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról és a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiről. A fejezet bemutatja az ép és a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésével kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeket.

A fejezet célja

A hallgató ismerje és értse meg:

  • a sajátos nevelési igényű és ép gyermekek együttnevelésének alapelveit,
  • az integrált-inkluzív neveléssel kapcsolatos törvényi hátteret,
  • az integrált-inkluzív nevelés eredményességének feltételeit,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált-inkluzív óvodai nevelésének alapelveit, irányelveit.

A hallgató legyen képes:

  • az integrált-inkluzív neveléssel kapcsolatos szakmai ismereteit bővíteni,
  • az integrált-inkluzív neveléssel kapcsolatos jogszabályokat, óvodai alapdokumentumokat értelmezni,
  • az integrált-inkluzív neveléssel kapcsolatos szemléletét formálni,
  • empatikusan viszonyulni a sajátos nevelési igényű gyermekekhez.

A hallgató attitűdje legyen:

  • empatikus, toleráns, elfogadó.

A fejezet feldolgozása

A fejezet feldolgozását, megtanulását segítik a szövegben lévő kiemelések, bekeretezett szövegrészek, képek, videó fájlok. A témával kapcsolatos széles tájékozottság megszerzését a tananyagot kiegészítő internetes olvasmányok, valamint a fejezet végén felsorolt kötelező és ajánlott szakirodalmak nyújtják. A tananyag elsajátításának ellenőrzését a lecke végén található önellenőrző feladatok szolgálják.