Skip navigation

8. Az autizmus spektrum zavarral élő óvodás gyermekek nevelése, az óvodapedagógus fejlesztési feladatai

A fejezet tartalma

A fejezet első része ismerteti a témakörhöz tartozó alapfogalmakat, az autizmus spektrumzavar csoportjait, legfontosabb jellemzőit. A fejezet rámutat arra, hogy melyek azok a jellemző gyermeki megnyilvánulások, amelyeket az óvodapedagógusnak észre kell vennie. Bemutatja az együttnevelés feltételeit, azokat a speciális eszközöket, amelyekre az óvodában szükség lehet. A fejezet második része részletezi az óvodapedagógus ajánlott sérülésspecifikus feladatait, az óvodapedagógustól elvárható magatartásformákat, az általános nevelési és fejlesztési elveket, az autizmus spektrum zavarral élő óvodás gyermekek nevelésében, fejlesztésében alkalmazott speciális eljárásokat, módszereket.

A fejezet célja

A hallgató ismerje és értse meg:

  • a témakörhöz tartozó alapfogalmakat,
  • az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek csoportjait, legfontosabb sajátosságait,
  • az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai nevelésének feltételeit,
  • az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrált-inkluzív nevelésével kapcsolatos óvodapedagógusi sérülésspecifikus feladatokat.

A hallgató legyen képes:

  • a témakörrel kapcsolatos szakmai ismereteit bővíteni,
  • az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrált-inkluzív óvodai nevelésével kapcsolatos szemléletét formálni,
  • elfogadni a autizmus spektrum zavarból adódó sajátos nevelési igényeket,
  • empatikusan viszonyulni az autizmus spektrum zavarral élő gyermekekhez,
  • bekapcsolódni az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek integrált-inkluzív óvodai nevelésébe.

A hallgató attitűdje legyen:

  • empatikus, toleráns, elfogadó.

A fejezet feldolgozása

A fejezet feldolgozását, megtanulását segítik a szövegben lévő kiemelések, bekeretezett szövegrészek, képek, videó fájlok és a kislexikon. A témával kapcsolatos széles tájékozottság megszerzését a tananyagot kiegészítő internetes olvasmányok, valamint a fejezet végén felsorolt kötelező és ajánlott szakirodalmak nyújtják. A tananyag elsajátításának ellenőrzését a lecke végén található önellenőrző feladatok szolgálják.