Skip navigation

9. A cigány nép története a rendszerváltásig. A történeti kutatás forrásai, módszerei (levéltári források, jogszabályok, oral history, stb.)

Előismeret

A cigány nép olyan nép, melynek nem volt saját állama, és egészen a legújabb időkig nem volt saját írásbelisége és értelmisége. Az ilyen sajátosságokkal rendelkező népeket a történettudomány hosszú ideig „történelem nélkülinek” tekintette, mivel a hagyományosan használtkutatási források esetükben nem adtak megfelelő információt.

Mivel a cigányság története során nem hozott létre írásos dokumentumokat, kutatható forrásokat saját magáról, a kutatásokban csak azokra a külső forrásból származó dokumentumokra támaszkodhat a tudomány, melyek a cigányokkal együttélő, de őket nem vagy kevéssé ismerő, jó esetben érdektelen, rosszabb esetben ellenséges környezettől származnak.

A 20. század második felétől ezek mellett a szórványosnak tekinthető források mellett a figyelem az ún. „belső történelem” felé irányult, melynek forrásai a hagyomány, a nyelv, a szokások, a kultúra elemei voltak.

A cigányság történetének feltárása, a valóban hiteles leírás több tudományterület összekapcsolásával valósítható meg. Figyelembe kell venni a történettudomány mellett szociológia, az antropológia, a néprajz, az etnológia, stb. kutatási módszereit és eredményeit is.

Fejlesztendő kompetenciák

Személyes kompetenciák: nyitottság, érdeklődés, kreativitás, motiváció, érzelmi, önkifejezés, motiváció, elkötelezettség és kezdeményezés, teljesítmény, motiváció, találékonyság

Szociális kompetenciák: együttműködőkészség, tolerancia, jó kapcsolatteremtés, egymás kölcsönös megbecsülése, meggyőzés és meggyőzhetőség képessége, vezetés, kapcsolatépítés

Kognitív kompetenciák: problémamegoldó készség, kritikai gondolkodás, problémaérzékenység, kutatói szemlélet, történeti érzék, kombináció, következtetés, feldolgozás, értelmező kibontás, következtetések levonása, értékelés és döntéshozó képesség, indukció és dedukció képessége, kognitív vizualizálás

Irodalom

Tóth Péter  Cigány történet - roma történelem
http://publikacio.uni-miskolc.hu/data/ME-PUB-36571/cigany_roma.pdf

Bíró Boglárka: Bevezetés a cigányság néprajzába In: Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerk: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék 2006. 58-60.o.

A magyarországi cigányság történetére vonatkozó kutatások néhány aspektusáról
http://www.romapage.hu/article82-A-magyarorszagi-ciganysag-tortenetere-vonatkozo-kutatasok-nehany-aspektusarol

Vekerdi József A magyarországi cigány kutatások története
http://mek.oszk.hu/08400/08452/

Havas Gábor Cigányok a szociológiai kutatások tükrében
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_ciganyok_magyarorszagon/pages/003_Ciganyok_a_szociologiai_kutatasok.htm