Publikációs stílus

A kéziratokkal szemben általános elvárás a tudományos publikációkban szokásos stílus követése, az akadémiai nyelvhasználat és a magyar helyesírás szabályainak pontos betartása. A hivatkozások kezelése a Magyar Pedagógia irányelveinek megfelelően történik, kiegészítve a történettudomány-specifikus hivatkozásokkal (pl. levéltárak jelzetei).

Hivatkozások a szövegben

A szövegben a hivatkozás a szerző(k) nevével és a megjelenés évszámával történik. A szerző(k) neve lehet része a mondatnak [… amint Németh András tanulmányában (2009) közölt eredmények …], vagy szerepelhet zárójelben [… a jelenség alapos elemzése (Németh, 2009) során…].

Két szerző nevét az „és” választja el egymástól: (Németh és Pukánszky, 2004).

Több név esetén a nevek között vessző áll, az utolsó két név között "és" van: (MészárosNémeth és Pukánszky, 1998).

Háromnál több név esetén az első előforduláskor az összes szerző neve szerepel (KériNémethPukánszky és Szabolcs, 2013), a további előforduláskor az első szerző neve és a „mtsai” rövidítés, vagy ennek latin megfelelője (Kéri és mtsai, 2013)

A szövegben a nevek első előfordulásukkor dőlt betűvel jelennek meg.

A szó szerinti idézeteket idézőjelek fogják közre, a hivatkozás megjelöli az oldalszámokat is (Németh, 2004. 200. o.). Az oldalszám pontos megjelölése azonban nem csak az idézetek esetében fontos, hanem minden egyéb gondolati elem átvételénél is, ellenkező esetben sérül a hivatkozás legfőbb funkciója: a pontos visszakövethetőség. Az oldalszámot ilyen esetekben „o.” jelöli. 

Egy zárójelen belül egy szerző különböző munkáira hivatkozva a nevet csak egyszer írjuk, utána következnek az évszámok, egymástól vesszővel elválasztva (Pukánszky, 2012, 2011, 2010).

Egy zárójelen belül több szerző munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontosvessző (;) választja el (Németh, 2007; Pukánszky, 2010; BaskaHegedűs és Nóbik, 2013).

Ha egy szerzőnek azonos évben publikált több írására hivatkozunk, azokat az egyes évszámok után írt betűkkel különböztetjük meg (Németh, 2005a).

Korábbi kiadások, fordítások jelzése. Ha a szerző egy munka fordítására, reprintként kiadott változatára, későbbi kiadására vagy gyűjteményes kötetben újra megjelent változatára hivatkozik, és fel kívánja tüntetni az eredeti megjelenés idejét is, ezt két időpont feltüntetésével teheti meg. Az eredeti évszám törtvonallal elválasztva megelőzi az utóbbit. Csak annak a kiadásnak az adatait kell megadni, amelyikre a hivatkozás vonatkozik. Például: (Fináczy, 1922/1984). Fináczy Ernő (1922/1984): Az ókori nevelés története. Budapest.

 

Levéltári források hivatkozási rendje:

Levéltári források hivatkozása az egyéb típusú források hivatkozásától eltérően lábjegyzetben történjen. A lábjegyzetben a következő adatok feltüntetése szükséges: A levéltár mozaikszavas rövidítése (BFL, MNL, MTAKK), Szekció jelölése, fondcsoport, törzsszám, Doboz, dosszié, csomó. Ügyiratszám. A forrás szerzője: a forrás címe. Keletkezési év, hó nap. Keletkezési hely.

Például: MNL K 636. 44–2. tétel, 883. doboz. 216/1939. Szabó Miklós jelentése az 1939/1940. évi felvételiről a VKM miniszter részére. Budapest, 1939. június 29.

A levéltári források lelőhelyét pedig a bibliográfiában a szakirodalmaktól elkülönítetten „Levéltári források” megjelölés alatt kell feltüntetni feloldva a levéltár mozaikszavas megjelölését, a szekció és a fondcsoport alatt található forráscsoportok pontos megnevezését, illetve a dobozokban található források nevét, vagy jellegét.

Például: Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) K 636. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Egyetemek, főiskolák és tudományos intézetek 1919–1944. 49. doboz, 25. tétel (1922) Az Eötvös Collegium ügyei 1921–1922-ben.

 

Az irodalomjegyzék stílusa

Önálló könyvek

Szerző(k) (évszám): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe dőlt betűvel.

Például: Németh András (2004): A magyar pedagógia tudománytörténete. Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, nemzeti sajátosságok. Gondolat Kiadó, Budapest.

On-line könyv

Szerző Neve (évszám): Könyv címe. Letöltés: http://pontos.webcím. Letöltési idő. Ha a kötet nyomtatásban is megjelent, meg kell adni a kiadót és a helyet is: Szerző Neve (évszám): Könyv címe. Kiadó, Kiadási hely. Letöltés: http://pontos.webcím. Letöltési idő.

Például: Baska Gabriella, Hegedűs Judit és Nóbik Attila (szerk.): A neveléstörténet változó arcai. A múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. Letöltés: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/a-nevelestortenet-valtozo-arcai/ 2014. március 13. 11:23.

Szerkesztett könyvek

Szerző(k) (évszám, szerk.): Cím. Kiadó, kiadás helye (város). A könyv címe dőlt betűvel.

Például: Nóbik Attila és Pukánszky Béla (szerk.): Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.

Könyvfejezetek

Szerző(k) (évszám): Fejezet (tanulmány) címe. In: Szerkesztő(k) neve (szerk.): Könyv címe. Kiadó, kiadás helye (város). Oldalszámok: a fejezet első és utolsó oldala. A könyv címe dőlt betűvel.

Például: Szabolcs Éva és Hegedűs Judit (2010): Constructing normal/abnormal children in educational journals in Hungary 1868-1914. In: Nóbik Attila és Pukánszky Béla (szerk.): Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. 237–246.

Folyóiratban megjelent cikkek

Szerző(k), (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcímévfolyam [kötet] száma. Szám. Oldalszámok: a tanulmány első és utolsó oldalának száma. A folyóirat címe dőlt betűvel. Az évfolyam száma bold (félkövér).

Például: Hegedűs Judit és Szabolcs Éva (2008): A gyermekről való gondolkodás differenciálódása a dualizmus korában. Iskolakultúra18. 5–6. sz. 76–85.

Folyóirat on-line változatában megjelent tanulmány

Szerző Neve (évszám): Tanulmány címe. Folyóirat címeévfolyam. szám. oldalszám. Letöltés helye: http://pontos.webcím. Letöltési idő.

Például: Németh András (2009): A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18–20. században. Educatio18. 3. sz. 279–290. Letöltés: http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=76 2014. március 13. 11:25.

On-line tanulmány

Szerző Neve (évszám): Tanulmány címe. Megjelenés helye (folyóirat, tanulmánykötet). Letöltés: http://pontos.webcím. Letöltési idő.

Például: Albert B. Gábor (2013): A Mika–Marczinkó tankönyvek. Történelemtanítás. Online Történelemdidaktikai folyóirat. Letöltés: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/albert-b-gabor-a-mika-marczinko-tankonyvek-04-03-06/ 2014. március 13. 11:30.

Enciklopédia, lexikon vagy szótár

Szerkesztők vagy Főszerkesztők neve (év, szerk.): Cím. (kiadás száma, kötetszám). Kiadó, hely.

Például: Báthory Zoltán és Falus Iván (1997, szerk.): Pedagógiai Lexikon. (3 kötet). Keraban, Budapest.

Szócikk enciklopédiában, lexikonban vagy szótárban

Szerző (év): Szócikk címe. In: Szerkesztők vagy Főszerkesztők neve (év, szerk.): Cím. (aktuális kötet száma.) Kiadó, hely.

Például: Ballér Endre (1997): Alaptanterv. In: Báthory Zoltán és Falus Iván (1997, szerk.): Pedagógiai Lexikon. (1. kötet.) Keraban, Budapest.

Jelentés 

Szerző (év): Cím. (Sorozatcím). A jelentést kiadó testület, Hely.

Például: OPEK (2005): Tanulás Magyarországon. Az Oktatáspolitikai Elemzések Központjának nyilvános közpolitikai elemzése. (Oktatáspolitikai elemzések). Sulinova, Budapest.

Konferencia-előadás 

Szerző neve (évszám): Cím. Előadás: konferencia neve, helye, időpontja.

Például: Baska Gabriella (2013): Diskurzus a botbüntetésről. Előadás: XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013. november 6–9.

Kézirat

Szerző (év): Cím. Kézirat. A szervezet/intézmény, amely számára a kézirat készült, Hely.

Például: Biriszló Bence és Szabó Melinda (2012): Mika Sándor (1859–1912). Kézirat. ELTE Eötvös József Collegium, Budapest.

Kiadatlan szakdolgozat, disszertáció

Szerző (év): Cím. Műfaj megnevezése. Kézirat. Az intézmény, amelynek égisze alatt a kézirat készült, Hely.

Például: Baksa Gabriella (2007): Egy városi tanító életvilága a 19. század második feléből. PhD értekezés. Kézirat. ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest.

Újságcikk havi- vagy hetilapban

Szerző (év, hó, nap): Cikk címe. Újság címeévfolyam. Szám. Oldalszám(ok).

Például: Sáska Géza (2011): Klebelsberg újratöltve. Heti Világgazdaság33. 46. sz. 96–97.

Újságcikk napilapban

Szerző, ha van, vagy Cikk címe, ha nincs szerző feltüntetve (év. hó. nap.): Cikk címe, ha előbb nem kellett feltüntetni. Újság címe, oldalszámok.

Például: Rangos pedagógiai konferencia a Kodolányin. (2011. 01. 13.) Albamag. A Kodolányi János Főiskola Magazinja. Letöltés: http://www.albamag.hu/node/9605 2014. március 13. 11:15.

Ismertetés

Ismertetés szerzője (év; hó, nap, ha van): Ismertetés címe. [Ismertetés a … című anyagról]. Folyóirat címeévfolyam. Szám. Oldalszám.

Például: Fenyő D. György (2006): Személyes pedagógiatörténet. [Ismertetés Gordon Győri János (2004): A magyartanítás mestersége. Mestertanárok a magyartanításrtól (Beszélgetés tíz kiemelkedő jelentőségű magyartanárral) c. könyvéről.] Iskolakultúra16. 2. sz. 140–142.

Hírlevélben megjelent anyag

Szerző, ha van, vagy Cikk címe, ha nincs szerző feltüntetve (év. hó): Cikk címe, ha előbb nem kellett feltüntetni. Hírlevél címe, évfolyam. oldalszám.

Például: Tudományos és Ph.D. hírek (2006. 02.20.) Kari Kurír, 177. sz. 3.

Film

Rendező neve (rendező, év): Cím (hordozó.) Forgalmazó cég, székhely.

Például: von Trier, L. (rendező, 2005): Manderlay (film). Budapest Film, Budapest.

Televízióműsor

Rendező neve (rendező, vetítés ideje: év. hó. nap): Cím. Bemutató csatorna, székhely.

Például: Szurdoki Erika (rendező, 2011) A rejtélyes XX. század. Kun Miklós műsora. Magyar Televízió 1., Budapest.

Hangfelvétel

Szerző (felvétel időpontja, ha más, mint a copyrighté/copyright éve): Cím. [Előadó, ha más, mint a szerző.] Album címe [a hanghordozó fajtája]. Forgalmazó cég, székhely.

Például: Bach, J. S. (1996/2003): Brandenburg Concerto No. 3 in G major, BWV 1048. [Il Giardino Armonico.] Brandenburg Concertos 1-3 [cd]. Warner Classics – Elatus.

Bach, J. S. (1984/2003): English Suites. [cd, Gustav Leonhardt.] EMI Records Ltd, Virgin Classics – Veritas.

Weblap

Szerző neve, ha megtalálható (évszám): Weblap címe. Alcíme. Letöltés: http://pontos.webcím Letöltés idő.

Például: Kéri Katalin (2005): Dr. Kéri Katalin weboldala. Letöltés: http://kerikata.hu/ 2014. március 14. 11:35.

 

A hivatkozási útmutató Molnár Edit Katalin (2006): az SZTE BTK Neveléstudományi Intézetnék szakdolgozói számára összeállított segédletén alapszik, annak átdolgozott változata. A segédlet néhány kiegészítéssel, illetve pontosítással a Magyar Pedagógia folyóirat hivatkozási rendszerét követi.

Letöltés: http://www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=hu/kepzesi_programok/bolognai/diak_munka_elvarasok/hivatkozasi_szabalyzat 2014. március 4. 22:34.