Juhász Valéria: Az olvasáskutatás trendjei a nemzetközi olvasáskonferencia tükrében
2019. augusztus 4-e és 7-e között rendezték meg Koppenhágában a 70. évfordulóját ünneplő nemzetközi Literációs (Olvasás)konferenciát. Az olvasáskonferencián a ’literacy’ kifejezést szűkebb és tágabb értelemben is használták. Szűkebb értelemben az olvasás, olvasástanítás, -tanulás, szövegértés jelentéskörében értelmeződött, tágabban pedig valamely specifikus területhez, köztük például a matematikához, pénzügyhöz, testneveléshez, természettudományokhoz kapcsolódó műveltség, jártasság jelentésében.
A konferencia a Műveltséghez való jog európai nyilatkozatának (European Declaration of the Right to Literacy, 2016) 11 alapvetéséhez igazodva 6 téma köré szervezte az előadásokat: korai intervenció, minőségi tanítás, digitális kompetencia, literációs környezet, sajátos nevelési igényű gyerekek, az egész életen át tartó literációs képességek, készségek fejlesztése.
Az előadásomban felvázolom azokat a fókuszkérdéseket, amelyekre ma az olvasással kapcsolatos kutatások irányulnak, például a szülők edukációjának programjai, hogy a közös olvasási tevékenységek milyen módszerrel fejlesztik jelentősen a gyerekek szókincsét, az óvodások szocioökonómiai státusza hogyan befolyásolja a literációs nevelődésüket, milyen eszközökkel jelenik meg az óvoda-iskola közti lágy átmenet (smooth transition), továbbá hogy a fonológiai tudatosság mellett az óvodáskori morfológiai tudatosság is előrejelzi az olvasástanulás sikerességét, illetve hogy miként használják a retrospective analysis miscue, vagyis a visszatekintő hibaelemző módszert az olvasásfejlesztésben. A hangos olvasások olvasásfejlesztő szerepének szükségessége akár a felső tagozatban vagy a középiskolában is lényeges. Volt szó arról, hogyan használják a kreatív írást az írásfejlesztésre, mi kell ahhoz, hogy a digitális szövegek hitelességét meg tudják ítélni a gyerekek. Az előadásomban kitérek az eltérő képességű gyerekekkel kapcsolatos kutatásokra, a migrációs problémákra, illetve arra, hogy ki is az a ‘literacy coach’.

 

 

 

Hogyan lehet lefordítani a lefordíthatatlant? – Prof. dr. Albert Sándor előadása

 

2019. október 16-án dr. Albert Sándor egyetemi tanár tartott előadást a kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének szervezésében: Hogyan lehet lefordítani a lefordíthatatlant? címmel.

A fordítás nemzetközi szinten is elismert szaktekintélye néhány általánosabb kérdés felvetésével kezdte előadását: Mit csinál a fordító, amikor fordít? Le lehet-e minden szöveget fordítani minden nyelvre? Miért éppen a fordíthatatlan verseknek van a legtöbb fordításuk? Miért okoz fejtörést a következő mondat fordítása: Meghatározza a lét a lét? Miért fordít másként a gép, mint az ember?

Az előadó tisztázta, mit tekint fordításnak, illetve bemutatta a fordítás típusait, majd rátért a fordítás kulcskérdésének, az ekvivalenciának az értelmezésére, miszerint a fordító döntésén is múlik, hogy az ekvivalencia milyen szempontból valósul meg. A professzor úr a továbbiakban a gépi fordításról beszélt, és néhány szellemes példával érzékeltette a gépi fordítások jelenlegi problémáit, többek között a Time flies like an arrow mondat gépi fordításának eredményeként létrejött: Az idő-legyek szeretnek egy nyilat példáján keresztül. Az előadó hangsúlyozta a fordítástudomány interdiszciplináris jellegét, tisztázta a különböző fordításelméletek elmélethez, illetve gyakorlathoz való viszonyát, majd a fordítás néhány paradoxonjáról beszélt, amelyek egyike: minél jobban ért egy fordító egy szöveget, annál nehezebben tudja azt lefordítani. A következőkben a szójátékok és a reáliák fordíthatóságának a kérdésével szórakoztatta a közönséget.

A több mint egyórás, pergő ritmusú előadást a hallgatóság kérdéseinek sora követte, amelyeket az előadó könnyed stílusban, kiváló humorral válaszolt meg.

Albert Sándor professzor úr remek hangulatú, valódi szellemi élményt nyújtó előadással gazdagította a résztvevők ismereteit a fordítás művészetéről és tudományáról.

hogyan-lehet-lefordtani-a-lefordthatatlant 48910744672 o
« 1 A 6 »

 

A Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének őszi konferenciája

IMG-20191006-WA0007
« 1 A 5 »

 

5th International Conference of Applied LinguisticsLanguages and People: Communication in a Multilingual World 2019. september 26–28. Vilnius (Lithuania)

 

A Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, illetve a Gyógypedagógus-képző Intézet oktatói az alábbi előadásokkal vettek részt a vilniusi alkalmazott nyelvészeti konferencián:

Dr. Juhász Valéria (Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék), Radics Márta (Gyógypedagógus-képző Intézet): Vocabulary development of typical and atypical primary school children vs. lexicons of schoolbooks.

Erdei Tamás (Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék): Discourse marker usage of Hungarian children.

 Kálló Veronika (Gyógypedagógus-képző Intézet): Potential uses of modeling of articulary movements in speech therapy.

Dr. Aszalai Anett (Gyógypedagógus-képző Intézet): Speech-associated attitude of stuttering and nonstuttering Hungarian children.

Havadi-Nagy Mariann (Gyógypedagógus-képző Intézet): Presenting a novel approach in the therapy of myofunctional dysfunction: oral-motoric therapy with the lingualbalance oTkT orofacial tactile-kinesthetic training programme.

 

72097188 526894451212463 8833027000764465152 n
« 1 A 10 »

 

 

 

 

CLIL-HET partnertalálkozó

 

                

2019. augusztus 22-23-án tartotta meg első partnertalálkozóját a CLIL-HET projekt, amelyben Szlovákia, Lengyelország, Szerbia, Albánia, Csehország mellet a magyar részről a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatói vesznek részt dr. Bakti Mária (Humántudományi Intézet Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék intézet- és tanszékvezetője ) irányításával. A projekt fő koordinátora a Szlovákiai Műszaki Egyetemről Ludmilla Hurajova. Az egyéves projekt célja olyan, kutatásalapú elméleti és gyakorlati módszertani anyag kidolgozása, amely abban segíti az oktatókat, hogy tantárgyukat minél magasabb szinten legyenek képesek idegen nyelven (angolul) tanítani. A projekt hozzájárul a részt vevő egyetemek nemzetköziesítési folyamatához. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karról a következő oktatók vesznek még részt a módszertani fejlesztésben: Harry Fitzpatrick (Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék), dr. Juhász Valéria és Erdei Tamás (Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék), dr. Csallner András Erik (Informatika Alkalmazásai Tanszék). A partnertalálkozót prof. dr. Rácz Lajos jó hangulatú köszöntője nyitotta meg, amit egy igen hatékony és eredményes megbeszéléssorozat követett.

 

 

 

 

 

MANYE XI. Miskolci Konferencia (2019) 

A konferencia címe: NYELVI KÖZVETÍTÉS A DIGITALIZÁCIÓ KORÁBAN

A konferencia időpontja: 2019. január 23. (szerda)

A konferencia helyszíne: Miskolci Egyetem, BTK, Modern Filológiai Intézet

Szekciók: Digitális kommunikáció, Szaknyelvi kommunikáció, Fordítás és terminológia

Absztraktfüzet Miskolci Konferencia 2019. január 23.

 

Kollégáink előadásai:

Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése

Dr. Juhász Valéria

Az új Nat-tervezetben mind az alsó tagozatosokra, mind a felső tagozatosokra vonatkozóan a címben említett fogalmak tartalma valamelyest meghatározott. A beszédértés tartalmi kereteit a hallás utáni megértésbe ágyazták, melyek a következőket tartalmazzák: megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket, az életkorának megfelelő szöveg tartalmát; mozgósítja a hallott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, élményeit és tapasztalatait, és összekapcsolja azokat, megérti az életkorának megfelelő nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a beszédhelyzetnek megfelelően reagál, illetve ismer és alkalmaz a hallott szöveg értésére vonatkozó stratégiákat. Előadásomban ezeket a szakirodalomban is gyakran összemosódó fogalmakat igyekszem körülhatárolni, illetve bemutatok olyan hallásértés-fejlesztési stratégiákat, amelyek a mindennapi oktatási gyakorlatban kevésbé ismertek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban

Időpont: 2018. október 19. 10:00 óra

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 3. épület (6725 Szeged, Hattyas utca 10., 3109-es terem)

További információ: http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/?p=7700

Fotók: https://www.flickr.com/photos/jgypk/albums/72157702491512604

Videó: https://vimeo.com/299165678

 

 

Beszéd- és nyelvelemző szoftverek
a versenyképességért és az esélyegyenlőségért

HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök
a bölcsészet- és társadalomtudományokban

Időpont: 2018. október 19. 10:00 – 16:00

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 6725 Szeged, Hattyas utca 10., 3109-es terem

REGISZTRÁCIÓ ide kattintva

(jelentkezési határidő: 2018. október 15.)

A rendezvény célja, hogy a nyelvészettel, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományokkal foglalkozó hallgatók, oktatók és kutatók körében népszerűsítse a számítógépes eszközökkel (korpuszok, lekérdezőeszközök, elemzőszoftverek stb.) történő kutatást. A részvételhez haladó számítógép-felhasználói és programozói ismeretekre nincs szükség. A konferencia előadói olyan elismert oktatók és kutatók, akik az általuk bemutatott eszközök megalkotói, illetve haladó szintű felhasználói. Az előadások során közérthetően mutatják be a számítógépes erőforrások használatát. A bemutatottak – igény szerint – saját laptopon követhetőek. Bízunk abban, hogy minden résztvevő hasznos tudással gazdagodik, és szakmai munkája során – esetleg egyetemi kurzusok keretében – folytatja a kutatáshoz használható számítógépes eszközök megismerését; s a rendezvénnyel hozzájárulunk beadandó dolgozatok, szakdolgozatok és tudományos közlemények létrejöttéhez.

Program:

10:00 Megnyitó: dékáni köszöntő (SZTE JGYPK); és Váradi Tamás, a HunCLARIN koordinátora
10:15 Vincze Veronika: Bevezetés a korpuszok és nyelvészeti adatbázisok világába
11:00 Sass Bálint: Keresés korpuszban
11:45 – 12:45 Ebédszünet
12:45 Simon Eszter: Magyar nyelvű történeti korpuszok
13:15 Mittelholcz Iván: Bevezetés az e-magyar programcsomag használatába
13:45 Juhász Valéria: A MAXQDA tartalomelemző szoftver lehetőségei
14:15 – 14:45 Kávészünet
14:45 Babarczy Anna: Gyermeknyelvi korpuszok és erőforrások
15:15 Péter Róbert: A big data kihívás a bölcsészettudományokban: néhány digitális bölcsészeti kutatási eszköz bemutatása
15:45 Zárszó: Prószéky Gábor, a MANYE elnöke

Poszterszekciónk:

HunCLARIN – bemutatkozás
HunCLARIN erőforrásokat felhasználó projektek
Nyelvi erőforrások a Szegedi Tudományegyetemen
Speech-Gap Teszt – Az enyhe kognitív zavar felismerési lehetőségei beszédfelismerő technikák segítségével
Uráli nyelvek nyílt hozzáférésű korpuszai

Összefoglalók és programfüzet (pdf)

További információk:

Megközelítés, térkép (pdf)

Étkezési lehetőségek a közelben (pdf)

Meghívó (letöltés pdf-ben):

 

Többközpontú nyelvek kontaktusban és konfliktusban Európában. (A Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages (WGNDV) 6. világkonferenciája

Gaál Zsuzsanna tanszéki oktatónk részt vett a Többközpontú nyelvek kontaktusban és konfliktusban
Európában. (A Working Group on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages
(WGNDV) 6. világkonferenciáján, melyet 2018 a 2018. június 21-23. között tartottak Szlovákiában, Nyitrán a Nyitrai Konstantin Filozófus
Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának megrendezésében. Előadásának címe: Student’s attitudes to
Hungarian language use in Serbia.

Program linkje: http://pluricentriclanguages.org/ndv-conf-nitra-2018/?id=6

Absztrakt megtekinthető ezen a linken: http://pluricentriclanguages.org/ndv-conf-nitra-2018/ABSTRACTS/050-RÁSI-Abstract-6.WCPCL%20Nitra%202018.html

Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola rendezésében tanszéki oktató Erdei Tamás 2018. június 28-n részt vett a “Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktoranduszkonferencia” Nyelvtudományi Doktori Iskola doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek féléves kutatási beszámolóján, a Szövegösszegfüggés számítógépes vizsgálata c. előadásával.

Konferencia programja letölthető itt!

 

A MISKOLCI EGYETEM BTK MODERN FILOLÓGIAI INTÉZETE,
A MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZEK ÉS NYELVTANÁROK EGYESÜLETE,
valamint
AZ MTA MISKOLCI TERÜLETI BIZOTTSÁGÁNAK NYELVTUDOMÁNYI
MUNKABIZOTTSÁGA

EMBERKÖZPONTÚ NYELVÉSZET
NYELVHASZNÁLAT, TÁRSADALOM, KÖZÉRTHETŐSÉG

című tudományos konferenciája

 

 

 

Juhász Valéria dr.

A sight word szófelismerő
módszer adaptálásának
lehetőségei és korlátai a magyar
olvasástanítás módszertanában c. .
előadása közben

 

 

Erdei Tamás 

a Szóbeágyazás és diskurzus c. előadása alatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail