- Művelődéstudományi Intézet - http://www.jgypk.hu/tanszek/kozmuv -

Szakdolgozati témák

Felajánlott szakdolgozati – TDK témakörök: (Preferálom az empirikus kutatáson alapulókat)

 • A meggyőzés, befolyásolás, manipuláció esetei az oktatásban (Annak felderítése, a formális, informális oktatási intézményekben milyen gyakorisággal, milyen típusa fordul elő leggyakrabban az attitűdök változtatásának, s milyen következményekkel jár mindez? Pl.: kompetenciák kialakítását eredményezi, vagy reprodukálást? Milyen módszerekhez köthetők az fenti eljárások?) A téma szűkíthető, bővíthető, kiegészíthető.
 • A tréningek helye, szerepe, előfordulása a köz- és felsőoktatásban (Különböző típusú, földrajzi helyzetű oktatási intézményekben ki tartja, milyen témában, hány órában a tréningeket? Megfelelően képzettek-e a trénerek? Van-e hatásvizsgálat? Mi a módszere?)
 • A pályaorientáció, életpálya és karriertervezés előfordulása a köz- és felsőoktatásban (Annak feltárása, a fenti, az érett személyiség kialakulásához, a stabil identitástudathoz alapvetően szükséges tevékenységek helye kapnak-e az oktatott tananyag kereteiben; ki, kik végzik ezt a munkát, tartozik-e hozzá hatásvizsgálat, ha igen, milyen típusú? Mit lehetne, kellene változtatni rajta?)
 • Önéletrajzok, álláskeresési technikák pszichológiai szempontú elemzése (A középiskolában nyelvtan órán már tanulják a diákok az önéletrajz írásának követelményeit. A legtöbb felsőfokú képzés során is külön kurzus keretében foglalkoznak vele a hallgatók. Ehhez képest, mit tartalmaznak az írások? Megfelelnek-e a munkáltatók elvárásainak, ismertetik-e a kompetenciákat…; Milyen módszereket alkalmaznak álláskeresők, hány helyre adják be jelentkezésüket, tájékozódnak-e, s ha igen, hogyan leendő munkahelyükről, az elvárásokról…)
 • Az érdekérvényesítés lehetőségei és gyakorlata a köz- és felsőoktatási intézményekben (Az intézmény SZMSZ-ében milyen kereteket biztosítanak a hallgatói és diákönkormányzatnak? Működnek-e ezek a fórumok, hatékonyak-e? A diákok / hallgatók milyen attitűdöket mutatnak működésükkel kapcsolatban? …)
 • A globalizáció, elmagányosodás és az identitástudat összefüggései, kapcsolata az értékekkel (Milyen értékek mentén szerveződik a 21. századi, Magyarországon élő korosztályok identitástudata? Nőtt vagy csökkent a csoportba sorolódás jelentősége, a korábbiakhoz képest? Milyen tulajdonságok mentén csökkent vagy nőtt a megnevezett, fontosnak tartott személyiség-sajátosságok száma? Minek a függvényében változnak az identitástudat összetevői? Van-e szerepe ebben a változásban a médiának? Ha igen, hogyan, miért?) Egymással összefüggő résztémákra is lehet bontani, s TDK-n így is elő lehet adni, de szakdolgozatként egy-egy résztéma is kidolgozható.
 • A média értékeket és attitűdöket befolyásoló lehetősége az X és Y éves korosztály esetében, hazánkban (Tv-nézési, folyóirat-olvasási, internethasználati szokások összehasonlító vizsgálata, attitűd és értékpreferenciákkal együtt, különböző korosztályok esetében.)
 • Az énkép és az identitástudat összetevőinek összehasonlító vizsgálata ( Különböző szempontok alapján összeválogatott korcsoportok önismeretre vonatkozó információinak feltárása, mat.stat. módszerekkel való összehasonlítása.)
 • Hallgatói vélemények a különböző kurzusok módszertanáról: összehasonlító vizsgálat (Különböző szakos hallgatók kérdőíves, interjús megkérdezése az előadások, szemináriumok, tréningek, gyakorlatok módszertan iránti attitűdjeiről.)
 • Tömeg, csoport, vagy közösség? (Minimum három különböző nagyságú, szakos csoport szociometriai vizsgálata, a versengés, kooperáció színvonalára vonatkozóan.)
 • Tanulási szokások a felsőoktatásban. (kérdőív, személyes interjú, tanulmányi teljesítmény alapján annak felderítése, a tanulásra vonatkozó információk – pszichológiai elméletek, vagy a szokások irányítják a tanulást a felsőoktatásban.)

Mindegyik téma összetett, részterületekre bontva is alkalmas szakdolgozat megírására. Együttes munka esetén, TDK dolgozat is lehet.