>WDir<< Code starts here -->\n

\n"; if (substr($wd_PathParam,-1,1) <> "/") $wd_PathParam .= "/"; if (($wd_PathParam == "./") || ($wd_PathParam == "/")) $wd_PathParam = ""; if (substr($wd_PathParam,0,2) == "./") $wd_PathParam = substr($wd_PathParam,2); $wd_path = $pth['folder']['base'] . $wd_PathParam; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['debug'])) { $wdo .= "Path-Parameter: $wd_PathParam
"; $wdo .= "Fileserver-Dir: $wd_path
"; $wdo .= "HTTP_HOST: " . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "
"; $wdo .= "PHP_SELF: " . $_SERVER['PHP_SELF'] . "
"; $wdo .= "
"; } $d = dir($wd_path); $wd_fnames = array(); $wd_ftypes = array(); $fcount = 0; while (false !== ($entry = $d->read())) { if ($entry != "." && $entry != "..") { if ((eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_hiddenfiles'])) || (substr($entry,0,1) != '.')) { $fcount++; array_push($wd_fnames, $entry); array_push($wd_ftypes, filetype($wd_path."/".$entry)); } } } $d->close(); $fcount--; $wd_lowfnames = array_map('strtolower', $wd_fnames); array_multisort($wd_ftypes, $wd_lowfnames, $wd_fnames); $wd_http = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']; $wd_http = substr($wd_http,0,strrpos($wd_http,'/')+1); if (substr($wd_http,-4,4) == '/'.$sl.'/') $wd_http = substr($wd_http,0,strlen($wd_http)-3); if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_path'])) { $wdo .= "" . " Path: " . $wd_http.$wd_PathParam. " " . "

\n"; } $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_colheader'])) { $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) $wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wd_total = 0; for ($i = 0; $i <= $fcount; $i++) { $wd_fext = substr($wd_fnames[$i],strrpos($wd_fnames[$i],".")+1); //if (filetype($fullname) == "dir") $wd_fext = "DIR"; $fullname = $wd_path . "/" . $wd_fnames[$i]; if (filetype($fullname) == "dir") { /* $wdo .= ""; $wd_fext = "DIR"; $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; //$wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= "\n"; */ } else { $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; $wd_total += filesize($fullname); //$wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) { //$wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wdo .= "\n"; } } $wdo .= "
" . $plugin_tx['wdir']['txt_name'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_size'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_changed'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_perms'] . "
". $wd_fnames[$i] . "    Dateiordner  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "
". $wd_fnames[$i] . "  ". number_format(filesize($fullname),0,',','.') . " Bytes  ".strtoupper($wd_fext)."-Datei  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "".decoct(fileperms($fullname))."".wd_FilePerms(decoct(fileperms($fullname)))."

"; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_summary'])) { $fcount++; $wdo .= "" . " " . $fcount . " " . $plugin_tx['wdir']['txt_files'] . ", " . number_format($wd_total,0,',','.') . " Bytes" . "

\n"; } if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_creator'])) { $wdo .= "
"; } else { $wdo .= "
"; } $wdo .= "
 
   Webdirectory plugin, Ver. " . wd_version() . " by QualiFIRE   "; $wdo .= "
"; $wdo .= "
"; $wdo .= "\n\n"; return $wdo; } function wd_FileIcon($wd_fext) { GLOBAL $su, $sl, $plugin_cf, $plugin_tx, $pth, $plugin; $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . strtoupper($wd_fext) . "icon.gif"; if (!file_exists($wd_FullPath)) $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . "UFO" . "icon.gif"; return $wd_FullPath; } function wd_FilePerms($fperms) { $cRet = ""; for ($i=3; $i<=5; $i++) { $cOctAcc = intval(substr($fperms,$i,1)); if ($cOctAcc-4 >= 0) { $cOctAcc -= 4; $cChrAcc = ""; } else { $cChrAcc = ""; } if ($cOctAcc-2 >= 0) { $cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } if ($cOctAcc == 1) { //$cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } $cRet .= $cChrAcc; $cRet .= ""; } $cRet .= "
R-W-X- 
"; return $cRet; } ?> Román Nyelv és Irodalom Tanszék - Dr. Petrusán György
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple
 
 
Főoldal > Munkatársak > Dr. Petrusán György

Dr. Petrusán György

(nyugdíjas, óraadó)

e-mail: petrusan [kukac] jgytf.u-szeged.hu


Önéletrajz

1938-ban született Méhkeréken. Egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar-román szakán fejezte be 1963-ban.

            Az ELTE Bölcsészettudományi Kar román filológiai tanszékén 1958-1963 között végzett tanulmányai során tanáraitól kapott ösztönzést a tudományos kutatómunkára.       Első jelentősebb tanulmányát 1962-ben írta a hazai egyetemi román nyelv- és irodalomoktatás százéves történetéről, amelynek rövidített változata a Felsőoktatási Szemle 1963. 12. számában jelent meg "Százéves a román nyelvoktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen" címmel.

            Iosif Vulcan munkásságával ugyancsak az egyetemi tanulmányok alatt ismerkedett meg. Szakdolgozatát "Iosif Vulcan és a Familia folyóirat" címmel írta. A Iosif Vulcan és Mihai Eminescu kapcsolatáról szóló fejezet 1964-ben látott napvilágot a nagy román költő halálának 75. évfordulójának szentelt "Viaţa românească" c. folyóirat ünnepi számában.

            1963 óta a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Román Nyelv és Irodalom Tanszék oktatója, 1980-2003-ig a Tanszék vezetője.

            1993- ban kandidátusi fokozatot szerzett irodalomból.

            Legjelentősebb munkája az 1992 júniusában megjelent, kandidátusi disszertációként benyújtott Iosif Vulcan és a Familia folyóirat c. könyv.

Oktatási-kutatási tevékenysége:

            1. 1963-1970 között a román nyelvtörténet és leíró nyelvtan kivételével minden, a tanszéken oktatott tárgyat tanította (történelem, folklorisztika, nyelvművelés, metodika, irodalomelmélet-és történet). Azt követően a XIX. század második felének román irodalomtörténetére szakosodott. Különösen Eminescuról tartott és tart előadásokat.

Nevéhez fűződik a fenti tantárgyak programjának megírása és rendszeres fejlesztése. Több főiskolai jegyzet és segédtankönyv szerzője. Részt vett a hazai román általános iskolák tanterveinek kidolgozásában. A '80-as évek óta a román gimnázium tanulói az ő tankönyvéből ismerkednek a román irodalommal.

            2. 1958 óta publikál. Egyetemista évei alatt több mint 30 közleménye jelent meg az erdélyi és magyarországi román irodalom és művelődéstörténet köréből. A hazai román folklórgyűjtés elindítója, szervezője ('60-'70-es évek). Elismert Eminescu-kutató. Eminescu költészetéről, prózájáról és politikai írásairól publikál cikkeit, tanulmányait számos román irodalomtörténész idézte. Publikációs jegyzéke tönnszáz tételt tartalmaz, közöttük 2 könyv.

Számos hazai és külföldi előadást tartott román irodalom, a kultúra, a hazai román oktatásról, a nemzetiségi kérdés köréből. (Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea, Braşov, Băile Herculane, Flensburg, Freiburg, Wien).

Nemzetközi tudományos-szakmai életben való részvétele:

            1970 óta tart külföldön előadásokat, előbb Romániában (Bukarest, Iasi, Brassó, Kolozsvár, Nagyvárad), 1971-ben az újvidéki Román Nyelvészeti Társaság közgyűlésén, majd a rendszerváltás után Nyugat-Európában (Bécs, 1991, Flensburg, 1992, Freiburg és Strasburg, 1993, a svájci Sent Moritz, 1995).

            Könyveiről Romániában, főleg Erdélyben számos recenzió jelent meg Írásaira és előadásaira Nyugaton megjelenő román lapok is hivatkoztak.

            Mint kisebbségi politikussal az 1980-as évektől szá-mos hazai és külföldi interjút készitettek vele az irott és elektronikus sajtóban.

A hazai románok kutatóintézetének egyik megalakítója és az intézet történelmi szekciójának vezetője (1992 óta).

            Folyamatosan szervez és tart tanártovábbképzéseket.

            1997-től felelős kiadója a Convieţuirea-Együttélés c. kétnyelvű tudományos, kulturális folyóiratnak.

Publikációk

 

Dr. Petrusán György

publikációs tevékenység

 

Könyvek, Tankönyvek, jegyzetek Magyarországon magyarul

1. A román irodalom története II. (társszerző) Tankönyvkiadó, Bp., 1966., 24O p.

2. A román irodalom története III. (társszerző) Tankönyvkiadó. (1918-1944). Költészet és dráma. Tankönyvkiadó, Bp., 1971., 214 p.

3. A magyarországi románok (társszerzőkkel) Útmutató Kiadó, Budapest, 2000, (Változó Világ Többnyelvű Könyvtár 29. kötet)

 

Könyvrészlet magyar nyelven:

1. Multikulturalitás a nemzetállam szorításában, Nyelvek és Kultúrák találkozása, SZTE JGYTFK, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2003.45-50.

 

Lektorált könyvfejezet Magyarországon magyar nyelven:

1. Petrusán György: Kossuth és Bălcescu, in: Nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében, Belvedere Kiskönyvtár, 15. Szeged, 2003. P. 99-113.

 

Könyvek, Tankönyvek, jegyzetek Magyarországon idegen nyelven, hazai kiadó:

1. Istoria literaturii române, anul II. liceu. Editura Didactică, Bp., 1978, p. 141

2 Istoria literaturii române, anul III. liceu. Editura Didactică, Bp., 198O, p. 158

3. Antologie de literatură romţnă I. (De la începuturi pînă la 1867) (társszerző), Tankönyvkiadó, Bp., 1982., 339 p.

4. Antologie de literatură română I. (de la începuturi pînă la 1867; egységes jegyzet), (szerkesztő és társszerző), Tankönyvkiadó, Bp., 1983., 339 p.

5. Istoria literaturii române, anul IV. liceu, (társszerző) Editura Didactică, Bp., 1985, p. 17O.

6. Antologie de literautră română II. (1867-19OO) (társszerző) Tankönyvkiadó, Bp., 1985., 371 p.

7. Antologie de literatură română III. (188O-1918) (társszerző) Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 674 p.

8. Iosif Vulcan şi revista Familia, Officina Kiadó, Szeged, 1992.

9. În căutarea identităţi noastre (Az identitáskeresés nyomában), Officina Kiadó, Szeged, 1994. 230 oldal

 

Folyóirat-cikkek idegen nyelven külföldön:

1. Emanuil Gojdu- adept al multiculturalităţii, Clio, Revistă de cultură istorică apare sub asociaţiei istoricilor Bănăţean, 2002, Anmul II. Nr. 1. Timişoara, România, p. 3.

2. Minoritate naţională, naţiune politică, naţiune culturală, Analele Universităţii ecologice „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş Seria Ştiinţe socio-umane, II., Editura Transilvania, Târgu-Mureş, 1998. p. 291-297.

 

Folyóirat-cikkek, idegen nyelven belföldön

a/ Irodalomtörténet

1. "Steaua fără nume" pe scenă maghiară, Foaia Noastră, 1958, nr. 22.

2. Comemorarea lui Ion Budai-Deleanu, Foaia Noastră, 1962, nr. 24.

3. Poezia lui Macedonski în limba maghiară, Foaia Noastră, 1963, nr. 21.

4. Legăturile lui Eminescu cu Iosif Vulcan şi revista "Familia", Viaţa Românească, Bucureşti, 1964, nr. 4-5. p. 279-287

5. Omagiu lui Endre Ady, Foaia Noastră, 1969, nr. 3.

6. Despre legăturile lui Mihai Eminescu cu Iosif Vulcan şi revista "Familia", Analele Societăţii de limbă română, nr. 3-4 (Număr jubiliar şi omagial), Editura "Libertatea" Panciova) şi Societatea de limba română (Zrenjanin, Jugoslavia), 1972-1973, p. 424-43O.

7. Din legăturile lui Mihai Eminescu cu Iosif Vulcan şi revista "Familia", "Muguri" c. kötetben (Scrieri ale autorilor români din Ungaria), Gyula, 1974, p. 345-357.

8. 1OO de ani de la naşterea poetului Ady Endre, Foaia Noastră, 1974, nr. 14.

9. Ilie Ivănuş, Vioara cu cinci strune, Foaia Noastră, 1978, nr. 14.

1O. Nouă decenii de la naşterea poetului Mihai Eminescu, Foaia Noastră, 1979, nr. 26.

11. "Foaie pentru minte, inimă  şi literatură", Foaia Noastră, 1979, nr. 4O.

12. 9O de ani de la moartea marelui povestitor Ion Creangă, Foaia Noastră, 1979, nr. 52.

13. Tudor Arghezi - la o sută de ani, Foaia Noastră, 198O, nr. 22.

14. Lupta lui Iosif Vulcan pentru întemeierea unui teatru român în Ungaria şi Transilvania, Timpuri, Giula, 1985, p. 63-78.

15. Despre literatura română din Ungaria, Foaia Noastră, 1985, nr. 15.

17. Iosif Vulcan şi revista "Familia", Szeged, 1992, p. 228.

 

b/ Folklorisztika

1. Pe marginea culegerilor de folclor din ţara noastră, Foaia Noastră, 1962, nr. 2O.

2. Despre activitatea noastră folclorică, Foaia Noastră, 1964. nr. 3.

3. "Floricele" din Micherechi, Foaia Noastră, 1976, nr. 1.

4. Poveştile lui Mihai Purdi, Foaia Noastră, 1978, nr. 7.

 

c/ Hazai román felsőoktatás, tantárgypedagógia

1. Din istoricul pregătirii cadrelor didactice de naţionalitate română, Foaia Noastră, 1969, nr. 1.

2. 25 de ani de la infiinţarea Catedrei de limba română din Seghedin, Foaia Noastră, 1974, nr. 24.

3. Probleme fundamentale ale învăţămîntului românesc din Ungaria, Köznevelés, 1991. 27. sz.

4. Aspecte din istoria învăţămîntului superior român din Ungaria, Köznevelés, 1992. 8. sz.

5. Despre învăţămîntului naţionalităţilor din Ungaria, Köznevelés, 1992. 38. sz.

6.Noi elemente în formarea cadrelor didactice române din Ungaria, Köznevelés, 1994. 31. sz.

7. Şcoli ale naţionalităţilor în Ungaria, Simpozion, Gyula, 1994. 5-21 p.

 

d/ Kisebbségi politika

1. Democratismul şi politica faţă de naţionalităţii, Foaia Noastră, 1988, nr. 21.

2. O uniune a uniunilor? (O schiţă a reorganizării vieţii sociale şi culturale a naţionalităţii noastre), Foaia Noastră, 1989, nr. 49.

3. Continuitate şi restructurare, Noi, 1992, nr. 1-2.

4. Tradiţie şi progres - Comunităţi etnice în societatea industrială I., Noi, 1992, nr. 8.

5. Tradiţie şi progres - Comunităţi etnice în societatea industrială II., Noi, 1992, nr. 9.

9. Dilemele Tratatului de bază maghiaro-român, Noi, nr. 31. p. 3.

10. O schiţă a istoriei românilor din Ungaria, Simpozion, Gyula, 1997,

11. Coordonatele concepciei naţionale a lui Ioan Slavici, impozion, Gyula, 1996. pagina: 87-97.

 

e/ kultúrtörténet

1. O întrunire prietenească, Foaia Noastră, 1958, nr. 23.

2. Expoziţia de artă populară română la Budapesta, Foaia Noastră, 1958, nr. 24.

3. Libertate lui Manolis Glezos! (Miting de protest al studenţilor din Budapesta), Foaia Noastră, 1959, nr. 4. După Festivalul Filmului Sovietic, Foaia Noastră, 1959, nr. 6.

5. Expoziţia pictorilor români la Budapesta, Foaia Noastră, 1959, nr. 8.

6. Spicuiri din comuna bihoreană Apateu, Foaia Noastră, 1959, nr. 14.

7. Din viaţa studenţilor de la Catedra de limbă română a Universităţii "Eötvös Loránd", Foaia Noastră, 1959, nr. 24.

8. Amintiri dintr-o călătorie, Foaia Noastră, 196O, nr. 19.

9. Spicuiri din comuna Zsáka, Foaia Noastră, 196O, nr. 22.

1O. Din viaţa noastră culturală, Foaia Noastră, 1962, nr. 3.

11. Cîteva impresii despre Calendarul Noastru, Foaia Noastră, 1962, nr. 3.

12. Pe marginea difuzării "Foii Noastre", Foaia Noastră, 1962, nr. 7.

13. În atenţia activiştilor culturali şi cititorilor gazetei noastre, Foaia Noastră, 1962, nr. 12.

14. Preocupările unui profesor tînăr, Foaia Noastră, 1962, nr. 14.

15. S-au deschis cursurile de vară de la Sinaia, Foaia Noastră, 1962, nr. 16.

16. Expoziţia cărţii româneşti la Budapesta, Foaia Noastră, 1962, nr. 21.

17. Noi sarcini în munca cultural-educativă, Foaia Noastră, 1962, nr. 21.

18. Repertoriul ansamblurilor noastre culturale (Ideea înfiinţării unei scene literare), Foaia Noastră, 1963, nr. 7.

19. Notiţe despre practica noastră pedagogică, Foaia Noastră, 1963, nr. 8.

2O. Pe marginea examenelor de admitere, Foaia Noastră, 1977, nr. 14.

21. Ács Károly, Foaia Noastră, 1979, nr. 1O.

22. Adevărul, Foaia Noastră, 1979, nr. 11.

23. Ion Agârbiceanu, Foaia Noastră, 1979, nr. 12.

24. Albina, Foaia Noastră, 1979, nr. 13.

25. Vasile Alecsandri, Foaia Noastră, 1979, nr. 14.

26. Alexandru Macedonski, Foaia Noastră, 1979, nr. 15.

27. Gheorghe Alexici, Foaia Noastră, 1979, nr. 16.

28. Alexandru Philippide, Foaia Noastră, 1979, nr. 17.

29. Emanuil Gojdu, Foaia Noastră, 1979, nr. 18.

3O. Avangarda literară, Foaia Noastră, 1979, nr. 19.

31. Cubismul, Foaia Noastră, 1979, nr. 2O.

32. Expresionismul, Foaia Noastră, 1979, nr. 22.

33. Dadaismul, Foaia Noastră, 1979, nr. 23.

34. Suprarealismul, Foaia Noastră, 1979, nr. 25.

35. Futurismul, Foaia Noastră, 1979, nr. 27.

36. Avangarda românească, Foaia Noastră, 1979, nr. 28.

37. Constantin Brâncuşi, Foaia Noastră, 1979, nr. 39.

38. Veronica Micle, Foaia Noastră, 1979, nr. 3O.

39. Elena Farago, Foaia Noastră, 1979, nr. 31.

4O. Magda Isanos, Foaia Noastră, 1979, nr. 32.

41. Maria Cunţan, Foaia Noastră, 1979, nr. 33.

42. Şcoala ardeleană, Foaia Noastră, 1979, nr. 34.

43. Samuil Micu, Foaia Noastră, 1979, nr. 35.

44. Petru Maior, Foaia Noastră, 1979, nr. 36.

45. Ion Budai-Deleanu, Foaia Noastră, 1979, nr. 38.

46. George Bariţiu, Foaia Noastră, 1979, nr. 39.

47. Asociaţiile culturale şi literare, Foaia Noastră, 1979, nr. 41.

48. Societatea pentru fond de teatru român, Foaia Noastră, 1979, nr. 42.

49. Societatea de lectur‘ "Petru Maior", Foaia Noastră, 1979, nr. 43.

5O. "Junimea", Foaia Noastră, 1979, nr. 44.

51. Beniamin Fundoianu, Foaia Noastră, 1979, nr. 45.

52. Alexandru Davila, Foaia Noastră, 1979, nr. 46.

53. Semănătorismul, Foaia Noastră, 1979, nr. 47.

54. Ştefan Octavian Iosif, Foaia Noastră, 1979, nr. 48.

55. Panait Cerna, Foaia Noastră, 1979, nr. 49.

56. Emil Gîrleanu, Foaia Noastră, 1979, nr. 5O.

57. Octavian Goga, Foaia Noastră, 198O, nr. 1.

58. Poporanismul, Foaia Noastră, 198O, nr. 3.

59. "Luceafărul", Foaia Noastră, 198O, nr. 4.

6O. I. Al  Brătescu-Voineşti, Foaia Noastră, 198O, nr. 6.

61. Calistrat Hogaş, Foaia Noastră, 198O, nr. 7.

62. Jean Bart, Foaia Noastră, 198O, nr. 8.

63. Gala Galaction, Foaia Noastră, 198O, nr. 1O.

64. Ştefan Petică, Foaia Noastră, 198O, nr. 11.

65. George Topîrceanu, Foaia Noastră, 198O, nr. 12.

66. Simbolismul, Foaia Noastră, 198O, nr. 13.

67. Dimitrie Anghel, Foaia Noastră, 198O, nr. 14.

68. Ion Minulescu, Foaia Noastră, 198O, nr. 16.

69. George Bacovia, Foaia Noastră, 198O, nr. 18.

7O. Eftimie Murgu, Foaia Noastră, 198O, nr. 19.

71. Ion Pop Reteganul, Foaia Noastră, 198O, nr. 21.

72. "Şezătoarea", Foaia Noastră, 198O, nr. 24.

73. "Căluşarii", Foaia Noastră, 198O, nr. 25.

74. Margit Kaffka, Foaia Noastră, 198O, nr. 26.

75. Dimitrie Gusti, Foaia Noastră, 198O, nr. 27.

76. "Sburătorul", Foaia Noastră, 198O, nr. 3O.

77. Hortensia Papadat-Bengescu, Foaia Noastră, 198O, nr. 31.

78. Ion Barbu, Foaia Noastră, 198O, nr. 33.

79. Ion Pillat, Foaia Noastră, 198O, nr. 34.

8O. Lucian Blaga, Foaia Noastră, 198O, nr. 37.

81. Adrian Maniu, Foaia Noastră, 198O, nr. 39.

82. Victor Eftimiu, Foaia Noastră, 198O, nr. 41.

83. Mihail Sorbul, Foaia Noastră, 198O, nr. 43.

84. G. M. Zamfirescu, Foaia Noastră, 198O, nr. 47.

85. Victor Ion Popa, Foaia Noastră, 1981, nr. 5.

86. Tudor Muşatescu, Foaia Noastră, 1981. nr. 8.

87. Mihail Sebastian, Foaia Noastră, 1981, nr. 1O.

88. Aspecte din activitatea instructiv-educativă a catedrei noastre, Calendarul nostru, 1981, p. 13O-132.

89. An nou-sarcini noi, Calendarul nostru, 1986, p. 16-19.

9O. Pentru pacea lumii, Calendarul nostru, 1987, p. 19-2O.

91. În pragul epocii reformelor, Foaia Noastră, 1988, nr. 1.

92. Pictura lui Ştefan Oroian în sala "Dürer" din Giula, înaltă formă estetică, Foaia Noastră, 1988, nr. 6.

93. 15O de ani de la apariţie: "Foaia pentru minte, inimă şi literatură", Foaia Noastră, 1988, nr. 26.

94. Şedinţa prezidiului Uniunii Democratice a Românilor din Ungaria, Foaia Noastră, 1988, nr. 44.

95. Aspecte din viaţa naţionalităţii noastre I., Foaia Noastră, 1989, nr. 8.

96. Aspecte din viaţa naţionalităţii noastre II., Foaia Noastră, 1989, nr. 9.

97. Aspecte din viaţa naţionalităţii noastre III., Foaia Noastră, 1989, nr. 1O.

98. Aspecte din viaţa naţionalităţi noastre IV., Foaia Noastră, 1989, nr. 11.

99. A cui e Foaia Noastră?, Foaia Noastră, 1989, nr. 12.

1OO. Despre trecutul şi prezentul învţămîntul nostru superior I., Foaia Noastră, 1989, nr. 38.

1O1. Despre trecutul şi prezentul învăţămîntul nostru superior II., Foaia Noastră, 1989, nr. 39.

1O2. Despre învăţămîntul superior. Foaia Noastră, 1989, nr. 39.

1O3. Din trecutul şi prezentul presei noastre, Calendarul nostru, Giula, 199O, p. 228-231.

1O4. Românii pe calea revoluţiei, Foaia Noastră, 199O, nr. 1.

1O5. Cine sînt beneficiarii? Testamentul lui Emanoil Gojdu, Foaia Noastră, 199O, nr. 8.

1O6. Debut, Noi, 1991, nr. 1.

1O7. Oameni şi plaiuri (Jurnal de călătorie) I., Noi, 1991, nr. 2.

108. Oameni şi plaiuri (Jurnal de călătorie) II., Noi, 1991., nr. 3.

109. Oameni şi plaiuri (Jurnal de călătorie) III., Noi, 1991, nr. 4.

110. Oameni şi plaiuri (Jurnal de călătorie) IV., Noi, 1991, nr. 5.

111. Aspecte din istoria învăţămîntului superior român din Ungaria, Köznevelés, 1992, nr. 8.

112. Moştenire şi tradiţe, Lumina, 1992, nr. 1.

113. Despre  învăţămîntul naţionalităţilor din Ungaria, Köznevelés, 1992. 38. sz. 11. p.

114. Datoria intelectualităţi, Calendarul românesc, 1993. p. 130-133.

115. Recviem pentru Lucian Magdu, NOI, nr. 27/1993, p. 6.

116. Dificultăţile perfecţionării, NOI, nr 33/1993. p. 3.

117. Primul forum commun al cetăţenilor maghiari şi români, NOI, nr. 36/1993.

118. Primul forum al cetăţenilor maghiari şi române, Noi, 1993. nr. 36.

119. O casă de rugăciune şi binefacerile ei, Noi, 1994. nr. 30 p. 3.

120. Iona Alexandru, Noi, 1994. nr. 32. p. 3.

121-124. Alt punct de vedere/I-II., Noi, 1994. nr. 33-34. p. 5

122. În căutarea identităţii, Noi, 1994. nr. 51. p. 3

123. La mortea profesorului Sámuel Domokos, Noi, nr. 15/1995 p. 6.

124. Unitatea culturala, Noi, nr. 44/ 1995. p. 3.

125. De la Supplex Libellus Valachorum la Memorand, Simpozion,  Giula, 1995. p. 41-48.

126. Cuvinte de ramas bun -cuvinte de retinere, Noi, nr. 48, 1996. p. 3.

127. Şi totuşi: Convieţuirea, " Convieţuirea ", nr. 1. 1997. p.3-4.

128. Gavril Scridon, exeget al literaturii maghiare din Transilvania, " Convieţuirea ", nr. 1. 1997. 84-88.

129. Elena Csobai, Istoricul românilor din Ungaria, " Convieţuirea ", nr. 1. 1997. p. 89.

130. Maria Gurzau Czeglédi, Nunta la românii din ungaria, " Convieţuirea ", nr. 1. 1997. p. 90-91.

131. Actualitatea lui Ady Endre, 120 de ani de la naşterea poetului, Noi, nr. 33/1997, p. 5.

132. 60 de ani de la naşterea lui Lucian Magdu, "Convieţuirea", nr. 2-3/ 1997, p. 107-108.

133. O schiţă a istoriei românilor din Ungaria, Simpozion, Giula, 1997. P. 91-97.

134. Minoritate naţională, naţiune politică, naţiune culturală, In: Analele Universităţii 135. Ecologice „Dimitrie Cantemir”, Seria Ştiinţe Socio-Umane II, Tîrgu-Mureş, Edit. Transilvania, 1998. p. 291-296.

136. Românii în Vîrtejul revoluţiei paşoptiste, Studia Universitatis „Vasile Goldiş,” Arad, Seria B., 8/1998, p. 47-50.

137. O sută de ani de la moartea lui Alexandru Roman (1826-1896), Convieţuirea-Együttélés, Szeged, Anul I, nr. 4. 1997-Anul II. nr. 1, 1998, p. 132-138.

138. Românii din Ungaria la sfîrşitul mileniului, Calendarul Românesc, Giula, 2000. p 28-29.

139. Exemplul înaîntaşilor, Foaia Românească, nr. 11, 2000, p. 1-2.

140. Ospitalitatea, in: Convieţuirea-Együttélés, 1997/1.

141. Ştefan Oroian: 50, in: Convieţuirea-Együttélés, 1997/1.

142. Istorilor românilor din Ungaria, - recenzio, in: Convieţuirea-Együttélés, 1997/1.

143. Nunta la românii din Ungaria, -recenzio, in: Convieţuirea-Együttélés, 1997/1.

144. De ani de la naşterera lui Lucian Magdu, in: Convieţuirea-Együttélés, 1997/2-3.

145. De vorbă cu soţii Martin despre şcoală şi nu numai..., in: Convieţuirea-Együttélés, 1997/2-3.

146. Andrei Pleşu, ministerul afacerilor externe al României, in: Convieţuirea-Együttélés, 1997/2-3.

147. O sută de ani de la moartea lui Alexandru Roman, in: Convieţuirea-Együttélés, 1997/2-3.

148. Cuvînt înainte, in: Convieţuirea-Együttélés, 1998/1.

149. Minoritate naţională, naţiune politică, naţiune culturală, in: ANELELE, Universităţii 150. Ecologice "Dimitrie Cantemir", Tîrgu-Mureş, Nr. II. p. 291-296, 1998.

151. 150 de ani de la Revoluţia din 1848, Convieţuirea-Együttélés/1999/2, p. 3-8.

152. Revoluţie şi identitate, Convieţuirea-Együttélés/1999/2, p. 69-71.

153. Tratatul de la Trianon –trecutul şi prezent… Convieţuirea-Együttélés/2000/1, p. 3-7.

154. Românii din Giula în secolul XIX, Convieţuirea-Együttélés, 2001/1-4, p. 170-173.

155. Emanuil Gojdu- adept al multiculturalităţii, Convieţuirea-Együttélés, 2002/1-2. p. 43-47.

 

Cikkek, recenziók magyarul Magyarországon

1. Száz éves a román nyelv oktatása az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Felsőoktatási Szemle, XII. vf. 1963, december (12. sz.)

2. Anyanyelvoktatás a nemzetiségi iskolákban. Köznevelés, 1969, 19. sz.

3 Magyar-román filológiai tanulmányok, Filológiai Közlöny, Bp., 1988. XXXIV. ‚vf. 3. sz., p. 192-194.

4. Románok, In: Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Magyarországon, Auktor könyvkiadó, Budapest, 1998., p. 213-252.

5. A román nemzetiségi oktatás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai (társszerző), Pedagógiai Szemle, 1986. 1O. sz., p. 1O45-1O48.

6. Magyarország: Szerencsés konstellációban? (társszerző), Társadalmi Szemle, 1992., 1. sz., p. 35-6O.

7. Nemzetiségi oktatás Magyarországon Nyári Akadémia TIT, 1992.

8. Hazai románok összetételének és települési viszonyainak változásáról, Nemzetiségi statisztikai kongresszus, 1992. szeptember

9. Kisebbségnézőben: Magyarország: Szerencsés konstellációban (társszerző), Társadalmi Szemle, 1992. 1. sz. p. 35-60.

10. A hazai románok számának, összetételének és települési viszonyainak változásáról, in Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája, (1910-1990), Budapest, 1994. 315-318.p.

11. A román iskolák Magyarországon, In: Fejezetek a magyarországi románok és szlovákok történetéből, Békéscsaba, 1995.p. 7-22.

12. A román szakos hallgatók továbbképzése, in: Convieţuirea-Együttélés, 1998/1.

11. A románszakos tanárok továbbképzése, Convieţuirea-Együttélés, Anul II, nr. 2-3, 1998. p 155-165

13. Ioan Slavici születésének 150. Évfordulójára Convieţuirea-Együttélés, 1999 I. szám p. 141-144.

14. Románia a forradalom (?) előtt és után, Dél-Alföld, 1999. V. évf. 23. sz., p. 3.

15. A közösségi identitás és megőrzésének intézményei, Barátság, VI. évf. 5. sz. 1999. szept. 15., Budapest., p. 2597-257-98

16. Magyarországi románok a XIX-XX. században, Convieţuirea-Együttélés/ 2001/1-2, p. 95-102.

17. Gáldi László születésének 90. évfordulójára, Convieţuirea-Együttélés, 2002/2-4, p. 158.18. Tájnyelv-vesztés, identitásvesztés, Convieţuirea-Együttélés, 2002/3-4-2003/1-2 p. 50-54. 19. Kossuth és Bălcescu, Convieţuirea-Együttélés, 2002/3-4-2003/1-2 p. 74-83.

20. A méhkeréki románok revitalizációjának programjáról, Convieţuirea-Együttélés, 2003/3-4-2004/1-2., p. 30-36.

 

Cikkek:

 • A magyarországi románok
 • Anatomia asimilării
 • Duló György
 • Eminescu în literatura maghiar
 • Eminescu la revistele pestane Familia şi Federaţiunea
 • Grai şi identitate
 • interju
 • Kossuth és Bălcescu
 • Méhkerék község története
 • Nemzetiségi iskolák Magyarországon
 • Románok története románul
 • Short Sketch on the Romanians in Hungary
 • Tájnyelv