>WDir<< Code starts here -->\n

\n"; if (substr($wd_PathParam,-1,1) <> "/") $wd_PathParam .= "/"; if (($wd_PathParam == "./") || ($wd_PathParam == "/")) $wd_PathParam = ""; if (substr($wd_PathParam,0,2) == "./") $wd_PathParam = substr($wd_PathParam,2); $wd_path = $pth['folder']['base'] . $wd_PathParam; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['debug'])) { $wdo .= "Path-Parameter: $wd_PathParam
"; $wdo .= "Fileserver-Dir: $wd_path
"; $wdo .= "HTTP_HOST: " . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "
"; $wdo .= "PHP_SELF: " . $_SERVER['PHP_SELF'] . "
"; $wdo .= "
"; } $d = dir($wd_path); $wd_fnames = array(); $wd_ftypes = array(); $fcount = 0; while (false !== ($entry = $d->read())) { if ($entry != "." && $entry != "..") { if ((eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_hiddenfiles'])) || (substr($entry,0,1) != '.')) { $fcount++; array_push($wd_fnames, $entry); array_push($wd_ftypes, filetype($wd_path."/".$entry)); } } } $d->close(); $fcount--; $wd_lowfnames = array_map('strtolower', $wd_fnames); array_multisort($wd_ftypes, $wd_lowfnames, $wd_fnames); $wd_http = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']; $wd_http = substr($wd_http,0,strrpos($wd_http,'/')+1); if (substr($wd_http,-4,4) == '/'.$sl.'/') $wd_http = substr($wd_http,0,strlen($wd_http)-3); if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_path'])) { $wdo .= "" . " Path: " . $wd_http.$wd_PathParam. " " . "

\n"; } $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_colheader'])) { $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) $wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wd_total = 0; for ($i = 0; $i <= $fcount; $i++) { $wd_fext = substr($wd_fnames[$i],strrpos($wd_fnames[$i],".")+1); //if (filetype($fullname) == "dir") $wd_fext = "DIR"; $fullname = $wd_path . "/" . $wd_fnames[$i]; if (filetype($fullname) == "dir") { /* $wdo .= ""; $wd_fext = "DIR"; $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; //$wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= "\n"; */ } else { $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; $wd_total += filesize($fullname); //$wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) { //$wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wdo .= "\n"; } } $wdo .= "
" . $plugin_tx['wdir']['txt_name'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_size'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_changed'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_perms'] . "
". $wd_fnames[$i] . "    Dateiordner  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "
". $wd_fnames[$i] . "  ". number_format(filesize($fullname),0,',','.') . " Bytes  ".strtoupper($wd_fext)."-Datei  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "".decoct(fileperms($fullname))."".wd_FilePerms(decoct(fileperms($fullname)))."

"; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_summary'])) { $fcount++; $wdo .= "" . " " . $fcount . " " . $plugin_tx['wdir']['txt_files'] . ", " . number_format($wd_total,0,',','.') . " Bytes" . "

\n"; } if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_creator'])) { $wdo .= "
"; } else { $wdo .= "
"; } $wdo .= "
 
   Webdirectory plugin, Ver. " . wd_version() . " by QualiFIRE   "; $wdo .= "
"; $wdo .= "
"; $wdo .= "\n\n"; return $wdo; } function wd_FileIcon($wd_fext) { GLOBAL $su, $sl, $plugin_cf, $plugin_tx, $pth, $plugin; $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . strtoupper($wd_fext) . "icon.gif"; if (!file_exists($wd_FullPath)) $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . "UFO" . "icon.gif"; return $wd_FullPath; } function wd_FilePerms($fperms) { $cRet = ""; for ($i=3; $i<=5; $i++) { $cOctAcc = intval(substr($fperms,$i,1)); if ($cOctAcc-4 >= 0) { $cOctAcc -= 4; $cChrAcc = ""; } else { $cChrAcc = ""; } if ($cOctAcc-2 >= 0) { $cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } if ($cOctAcc == 1) { //$cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } $cRet .= $cChrAcc; $cRet .= ""; } $cRet .= "
R-W-X- 
"; return $cRet; } ?>Román Nyelv és Irodalom Tanszék - Dr. Wéber Péter

Dr. Wéber Péter


Tel.: +36 62 546-343

e-mail: weber [kukac] jgypk.u-szeged.hu

fogadóóra: K:10-12 helye: 117 tanári


Önéletrajz

Születési hely és dátum: Arad, (Románia), 1973


19901993 : Elena-Ghiba Birta Gimnázium, Arad.

Érettségi tantárgyak: román nyelv és irodalom, francia nyelv, földrajz, történelem.

1994 – 1998 : Babeş – Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Történelem és Filozófia Kar.

1998 – 2000 : magiszteri képzés a Babeş – Bolyai Tudományegyetemen és a Berlini Szabad Egyetemen (Freie Universität Berlin) ; Socrates/Erasmus ösztöndíjas Berlinben.

2000 – 2002 : kiegészítő történettudományi és kelet-európai tanulmányok a  Berlini Szabad Egyetemen (Freie Universität Berlin).

2002 – 2006 : posztgraduális tanulmányok a Sussex Tudományegyetemen Brightonban, Nagy-Britanniában a Német Tanulmányok (German Studies) Karon, a Centre for German – Jewish Studies keretében.  Doktori disszertációm címe Regime Changes, Public Memory and the Pursuit of Justice: The Case of German-Speaking Jews in Bukovina, 1920-60.                    - Szemináriumok megtartása a Newcastle Tudományegyetemen  Newcastle-ban, Nagy-Britannia.

2006 májusa : PhD (bölcsésztudományok doktora)  cím megszerzése.

2005 – 2007 :  kutató ösztöndíjas a Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas nevű, a Berlini Szabad Egyetemhez tartózó intézetben. Kutatási témám a második világháború utáni népbírósági perek Magyarországon és Romániában.

Jelenleg : egyetemi adjunktus a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, a Román Nyelv és Irodalom Tanszéken. 

Publikációk

Millennium Ungarns bei den Rumänen,  in: Interethnische und Zivilisationsbeziehungen im siebenbürgischen Raum, Cluj-Napoca/ Kolozsvár/ Klausenburg, 1996

 

The Nationalities and the Millennium in Dualist Hungary, in: Transsyilvanian Review, No.4, Cluj-Napoca, 1997

 

Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu nézőpontjai 1906-1945, in: Limes, Tatabánya, 1998

 Kisebbségben és többségben: Iuliu Maniu nézöpontjai 1906-1945, in: Kötődések Erdélyhez, Alfadat-Press Kiadó, Tatabánya, 1999

 

 De la Kolozsvár la Cluj .Ultimul episod al statalităţii ungare în “capitala”  de pe Someş (Kolozsvártól  Cluj-ig. A magyar államiság utolsó fejezete a szamosparti “fővárosban” ), in: Altera, 11. sz., Tîrgu-Mureş/ Marosvásárhely, 1999

 

 O identitate distinctă printre românii ardeleni: Prof. Grigore Moldovan (Egy különleges identitású erdélyi román:  G. Moldovan professzor  1876-1930), in: Convieţuirea/Együttélés, 3 évf., 2.-3. sz., Szeged, 1999

 

 

Mileniul Ungariei si românii din Regatul Ungar (Magyarország Millenniuma és a Magyar Királyságbeli románok) in: Convieţuirea/Együttélés, 3.évf., 2.-3.sz., Szeged, 1999

 

Românii şi ideea integrităţii teritoriale a Ungariei istorice (A történelmi Magyarország területi itegritásának kérdése és a románok) in: Convieţuirea/Együttélés, 4. évf., 1.sz., Szeged, 2000

 

Rolul lui István Apáthy în confruntările politice româno-maghiare din anii 1918-1920 ( István Apáthy szerepe az 1918-1920 közötti román-magyar politikai csatározások idején),  in: Convieţuirea/Együttélés, 4. évf., 4.sz., Szeged, 2000

 

Dizidenţi ardeleni ai “Marii Unirii”? Atitudini politice în gazeta “Ardealul” (A “Nagy Egyesülés” erdélyi dizidensei? Politikai attitűdök az “Ardealul” újságban),  in: Convieţuirea/Együttélés, 5. évf., 1-4.sz., Szeged, 2001

 

Situaţia minorităţilor naţionale în România Mare (A kisebbségek helyzete Nagyromániában), in: Convieţuirea/Együttélés, 6.évf., 1.-2.sz., Szeged, 2002

 

 Românii din Transilvania şi Ungaria la mijlocul secolului al XIX-lea în impresiile de călătorie ale lui John Paget (Az erdélyi és magyarországi románok a 19. század közepén John Paget utazási élményeiben), in: Convieţuirea/Együttélés, 6. évf., 3.-4. sz., Szeged, 2002        

 

Identităţi evreieşti în Bucovina interbelică (Zsidó identitások Bukovinában a két világháború között), in: Cultura, 1. évf., 33., 27. Oct.-2. Nov. 2004, Bucureşti

 

The Public Memory of the Holocaust in the Post-War Romania, in: Studia Hebraica, 4. sz., The “Goldstein Goren” Centre for Hebrew Studies: Bucharest, 2004

 

Convieţuiri interetnice si interconfesionale în Bucovina (Nemzetiségi és felekezeti együttélés Bukovinában)  in:  Convieţuirea/Együttélés, 8. évf., 1.-8. sz., Szeged, 2004

Eyewitness Testimonies as a Source of a Historical Analysis of the Deportations to Transnistria (1941 – 1943), in: Étude balcanique, No. 4, Sofia 2004

 

Spatiul românesc în concepţiilegeo-politice germane: de la Mitteleuropa la Zwischeneuropa, 1920-1933 (A románok által lakott terület szerepe a német geo-politikai felfogásban: Mitteleuropa-tól  Zwischeneuropa-ig, 1920-1933) , in: Convieţuirea/Együttélés, 9.évf., 1.-4.sz., Szeged, 2005

 

 Câteva informaţii privitioare la germanii din România în timpul Republicii de la Weimar, aflate în archiva Ministerului de Externe al Germaniei (Adatok a német külügyministérium levéltárából a romániai németeket illetően a Weimari Köztársaság idején) in: Camil Mureşanu (főszerk.) “Gheorghe Bariţ” Történeti Intézet Évkönyve, Editura Academiei Române: Cluj-Napoca, 2005

 

A romániai Holokauszt az utóbbi évek román nyelvű kiadványaiban, in: Schweizer József „Új idea, új cél keresésére szorítanak bennünket“ A magyar zsidó történetírás koncepciói és perspektívái, Mórija Könyvek: Budapest, 2006 

 

Mitul Mareşalului Ion Antonescu în România post-comunistă (Antonescu marsal mítosza a posztkommunista Romániában), in: Convieţuirea/Együttélés, Szeged, 2007

 

Faţete ale unei identităţi complexe: Arnold Daghani, pictorul uitat al Bucovinei (Egy sokoldalú identitás arculata: Arnold Daghani, Bukovina feledésbe merült festője), in: Convieţuirea/Együttélés, 11. évf., 1.-4. sz., Szeged, 2007

 

A háborús bűnösök megtorlása a második világháború utáni Romániában és Magyarországon, in: Korall, 8. év.,28.-29.sz., Budapest, 2007

 

 Rolul lui Andrei Şaguna în revoluţia de la 1848 reflectat în istoriografia maghiară (Andrei Şaguna szerepe az 1848-as forradalomban a magyar történetírásban). Convieţuirea- Együttélés. XII év, 1-4 sz. 24-31, Szeged, 2007

 

Die Wahrnehmung des “domestic Holocaust” im Rumänien der Nachkriegsjahre, in: Regina Fritz, Carola Sachse, Edgar Wolfrum: Nationen und ihre Selbstbilder, Göttingen, 2008

 

Beyond the River Bug: Mapping the Testimony of Arnold Daghani against other Sources in:  Edward Timms, Deborah Schulz: Memories of Mikhailowka: Arnold Daghani's Diary, Vallentine Mitchell, London, 2009

 

Die Kritik der ungarischen Medien an der Politik des „Bruderstaates“ Rumänien in den letzten zwei Jahren des Ceauşescu-Regimes (1987-1989) in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung, Nr. 4, Marburg, 2010

 

La justice d’après guerre: les procès des criminels de Transnistrie in: George Bensoussan: L’horreur oubliée: la Shoah roumain, Revue d’histoire de la Shoah, Nr. 194, Lessay-les-Château, 2011