TERMINOLÓGIAI SZÓTÁR
(a szemiotikai szövegtan tanulmányozásához)

Dr. Vass LászlóEz a - közel 200 szavas - szójegyzék az utóbbi évtizedekben kifejlődő, majd az 1980-as évek végére új lendületet vett szövegtani kutatások legfrissebb eredményeibe kíván betekintést nyújtani.

A szövegtan egyik ága, a szemiotikai textológia Petőfi S. János munkássága nyomán bontakozott ki, s vált tipikusan európai tudománnyá. Modelljének és fogalmi apparátusának hazai értelmezése azonban eddig még nem történt meg. A terminológiai szótár ezt a hiányt hivatott (keret jelleggel) pótolni.

E lexikográfiai feldolgozás címszavainak zöme: a szemiotikai textológia, illetőleg a szemiotikai textológiai kutatásokban érdekelt főbb diszciplínák alapvető terminus technicusa. A címszavak listájára következésképpen a közkeletű, hagyományos terminusokat általában nem vettem fel, közülük és/vagy más irányzatok, elméletek nómenklatúrájáról legfeljebb csak azok a fogalmak kerültek rá, amelyek a szemiotikai szövegnyelvészetben is produktívak, esetleg a rendszer jobb megvilágításához szükségesek lehetnek.

A szócikkek túlnyomó többségét a szemiotikai szövegtan dokumentumai alapján állítottam össze, maradó részét pedig a hasonló jellegű hazai munkák meghatározásainak kisebb-nagyobb mértékben módosított átdolgozásai alkotják. Az összeállítás-szerkesztés során az értelmezések szabatosságát, pontosságát és egységességét tartottam szem előtt. A nómenklatúra magyarítása nem volt célom, a terminusok írásmódja helyesírásunk szabályainak figyelembevételével a forrásokon alapul.

[...]

A szócikkek felépítése a következő. Címszóul azok a (többnyire latin vagy latin eredeti) műszók állnak, amelyekkel a szemiotikai szövegnyelvészet rendszere operál. A meghatározások szövegében a  ~ jel az értelmezett címszót helyettesíti. A szócikkek közötti különféle  kapcsolatokra minden esetben igyekeztem utalni. (Egyes terminus technicusok későbbi módosulását zárójelben tüntettem fel.)

A címszavak gyűjteményét lásd: Címszójegyzék.
 
 

Szemiotikai szövegtan 1