CÍMSZÓJEGYZÉK

 

 

anafora
analógia
antecedens
apperceptum
argumentatív interpretáció
argumentum
auditív figura
auditív notáció
autotelikus
bekezdés
beszédaktus-elmélet
configurationalis dictum
configurationalis sensus referens
deixis
denotáció
denotátum
designatio
designatum
deszkriptív interpretáció
dictum
dominánsan verbális szöveg
ellipszis
elméleti interpretáció
előfeltevés
első fokú kompozícióegyég
értékelő interpretáció
érvelő interpretáció
esetgrammatika
etnometodológia
evaluatív interpretáció
evocatum
explikatív interpretáció
felszíni szerkezet
fenotextus
figura
figuratív interpretáció
forikus elemek
formáció
funktor
generálás
generatív nyelvtan
generatív szemantika
genotextus
hiperonima, hiponima
illokúció
imágó
inferencia
inferenciális dictum
inferenciális sensus referens
információelmélet
inherens organizáció
inkoherens
intenció
interpretáció
interpretációelmélet
interpretációfolyamatok
interpretálhatóság
interpretatív szemantika
intertextualitás
intertextuális tipológia
irodalmi magyarázat
izotópia
jelkomplexus
a jelkomplexus dinamikus organizációja
a jelkomplexus statikus organizációja
kataphora
kód
kognitív pszichológia
koherencia
koherens
kohézió
kombináció
kommunikációaktus-tipológia
a kommunikáció alapvető tényezői
kommunikációelmélet
kommunikatív funkciók
kommunikátor
kompetencia
kompozíció
kompozicionális elemzés
kompozicionális kohézió
kompozicionális konnexitás
konnektor
konnexitás
konnotatív
konnotatum
konstituál
konstitúció
konstrukció
konstrukciótípus
kontextuális egységek
kontextuális elemzés
kontextuális jelentés
kontextualizáció
kontextus
konverzáció
koreferencia
korpusz
kotextuális egységek
kotextuális elemzés
kotextus
közlésegység(ek)/kommunikációegység(ek)
lehetséges világ
leíró interpretáció
lexikai (szemantikai) mező
lokúció
magyarázó interpretáció
makrostruktúra
másod- és magasabb fokú kompozícióegységek
megnyilatkozás
mélystruktúra
mentális kép
mimetikus
modális
modális logika
modalitás
modell
naturális interpretáció
notatio
nyelvi szöveg
összefüggőség, összekapcsoltság
paradigma
paradigmatikus tengely
parafrázis
paralingvisztika
performancia
performatív
perlokúció
pragmatika
predikátum(funkció)
procedúra
procedurális interpretáció
proformák
propozíció
propozicionális attitűd
pszicholingvisztika
referencia
referenciális bázis
referenciális intertextualitás
relacionális dictum
relacionális sensus referens
relatum
relatum-imago
relatum-indikátor
réma
részvilág(ok)
sensus
sensus designatus
sensus referens
significans
significatio
significatum
signum verbale
struktúra
strukturális interpretáció
szelekció
szemantika
szemantikai progresszió
szemiotika
szemiotikai textológia
a szemiotikai textológiai kutatásban érdekelt főbb diszciplínák
szimbolikus reprezentáció
szintagmatikus tengely
szintaxis
szociolingvisztika
szöveg
szövegfeldolgozás
a szöveg funkcionális beágyazottsága
szöveggrammatika
szövegkoherencia
szövegkompetencia
szövegkonstitúció
a szöveg szisztémaspecifikus konstrukciója
szövegtan
a szövegtani kutatás célja
a szövegtani kutatás objektuma
szövegtipológia
szövegvilág
szuperstruktúra
téma - réma
tematikus progresszió
teoretikus interpretáció
textológia
textualitás
textúra
texturális elemzés
texturális kohézió
texturális konnexitás
tipológiai intertextualitás
transzformáció
való világ
vehiculum
vehiculum-imago
vehiculum-indikátor
világfolyamat
világszerkezet
vizuális figura

 

Nyitólap

 

Terminológiai szótár