illokúció <lat. 'beszédtett'>: a beszédaktus-elméletben az az interperszonális cselekvésmozzanat (állítás, felszólítás, figyelmeztetés, ígérés, tagadás stb.), amelyet egy megnyilatkozás kimondásával végzünk, s amely az alanynak a beszéddel kapcsolatos intenciójával függ össze. Az ~ nem teljesen adekvát az alany intenciójaval. (lokúció, perlokúció.)