notatio: a lexikai elemekből álló szemiotikai objektumként elemzett vehiculum/vehiculum-imago formális organizációja (formatio), vagyis a nyelvi rendszerben szisztematizált, rá vonatkozó ismeretek.

Írott/nyomtatott szövegek esetén a ~ grafemikus, fonemikus, lexikai, szintaktikai és vizuális nyelvi konstitúciós szintje primer imagoként eleve adva van; prozodikus, esetleg vokális szintje pedig mint szekunder imago konstruálható meg. (vs figura).