szemiotikai textológia: speciális felépítésű szövegtan; az az integráló jellegű tudományág, amelynek célja a dominánsan verbális szövegek/konverzációk valamennyi - nyelvi rendszerre és kommunikációszituációra vonatkozó - aspektusának egységes elméleti keretben való vizsgálata.