Szakmai önéletrajz

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
H  O  M  E
6723 Szeged
Bihari u. 26/A.
Telefon: + 36/62/407-917

Szegedi Tudományegyetem

O  F  F  I  C  E
6725 Szeged
Hattyas u. 10.
Telefon: + 36/62/544-794

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Kutatási területe

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Válogatott bibliográfia
 
Óra- és kredittervek
   
     
Kurzusleírások Kurzusleírások
Modell óraterv Modell óraterv
Aktuális óraterv Aktuális óraterv
Aktuális órarend Aktuális órarend
Referátumok Referátumok
Szakdolgozati témakörök Szakdolgozati témakörök
Szakdolgozatok Szakdolgozatok
Magyar nyelvű szakirodalom Magyar nyelvű szakirodalom
Idegen nyelvű szakirodalom Idegen nyelvű szakirodalom
Folyóiratok, periodikák... Folyóiratok, periodikák...
Vizsgaidőpontok Vizsgaidőpontok
Egyéb információk, aktualitások Egyéb információk, aktualitások
Jegyzetek Jegyzetek
Vass László Üzenetek
Összevont kari naptár Összevont kari naptár
Tanítóképzés Tanítóképzés
Levelező tagozat Levelező tagozat
Pedagógus-továbbképzés Pedagógus-továbbképzés
Egységes tanulmányi rendszer Egységes Tanulmányi Rendszer
   
   
Minden e helyütt nem érintett kérdésben az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulmányi, kredit- és vizsgaszabályzatának rendelkezései irányadóak.
   
Magyar Honlap Magyar Honlap
 

TM-NBL-012

Tanári retorika

MAG-S-014

Morfológiai szeminárium

MAG-S-031

Stilisztika

MAG-S-032

Szövegstilisztika

000-0-000

Szöveglingvisztika

TM-ALNN591

Kreatív-produktív szövegmegközelítések

MAG-S-043

Hiperszöveg, multimediális...

TM-ALNN-582

Szemiotikai szövegtani alapismeretek

MAG-S-071

A nyelvhelyesség kérdései

MAG-S-102

Bevezetés a szövegtanba

MAG-S-105

Szövegstilisztika és tipográfia

MAG-S-108

Az elektronikus szöveg...

MAG-S-112

Nagy László költői nyelve

MAG-S-118

Diszkurzuselemzés, társalgási...

MAG-S-123

A szövegtan diszciplináris...

TM-ALNN-621

Szöveg és illusztráció

MAG-S-129

A szaknyelvi kommunikáció...

MAG-S-131

A nyelvészeti kutatás módszerei

000-0-000

Szövegtipológia

MAG-S-135

Szakdolgozati szakszeminárium

MAG-S-182

A szemiotikai szövegtani...

TAK-A-041

Magyar nyelv I. (Hangtan)

BTAK-T-044

Magyar nyelv IV. (Jelentéstan - Szövegtan)

Az egyes szemeszterekben a Magyar Nyelvi Tanszék hirdetőtábláján, illetőleg A magyar nyelv és irodalom  szak óra-, vizsga- és kredittervében az időszerű társadalmi és hallgatói igények figyelembevételével aktuálisan meghirdetett kurzusok felvételére van lehetőség (lásd egyrészt a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar: Tájékoztató füzet (JGYF Kiadó, Szeged) című rendszeresen megjelenő kiadványban, másrészt itt az Aktuális óraterv, az Aktuális órarend, valamint az Egyéb információk, aktualitások című információs oldalon).
 
   

Stilisztika

   
 
Kötelező olvasmányok...
 
 
Zárthelyi típusfeladatok
 
 
Recenziók
 
    Stilisztikai ábécé    
 
 
 
   

Szövegstilisztika

   
 
Szemináriumi témakörök...
 
 
   

Szövegnyelvészet

   
 
Szemináriumi témakörök...
 
 
Kötelező olvasmányok...
 
 
Zárthelyi típusfeladatok
 
 
 
 

Szövegtan

   
 
Kollokviumi témakörök
 
       
 
Előadásvázlatok
 
       
 
Kötelező olvasmányok...
 
       
 
Recenziók
 
       
     
 
 

Kereső

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology
   
 
Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László
 
...a szövegek felépítésével / megformáltságával kapcsolatos problémák a mondatokkal kapcsolatosakhoz mérten hatványozott mértékben összetettebbek... Részletek...
 
Terminológiai szótár
 
 
 
...A textológia – komplexitása következtében – a nyelvészeti diszciplínák vonatkozásában a domináns diszciplína szerepét játssza...  Részletek...
...Nyilvánvaló, hogy a nyelvészeti tudományágak nemcsak a szövegtannal / szövegtanokkal, hanem a szövegtani társtudományokkal is kapcsolatban állnak... Részletek...
...A megemlékezés jellegéhez jobban illeszkedik a F1' kép, melyen a megmozdulás nem demonstratív célú (a F1'' jelű fotó inkább ezt sugallja), hanem őszinte tiszteletnyilvánítás Rabin előtt. Az emberek arca is emlékező és megrendült, s valamiféle mély gyász érződik a mécsest gyújtó idős emberek mozdulataiból... Részletek...
A koreferenciális elemzés következő lépésének annak vizsgálatára kell irányulnia, hogy a koreferenciarelációk – a szövegarchitektonika más hordozóival együtt – milyen szerepet játszanak a szöveg kompozicionális felépítésében... Részletek...
 
A sorrend felállításában a globális és a lineáris kohézió eszközei: kötőszók, utalószók, vonatkozó névmások segítettek. Az időbeli sorrend felismerése is szerepet játszott megoldásunk kialakításakor... Részletek...
...az új információs szisztémák túlmutatnak a nyelvi rögzítés és adatkezelés hagyományos formáin és eszközein... Részletek...
Ebben a rövid írásunkban két (...) elektronikus kiadványt mutatunk be, a magunk lehetőségeivel, eszközeivel és módszereivel próbálva meg előmozdítani a szóban forgó és a hozzájuk hasonló – lassan mindennapi életünket is átható – nagy teljesítményű információhordozók alkalmazását az oktatásban... Részletek...
A következőkben néhány arra vonatkozó gondolatot kívánunk megfogalmazni, hogy – eddigi tapasztalataink alapján – mit tekintünk a szövegtani kutatás soron következő feladatainak... Részletek...
Diákjaink szellemessége izgalmasabb, hitelesebb és kétségkívül produktívabb is, mint tanáraink.  szellemisége. Részletek...
...„Az irodalmi célzatú szöveg- és versgenerátor programok léte alapjaiban rendíti meg az irodalmi művekkel kapcsolatos fogalmi világunkat”... Részletek...
A kötet különböző kontextusokban végzett vizsgálatai a korszerű szövegelméletet, a szövegelemzés és szövegalkotás módszertanát gazdagítják, a pedagógiai gyakorlatot közvetlen vagy közvetett módon hatékonyabbá tehetik. Ugyanakkor hasznos információkkal szolgálnak az általános szövegtani, stilisztikai, kommunikáció- és interpretációelméleti kutatás számára. Részletek...
 
...Mert ha a „szöveg az emberi megismerés nyelvileg létrehozott” folyamatát és produktumát képezi le (...), a magyar nyelv szövegtana nyilvánvalóan nem csupán önmagát, és nem is csak a nyelvtudományt reprezentálja… Részletek...
„Néha felmerül bennem, hogy bolygónk véres, erőszakos világgá változik a filmek, a videók és a játékok miatt. Néha viszont azt érzem, hogy nagyon okos, felkészült világot alkotunk, ahol az információ internetes megosztása egyre nagyobb teret hódít.” Részletek...
 
That’s where we are. We stand within the Equatorial zone. That ruddy sphere there – it’s the dying sun. Science could not avert Earth’s destiny. Részletek...
"Megkeresett egy Vass László nevű úriember, egy nyelvész, akinek tulajdonképpen a mestere a Petőfi S. János nevű, Olaszországban élő nyelvészprofesszor, aki magyar származású, de ott él, és hát sokat van Magyarországon is; aki kidolgozott egy teóriát: a szöveg és a kép viszonya. Itt van megtervezve a könyv, tíz fejezetben. Ilyen fejezetek vannak, hogy Nagy László, Szécsi Margit, Kondor Béla, mit tudom én, Juhász, Kass. A kiindulópont, hogy mit lehet ezzel csinálni, az én kiállításom volt, ami meggyújtotta a fantáziáját, ami egy évvel ezelőtt nyílt, ez a kiállítás, és azzal, hogy a 20. századnak ebben a felében az irodalom és a képzőművészet... hát csak egy példát mondok, a Juhász Ferencnek a Feje. Ugye, itt elől, Mi van a fejben. És ezt elemzi, és itt van a kötet készen..."
 
 

Ez a periodika – a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén – azzal a céllal jött létre, hogy előmozdítsa a multi- és interdiszciplináris szövegkutatást. Ennek érdekében...

 

Semiotic Textology, a periodical published by the Department of Hungarian  Language and Linguistics at the Juhász Gyula Teacher Training College in Szeged, was started with the aim of encouraging and promoting multi- and interdisciplinary research on textology. To serve...

 
 
 
 
Munkatársak
 
List of Contributors
Tartalom
 
Contents
1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése
 
2. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Első rész)
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 1E kötet magvát egy 1988-ban megrendezett szegedi tanácskozás, valamint a tanácskozást követő diszkusszió anyaga képezi.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 2Az alapkérdések tisztázása után szükségesnek tartottuk a magyar szövegtani kutatás eddigi eredményeinek feltérképezését.
 
 
 
 
 
3. A magyar szövegtani kutatás irodalmából (Második rész)
 
4. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (I)
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 3Ez a kötet egyrészt általános kérdéseket tárgyal, másrészt folytatja a magyar szövegtani kutatások irodalmának áttekintését.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 4A negyedik kötet a szövegtani kutatás diszciplína környezetéhez tartozó különféle tudományágak köréből származó tanulmányokat tartalmaz.
 
 
 
 
 

5. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok

 
6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (II)
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 5Az ötödik kötetben a szövegtannal foglalkozó magyar kutatók, oktatók fejtik ki véleményüket a kutatási terület témáiról, eredményeiről, feladatairól.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 6A hatodik kötet elsősorban a negyedik kötetben megkezdett tematikát folytatja.
 
 
 
 
 
7. A multimediális kommunikátumok szemiotikai textológiai megközelítéséhez
 
8. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III)
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 7A hetedik kötet anyagát teljes egészében a multimediális szövegek különféle aspektusait vizsgáló írások alkotják.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 8A nyolcadik kötet folytatja a negyedik és hatodik tematikáját, s tartalmaz egy diszkussziót is a szemiotikai szövegtan alkalmazásával kapcsolatban.
 
 
 
 
 
9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I)
 
10. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (II)
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 9E kötet anyagát elsősorban a szemiotikai szövegtan diszciplína-környezetével kapcsolatos tanulmányok képezik.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 10A kilencedik kötetben elkezdett tematikát Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című művével kapcsolatos írásokkal bővíti ez a kötet.
 
 
 
 
 
11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (III)
 
12. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok (II)
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 11Ez a kötet a kilencedik és a tizedik folytatásának tekinthető, de a multime-dialitás vizsgálata révén szoros kapcsolatban áll a hetedik kötettel is.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 12Ez a kötet egyrészt lezárja az eddigiek tematikáját, másrészt a makro szöveg tudományok és a szövegtani társdiszciplínák kutatása felé fordul.
 
 
 
 
 
13.0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 1. Szaknyelvi szövegek. 2. Tankönyvi szövegek
 
14.0. A szövegtani kutatás általános kérdései..1. Kép és szöveg. 2. Kommunikáció a médiában
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 13Ez a kötet egyrészt a szövegtani kutatás általános kérdéseivel, másrészt a szaknyelvi szövegekkel, harmadrészt a tankönyvi szövegekkel foglalkozik.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 14A szövegtani kutatás általános kérdései mellett e kötet a kép és a szöveg viszonyával, valamint a kommunikáció a médiában témakörével foglalkozik.
 
 
 
 
 

15.0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 1. Kép és szöveg (2). 2. Szöveg és fordítás

 

16.0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 1. Szöveg és zene. 2. Mediális transzpozíciók

 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 15 A szövegtani kutatás általános kérdései mellett e kötet a kép és a szöveg, valamint a szöveg és a fordítás viszonyával foglalkozik.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 16A szövegtani kutatás általános kérdései mellett e kötet a szöveg és a zene, valamint a mediális transzpozíciók kérdéseivel foglalkozik.
 
 
 
 
   

17.a Vass László: Poézis és piktúra. Tanulmányok. 17.b Általános információk

 

18.a Petőfi S. János: Szövegkompozíció és jelentés... 18.b Általános információk

 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 17Monografikus munkájában a szerző a statikus multi-mediális kommuni-kátumok tipológiáját mutatja be magyar példaanyagon.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 16Monografikus munkájában a szerző a szemiotikai textológiai kutatáshoz és a szövegkompo-zíció elemzé-séhez nyújt adalékokat.
 
 
 
 
   

19. Békési Imre: A kettős szillogizmus értelmezése és alkalmazásai

 

20. Petőfi S. János - Vass László: Kalauz a szövegnyelvészeti és szemiotikai textológiai kutatáshoz

 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 17Ebben a művében kettős szillogizmus-sal kapcsolatos kutatási eredményeit foglalja össze a szerző.
 
Szemiotikai Szövegtan/Semiotic Textology 16Kötetükben a szerzők biobibliográ-fiai információk-kat, fogalom-magyarázatokat, bibliográfiákat és repertóriumokat nyújtanak.
 

In memoriam Petőfi Sándor János

 

 

 

 

A Szemiotikai szövegtan 1 –  20. kötetének repertóriumai

 
...A magyar szövegtani kutatások 1990 után élénkültek föl, amikor Petőfi S. János Békési Imrével Szegeden megindította a Szemiotikai szövegtan című sorozatot, amely a nyitott fórum állandóságával nemcsak helyben hozott létre iskolát (mind Petőfi kései irányzatának, mind Békésiének megfelelően), hanem más megközelítéseknek is bőséggel helyt adott. A Szemiotikai szövegtan – bár nem alakított ki egységes műhelyt – az eddigi hazai kutatásokban a leghatározottabb keretet adta mind a tanulmányok jellegének megválogatásával (általában olyan hosszabb írások jelentek meg, amelyek elméletileg és módszertanilag is jelentősek), mind a közölt vitákkal, könyvismertetésekkel, repertóriumokkal, bibliográfiákkal, legalább röviden informálva olvasóit arról, hogy mi történik a szövegtanban a világ más tájain éppúgy, mint a magyar nyelvtudományban... Részletek...
 
Mit jelent a szöveg szemiotikai apoteózisa? Ennek két korifeusa van, az egyik a ma már említett, ám most egy korábbi korszakából idézhető Umberto Eco, aki erről írt egy vagy másfél nagyon kitűnő könyvet: ez „a szöveg szemiotikai elmélete”, illetve az, hogy az „olvasó hogyan jelenik meg a műben”. Ő az apoteózis egyik klasszikusa. A másik a Juhász Gyula Főiskola, amely eddig tíz kötetet adott ki a Szemiotikai szövegtan sorozatban, ahol hatszor annyit írtak, mint Umberto Eco, egyrészt a szövegelmélet témájából, másrészt a gyakorlat számára használhatóan...
[...] Ezek a könyvek egy iparág részei. Ez az iparág olyan, hogy egy-egy olyan tankönyvet, mint például az Atkinson-féle pszichológiai tankönyv, a kiadó által fizetett harminc tagú team készít. Minden évben harminc teljes állású ember írja át. Részletek...

Szövegtan és verselemzés

 

Szövegtan és verselemzésA versolvasás egyedül helyes módja nem létezik. Az csak egy pedagógiai fantom (...) Olvasni mindig azt is jelenti, hogy szétszedni (...) szétszedni és újból összerakni...

 
 
...A diszciplínakörnyezetnek – mint a szövegtani kutatás keretének – alapfunkciója abban jelölhető meg, hogy az ‘az a koordinátarendszer’, amelyben a ‘szövegkompetencia’ valamennyi aspektusára tekintettel lenni szándékozó szemiotikai szövegtanok eredménnyel létrehozhatók...  Részletek...

 

 

...Te kedves csendes szavú jó barát, vegyük fel, s ne ejtsük el e barátság fonalát, de fonjuk jó szorosra, és a pecsét, a zálog a munka rajta! Fel, munkára hát!...” (Kass János: Vass-vers, Nyelvész)

 
 
„A médium maga az üzenet.” Részletek...
 
...A dolgozat a történeti és a tematikus nézőpont szerves egységében mutatja be a magyar szövegnyelvészet kialakulásának körülményeit, fejlődésének folyamatát... Részletek...

Szövegtan és prózaelemzés

 

Szövegtan és prózaelemzés„(...) amikor írunk, szövegeket sajátítunk ki, amiket átdolgozunk, eredeti helyükről elmozdítunk, utánozunk, más irányba térítünk (...)”

 
 
...úgy-ahogy a NAT is előírja az európai kultúrában, jelesül az antikvitásban való tájékozódás követelményét is... Részletek...

Magister Emeritus 1993

 

Magister EmeritusA Magiszter emeritus kitüntető cím odaítélésére első ízben 1993-ban került sor intézményünkben: Szőkefalvi-Nagy Bélának, Fischer Ernőnek és Petőfi Sándor  Jánosnak.

 
 

Szerkesztőségi információk

 

Színek és képek

 

„(...) minél több mediális összetevőből építkezik egy poétikai, esztétikai funkciójú kommunikátum, és minél komplexebb szemlélettel, metodológiával vizsgáljuk, annál megalapozottabban és produktívabban folytathatjuk valamennyi mediális összetevő tanulmányozását, végső soron az emberi gondolkodás kutatását egyfelől, másfelől annál közelebb kerülhetünk a mindennapi kommunikációnk, a hétköznapi életünk humán valóságához.”

 
 

 

 

 

 

 

Nyelvészeti Füzetek

   
 
Tóth Szergej, Vass László
 
Zánthó Róbert: Generalia

Generalia

Gál Béla - Zalka Zsolt: A nagycsoportszöveg - a mikrokozmosz egy megértési modellje

A nagycsoportszöveg...

Tóth Szergej - Vass László: Pápuáktól a Pioneerig

Pápuáktól a Pioneerig

Vass László - Boldizsár Klára: Vallásos szövegek szemiotikai textológiai megközelítése
Vallásos szövegek...
Tóth Szergej - Vass László (szerk.): A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje

A nyelvtanár-továbbképzés...

Csaba Földes: Linguistisches Vörterbuch. Deutsch - Ungarisch

Linguistisches Wörterbuch...

Sulyok Hedvig: Magyar - olasz és olasz - magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionáriuma alapján

Magyar-olasz és...

   
Szeged
   

Vass László - Boldizsár Klára: Vallásos szövegek szemiotikai textológiai megközelítéseEz a periodika azzal a céllal jött létre, hogy előmozdítsa egyrészt a lehető legtágabb értelemben vett nyelvészeti kutatásokat mind a magyar, mind az idegen nyelvek körében, másrészt a különböző nyelvészeti diszciplínák és határtudományaik felsőfokú oktatását intézményesített rendszerük keretében a hallgatók bármely rétegének. 

 

Sulyok Hedvig: Magyar - olasz és olasz - magyar szójegyzékA Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata című periodika azzal a céllal jött létre, hogy könnyű és gyors tájékoztatást nyújtó forrásul szolgáljon különféle nyelvészeti diszciplínák tanulmányozásához, egyúttal előmozdítsa a lexikológiai kutatások elméletét és gyakorlatát.

"Tegnap tartottam egy órát - ott álltam a diákokkal szemben, de ők éppen úgy mondtak nekem dolgokat, mint ahogy én mondtam nekik. Óra után általában bejönnek hozzám, és megmondják, ha tévedtem. Aztán megpróbálunk együtt megoldást találni. Csak így lehet előrejutni - így biztos a haladás."

Az adatbázist gondozza: Dr. Vass László

 
 
 
...Meggyőződésem, hogy elveszítünk nyolc-tíz évet az életünkből. Az általános iskolát mindenképpen elveszítjük, mert annyira lenyesik az ember képzeletét, saját tehetségének a kibontási képességét, hogy utána hatalmas energiákat kell abba fektetni, amíg visszahozza magát arra a színvonalra, amilyen hatévesen volt. Rengeteg fölösleges dolgot kellett bemagolni, ahelyett, hogy hagytak volna fantáziálni... Részletek...
 

Beszédről - nyelvről tanárjelölteknek

  Beszédről - nyelvről tanárjelölteknekKísérleti könyvet bocsát útjára a szerzői négyes, amellyel nem magyar szakos hallgatók számára kíván kellő ismereteket nyújtani a tanári beszédről (..) a magyar nyelvről...  
 

 

 
 

Szerkesztőségi információk