R. MOLNÁR EMMA

VASS LÁSZLÓ

 

 

Stilisztikai ábécé

a magyar nyelv és irodalom tanításához

 

 

Módszertani Közlemények Könyvtára 11.

Tanárok Könyvtára 2.

Szeged, 1989


CÍMSZÓJEGYZÉK
alakzat
alany
alárendelés
állandósult szókapcsolat
allegória
alliteráció
állítmány
anaphora
antonimák
archaizmus
argó
asszonánc
átképzeléses előadásmód
átvitt jelentés
azonos alakú szavak vagy homonimák
barokk
beszédhelyzet, szövegkörnyezet vagy szövegösszefüggés
beszélő név
beszélt nyelvi stílus
betűrím
betűszó, szóösszevonás, szórövidítés
csoportnyelv, szakszókincs, műszó, műkifejezés
diáknyelv
egyéni nyelv és stílus
egyszerű mondat
élénkség
elhallgatás, félbeszakítás
ellentét
ellentétes értelmű szavak vagy antonimák
előadói stílus
előismétlés
enjambement
epiphora
erősítés
értelmező
értesítés
expresszivitás
felkiáltó mondat, felkiáltás
felsorolás
felszólító vagy parancsoló mondat
figura etymologica
fokozás
főnév
gondolatpárhuzam, gondolatritmus vagy mondatpárhuzam
gúny és irónia
hang
hangutánzó és hangfestő szó
hapax legomenon
hasonlat
határozó
határozószó
hiányos mondat
hirdetés
hivatalos stílus
homonimák
humanizmus
idegen szó
ige
igeidők
igekötő
igemódok
igenév
igeragozás
impresszionizmus
indulatszó
inversio
irodalmi nyelv
irónia
írott és beszélt nyelvi stílus
ismétlés
jassznyelv
jelkép
jelző
jóhangzás, zeneiség
képes beszéd
kérdő mondat, kérdés
kérvény
kettős tagadás
kicsinyítés
kijelentő mondat
klasszicizmus
korstílus vagy stílusirány
költészettan
körmondat
körülírás
kötőszó
közbevetés
köznyelv
kreatív metafora
látomás vagy vízió
látszólagos képtelenség
levélstílus
megszemélyesítés
megszólítás
melléknév
mellérendelés
metafora
metonímia
módosítószó
mondatpárhuzam
műkifejezés
műszó
nagyítás
nemzeti nyelv, irodalmi nyelv, köznyelv
neologizmus
népnyelv, nyelvjárás vagy tájnyelv
névelő
névmás
nominális stílus
nyelvjárás
óhajtó mondat
önéletrajz
összetett mondat
paradoxon
parancs, parancsoló mondat
pedagógiai metafora
pejoratív
poétika
poláris kifejezés
publicisztikai stílus
rámutatószó
realizmus
recenzió
refrén
reneszánsz és humanizmus
részletezés
rétegnyelv, zsargon, argó
rím
rokokó
rokon értelmű szavak vagy szinonimák
romantika
stilisztika
stílus
stílusárnyalat
stíluselemzés
stílusirány
stílusréteg
szakdolgozat
szakszókincs
számnév
szépirodalmi vagy művészi stílus
szimbolizmus
szimbólum vagy jelkép
szinekdoché
szinesztézia
szinonimák
szófajváltás
szóhalmozás
szóhangulat
szóismétlés
szójáték
szójelentés, expresszivitás
szókép vagy trópus
szókincs
szólás
szónoki stílus
szóösszetétel
szóösszevonás
szórend
szórövidítés
szövegkörnyezet
szövegösszefüggés
tájnyelv
tárgy
társalgási stílus
tolvajnyelv
többalakú szavak
tudományos stílus
túlzás
utalószó
utóismétlés
vízió
zárt mondatszerkezet felbontása
zeneiség
zsargon

 


Megjegyzések

A nyomtatott kötet Bevezetőjét ez a feldolgozás nem tartalmazza.

Az itteni összeállításba néhány új szócikket és példát is felvettem. (Az új címszókat kurzív szedés jelzi.)

Az utaló címszókat kis betűs szedés jelzi.

A címszók értelmezése, szemléltetése - az Óra- és kredittervek célkitűzéseinek megfelelően - remélhetőleg ebben a formában is segíti a tanárjelöltek munkáját.

Nyitólap

 

Válogatott bibliográfia