AZ ARGUMENTATÍV ÉRTELMEZŐ INTERPRETÁCIÓ NÉHÁNY
ASPEKTUSA. NAGY LÁSZLÓ: VERSEIM VERSE


PETŐFI S. JÁNOS – VASS LÁSZLÓ


        Ebben a tanulmányban az volt a célunk, hogy az argumentatív értelmező interpretáció néhány kulcskérdését elemezzük. Interpretálandó (szemléltető) szövegként Nagy László Verseim verse című művét választottuk, amely - azáltal, hogy nincs egyértelműen 'szövegmondat'-okra tagolva - több interpretációs lépés végrehajtását teszi szükségessé, mint hagyományosabb felépítésű szövegek. Elemzésünk kizárólag e vers lexikai szintaktikai-szemantikai felépítésére irányult (annak sem tárgyalva valamennyi aspektusát!), poétikai felépítésével nem foglalkoztunk, s ennek következtében a lexikai és poétikai felépítés egymásra vetülése révén létrejövő teljes verbális felépítésével sem. Következésképpen, ha elemzésünk hozzá is járulhat e vers (teljes) értelmező interpretációjához, ilyen interpretációnak semmiképpen nem tekinthető.
 
 

Szemiotikai szövegtan 6