carmina20001
carmina20001

Carmina Horatiana I/2.

4700 Ft

Szerző: Tóth Sándor Attila
ISBN: 978-615-5455-98-8
Kiadási év: 2018
Formátum és terjedelem: B5, 416 oldal

1 készleten

Kategória:

Termékleírás

FEJEZETEK A HORATIUSI ÓDA ÚJKORI EURÓPAI INTERPRETÁCIÓJÁNAK, RECEPCIÓJÁNAK ÉS IMITÁCIÓJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL I/2. TARTALOM BEVEZETÉS ..................................................................................................9 TEMPUS ET MORS. A ROHANÓ IDŐ ÉS AZ ÉLET ELMÚLÁSA HORATIUS ÓDAKÖLTÉSZETÉNEK HÁROM DARABJÁBAN ..... 11 I. IDŐSZEMLÉLET ÉS HALÁLKÖZELSÉG A 2. 14. CARMENBEN: A VERS ARGUMENTUMAI ÉS MAGYARÁZATAI A 16–18. SZÁZADI HORATIUS-KIADÁSOK KOMMENTÁRJAIBAN .............................................. 13 Appendix 1: Masson Horatius-vītájának a verssel kapcsolatos rövid megjegyzéséről ...................................................... 53 Appendix 2: az interpretáció újszerű iránya a 18. század elején; Bentleius Horatius e verséről .................................................56 Appendix 3: a 19. század elején megjelenő két kiadás e versről írott kommentárjai ............................................................... 58 Rövid összegzés .............................................................................. 81 II. A TAVASZ MINT A VISSZATÉRŐ ÖRÖK IDŐPILLANAT (KAIROSZ) S AZ EMBERI ÉLET MINT A VÉGES IDŐ (KRONOSZ) DICHOTÓMIÁJA HORATIUS CARMENJEI 1. KÖNYVE 4. ÉS A 4. KÖNYV 7. (TAVASZ)VERSÉBEN .................................................................................... 83 1. A görög (héber) időszemlélet s hatása (a biblikus időfelfogás), romanizációja. Idő és mortalitás: Horatius és a római, valamint a romanizált recepció ...... 83 A/ Görög fogalmak és istenségek ................................................ 83 Aa) Az aiwn/Aiwn–cronoj/Cronoj fogalompárról ..................... 84 a) Aiwn–aiwnok ....................................................................... 84 b) A Cronoj fogalmi változásai: Platón és Arisztotelész ........................................................ 86 bb) Rövid összegzés: a kétféle idő (cronoj) – az időfelfogás platóni és arisztotelészi hagyománya .................................................................. 90 g) Az időpillanat: a kairoj mint az idővonal része .................. 91 a) Antik ikonológiája, descriptiója. Rövid filozófiai aspektusa, morális jelentése ....................................... 93 b) A fogalom görög (és római) rétorikai jelentésköréről .......................................................... 112 d) A Cronoj–Kronoj(–Saturnus) relációról és az idő romboló hatásáról .............................................................. 119 B/ Kronosz–Saturnus istenség mint Időatya. Az időfogalmak perszonifikációja és kohéziója a latin nyelvben és a római, valamint a romanizált gondolkodásban ........................................................ 125 a/ Saturnus mint a rettenetes istenség és a fenyegető idő .................................................................... 125 Kitekintés 1: Saturnus alakja népszerű mitológiai kézikönyvekben ............................................... 127 a) Fulgentius mitológiája ................................................. 127 b) A vatikáni kódexekben talált mitográfiák Saturnusról ............................................... 129 c) Saturnus alakja a jezsuita Pomey mitológiai kézikönyvében ............................................ 134 b) Az időfogalmak római (latin nyelvű) látszat-egységesülése s romanizált szétválása, pszeudomorfózisa. Az idő mint elmúlás- és pusztulásképzet: a mortalitás ..................................................... 144 1. Khronosz–TEMPUS–Kronosz/Saturnus ............................ 144 Kitekintés 2. Horatius 17. századi németalföldi emblematikus recepciójának az ember négy korát bemutató emblémája .............................................. 150 2. A Kairosz mint Tempus, Occasio és Caerus ...................... 157 Kitekintés 3. Ausonius, Alciatus: emblémák és szimbólumok ................................................................ 162 Kitekintés 4. A Tempus–Occasio mint krisztianizált etikai norma ...............................................190 Kitekintés 5: az Occasio mint Tempus ............................ 196 Kitekintés 6: Caerus–Occasio leírása ............................ 204 g) Az időfogalmak jelenléte Horatiusnál. Az elmúlás képzete és a mortalitás ............................................................ 214 2. Versargumentumok és magyarázatok a 16–18. századi Horatius-kiadások kommentárjaiban az Ódák 1. 4. verséről ............................................................ 216 Appendix 1: Bentleius argumentáció nélküli, csak néhány kifejezést érintő magyarázatos kiadása a 18. század elején Horatius e verséről ....................................... 257 Appendix 2: a 19. század eleji kommentárok e vershez írott argumentumai és magyarázatai ....................................... 262 Rövid összegzésként .............................................................. 290 3. Argumentumok, értelmezések és magyarázatok a 16–18. századi Horatius-kiadások kommentárjaiban az Ódák 4. 7. verséről ............................................................... 291 Appendix: a 19. század eleje két kommentátorának a 4. 7. carmenhez írott argumentuma és magyarázatai ........................................................................... 341 FÜGGELÉKKÉNT: AZ EPOSZÍRÁS ELHÁRÍTÁSA ÉS AZ EPIKUS VARIUS RUFUS MAGASZTALÁSA (?) Horatius M. Vipsanius Agrippához szóló ódája (1. 6.) s annak értelmezése verseinek 16–18. századi kiadásai alapján ......................... 360 RÖVID ÖSSZEGZÉS. A FOLYTATÁS ÚJABB IRÁNYA ................. 401 VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA ......................................................... 405 NÉVMUTATÓ ........................................................................................... 411