SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET

2018-09-11FIGYELEM – 30 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyam

home

Az interaktív könyv

Olvasáskészség- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR Kids digitális mesekönyveivel

 30 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyam

 Alapítási engedély száma: 9-36/2018

Tájékoztató_Az interaktív könyv_2018_10

 

A tanfolyam célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a BOOKR Kids Mesetár használatát és szerezzenek ismereteket a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai módszerekről. Tanulják meg azoknak a szolgáltatásoknak a kezelését, amelyek elősegítik az óvodás korú gyermekek olvasóvá nevelését és az alsó tagozatos tanulók olvasási technikájának fejlesztését, amelyek konkrét mozgásos élményt biztosítanak a hangzó mese hallgatásának, illetve az olvasási folyamatnak, valamint, amelyek a nyomtatott könyves ismeretszerzés módjait eredményesebbé, intenzívebbé tehetik. Ismerjék meg továbbá a digitális ellenőrzési formák technikai használatát. További cél, hogy a résztvevők legyenek képesek – az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, illetve a NAT célkitűzéseivel, valamint a képviselt intézmény programjával összhangban – saját pedagógiai tapasztalatok megfogalmazására, az interaktív mesék nevelési-oktatási folyamatban történő kreatív alkalmazására: a Mesetár anyagának a kisgyermek olvasóvá nevelése céljából történő, illetve az egyéni tanulói teljesítmény szerinti felhasználására, a tanórai és az otthoni feladatok ellenőrzésére, a tanulók fejlődésének hosszabb távú áttekintésére.

 

A továbbképzés tartalmának rövid ismertetése

A képzés során a résztvevők megismerik az interaktív könyv felhasználási, szerkezeti és technológiai jellemzőit, típusait és kommunikációs szerepeit, továbbá a Bookr Kids Mesetár anyagát, az alkalmazások olvasást előkészítő/ az olvasás- és szövegértést segítő funkcióit, a játék- és feladattípusokat, valamint a pedagógusokat segítő funkciók kezelési műveleteit. A képzés második felének tanórái az interaktív könyv minőségi kritériumairól, kommunikációs és multimediális jellemzőiről, a narratívákról és a játékokról, továbbá a műfajjal fejleszthető készségterületekről tájékoztatják a résztvevőket. A tananyag hangsúlyos részét képezi néhány alkalmazás elemző bemutatása. A résztvevők olyan fontos és aktuális témákról is hallanak majd, mint az interaktív mesekönyvek hazai és nemzetközi empirikus kutatásainak eredményei, az új felhasználói stratégiák elsajátításával kapcsolatos kérdések.

Az elméleti és gyakorlati órák száma 7-23, a jelenléti és távoktatási óráké 16-14 (összesen: 30 óra)

A képzés specialitása, hogy a Bookr Kids Mesetár megismertetésén túl képessé teszi a pedagógusokat arra, hogy saját nevelési-oktatási gyakorlatukban kreatívan tudják felhasználni az interaktív könyveket – a kisgyermekek olvasóvá nevelésére, illetve az egyéni tanulói teljesítmény fokozására és a tanulók fejlődésének hosszabb távú áttekintésére.

A résztvevők írásban benyújtott egyéni programot készítenek, mely tartalmazza egy szabadon választott BOOKR Kids-mese részletes, a továbbképzésen elsajátított használati szempontok szerinti bemutatását. Kitöltenek továbbá egy, a távoktatásos szakaszokban a Moodle felületen online elérhető, az előadások tananyagát és a segédanyag információinak elsajátítását ellenőrző tesztet. A tanúsítvány kiadásának feltétele az összóraszám legalább 90%-án való részvétel, a saját pedagógiai program elkészítése, az online teszt legalább 80%-os teljesítése.

Az írásbeli beadandó feladatot az utolsó tanfolyami óra után egy hónappal kell benyújtani.

 

Időpont

  1. október 19-20. (péntek-szombat) 10-17h

 

Helyszín

Móra – BOOKR Kids Kft.

1066 Budapest Jókai utca 6.

A 2018. október 19-20-án induló tanfolyamot budapesti helyszínen tartjuk, de a későbbiekben, minimum 10 fő jelentkező esetén, amennyiben az erre vonatkozó kérésüket a jelentkezők a jelentkezési lapon feltüntetik, a tanfolyam Szegeden is indítható.

 

Szervező intézmény

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

 

Oktatók

A BOOKR Kids szakemberei mellett a Szegedi Tudományegyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói

 

A tanfolyam díja

40 000 Ft

 

A továbbképzés célcsoportja

tanító, óvópedagógus, gyógy- és fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus, magyar nyelv és irodalom, valamint könyvtár szakos tanár

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei

Részvétel a jelenléti képzési órák 90%-án, illetve a távoktatási szakasz feladatainak megoldása, a kapcsolódó dokumentumok elkészítése és feltöltése a Moodle felületre. Az értékelés a résztvevő pedagógusok folyamatos munkájára épül, és előre meghatározott, illetve ismertetett kritériumrendszer alapján történik. A képzés teljesítéséhez az alábbi eredmények szükségesek: a tesztfeladatok legalább 80%-os, a záródolgozat legalább 60%-os teljesítése.

 

Jelentkezés

Feltétele: pedagógus diploma

Módja: elektronikus jelentkezési lapon (Jelentkezési lap_kari)

Határideje: 2018. október 4. (csütörtök)

 

Kontakt

Magonyné dr. habil. Varga Emőke

vargaemoke@jgypk.szte.hu

v.emo21@gmail.com

A BOOKR Kids Mesetár anyagáról tájékozódni lehet a cég honlapján:

https://bookrkids.com/