Categories Menu
Adatkezelés

Adatkezelés

Adatkezelési szabályzat 

Jelen dokumentum az SZTE JGYPK szervezeti egységeként működő Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ adatkezelési szabályzatát és az általa üzemeltetett www.jgypk.hu/mentorhalo weboldal felhasználási feltételeit tartalmazza.
 
Az adatkezelő neve

Szegedi Tudományegyetem, amely ezt a feladatát  jelen szervezeti egységgel kapcsolatban az SZTE JGYPK Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központon keresztül látja el (a továbbiakban Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ).

Az adatkezelő címe

Levelezési cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10.

Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ: 6725 Szeged, Hattyas u. 10., 6007-es iroda

Az adatkezelő egyéb elérhetőségei

Telefon: 62/54-6044; 70/455-4992

Email cím: mentorhalo2.0@gmail.com

Weboldal: www.jgypk.hu/mentorhalo

Az adatkezelés megnevezése

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának szervezeti egységeként működő Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ a Mentor(h)áló 2.0 Program megvalósítása során kialakított regionális hálózati együttműködés szellemiségében oktatási, pedagógiai témájú, tanulási fókuszú előadásokat, esti beszélgetéseket, rendezvényeket és képzéseket szervez a régió pedagógusai, egyetemi oktatói, egyetemi hallgatói és más érdeklődők számára. A rendezvényekre történő regisztrációkor önkéntesen megadott adatok kezelését a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ biztosítja.

Az adatkezelés jogalapja

A Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Az adatkezelés célja

  1. hírlevélküldés: a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett oktatási, pedagógiai témájú, tanulási fókuszú előadásokról, esti beszélgetésekről, rendezvényekről és képzésekről
  2. regisztráció: ingyenes (de regisztrációt igénylő) rendezvényeink esetében
  3. nyereményjátékok esetében értesítés a nyereményről

Hírlevélküldés esetén az adatok kezelésének célja: tájékoztatás a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett oktatási, pedagógiai témájú, tanulási fókuszú előadásokról, esti beszélgetésekről, rendezvényekről és képzésekről.

Regisztrációköteles rendezvényeink és nyereményjátékok esetén a kötelezően megadott adatok kezelésének célja: a résztvevő regisztrálása, valamint visszaigazolás kiküldésének lehetősége.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A kezelt adatok köre

  • hírlevélküldés esetén: az adatkezelő kizárólag e-mailcímet kezel, semmilyen más adatot (pl. név, kor, stb.) nem
  • rendezvényekre történő regisztráció esetén: név, e-mail, valamint a rendezvény témájához illeszkedő további adatok (szervezet neve, a résztvevő beosztásának megjelölése az adatkezelő által felkínált lehetőségek közül – pl. pedagógus, egyetemi oktató, hallgató, más érdeklődő)
  • nyereményjátékok esetében: név, e-mail

A regisztrációt  vagy jelentkezést követően a megadott adatok a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ adatbázisában rögzítésre kerülnek. Az adatbázist a Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ mindenkori munkatársai kezelik, akikre a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a tagok értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A Mentor(h)áló  Pedagógiai Szolgáltató Központ adatbázisában szereplő adatok tulajdonosai bármikor kérhetik adataik törlését. A törlési igényt e-mailben a mentorhalo2.0@gmail.com címre kell eljuttatni. Az adatkezelő az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül biztosítja az adatok törlését.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat és kezdeményezhet eljárást.

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

További bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-a alapján. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kép- és hangfelvétel készítése a programok során:

Tájékoztatjuk, hogy az SZTE JGYPK Mentor(h)áló Pedagógiai Szolgáltató Központ által szervezett eseményeken kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában, ugyanakkor jelezzük, hogy az események egyben sajtónyilvános rendezvények is.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép-és hangfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés során készített felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal az SZTE JGYPK Mentor(h)áló Pedagógiai Szolgáltató Központ online és offline csatornáin keresztül használjuk fel.

Az esetlegesen előforduló individualizált képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása (űrlap kitöltése) során azonosítás céljából vesszük fel az Ön nevét, születési nevét, és édesanyja nevét. 

LEIRATKOZÁS HÍRLEVELEINKRŐL ITT!