Categories Menu

Szakmai tartalom

puzzle

A Szegedi Tudományegyetem és konzorciumi partnerei az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül 527.485.432,- Ft támogatást (100%) nyertek a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 számú, „MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” című projekt megvalósítására.

A projekt fő célja a tudásalapú gazdaság, a tudástársadalom elvárásaihoz innovatívan alkalmazkodó, annak fejlődését elősegítő pedagógusképzés kialakítása és továbbfejlesztése a dél-alföldi régióban.

A projekt keretében a Dél-alföldi Régió valamennyi pedagógusképző intézményének együttműködésével megvalósuló szakmai-tartalmi fejlesztések lehetőséget kínálnak a pedagógusképzés tartalmi/módszertani megújítására.

Az SZTE Tanárképzési Központját a régió pedagógusképzésének szervező központjává tesszük. A Mentor(h)áló regionális szolgáltató és kutatóközpontot a projekt keretén belül Regionális Pedagógiai Központtá fejlesztjük. Kiemelten fontos feladatnak tekintjük a köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítésére, összehangolására korábban kialakított hálózati együttműködés továbbfejlesztését. A térségi hálózat fejlesztésének kulcseleme a pedagógusok képzési és továbbképzési rendszerének összehangolása, az intézményi és a pedagógusok igényeire reflektáló továbbképzési kínálat kiépítése.

A régió köznevelési intézményei és pedagógiai szolgáltatói, valamint fenntartói és oktatásirányítási szervei természetes szövetségesei, esetenként szerződéses partnerei a projektnek. A projekt alapvetően a Mentor(h)áló nevű előzmény projektben létrehozott fejlesztésekre, eredményekre, kialakított munkamódszerekre és folytatódó fejlesztésekre épül. A pályázati kiírás új elemei – az SZTE Tanárképző Központ és a Térségi Pedagógiai Központ szervezeti kereteinek fejlesztése, tevékenységeinek szinkronizálása – szerves kiegészítői a folyamatos munkának, teljessé téve az eredeti célrendszert.

céltáblák

A projekt szükségessége, indokoltsága, cél- és tevékenység rendszere

Az SZTE stratégiai tervében kiemelt feladatként fogalmazta meg a pedagógusképzés teljes vertikumának fejlesztését, benne az új rendszerű minőségi tanárképzés létrehozását. Mint a régió legteljesebb képzési palettájának birtokosa, elvárás, hogy élére álljon a felsőoktatás-közoktatás kapcsolatrendszerének megújítására vonatkozó tevékenységeknek. Ezt a célt szolgálja a Térségi Pedagógiai Központ létrehozásának szándéka éppen úgy, mint az SZTE Tanárképzési Központjának fejlesztése. A pedagógusképzés szolgálatába állított Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gondozza az óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus és tanító szakokat, míg a tanárképzésben a három hagyományos tanárképző kar (BTK, TTIK, JGYPK) mellett a művészeti (ZMK) tanárképzés is jelen van. Ez a képzési gazdagság egészül ki regionális egésszé a Gál Ferenc Főiskola hitéleti tanárképzéseivel, Baja, Kecskemét és Szarvas felsőoktatási potenciáljával a tanító és óvodapedagógus képzéseik révén.

A projekt megvalósítása során továbbfejlesztésre kerülő regionális szervezet működtetése megteremti:

 • a régió felsőoktatásának és közoktatásának szervezeti és funkcionális kapcsolódását, kialakítva ezzel a közoktatás pedagógus ellátottságának és továbbképzési rendszerének hálózatát, biztosítva a felsőoktatás hallgatói utánpótlását,
 • a felsőoktatási szereplők eddig is több pontos kapcsolódásának kiteljesedését, Szeged, Kecskemét, Baja és Szarvas pedagógusképzésének funkcionális integrálását,
 • fejleszti a pedagógusképzés egyetemre alapozott kutatóbázisát és terepét, hozzájárulva az egyetemi kutatási potenciál jobb hasznosulásához, a pedagógusképzési innováció létrejöttéhez,
 • fejleszti a régiók közti adatcserét és módszertani egységet, szolgálva ezzel a magyar pedagógusképzés versenyképességének javítását,
 • továbbfejleszti a pedagógus szakmák egységes kimeneti követelményét, megteremtve az átjárhatóbb felsőoktatás létrejöttét, javítva a hallgatói mobilitás lehetőségét,
 • fejleszti a pedagógusképzés gyakorlati szegmensének minőségbiztosított bázisát a közoktatásban, amivel hozzájárul a képzés gyakorlatiasabb, a munkaerő-piaci elvárásokhoz igazított jellegéhez,
 • megteremti a pedagógusképzési tartalmak régión belül és régiók közti egyeztetett megújulásának lehetőségét, részeként annak a tartalmi megújulásnak, amely a HEFOP, TÁMOP és más programok fejlesztései révén létrehozza a versenyképes magyar felsőoktatást, benne a Szeged központú regionális felsőoktatás kiteljesedését.

Célok

A “MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” – a pályázati kiíráshoz illeszkedően kialakított – célrendszere:

Általános célok:

 • A tudás alapú társadalom igényeit kiszolgálni képes oktatási rendszer feltételeinek javítása, tartalmainak kiépítése olyan modern felsőoktatási tartalmak, programok, módszerek kifejlesztésével és alkalmazásával, amelyek biztosítják
 1.   a kimenetorientált oktatásra való áttérést,
 2.   az infokommunikációs technológia (IKT) elterjedését,
 3.  oktatók és a hallgatók professzionális felkészítését a nevelésre, oktatásra, melynek révén megvalósulhat az egész életen át tartó tanulás stratégiájának programja. (Á1)
 • A Dél-Alföld versenyképességi pólusában és alközpontjaiban az oktatási potenciál korszerűsítése, nemzetközi tudományos kapcsolatrendszereik bővítése. (Á2)

Operatív célok:

 • A pedagógusképzést támogató hálózatok létrehozása: a pedagógusképzést vezető és koordináló, regionális pedagógiai szolgáltató kutató-fejlesztő, szakmai központok és hálózatuk továbbfejlesztése:
 1. A régió felsőoktatásának pedagógusképzését, kiemelten tanárképzését fejleszteni és szervezni képes tanárképző központ létrehozása. (O1)
 2. A működő regionális szakmai szolgáltató és kutatóközpontra épített térségi pedagógiai központ létrehozása a felsőoktatás-közoktatás vertikális kapcsolatrendszerének kiszolgálására.(O2)
 • A pedagógusképzés tartalmi megújításának támogatása:
 1.  a régióban művelt pedagógus szakmák kimeneti profiljainak korrekciója, jogszabályi változásokhoz illesztése (régiók országosan koordinált közös munkája) (O3)
 2. erre építve a képzési programok tartalmi/módszertani átalakítása. (O4)
 •     A pedagógusképzésben közreműködők kompetenciáinak mérése és fejlesztése
 1. a gyakorlati képzés hatékonyság növelése, szervezettségének javítása (O5)
 2. a mentori szerepet ellátó pedagógusok célirányos fejlesztése (O6)
 3. és a köz- és felsőoktatás mai továbbképzésein a hatékonyság növelése. (O7)

Telescope on Map

A “MENTOR(h)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” kontextusa és koncepciója

A pályázat fejlesztési céljait és tevékenységeit be kell illeszteni a 21. századi társadalmi-gazdasági környezetbe. Tekintettel arra, hogy – a pályázati útmutató szerint – a „konstrukció általános célja az Új Széchenyi Terv Tudomány-innovációs kitörési pontjához kapcsolódva és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. prioritástengelyének figyelembe vételével a felsőoktatás minőségének javítása, a felsőoktatás szerepének bővítése a foglalkoztathatóság növelésében” – ez nélkülözhetetlenné teszi a tanulás és az iskola szerepének fogalmának értelmezését az ipari társadalomból/gazdaságból a tudástársadalomba/gazdaságba történő átmenet során.

A korunkat jellemző – és a jövőben még inkább jellemzővé váló – exponenciális változások és a tudástársadalom komplexitásának következményeként az iskola szerepe is változik. Míg korábban az volt természetes, hogy a tanulók – a különböző fokú és típusú iskolákban – meghatározott, jól ismert szakmákra készülnek fel, ma olyan szakmák műveléséhez kell az iskolának a tanulókat hozzásegíteni, amelyek a képzés idején még nem léteznek; olyan problémák megoldására kell felkészíteniük őket, amelyeket még fel sem ismertek. Mindez lényegileg befolyásolja a tanulás szerepét, az erről való gondolkodásunkat, az eredményesen alkalmazható tanulásirányítási technológiát és módszereket. Ebből következően e változások meghatározó befolyást gyakorolnak a pedagógusképzésre, ennek tartalmára és módszereire is.

A pályázati koncepciót az alábbi ábra mentén tekintjük át.

Az ábra bemutatja azt a kapcsolat- és hatásrendszert, ami a felsőoktatásban zajló pedagógusképzés (1. szint), a köznevelési rendszerben zajló folyamatok, a nevelés és oktatás eredményessége (2. szint), valamint e két szintnek az együttes hatásaként a tudásgazdaságban, a tudástársadalomban megjelenik (3. szint).

Megközelítésünk szerint a pedagógusképzés, a köznevelés igényeihez illeszkedő továbbképzés befolyást gyakorol egyéni (pedagógus) és szervezeti (intézmény, valamint annak vezetése) szinten a minőségre. A felsőoktatással aktív kapcsolatban lévő iskolarendszer jelzésekkel él a képzések relevanciáját és a továbbképzések szükségleteit illetően. Az igényeket figyelembe vevő, a kutatási eredményeket gyorsan és intenzíven hasznosító felsőoktatás megfelelő minőségű alap, mester és továbbképzésekkel támogatja a köznevelési rendszer szereplőinek munkáját.

mentorháló koncepció