A Császár-poliéder


A történet 1949-ben kezdődött.

Ebben az évben rendezték meg második alkalommal az azóta közismertté vált Kürschák József matematikai versenyt. A verseny egyik feladata így hangzott:
 

Igazoljuk, hogy egyetlen olyan poliéder létezik, amelynek nincs átlója, (azaz bármely két csúcsát él köti össze) és ez a tetraéder.
A feladat kitűzői feltehetően az alábbihoz hasonló -topológiai bizonyítást várták a verseny résztvevőitől:
 
Bármely egyszerű poliéder lapjai, csúcsai és élei között fennáll az összefüggés, ahol L a lapok C a csúcsok, E az élek számát jelenti.

Legyen a feltételeknek eleget tevő poliédernek C csúcsa. Mivel bármely két csúcsnak van közös éle, ezért egy csúcsból C-1 él indul ki, így az élek száma , hiszen minden él két csúcshoz tartozik.

A poliéder lapjai csak háromszögek lehetnek, hiszen pl. egy négyszögnek már van átlója. Így - mivel minden csúcsba C-1 háromszög fut be - a lapok száma ugyancsak azért, mert egy lap három csúcshoz tartozik.

Végül - mivel a keresett poliéder egyszerű - alkalmazható rá az Euler-tétel. Az L és E értékét ebbe behelyettesítve C-re egy másodfokú egyenletet kapunk:

melynek a gyökei C = 3 és C =4 .

Ezek közül - mivel egy poliédernek legalább 4 csúcsa van - csak az utóbbi jelent megoldást, ez pedig valóban a tetraéder. Megjegyezzük, hogy a C=3-nak is van geometriai ( topológiai) tartalma. Gondoljunk pl. arra, hogy egy gömb valamely körén (pl egy főkörén) elhelyezünk három pontot. Ezek -topológiai szempontból - két háromszöget alkotnak, így adódik az L=2 ,C=3, E=3 megoldás, amelyben a két háromszög mindhárom oldala mentén szomszédos.

Mint utóbb kiderült, a feladat a vártnál nehezebbnek bizonyult. Ugyanis a feladat kikötései között nem szerepelt, hogy az egyszerű poliéderekre érvényes állítással van dolguk a versenyzőknek.

A felkészültebb, körültekintőbb diákok, akik nem szerették volna leszűkíteni a bizonyítást az egyszerű poliéderek körére, többnyire tudtak arról, hogy az egyszerű sokszögekkel határolt de topológiai szempontból tóruszt alkotó poliéderekre az Euler-tétel így módosul:

A fenti gondolatmenet ez esetben is alkalmazható, mindössze egy helyen kell módosítani a meggondolásainkat, az utóbbi egyenlet jobb oldalára 2 helyett 0 -t kell írnunk:

Ebből aC = 7 értéket kapjuk megoldásként, melyhez L=14,E=21 érték tartozik.

A kérdés tehát immár az, hogy:
 

Van-e olyan - topológiailag tórusz-szerű - 7 csúcsú, 14 lapú, 21 élű -  poliéder, amelynek nincs átlója, azaz bármely két csúcsát él köti össze?

A kérdést Császár Ákos professzornak, aki annak idején a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézetének a tanársegédje volt,  nemsokkal a versenyt követően sikerült negválaszolnia, majd a kapott eredményt közölnie:

       CSÁSZÁR Á: A polyhedron without diagonals , Acta Sci Math. 13 (1949-50), pp 140 - 142Az ehhez hasonló matematikai eredmények leírása - a kapott eredmény közlésén túl kiterjed annak a precíz igazolására, hogy ez a konstrukció valóban létezik, de - a legtöbb esetben  - nem tér ki azokra a részletekre, ötletekre, amelyeket a konstrukció megalkotójának feltehetően végig kellett járnia.

Ezt a felfedező utat most megkíséreljük rekonstruálni, felvillantva olyan ötleteket, melyek esetleg másutt is hasznosíthatók lesznek  olvasóink számára. Akik azonban inkább a végeredményre kíváncsiak, ugorják át ezt a részt.

Először is rajzoljuk meg a tórusz felületére illeszkedő teljes gráfot. Vajon hányféleképpen tehetjük ezt meg?

Mint már említettük egy tórusz felülete szemléltethető egy olyan téglalappal, melynek a szemközti oldalélei egybeesnek.  Az egybeeső téglalap-éleket egyszerűbb úgy szemlélnünk, (szemléltetnünk? ) mint ha ezzel a "mintás' téglalappal vagy akár paralelogrammával) parkettáznánk ki hézagmentesen a  síkot.

 Nem tartozik a témánkhoz, de ilyen képeket alkalmaznak pl. háttérként a weblapok készítői, melyekkel kiparkettázva a hátteret,  nem lehet látni, hogy hol a rácsosan elrendezett  kép határa.

Egy ilyen téglalap (paralelogramma) helyett vehetünk egy olyan tetszőleges alakzatot, amely alkalmas arra, hogy pusztán párhuzamos eltolásokat alkalmazva kiparkettázzuk vele a síkot.


Mivel a keresett poliéder csupán háromszögekből áll, melynek minden csúcsára 6 háromszög illeszkedik, vegyünk egy (nem feltétlenül szabályos)  háromszögrácsot, számozzuk meg a rácspontokat alkalmas módon, majd válasszunk ki a síkon egy  az előző feltételeknek megfelelő alakzatot, amely lényegében a tóruszra rajzolt gráf lesz.

A számozást úgy kell elvégeznünk (1és 7 közötti számokkal), hogy a közös él mindkét végpontjában más-más szám szerepeljen. Mivel az egész kiparkettázott sík rácspontjait be  kell számoznunk, választhatjuk pl. az egy egyenes menti rácspontok számait rendre 1-től 7-ig. Ez a sorrendet ugyanígy meg kell hagynunk a "felette" ill. "alatta" lévő sorban, olyan eltolásokkal, hogy pl. a 7. csúcsnak a felette lévő szomszédjai csak a 2 és 3,vagy a 4 és 5 lehet. (Az
egyik lehetőséget választva valójában nem kerültünk  döntéshelyzetbe, hiszen a két eset egymás tükörképe.)

Erről a háromszögrácsról, amelynek az azonos sorszámú csúcsait azonosaknak tekintjük, máris leolvasható, hogy mely háromszögek alkotják a tórusz felületét, és az egy csúcsba befutó élek, ill. lapok  milyen sorrendben követik egymást.

A gráf, ill.  a keresett poliéder lapjai - melyeket a csúcsok sorszámaival adunk meg - tehát:
 
 

[1,2,6]
[2,3,5]
[3,5,6]
[4,6,7]
 [2,3,7]
 [2,3,7]
[2,6,7]
 [6,5,1]
 [5,4,2]
 [4,2,1]
[4,3,1]
 [3,1,7]
  [5,4,7]
  [5,1,7]
A  lapok, azon belül a csúcsok felsorolását tetszőleges sorrendben megtehetjük, itt azonban máris érvényesült egy tendencia, már a felsorolásban is érzékeltettük, hogy az (1-6) , a (2-5) és a (3-4) csúcs-párok a 7. csúcshoz viszonyítva szimmetrikusan helyezkednek el.  Ezt a konstrukcióban is ki fogjuk használni. Ezért máris úgy választottuk ki a háromszögrácsból a tórusz felületet alkotó  -topológiai értelemben vett - téglalapot, hogy az  élei ne messék a 7. csúcsba befutó éleket.

Egy felületre rajzolt gráfot nem elegendő az éleivel megadnunk, azt is meg kell adnunk hogy a felületet alkotó tartományokat (lapokat) milyen  -topológiai értelemben vett - sokszögek alkotják, sőt azt is, hogy ezek egy-egy csúcsra milyen sorrendben illeszkednek. Esetünkben ezekről az ábrákról ez is  leolvasható:
 

  Csúcs 
 szomszédai rendre:
1.
2, 6, 5, 7, 3, 4
2.
3, 7, 6, 1, 4, 5
3.
4, 1, 7, 2, 5, 6
4.
5, 2, 1, 3, 6, 7
5.
6, 3, 2, 4, 7, 1
6.
7, 4, 3, 5, 1, 2
7
1, 5, 4, 6, 2, 3
A fenti két táblázat bármelyike, vagy a gráf - sorszámozással ellátott - rajza  már egyértelműen meghatározza magát a gráfot. Ez azt jelenti, hogy bármalyik  "objektum" ismeretében a másik kettő meghatározható. Egy felületre - jelen esetben a tóruszra  - rajzolt gráfot, (éppúgy mint egy poliédert)  nem határozhatunk meg egyértelműen azzal, hogy megadjuk az un. koincidencia mátrixát, vagyis az éleit.

Megállapíthatjuk tehát, hogy a tóruszra rajzolt 7 csúcsú teljes gráf egyértelműen meghatározott, vagyis bárhogyan készítjük is el a keresett poliédert, az homeomorf (topológiai szempontból azonos)  lesz az itt leírt gráffal.

Nos, fogjunk hozzá a poliéder megadásához.

Olyan konstrukciót fogunk tervezni, hogy az legyen tengelyesen szimmetrikus. A szimmetriatengelyére illeszkedjen (pl.)  a 7. csúcs, ez esetben az   1 és 6  , a   2 és 5 , valamin a 3 és 4 csúcsok egymás tükörképei lesznek.

Induljunk ki abból, hogy felveszünk az  xy síkban egy az origóra szimmetrikus helyzetű négyzetet, majd két átellenes csúcsát kissé elmozdítjuk a z tengely irányába.  Ezzel megadtuk 4 csúcsot, mondjuk az (1 2 6) és (6 5 1) lapokat.

A (2-5) élre illeszkedő két háromszög illeszkedik még a 3. ill.  4. csúcsra. Ezt  a két csúcsot  - a szimmetriára tett ígéretünket betartva - csak úgy vehetjük fel, hogy  a 3. csúcs első két koordinátája  teljesüljön, hogy y >abs(x) , mert ellenkező esetben nem megfelelő sorrendben követnék egymást a (2 3 5) és (5 4 2) lapok , másrészt  teljesülnie kell az x>0feltételnek , mert  másképp a (2 3 5)  és (3,5 6 ) lapok lennének önátmetszők, harmadrészt nem lehet túl nagy a (3-4) él, mert  belemetszene a később kialakítandó (1 5 7) lapba. Ezt a két csúcsot megadva poliéderünk már 8 lapból áll, és csak egy csúcsa hiányzik. Már kialakult a  "lyuk"  a poliéderen a (2-5) és a (3-4) élek között.
Az eddig kialakított modellünkön látszik, hogy ha pl. csökkenteni szeretnénk a (3-6) élhez tartozó - konkáv - lapszöget, akkor a 3. csúcs x koordinátáját kellene növelnünk, de ettől a (2-5) él ugyancsak konkáv lapszöge növekedne, vagy növelhetnénk a z koordinátáját, ettől viszont a 7. csúcsot kellene túl messzire felvennünk. Igaz, megtehetnénk, hogy az irányokat megtartva a(3-4) él hosszát csökkentjük, ekkor  azonban csak a (2-5) él lapszöge növekedne, és kevéssé csökkenne a (3-6) él lapszöge.

A  7. csúcsot eléggé távol felvéve a Z tengelyen, le tudjuk zárni a felületet úgy, hogy egyik háromszöglap se messe a többit.

Ezzel előállítottuk a poliédert, mint azt Császár Ákos tette 1949-ben.

A poliédert szemlélve  észrevehetjük, hogy bár tengelyesen szimmetrikus, síkra vonatkozóan nem, tehát létezik  egy "jobbos" és egy "balos" változata, amelyek egymásnak síkra vonatkozó tükörképei.
 
 


A Császár poliéderek adatai

A már kész konstrukcióval kapcsolatban két kérdés vethető fel:
 

-   Meg lehet-e egy picit változtatni a csúcsok koordinátáit úgy,  hogy valamivel "szellősebb" legyen a poliéder?

 -  Meg lehet-e alaposan változtatni a csúcsok koordinátáit úgy, hogy alapvetően más elrendezésű, de ugyancsak átló nélküli poliédert kapjunk?

Kérdéseink megválaszolásához meg kell állapodnunk néhány fogalomban. A "szellősebb" jelző szubjektív, nem mondhatjuk, hogy ha az egyik konkáv lapszöget csökkentjük, akkor jobb, szellősebb változatot kapunk, mert lehet, hogy egy másik ugyanekkor nagyobb lesz, vagy egy konvex még kisebb.
 
 
Nevezzük a Császár poliéder két modelljét alapvetően azonosnak ha
- az egyik poliéder  egy síkra vonatkozó tükrözéssel átvihető a másikba;
 

- az egyik poliéder csúcsainak a  koordinátáit folytonosan változtatva átvihető a másikba anélkül, hogy eközben önátmetszővé válna a felület;
 

- az egyik poliéder előző két művelet egymás utáni végrehajtásával vihető át a másikba;

egyébként  két Császár poliéder alapvetően különböző.

A célunk tehát egyrészt az, hogy az alapvetően azonos poliéderek között keressünk minél szellősebb, tetszetősebb változatot, másrészt, hogy keressünk alapvetően különböző változatokat.

1986-ban két német szerző bebizonyította, hogy a Császár poliédernek négy alapvetően különböző változata létezik több nincs.

JÜRGEN  BOKOWSKI, ANSELM EGGERT:  All realizations of Möbius'torus with 7 vertices preprint Technishe Hochschule Darmstadt, 1986

Most rendre bemutatjuk e négy változat egy - egy  a lehetőségekhez képest szellősnek tekinthető példányát. A poliéderek elkészítéséhez rajzokat is mellékelünk. Reméljük, hogy a rajzok, és a közölt adatok alapján érdeklődőbb olvasóink el is készítik a poliéderek modelljeit. A hálózatból attól függően kapjuk a jobbos, ill. balos változatot, hogy a legelső hajlítást magunk felé, vagy az ezzel ellentétes irányba végezzük.  A rajzokon a piros él azt jelzi, hogy az ehhez tartozó lapszög konkáv.

 A modellek VRML fájljait érdemes megszemlélnünk "élvázas" formájukban is, így  könnyebben észrevehetők az egyes változatok közötti eltérések, melyek lényegében az (1-6), (2 -5) és (3 -4) él ill. 7. csúcs egymáshoz viszonyított elrendezésében mutatkoznak meg.

Csúcsok:
 

 
Eredeti
Cs1
Cs2
Cs3
Cs4
Nr.
X
y
z
x
y
z
x
y
z
x
y
x
y
z
z
1.
3
-3
0
0
0
12
0
0
12
0
0
12
0
0
2.
3
3
1
0
8
4
0
0
12
0
12
3.
1
2
3
-1
2
11
3
-3
-4
-3
-3
3
4.
-1
-2
3
1
-2
11
-3
3
4
3
3
-3
5.
3
3
-1
0
-8
4
0
0
-12
0
-12
6.
-3
0
3
0
0
-12
0
0
-12
0
0
-12
0
0
7.
0
0
15
0
20
0
0
0
0
0
0
0

 
Élek
Eredeti
Cs1
Cs2
Cs3
Cs4
d
f
d
f
d
f
d
f
d
f
(1-6)
8.5 153° 31.0 127° 24 90° 24 71° 24 22°
(2-5)
8.5 321° 16.0 344° 16.9 270° 24 204° 24  56°
(3-4)
4.5 253° 4.5 257° 8.5 114° 10 76° 8.5 286°
(2-4)=(5-3)
6.7 78° 12.3 69° 6.9 296° 12.6 204° 16.3 191°
(2-3)=(5-4)
216° 9.3 209° 12.2 35° 17.4 42° 11.0 103°
(3-7)=(4-7)
12.2 269° 9.3 279° 12.2  291° 5.9 244° 7.1 22°
((2-7)=(5-7)
14.6 18° 17.9 36° 12 61° 12.9 340° 16.5 307°
(1-5)=(6-2)
6.1 87° 17.9 90° 16.9 90° 24 53° 24 39°
(1-2)=(6-5)
6.1 44° 17.9 67° 16.9 15° 24 53° 24 66°
(1-4)=(6-3)
5.1 352° 18.3 343° 16.2 237° 12.6 157° 14.8 39°
(1-3)=(6-4)
6.2 58° 19.9 57° 11.0 279° 18.7 339° 19.0 272°
(1-7)=(6-7)
15.3 76° 25.3 57° 20.8 24° 17.1 74° 13.3 272°
                                            d : Az élek hossza;
                                            f: Az élekhez tartozó lapok szöge.

Cs0Az eredeti változat. Ezehket a koordinátákat közölte Császár Ákos 1949-ben.Cs1ax.wrl    Cs1thin.wrl

  Sorrend a z tengelyen (1-6) , (2-5) , (3-4) , 7   Alapvetően azonos Cs0-al.


 

A lapok összeragasztásának javasolt sorrendje:

  1. 2 - 4 él;
  2. 2 - 3 él;
  3. 6 - 4 él;
  4. 4 - 5 él;
  5. 5 - 11 - 3  és 3 -7 él mentén.

Cs2ax.wrl  Cs2thin.wrl

Sorrend a z tengelyen (1-6) , (3-4) , (2-5) ,  7


 

A lapok összeragasztásának javasolt sorrendje:

  1. 3 - 5 él;
  2. 1 - 3 és 3 - 7 él;
  3. 6 - 5 él;
  4. 5 - 4 és 4 - 6 él;
  5. 7 - 2 és  2 - 6 él mentén.

Cs3ax.wrlCs3thin.wrl

Sorrend a z tengelyen (1-6) , (3-4) , 7  , (2-5)


 

A lapok összeragasztásának javasolt sorrendje:

  1. 4 - 7 és  7 - 3 él;
  2. 3 - 4 él;
  3. 2 - 4 él;
  4. 3 - 5 és 3 - 1 él;
  5. 4 - 6 és 6 - 1 él mentén.


 

Cs4ax.wrl  Cs4thin.wrl

Sorrend a z tengelyen (1-6) , 7  , (3-4) , (2-5)A lapok összeragasztásának javasolt sorrendje:

  1. 7 - 3 és 7 - 4 él;
  2. 1 - 3 él;
  3. 2 - 3 és 3 - 4  él;
  4. 4 - 6 él;
  5. 4 - 5 él;
  6. 5 - 6 él mentén.

A fenti rajzokat eredetileg a Corel Draw 9.0 változatával készítette egy 2000-ben végzett hallgatónk: Lédeczi Gyöngyvér. A CorelDraw forrásfájl alapján - amennyiben ehhez adottak a technikai feltételek - kinyomtatható a poliéder hálózata az elkészítéséhez megfelelő méretben. A Corel Draw forrásfájlok rendre:
Cs1.cdr , Cs2.cdrCs3.cdr  , Cs4cdr
 

Azok számára, akik tudják használni a MAPLE computeralgebrai programot, átnyújtjuk azt a forrásfájlt, amely alapján az itt bemutatott modellek adatait kiszámoltuk, és amelyekkel újabb, alkalmasint szellősebb elrendezéseket is kereshetünk. Ez a program ellenőrzi azt is, hogy a megadott koordinátákkal meghatározott felület nem önátmetsző-e. Bemutatjuk egyszerűbb példákon azt az eszköztárat is, amelyekkel ezeket a vizsgálatokat végeztük.Ezeket a fájlokat megfelelő  - elsősorban a számolások matematikai hátterét megvilágító - magyarázatokkal is elláttuk, így a felvetődő matematikai problémák iránt érdeklődő olvasóink számára szolgálnak némi tanulsággal.
 
 

     Szilassi Lajos
Vissza: A poliéderekről szóló címlapunkhoz.