A szakon folyó képzések tudományos háttere
2013. október 10. - admin
testnevelő-edző alapszakon folyó képzéshez szükséges tudományos hátteret alapvetően a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet, de gyakorlatban a Szegedi Tudományegyetem teljes egyetemi háttere (különös tekintettel a TTIK, ÁOK, BTK, GTK és a ÁJTK) adja. Ennek megfelelően készült a jelen fejezet.
Szegeden az 1952/53-as tanévben kezdődött az egyszakos, kétéves testnevelő tanárképzés. A Bologna folyamat keretében 2006 óta indítjuk a testnevelő-edző alapszakot. Az alapszak sikerét a sport, a rekreáció piacosodása, a végzettek elhelyezkedési lehetőségeinek bővülése, a mindennapos testnevelés bevezetését követő megnövekedett szakemberigény és ezeknek eredményeként a többszörös túljelentkezés igazolták.
Az elmúlt években a karon és az intézetben az oktatási és tudományos területen történt pozitív változások, valamint a régió ez irányú igényére alapozva, az egyetem más karaival együttműködve intézetünk kidolgozta a szak akkreditációs anyagát.
Az SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézete a testnevelő-edző alapszak, a testnevelő mesterszak és az egyciklusú testnevelő tanár szak felelőseként, valamint a tervezett sportszervező alapszak és rekreáció mesterszak szakgazdájaként aktív tudományos tevékenységet folytat. Az Intézeten belül prof. László Ferenc vezetésével, 2010-ben létrejött a Sporttudományi Kutatóműhely és laboratórium, a sport természettudományi és társadalomtudományi vonulatát kutatva. Ennek 2010 óta több mint 90 közlemény az eredménye (lsd. MTMT). Az oktatók kutatómunkája mellett jelentős szerepet tulajdonítunk a hallgatói kutatási aktivitásnak, a tehetséggondozásnak is: a kari TDK alapján 2011-ben 18 hallgató, 2013-ban pedig 23 hallgató indult az OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekciójában, ahol több tagozatban is kiválóan – helyezést, illetve különdíjat érő prezentációval – szerepeltek. Sikeres hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk a hazai, illetve nemzetközi szakmai konferenciákon való szereplésre, publikációs tevékenységüket
Jelentős az Intézet tudományszervezési aktivitása is: 2010-ben és 2011-ben az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága keretén belül több tudományos ülést szerveztünk.  2012-ben a Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) Országos Sporttudományi Kongresszusát, 2013-ban a XXXI. OTDK Testnevelési és Sporttudományi szekcióját rendeztük.
2012-ben nagy értékű beruházás során laborfejlesztést hajtottunk végre: egy svéd, világvezető cég aerob és anaerob-wingate kerékpár ergométerét, a testösszetétel analízisre alkalmas, bioimpedancia elvű Composite eszközt és az országban ritkaságszámba menő, Visual Feedback Balanceometert szereztük be és azóta is eredményesen használjuk. 2013-ban egy spiroergométeres mérésekre alkalmas ErgoMed futópad formájában további eszközfejlesztésre került sor. Az Experimetria Kft.-vel közös fejlesztési projektünk eredménye
„A stressz hatásainak vizsgálata a gasztrointesztinális motilitás és a pulzusfrekvencia kölcsönhatásának alapján” elnevezésű  eszköz- és programszabadalom.
Kutatási együttműködéseink az SZTE-n a TTIK-val (id. prof. László Ferenc, dr. habil. Varga Csaba) és az ÁOK-val (prof. Varró András, dr. habil. Paulik Edit), valamint a Szegedi Biológiai Kutatóközponttal (prof. Nagy István) magas szintű akadémiai hátteret, illetve lehetőséget biztosít kollegáink tudományos előmenetelére, fokozatszerzésére. Társadalomtudományi területen szoros az együttműködés a hazai neveléstudomány meghatározó alakjával, prof. Pukánszky Bélával, illetve a prof. Csapó Benő vezette doktori iskolával, melynek több kollegánk is tagja.
Sporttudományi kutatásainkhoz nagy segítséget nyújtanak, illetve vizsgálati populációként is hasznunkra válnak a számos élvonalbeli sportolót felvonultató szegedi sportklubok (pl. Pick Szeged kézilabdacsapat, Szegedi Vízilabda Egylet, EDF Démász Szeged Vízisport Egyesület). Szoros munkakapcsolatban állunk továbbá a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB), a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetséggel (MEFS) és a Magyar Diáksport Szövetséggel (MDSZ) is. Utóbbival kooperálva vettünk részt 2013-ban az amerikai Cooper Institute nemzetközi fittségi felmérésén. Intézetünk aktív közreműködője volt a 2013-ban üzembe helyezett „sportolanemzet.hu” weboldal létrehozásának, mely Magyarország legnagyobb sport adatbázisa. Továbbá két kollégánk, Dr. Tari-Keresztes Noémi és Dr. Balogh László részt vett a fizikai aktivitás és mozgásszegény életmód előzményeivel és következményeivel kapcsolatos, lektorált, ISBN számmal ellátott szakkönyv megírásában, egy-egy fejezettel.
Oktatóink a hazai tudományos élet aktív szereplői, például dr. habil. Rétsági Erzsébet (kollégánk 2013. szeptemberig) az MSTT Rekreációs Szakbizottságának elnöke, Dr. Balogh László a Magyar Sporttudományi Szemle főszerkesztője (2013 őszéig), a Sportinnovációs Szakbizottság alelnöke, valamint a Magyar Rektori Konferencia Sporttudományi Bizottságának társelnöke. Intézeti oktatóink tagjai az MSTT-nek, annak különböző szakbizottságainak, a Magyar Edzők Társaságának, illetve szakterületük hazai és/vagy nemzetközi tudományos társaságának.
            Pályázati aktivitásunk dinamikusan növekszik: eddig hazánkban egyedüliként a képzőhelyek közül elnyertünk és megvalósítottunk a mozgás-gyógyszerrel kapcsolatos TÁMOP pályázatot, melynek keretösszege meghaladta a 350 M ft-ot:
·         Nemzetközi innovatív kutatói team a környezet-egészségtudatos és testmozgásos életmód tényalapú tesztrendszereinek kialakítására – TÁMOP-4.2.2/08/1-2008-0006
A pályázat és kutatás eredményeiből számos publikáció, TDK-, OTDK- és szakdolgozat, valamint több mint 50 konferencia-előadás született itthon és külföldön [MSTT Konferenciák: Győr (2011), Szeged (2012), Nyíregyháza (2013); European College of Sport Science (ECSS) Congress Liverpool (2011), ECSS Congress Brugge (2012), ECSS Congress Barcelona (2013)] egyaránt.
A mozgás és mindennapos testnevelés hatásainak vizsgálatára vonatkozó pályázatunk keretösszege 155 M Ft.
·         GOP-1.1.1-11-2011-0081 azonosító számú, „FIT-TEST: Országos és nemzetközi felhasználásra alkalmas interdiszciplináris módszertan kifejlesztése az iskoláskorú populáció fizikai aktivitás növelésének sporttudományi, kardiovaszkuláris és népegészségügyi hatásainak elemzésére és demonstrálására”
A fenti pályázatban olyan számítógépes adatbázis és egzakt, valid tesztrendszer kialakításán dolgozunk, mely nem csak a testnevelés, hanem a rekreációs tevékenységek, mint az egészségmegőrzés fontos elemei és a népegészségügy kérdéseivel is foglalkozunk, annak pszichológiai és szociológiai területeit is érintve.
Meghatározó szerepet töltött be intézetünk a konvergencia régió által elnyert és azóta sikeresen befejezett tananyagfejlesztésre kiírt pályázatban, melynek projektvezetője dr. habil Rétsági Erzsébet intézetünk egyetemi docense volt .
·         TÁMOP 4.1.2. 08/1/A/2009-0025 Sportszakember képzés az életminőség szolgálatában. Tananyagfejlesztés a rekreációszervező-egészségfejlesztő, testnevelő-edző és sportszervező szakos hallgatóknak.
 A Testnevelés elmélet és módszertan (szerzője: Rétsági Erzsébet), a Rekreáció elmélet és módszertan (szerzője: Gáldi Gábor, szakmai lektora: Kiss Gábor), a Vízi rekreáció (szerzője: Bán Sándor), a Biokémia (szerzője: Szász András), a Humánbiológia (szerzője: Molnár Andor), az Antropometria (szerzője: Molnár Andor) és szakmai lektorként a Sportpszichológia (Balogh László) tananyagok alkotásában vettünk részt.
Az SZTE egy, a Karunk által elnyert, másik pályázatában is aktívan részt veszünk:
·         TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013 Kimenet orientált képzésfejlesztés a Dél-alföldi Régió szolgáltató egyetemén címmel.
Ennek a projektnek az alapvető célja az, hogy hozzájáruljon több képzés fejlesztéséhez, modernizálásához. Arra a megközelítésre épül, hogy a társadalmi-gazdasági környezet átalakulása, a gyorsan változó és nagy tömegű információ kezelése, felhasználása, az egyén számára elérhetővé váló „világ” kitágulása, ugyanakkor komplexitásának növekedése átalakítja az egyetem feladatait. Egészen konkrétan a tervezett, indítani kívánt Rekreáció mesterszak akkreditációs anyagának tudatos, kompetenciaalapú kialakítását vizsgáltuk.
Tananyagfejlesztésben egy országos és egy, a JGYPK által elnyert pályázat keretein belül is dolgoztunk:
·         TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0026 – Multimédiás informatikai fejlesztéssel támogatott zenés mozgásfejlesztés és mozgásterápiás-zeneterápiás kurzustartalom létrehozása
A projekt célja olyan tananyagok fejlesztése volt, melyet a hallgatók (szakos és nem szakos) otthon is elérhetnek és mind elméletben, mind gyakorlatban (multimédiás) segíti a fejlődésüket.
A 2013. szeptemberében elnyert pályázataink részint önállóan, leaderként, részint konzorciumi partnerként valósulnak meg. Ezek gyakorlatilag szorosan kapcsolódnak a testnevelő-edző alapszakhoz, és nem csak az oktatóknak, hanem a programokba bevont hallgatóknak is lehetőséget adnak a gyakorlati képzésre.
·         Pályázati azonosító: NTP-MH-MPA-12-008
Pályázat címe: Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja
Megítélt támogatás: 1.985.000 Ft
 Ebben a projektben az élsportolók és az egyetemi tanulmányaik összehangolását, továbbá életvezetési konzultációkat tartunk.
·         Pályázati azonosító: NTP-TFK- MPA-12-011
Pályázat címe: Tehetségek a sportban – Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet kortárssegítő mentori programja pedagógus hallgatók számára
Megítélt támogatás: 943.000 Ft
Olyan pedagógus hallgatók számára történik képzés és konzultációk, akik tehetségekkel foglalkoznak a későbbiekben, vagy önmaguk is tehetségnek számítanak.
Konzorciumi tagok: SZTE JGYPK TSI / Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
·         Pályázati azonosító:NTP-EFT-MPA-12-031
Pályázat címe: Tehetségek a sportban: módszertani foglalkozások testnevelő tanárok és pedagógusok számára
Megítélt támogatás: 1.000.000 Ft
A sporttehetségek speciális státuszuknak megfelelő módszertani elvek oktatása történik.
Konzorciumi tagok: SZTE JGYPK TSI / Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány
·         Pályázati azonosító: NTP-INYK-MPA-12-029
Pályázat címe: Workout in a foreign language – Sportolj idegen nyelven
Megítélt támogatás: 1.970.000 Ft
Végül, de nem utolsó sorban ki kell emelni egy országos, a felsőoktatás sportjának mind sporttudományi fejlesztését, mind a hallgatói szabadidősport fejlesztését támogató, önállóan elnyert, de az SZTE TTIK, GTK, és ÁOK konzorciumi partnerekkel megvalósuló pályázatát:
·         TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011
„A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásában”
 
Aktív külföldi egyetemi kapcsolataink:
·         Universitat de Barcelona
·         Universitat Goethe, Frankfurt
·         Hedmark University College, Elverum
·         Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
·         Sakarya Üniversitesi, Sakarya
·         Adnan Menderes Üniversitesi, Aydin
Ezeknek az intézményeknek nemcsak oktatóink, hanem hallgatóink is gyakori látogatói, vendéghallgatói az Erasmus-program keretében. Továbbá közös kutatási-fejlesztési projekteket is tervezünk.