SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

home

Az Óvodapedagógus-képző Tanszék története

2006-2020

A Tanszék rövid története
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán 2006-ban indult el az óvodapedagógus-képzés. A szakcsoport vezetője és a szak felelőse, 2006-2019 között, Fáyné Prof. Dr. habil. Dombi Alice, egyetemi tanár volt. 2019 áprilisától a szakcsoport tanszékké szerveződött és új nevet kapott. A Kar jelenlegi szervezeti struktúrájában az Alkalmazott Pedagógiai Intézetben foglal helyet. Vezetője és szakfelelőse: Magonyné Dr. habil. Varga Emőke, főiskolai tanár, aki a képzés bevezetése óta vesz részt az óvodapedagógusok képzésében. Tanszékünk óvodapedagógiával foglalkozó, felkészült, országos hírnevű oktatókból és kutatókból, valamint az óvodai nevelés terén gyakorlati tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusokból áll. Jelenleg hét főállású oktatóval – Dombi Mária, Gulyásné Dr. Turcsányi Enikő, Dr. Hódi Ágnes, Dr. Kovács Krisztina, Lékáné Szalóky Anett, Magonyné dr. habil. Varga Emőke, Soós Katalin –, valamint egy főgyakorlati oktatást segítő munkatárs, Timár Marietta (a gyakorlati képzés és az SZTE gyakorlóóvodájának intézményvezetője) részvételével működik. A szakspecifikus igények alapján,a szakterületüknek megfelelően,a Kar többi intézetének és tanszékének tanárai is részt vesznek a képzésben, a módszertani kurzusok tanításába pedig a gyakorlatban dolgozó óvodapedagógusok is bekapcsolódnak.
A hallgatói létszám, rövid stagnálás után, ismét dinamikusan emelkedik. Ennek oka egyrészt a szak iránti érdeklődés és a társadalmi igény emelkedése, másrészt a kedvező képzési körülmények.

A képzés tartalmi elemei, specifikumai
Akkreditált képzési programunk és a 2020/2021-es tanévtől bevezetett új tantervi háló alapján hallgatóink gyakorlatorientált képzésben részesülnek. A kompetenciaalapú képzés célja olyan értelmiségi szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Képesek az óvodai élet sokszínű szervezésére; az egyetemes és nemzeti értékeket közvetítve az óvodás korú kisgyermekek gyermekközpontú nevelésére, differenciált fejlesztésére; a családdal és a társadalmi környezettel való együttműködésre. Rendelkeznek továbbá az ehhez szükséges készségekkel és attitűdökkel, óvodapedagógusi munkájuk során szem előtt tartják a folyamatos szakmai fejlődést, önművelődést. Hallgatóink a képzés során pedagógiai és pszichológiai modulok kurzusain keresztül sajátítják el az óvodáskorú gyermekek nevelésének elméletét, ismerik meg a gyermekek személyiségfejlődésének sajátosságait. A képzési program jelentős részét alkotják az óvodai élet tevékenységi formáinak módszertanát közvetítő modulok, amelyek a különböző nevelési területek – játék, anyanyelvi és irodalmi nevelés, ének-zenei nevelés, vizuális nevelés, valamint az egészségfejlesztés, mozgásfejlesztés és testnevelés, továbbá a természettudomány és környezeti nevelés – feladatainak tudatos ellátására készítik fel a hallgatókat. A speciális szakmai ismeretkörökbe többek között olyan szaktudományos és gyakorlati kurzusok épülnek be, amelyek hozzájárulnak a hallgatók módszertani kultúrájának fejlesztéséhez és a nevelési feladatok szakszerű végzéséhez. Így például megismerkednek az óvodapedagógus-szerepekkel és feladatokkal, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének lehetőségeivel, a gyermekvédelmi prevenció és korrekció módszereivel, a projektpedagógia, a zoopedagógia és a drámapedagógia óvodai alkalmazásának eszközeivel.
A hallgatók egy választott differenciált ismeretkörhöz kapcsolódóan magasabb szintű elméleti és gyakorlati szakmai tudást sajátíthatnak el. Négy modul közül választhatnak: (1) Óvodapedagógusi készségek és szerepek, (2) Roma közösségek társadalmi és kulturális kérdései, (3) Angol nyelv az óvodában (angol nyelvű modul), (4) Német nyelv az óvodában (német nyelvű modul).

Idegen nyelvi stúdiumok
Az Óvodapedagógus-képző Tanszéken célul tűztük ki, hogy támogassuk a hallgatókat idegennyelvi-tudásuk fejlesztésében. Törekszünk arra, hogy a képzési időszakban idegen nyelven is minőségi szaknyelvi képzést biztosítsunk. A speciális szakmai ismereteket nyújtó „Angol nyelv az óvodában” és a „Német nyelv az óvodában” című blokk indítása az elmúlt években az európai uniós elvárások, a társadalmi szükséglet és a szülői igények figyelembevételével történt. Mindkét blokk célja a hallgatók felkészítése a hatékony korai nyelvi fejlesztésre, valamint a kisgyermekek más nyelvekhez és kultúrákhoz, illetve a későbbi nyelvtanuláshoz valóattitűdjének formálására. A modult választók elsajátíthatják a játékos angol, illetve német nyelvű óvodai foglalkozások megtartásának módszertanát. A hallgatók idegen-nyelvi kompetenciájának fejlesztését célozzák továbbá a tanszékünk által indított angol, német és francia nyelvű szabadon választható kurzusok is, melyek egyrészt a hallgatók idegennyelvi-készségeit fejlesztik, másrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók idegen nyelven szerezhessenek óvodapedagógiai szakmai ismereteket. Az idegen-nyelvű modul és a szabadon választható kurzusok tanulásának a középfokú C típusú nyelvvizsga nem feltétele.

Gyakorlati képzés
A hallgatók az elméleti tudás megszerzésével párhuzamosan,nappali és levelező tagozaton is,óvodai szakmai gyakorlatokon vesznek részt már az első félévtől kezdődően. A gyakorlati képzés célja, hogy a hallgatók alkalmassá váljanak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, pedagógus kompetenciáik fejlődjenek, megfeleljenek a munkaerő-piaci kihívásoknak, valamint hivatástudatuk, hivatásszeretetük megalapozódjon. A hallgatók a szakmai gyakorlataikat, a Szegedi Tudományegyetemmel szerződésben álló óvodákban teljesíthetik. A SZTE Juhász Gyula Napközi Otthonos Óvodáján kívül, szegedi önkormányzati, egyházi és magánóvodák, valamint Szeged környéki óvodák vesznek részt a gyakorlati képzésben. A gyakorló helyeken tapasztalt mentor óvodapedagógusok segítik a hallgatók szakmai fejlődését, felkészítik őket a komplex óvodai gyakorlatra. A fokozatosan bővülő feladatok során, hallgatóink a tanultak gyakorlatban való megfigyelésétől az önálló pedagógiai munka megvalósításáig jutnak el. A képzés utolsó félévében, záró foglalkozás keretében mutathatják meg szakmai rátermettségüket.

Mentori rendszer, tehetséggondozás, kutatócsoportok és műhelyek
Az oktatók hallgatókkal szembeni támogató attitűdjét jellemzi, hogy a tanszék mentori rendszert működtet, melynek keretében elősegíti a hallgatók beilleszkedését, támogatja őket a tanulmányi előmenetelükben. Egységünk kitüntetett szerepet szán a tehetséggondozásnak, melynek köszönhetően hallgatóink eredményesen szerepelnek különböző országos szakmai versenyeken, tudományos diákköri konferenciákon, mese-versmondó versenyeken, zenei programokon, hazai és külföldi óvodákkal közösen megvalósított projektmunkákban, továbbá különböző tehetséggondozó műhelyek munkájába kapcsolódhatnak be, melyekben az oktatókkal együtt folytatnak kutatásokat, együtt szerveznek szakmai rendezvényeket, konferenciákat, részt vesznek nemzetközi és országos konferenciákon és közösen publikálnak. A műhelyek teret engednek a hallgatói innovatív kezdeményezéseknek. A hallgatói kutatómunkát támogatja a „Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport” (MűOK), a „Nyitott Szemmel Kutatóműhely” (NYIK) és a „Ne csak beszéljünk róla – Resztoratív konfliktuskezelés a kisgyermeknevelésben” kutatócsoport és tehetséggondozó műhely. A legrégebbi múltra a MűOK tekint vissza, mely 2009-ben alakult meg az SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézetében, kutatók, oktatók, pedagógusok és hallgatók együttműködésével. Elnöke, kezdetek óta, Magonyné dr. habil. Varga Emőke. A kutatócsoport kulturális-művészeti programok szervezésével és a kisgyermekneveléshez kapcsolódó művészet- és tudományközi témák kutatásával foglalkozik. Jelentősebb eredményei között említhető több sikeres hallgatói TDK és OTDK tevékenység, valamint a szakma által is elismert gazdag publikációs tevékenység. A 2016-ban megalakult „Nyitott Szemmel Kutatóműhely”, melynek óvodapedagógus-képzést képviselő vezetője Dr. Hódi Ágnes, célja, hogy támogassa a hallgatók kutatómunkáját, elsősorban az olvasás-szövegértés, az anyanyelvi fejlődés, a biblioterápia, a gyermekvédelem, az integráció, óvoda-iskola átmenet, az iskolaérettség és a digitális pedagógia tématerületein. Az újonnan megalakult „Ne csak beszéljünk róla” kutatóműhely Soós Katalin vezetésével működik, és elsősorban a resztoratív konfliktuskezelés technikáira, valamint a szociális, kommunikációs kompetenciák fejlesztésére fókuszál. Távlati célja módszertani segédanyagok létrehozása, intézményi fejlesztőprogramok kidolgozása – hallgatóink bevonásával.

Kutatási területek és publikációk
Az oktatók, a képzés irányadó tartalmának megfelelően, sokrétű kutatási érdeklődéssel rendelkeznek. A szakhoz kapcsolódó kiemelt kutatási területeink: (1) a 19. századi pedagógus életút elemzések, (2) az interaktív könyv mint a digitális irodalom új műfaja mediális kérdései, (3) a mese szerepe a gyermek személyiségfejlődésében, (4) az óvodáskorú gyermekek IKT-használata, (5) a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek integrált nevelése, (5) resztoratív technikák bevezetése az óvodába, (6) egészségileg problémás és hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában. A kutatási eredmények a képzés szakmai színvonalának emelését szolgálják.
Oktatóink a kutatási eredményeiket rendszeresen mutatják be nemzetközi és országos konferenciákon, jelentős publikációs tevékenységet folytatnak. A hallgatók tanulmányi munkájának támogatása érdekében szakmai segédanyagokat, jegyzeteket, digitális tankönyveket készítenek. A publikációs tevékenység mellett nemzetközi és hazai kutatási pályázatokban vesznek részt. Az elmúlt években, a viszonylag rövid múlt ellenére, hét olyan szakkönyvet és három olyan tanulmánykötetet jelentettünk meg, amely elsődlegesen az óvodapedagógus képzés céljait szolgálja. Ezek közül az Érték és nevelés című tanulmánykötetet 2016-ban, az óvodapedagógus-képzés 10 éves évfordulójára adtuk ki, két szakkönyvünk idegen nyelven, kettő pedig külföldön jelent meg. 2015-ben, TÁMOP-pályázat keretében, négy digitális tankönyv készült el, melyek a játékpedagógia, pedagógus mesterség, gyermekfilozófia és az óvodapedagógus feladatai a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésében témakört dolgozzák fel. Az egység oktatóinak számos nemzetközi és országos folyóiratban közölték a kisgyermekneveléssel kapcsolatos publikációit.

Szakmai bizottságokban való részvétel
Oktatóink az óvodapedagógus-képző intézményekkel való szakmai együttműködés érdekében jelentős hazai szakmai bizottságokban képviselik intézményünket (pl. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, MTA SZAB Pedagógiai Bizottság Óvodapedagógiai Munkacsoport, MTA SZAB Neveléstörténeti Munkabizottság, Magyar Pszichológiai Társaság, Madách Irodalmi Társaság).

Nemzetközi kapcsolatok
Az Óvodapedagógus-képző Tanszék nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi szakmai és tudományos együttműködés kialakítására. Az elmúlt években dinamikusan bővült az intézet nemzetközi kapcsolatrendszere. Jelenleg hat ország (Ausztria, Németország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Svájc) tizenkét felsőoktatási intézményével (pedagógiai főiskolákkal, egyetemekkel) van együttműködése. A szakmai és tudományos kooperáció többek között a hallgatói és oktatói mobilitásokban, tudományos együttműködésben, valamint kölcsönös publikációs lehetőségek biztosításában nyilvánul meg. Hallgatóinknak Erasmus+ és Swiss mobilitási program keretében tudunk külföldi tanulási lehetőséget biztosítani. A részképzés során német, angol, illetve a magyar nyelvű képzést nyújtó intézményekben magyarul teljesíthetik a követelményeket. Tanszékünk Erasmus koordinátora Dr. Kovács Krisztina.

További eredmények
A képzés kezdete óta, az óvodapedagógus-képzés fejlesztése érdekében, a szak felelőse és a fejlesztésbe bekapcsolódó oktatók, rendszeresen részt vettek az MTA pedagógiai területen működő bizottságának, valamint Országos Programfejlesztő Bizottságának a munkájában. Eddigi eredményeink között tartjuk számon többek között, hogy az elmúlt években pedagógus továbbképzéseket szerveztünk, akkreditált továbbképzési programjainkhoz szakmai felkészülést segítő anyagokat állítottunk össze. 2010-ben,diplomás, gyakorlatban dolgozó pedagógusok számára bevezettük a két féléves, majd később a négy féléves szakvizsgás-szakirányú mentorpedagógus továbbképzést. 2019-ben „Az interaktív könyv Olvasáskészség- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR Kids digitális mesekönyveivel” címmel 30 órás továbbképzést tartottunk. A képzés megindulása óta,évente, együttműködve a Magyar Óvodapedagógiai Egyesülettel, neves előadók meghívásával, több konferenciát szerveztünk, amelyek jó alkalmat nyújtottak a régió óvodapedagógusai és óvodapedagógus hallgatói számára szakmai eszmecsere folytatására. Sikeres rendezvényeink sorában tartjuk számon a pedagógusképzésben szerepet játszó szakemberek számára 2015-ben a TÁMOP pályázat keretében szervezett „A mentori tevékenységek új kihívásai” és „A mindig megújuló óvodapedagógia” című országos szakmai konferenciákat. Kezdetektől fogva, minden évben megrendezésre került a szakmát és a hallgatókat is megszólító MűOK képes- és interaktív könyv-kutatáshoz kapcsolódó konferenciasorozata. A képzés kezdete óta szervezünk zenés művészeti délutánokat, ahol az óvodapedagógus szak tehetséges hallgatói adnak műsort az érdeklődőknek. Zenei, irodalmi, képzőművészeti területen sikereket elért hallgatóinkat művész-tanáraink készítették fel szerepléseikre. A Kisrigófészek-Alapítvánnyal együtt óvodások rajzaiból, kézimunkáiból kiállítást rendeztünk, amelyet óvodai csoportoknak hirdettünk meg, s amelyre sok értékes gyermekmunka érkezett be Szeged és Szeged környéki óvodai csoportokból. Ezekben a sikerekben nagy szerepet játszott a szakcsoport korábbi vezetője, Fáyné Prof. Dr. habil. Dombi Alice munkája, valamint a jelenlegi főállású oktatók mellett, a képzés korábbi időszakában dolgozó kollégák, Dr. Asztalos Kata, Bereczkiné Gyovai Ágnes, Dr. habil. Karikó Sándor, Sütő-Kiss Márta, Dr. Szeri Istvánné, Sztanáné dr. Babits Edit közreműködése.
Az utóbbi években képzésünk a különböző országos ranglistákon – HVG rangsor, Figyelő Felsőoktatási Rangsor – dobogós helyet foglal el. A minőségi szempontok között döntő szerepe volt az oktatói és a hallgatói kiválóságnak.

 

 

Frissítve:   március 1, 2023