MTA

 

MTA - SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoport


 

 
 

MTA-SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoport

Kutatási terv

2023.09.01. – 2024.08.31.

 

A kutatócsoportunk munkáját nagymértékben segítette, hogy indulásával gyakorlatilag egyidőben megjelent az Egészségügyi Világszervezet iskolai egészségfejlesztésre vonatkozó globális standardjainak szakdokumentuma (WHO, 2021), mely jelentős és fontos nemzetközi hátteret adott teamünk munkájához.

Az egészségfejlesztő iskolák működésére vonatkozó globális standardok kiválóan összehangolhatóak multidiszciplináris kutatóteamünk kutatási, publikációs és egyéb disszeminációs terveivel. Egyúttal megerősített bennünket abban is, hogy a pedagógiai kutatáson és publikáción kívül más tudomány- és szakmaterületeken is meg kell jelennünk eredményeinkkel, ha azt szeretnénk, hogy azok a köznevelésben is szervesülhessenek. Ez is indokolja pl. az Egészségfejlesztés, a Népegészségügy, a Multidiszciplináris Egészség és Jóllét, az Orvosi Hetilap vagy a Children Folyóiratokban elhelyezett publikációk fontosságát.

A hivatkozott globális standardok jelentik kutatócsoportunk rendkívül szerteágazó tevékenységének rendezőelvét. Gyakorlatilag minden globális standard vonatkozásában zajlott és zajlik kutatási és/vagy disszeminációs tevékenység kutatócsoportunk keretében.

 

Irodalom:

WHO (2021). Making every school a health-promoting school: Global standards and indicators for health-promoting schools and systems. World Health Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/publications/i/item/9789240025059

 

A 2023.09.01. – 2024.08.31. időszakra kutatási tervünk a következőkben alakul

 

Eredeti kutatási tervünk nagyobb mértékben épített a köznevelési intézmények, a kutatóműhelyek, a fenntartók és döntéshozók bevonásával történő beavatkozások megtervezésére, amely viszont nem eléggé kutatásfókuszú, ezért a 3. évre szóló kutatási tervünkben az adatgyűjtést és adatelemzést, valamint ezek publikálását és szakmai ajánlások megfogalmazását helyezzük előtérbe, a következő tevékenységekkel:

 

1. MTA-PTE Innovatív Egészségpedagógia Kutatócsoporttal közösen a magyar, svéd, finn, észt nemzeti alaptantervek egészségfejlesztő, egészségnevelő szempontú összehasonlító elemzése a HECAT (Health Education Curriculum Analysis Tool) elemzési szempontjai mentén, valamint a QDA Miner dokumentumelemző program segítségével projektelemhez kapcsolódóan:

 

2023.09.01 – 2023.12.31.

- Adatelemzések véglegesítse

- publikációk (2 db.) elkészítése és benyújtása a Curriculum Studies in Health and Physical Education (Education, Q1) laphoz.

 

2024.01.01. – 04.30.

- Ajánlások megfogalmazása a magyar döntéshozók számára.

 

2. Exploratív kérdőív előkészítése pedagógusok számára a Making Every School a Health Promoting School c. WHO szakpolitikai dokumentum irányelvei alapján projektelemhez kapcsolódóan:

 

2023.09.01 – 2023.12.31.

- kérdőív véglegesítése

- mintavételi terv elkészítése

 

2024.01.01. – 03.31.

- kérdőív lekérdezése

- adatrögzítés

 

2024. 04.01. – 06.30.

- adatok elemzése

- publikáció elkészítése és benyújtása

- az eredmények alapján szakpolitikai ajánlás megfogalmazása a hazai szakemberek számára

 

3. Pedagógusképzés képzési terület szakjai képzési és kimeneti követelményeinek valamint képzési terveinek áttekintése olyan szempontból, hogy azok miként tükrözik a NAT2020 által a pedagógusokra adresszált egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra történő felkészítést projektelemhez kapcsolódóan:

 

2023.09.01. – 2024.06.01.

- adatelemzés véglegesítése

- PhD disszertáció benyújtása házi védésre

- eredmények publikálása egy később kiválasztásra kerülő Q1-Q2-es folyóiratban

 

4. 1868-1990 között megjelent magyar tantervek és utasítások elemzése az iskolai egészségnevelés, egészségfejlesztés megjelenésének történetiségét vizsgálva projektelemhez kapcsolódóan:

 

2023.09.01. – 2024.08.30.

- adatelemzés véglegesítése

- publikáció elkészítése és benyújtása a The Curriculum Journal (Education, Q1) c. folyóirathoz.

 

 

Szeged, 2023.09.26.

 

 

                                                                       Dr. habil. Tarkó Klára

                                                                       kutatócsoportvezető