MTA

 

MTA - SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoport


 

 
 

Kezdőlap

A kutatócsoport neve: MTA-SZTE Egészségfejlesztés kutatócsoport

A kutatócsoport neve angolul: MTA-SZTE Health Promotion Research Group

 

Kutatócsoport vezető: Dr. habil. Tarkó Klára

Tarkó KláraTarkó Klára főiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán intézet- és tanszékvezető (Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék), valamint a JGYPK oktatási és innovációs dékánhelyettese (2020-2025). Fizika–angol szakos középiskolai tanári diplomáját 1995-ben szerezte a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd 2007-ben vette át az ELTÉ-n szociológusi diplomáját. 1995 és 1998 között a JATE BTK Neveléstudományi Tanszékének Doktori Iskolájában, a Kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése című programban volt ösztöndíjas hallgató. 2000-ben védte meg angol nyelven írt PhD dolgozatát, ’A metakogníció szerepe az olvasott szövegek megértésében iskoláskorban’ címmel. 2014-ben habilitált az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában ’Életmód – Választás’ témakörben.

Fő kutatási területe a kisebbségek egészségesélyei, valamint az egészséges életmód. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, 2014 – 2018 között a Nemzetközi Szociológiai Társaság Aktív Szabadidőeltöltés Szociológiája Kutatócsoportjának általános elnökhelyettese, jelenleg kiemelt funkcióval rendelkező testületi tagja. 2019 óta a MTA Szegedi Területi Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának elnöke. Több hazai és nemzetközi folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja illetve szerkesztője. A Szegedi Egészségfejlesztés Kutatóműhely társvezetője és aktív kutatója, számos hazai és nemzetközi pályázat során látott el projektkoordinátori teendőket. A SZTE EFOP-3.4.3-16-2016-00014 sz. pályázatának szakmai vezetője (2017 – 2021). Témavezető az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában.

 

Klára Tarkó, PhD. habil. is a College Professor, Head of the Institute of Applied Health Sciences and Environmental Education and the Department of Health Sociology and Lifestyle, Juhász Gyula Faculty of Education, University of Szeged. She is Vice-Dean for Education and Innovation at the Faculty (2020-2025). She received her secondary-school teacher of Physics and English degree at the József Attila University of Szeged in 1995, and in 2007 she received her Sociology Master’s degree from Eötvös Loránd University. Between 1995 and 1998 she was a full-time PhD student in the Doctoral School of the Department of Education, Development of Cognitive Competence Programme at József Attila University of Szeged, Faculty of Arts. She defended her dissertation titled ‘The connection between text comprehension, learning from written texts and metacognition in school years” written in English in 2000. She habilitated in 2014 at the Doctoral School of Education, Faculty of Arts, University of Szeged, in the topic of ‘Lifestyle – Choice’.

Her main research fields are the unequal health opportunities of minorities and healthy lifestyle. She is member of several national and international scientific committees, between 2014 and 2018 she was Vice-President at Large of the Sociology of Leisure Research Group of the International Sociological Association, where she is a Board Member now. Since 2019 she is president of the Health Promotion Workgroup within the Szeged Branch of the Hungarian Academy of Sciences, Medical Committee. She is editor or member of the editorial board of several national and international journals. She is co-director and active researcher of the Health Promotion Research Group in Szeged, fulfilled project coordination tasks in case of several national and international projects. She is professional leader of the project No. EFOP-3.4.3-16-2016-00014 at the University of Szeged (2017 – 2021). She is supervisor at the Doctoral School of Education, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Szeged.

 

Kutatási Téma

Az egészség mint alapvető erőforrás egyike az általánosan elfogadott emberi értékeknek, ami központi szerepet játszik minden cselekvésben, minden életkorban. Az egészséget meghatározza az egyént körülvevő természeti és társadalmi környezet, a rendelkezésre álló tartalékok, a problémák leküzdése, a sikerélmény és elégedettség érzése. Az egészség komplexitása leginkább a holisztikus egészségfogalommal ragadható meg, a maga testi, mentális, érzelmi, spirituális, társas és társadalmi dimenzióival. A számtalan befolyásoló faktor az öröklött tényezők, a környezeti tényezők, az egészségügyi ellátórendszer működése és az életmóddal összefüggő tényezők csoportjaira oszthatók, melyek közül utóbbi gyakorolja a legnagyobb hatást az egészség alakulására.

Mivel az egészség egy több komponensből álló, komplex jelenség, ezért értelmezéséhez és kutatásához rendszerszintű szemléletre van szükség. A rendszerszemléletű egészségmodell segítséget nyújt egyrészt az egészség értelmezésében, másrészt a befolyásoló tényezők azonosításában is. A modell alapján az egészség az egyént is magába foglaló rendszer terméke, nem pusztán az egyén tulajdonsága, ugyanis az egyén szükségletei és igényei a környezetével kölcsönhatásban vannak, és együttesen rendszert alkotnak. Ebből következik, hogy az egyén egészsége csakis tágabb keretben, az egyén környezetével való kölcsönhatásban értelmezhető, így az egészség megváltoztatásához is a rendszert érintő beavatkozásra lesz szükség.

A gyermekek egészségi állapotáról elmondható, hogy 2019-es adatok szerint az 5–14 évesek körében az egészségre kockázatot jelentő tényezők okozta veszteség mintegy 80%-át a viselkedésre lehet visszavezetni, míg a 15–19 éveseknél ez az arány 85%. Számos vizsgálat hívja fel a figyelmet a magyarországi gyermekek egészségi állapotának rossz helyzetére, az egészséges életmóddal összefüggő szokások hiányosságaira, az egészséget veszélyeztető magatartásformák gyakoriságára. Tanulmányok sora bizonyítja, a gyermekkori egészség nemcsak a tanulásra, de az egyén egész életére is kihat. Az egészségfejlesztés és különösen az egészséges életmódra nevelés emiatt kitüntetett feladata az oktatási-nevelési intézményeknek.

Az egészségfejlesztésben alkalmazott színtér alapú megközelítés lényege, hogy a köznevelési intézményekben eltöltött hosszú évek jó lehetőséget szolgálnak arra, hogy az életre való felkészülés mellett az egészségmegőrzést és az egészségfejlesztést az óvodai és az iskolai élet minden területén megtapasztalhassák. A korszerű egészségnevelés az egészségfejlesztés egy megvalósulási formája, mely a tudás és ismeret átadásán felül nagy hangsúlyt fektet a készségek és attitűdök kialakítására és formálására, az aktív bevonás módszerével, személyes élményekkel, tapasztalati tanulással bátorítja és támogatja a résztvevők együttműködését.

Kutatócsoportunk az intézményi egészségfejlesztés, egészségnevelés eredményességének átfogó javítását tűzi ki célul, ami a pedagógiai munka mellett az oktatási-nevelési rendszer valamennyi szereplőjére és feltételeire (környezetére) is kiterjed. Átfogó célunk az iskolát „egészségessé” változtató, átfogó, vagyis több (pedagógiai, közösségi, környezeti) területre kiterjedő olyan módszertan és holisztikus egészségszemlélet kialakítása, tesztelése és értékelése, ami képessé és motiválttá teszi a gyerekeket aktuálisan, és később, felnőttként is arra, hogy egészségesen éljenek.

 

Befogadó Intézet

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

(http://www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/index.html)

 

 

A kutatócsoport tagjai

Név

beosztás

intézmény

Dr. habil. Tarkó Klára (szakmai vezető)

intézetvezető, tanszékvezető főiskolai tanár; oktatási és innovációs dékánhelyettes

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék

Dr. Prievara Dóra Katalin

(projektkoordinátor)

adjunktus

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

Dr. Lippai László Lajos

tanszékvezető főiskolai docens

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszék

Prof. Dr. Benkő Zsuzsanna Mária

professzor emerita

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék

Dr. Osváth Viola

főiskolai docens

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszék

Mátó Veronika

mesteroktató; PhD hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék; SZTE Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Dr. Mihálka Mária

adjunktus

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék

Dr. Nádudvari Gabriella Erika

adjunktus

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék

Pósa Gabriella

gyakorlati oktatást segítő munkatárs; PhD hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék; SZTE Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola

Kis Bernadett

mesteroktató

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszék

Kocsis-Fuszkó Zita (2022 – 2023)

gyakorlati oktatást segítő munkatárs

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszék

Paizs Melinda Adrienn (2022 -)

tanársegéd, PhD hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék; SZTE Állam- és jogtudományi Doktori Iskola

Hegedűs Éva (2023 - )

tanársegéd, PhD hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségpszichológia és Mentálhigiéné Tanszék; SZTE Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola

Galacné Kaló Tímea

intézeti munkatárs, tanácsos

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

Dr. Fizel Natasa

intézetvezető, tanszékvezető főiskolai docens

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Pedagógiai Intézet, Szociálpedagógus-képző Tanszék

Dr. habil. Nóbik Attila

egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

Dr. Sárvári Erzsébet Tünde

főigazgató-helyettes; tanszékvezető főiskolai docens

Szegedi Tudományegyetem, Tanárképző Központ; Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Nemzetiségi Intézet, Német és Német Nemzetiségi Tanszék

Dr. Vitrai József

elnök

Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület – Népegészségügy 3.0; Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar Preventív Egészségtudományi Tanszék, Győr

Dr. Kollányi Zsófia Katalin

adjunktus

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtudományi Intézet, Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék

Dr. Megyesi G. Boldizsár

tudományos főmunkatárs

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Dr. Schifferné dr. Simich Rita

osztályvezető

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Népegészségügyi Stratégiai, Egészségfejlesztési és Egészségmonitorozási Főosztály

Csizmadia Péter

referens

Nemzeti Népegészségügyi Központ

Lipták Mónika Zoé (2023 - )

PhD hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori iskola

Uitumen Erdenezul (2023 - )

PhD hallgató

Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori iskola

Katona Zsolt Zoltán (2023 -)

PhD hallgató (abszolutóriumot szerzett), tanársegéd

Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori iskola; Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Testnevelési és Sporttudományi Intézet