Felvételizőknek...

MENTÁLHIGIÉNÉS KÖZÖSSÉG- ÉS KAPCSOLATÉPÍTŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK

 

Tartalom:

 

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röviden a szakról

 

Szakképzettség:

okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember

 

Kiknek ajánljuk a szakot?

Azoknak, akik jelen- vagy jövőbeni szakmai tevékenységük keretében elkötelezettek egy-egy közösség fejlődésének és működésének erőforrás-orientált támogatásának irányában, és szeretnék elősegíteni a közösségben levő lehetőségek hasznosulását az egyes emberek bio-pszicho-szociális jólléte, társadalmi integrációja és a társadalmi harmónia érdekében.

 

Elhelyezkedési lehetőség:

A mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakemberek főállásban, valamint részidős vagy pályázati foglalkoztatás keretében olyan szakmai tevékenységek ellátására képesek, melyekben az egyének és közösségek problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítésére van szükség. Munkájukkal hozzájárulnak a társadalmi problémák kezeléséhez és csökkentéséhez, valamint a helyi társadalom erősítéséhez. Képesek olyan közösségek, közösségi hálók kiépítésére, fejlesztésére és vezetésére, amelyek – lakóhelyi, munkahelyi, civil társadalmi és egyházi, felekezeti területen – fejlesztő, támogató és védelmet adó tevékenységet folytatnak.

E feladatokat kiemelten szociális intézmények, köznevelési és felsőoktatási intézmények, egészségvédő intézmények, közösségi házak, civil szervezetek, egyházi intézmények és szervezetek, valamint kutatási központok szervezeti keretei közt látják el.

 

Továbbtanulási lehetőség:

A megszerzett mesterszakos végzettség birtokában főként neveléstudományi vagy interdiszciplináris doktori iskolákban folytathatóak doktori tanulmányok.

A doktori tanulmányok megkezdését segíti a képzési idő alatt teljesíthető külföldi – ERASMUS – hallgatói tanulmányutak lehetősége is.

 

Képzési idő:

4 félév

 

Kreditszám:

120 kredit

 

Belépési feltétel:

 

  1.  A bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjain, a hitéleti alapképzési szakokon, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény szerinti szakokon szerzett végzettség birtokában a felvételiző minden előtanulmányi kötelezettségét teljesítette.
  2.  A fentiek közé nem tartozó alapképzési és mesterképzési szakokon, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakokon szerzett végzettség birtokában a felvételizőnek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy megelőző tanulmányai keretében legalább 16 kredit értékben pszichológiai, legalább 12 kredit értékben pedagógiai, és legalább 12 kredit értékben szociológiai tárgyakat sikeresen teljesített.

 

[Nincs ennyi kreditem, mit tehetek ilyenkor?]

 


 

 

Hogyan lehet felvételizni?

 

Felvi.hu [https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli]

Felvi.hu

 

 

A felvételi eljárás keretében egy felvételi elbeszélgetés is történik, mely a szakhoz kapcsolódó motivációs beszélgetést foglal magába. Ez tematikus felkészülést a felvételizők részéről nem igényel.

 


 

 

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakma szépségei

 

Mi a legfontosabb megtartó erő… egy munkahelyen, egy iskolában, egy idősklubban, egy templomi gyülekezetben, egy utcában, egy faluban vagy egy városban? A válaszunk: a jó közösség, amely jó emberi kapcsolatokra épül.

A jó közösség, a jó emberi kapcsolatok meglétét sokszor természetesnek tekintjük, és csak azok fájó hiánya esetében gondolkozunk el azon, hogyan lehetne ez másként. A jó közösségek nem maguktól lesznek azzá, meg kell dolgozni értük. Ki tudatosan, ki kevésbé tudatosan járul hozzá az adott közösség életéhez, de valamit tenni kell érte. Miért várnánk meg, amíg baj lesz? Miért ne lehetne azon is dolgozni, hogy a közösségek eleve egészséges irányba fejlődjenek?

 

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak

 

A mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítők e folyamat kovászai tudnak lenni. Nem a közösség helyett dolgoznak, hanem benne. Amit ők tudnak egy közösséghez hozzátenni, az egy belső, stabil iránytű. Ez segíti őket annak eldöntésében, hogy mikor erősíti egy-egy közösség a lelki egészséget, mikor fejlődik jó irányba egy-egy emberi kapcsolat. Nincs egy kész válaszuk arra, hogy milyen egy jó közösség, vagy milyen egy jó emberi kapcsolat: erre nagyon sok jó válaszuk van. Mégis, egy-egy adott közösségben leginkább azon dolgoznak, hogy olyan egyedi, akár számukra is meglepő válaszhoz segítsék hozzá az embereket, amelyet az adott közösség minden tagja sajátjának érez.

Szeretnél Te is egy jó közösség tagja lenni? Szeretnél életre szóló kapcsolatokra szert tenni? Szeretnél ehhez az élményhez másokat is hozzásegíteni? Szakunk, a Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak a fentiekre mind-mind lehetőséget biztosít.

 

 

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakvideó

 

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak - szakvideó

 

 

Részletesen a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szakról - szakleírás

 

A mesterképzési szak megnevezése:

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő (Mental Health in Relations and Community Development)

 

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

szakképzettség: okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Mental Health in Relations and Community Development

 

Képzési terület:

bölcsészettudomány

 

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai, a hitéleti alapképzési szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény szerinti szakok.

Továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetén a belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban:

 pszichológia legalább 16 kredit,

 pedagógia legalább 12 kredit,

 szociológia legalább 12 kredit.

 

Amennyiben az előfeltételi kreditek teljesítésére korábbi tanulmányai során nem volt módja, akkor erre részismereti tanulmányok keretében lehetőséget tudunk biztosítani.

Részismereti tanulmányokra jelentkezni szeptember elején és január végén lehet. A részismereti tanulmányok képzési programjának kialakítása egyénileg történik, a megelőző tanulmányok figyelembevételével.

A részismereti tanulmányokkal kapcsolatban érdeklődni Dr. Lippai Lászlónál (lippai.laszlo.lajos@szte.hu) lehet.

 

 

A képzési idő félévekben:

4 félév

 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit

 

A szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70%)

 

 A diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit

 

 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 10 kredit

 

A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit.

 

A mesterképzési szak képzési célja:

 

 A képzés célja olyan mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakemberek képzése, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az egyének és közösségek, problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítéséhez, munkájukkal hozzájárulnak a társadalmi problémák kezeléséhez és csökkentéséhez, valamint a helyi társadalom erősítéséhez, képesek közösségek, közösségi hálók kiépítésére, fejlesztésére és vezetésére, amelyek lakóhelyi, munkahelyi, civil társadalmi és egyházi, felekezeti területen fejlesztő, támogató és védelmet adó tevékenységet folytatnak. Működésükkel elsődlegesen a közösségbe vont emberek bio-pszicho-szociális jóllétét, annak fenntartását, erősítését szolgálják, és növelik a közösségi cselekvés társadalomalakító tényezőinek hatékonyságát. Erőforrás-orientáltan képesek támogatni a közösség fejlődését, működését, és elősegíteni a közösségben levő lehetőségek hasznosulását az egyes emberek jólléte, társadalmi integrációja és a társadalmi harmónia érdekében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A mesterképzés szakmai jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

- a közösség- és kapcsolatépítő munka elmélete, hazai és nemzetközi irányai, társadalmi területei és modelljei 15-20 kredit;

- közösség, a csoport és a család működésének pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és vezetéstudományi ismeretei 15-20 kredit;

- segítő kapcsolati, csoportvezetési és mentálhigiénés ismeretek 15-20 kredit;

- praxiselmélet, közösségépítő projektmunka és terepgyakorlat feldolgozás 15-20 kredit;

- gazdasági, jogi ismeretek 8-10 kredit;

- társadalomtudományi kutatási módszerek 8-10 kredit.

 

Idegennyelvi követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az Európai Unió valamelyik munkanyelvéből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A szakmai gyakorlat követelményei:

 A szakmai gyakorlat a specializációknak megfelelő terephelyen végzett gyakorlat, amelynek kreditértéke 10 kredit. Terephelyek: szociális intézmények, köznevelési és felsőoktatási intézmények, egészségvédő intézmények, közösségi házak, civil szervezetek, egyházi intézmények és szervezetek, kutatási központok.

 

Forrás: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján Felvi.hu

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szak/10508/szakleiras

 

 

Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

 

A mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember

 

a) tudása

Ismeri az élethosszig tartó személyiségfejlődés menetét, feltételeit, akadályait és kríziseit.

Ismeri a különböző funkciójú csoportok és közösségek kialakulását, valamint működésük szociálpszichológiai, pedagógiai, szociológiai megközelítését.

Ismeri a spontán alakuló informális csoportos civil szerveződések működési sajátosságait, ezek erősítésének, közösséggé fejlesztésének módszereit.

Ismeri a csoportokban, közösségekben és intézményekben alkalmazható szervezetikultúra-fejlesztő beavatkozások elméletét és gyakorlati eszközeit.

Birtokában van a fejlesztő, támogató és védelmet nyújtó közösségi háló kiépítésére vonatkozó vezetési ismereteknek.

Átfogóan ismeri az egyén és a közösség jóllétének kölcsönhatását, ennek lélektani megalapozottságát.

Átfogóan ismeri az emberi kapcsolati formák sajátosságait, hatásait, működési feltételeit.

Mélyrehatóan ismeri a kapcsolatépítésre szoruló egyének, csoportok sajátos problémáit, pszichés állapotuk általános jellemzőit.

Átfogóan ismeri a testi-lelki egészség szempontjából veszélyeztetett életkorral kapcsolatos, illetve pszichoszociális fejlődésükben akadályozott társadalmi csoportok sajátos problémáit és potenciális erőforrásait.

Mélyrehatóan ismeri a mentálhigiénés segítő kapcsolat elméletét és módszertanát.

Részletekbe menően ismeri a közösség- és kapcsolatépítésre vonatkozó csapatmunka elméletét és gyakorlatát.

Ismeri a munkavégzéséhez szükséges felmérési és kutatási módszereket.

 

b) képességei

Képes az egyének, csoportok, közösségek, intézmények eredeti, társas és közösségi erőforrás-értékeinek feltárására, tudatosítására és mobilizálására, az egyéni és társas jóllét megőrzésére.

Képes rekreációs programok szervezésére és sajátos közösségfejlesztési eljárások, az aktivizálás, a mediáció, a projekttervezés működtetésére.

Képes reflektálni a társadalmi és kulturális hovatartozási mintázatok sokféleségére, és ezek figyelembe vételével képes kölcsönös elfogadáson alapuló lokális közösségi struktúrák kiépítésére.

Képes segítő kapcsolat kialakítására, és a megküzdéséhez szükséges adekvát segítségnyújtásra a kliens életvezetési és kapcsolathiányból eredő problémáiban és veszteségei feldolgozásában.

Képes a személyes korlátok és megterhelő társas helyzetek, a burnout, a mobbing, és a kirekesztés felismerésére, és kompetenciáinak megfelelő adekvát beavatkozási módok keresésére, illetve kivitelezésére.

Képes eltérő származású és eltérő élethelyzetből jövők együttműködésének és egyenjogú csoportrészvételének biztosítására.

Képes ökumenikus együttműködésre, különböző felekezethez tartozó közösségek közös programjainak és projektjeinek menedzselésére.

Képes a közösségépítő munkára vonatkozó kutatási tervek kialakítására és értékelésére.

Képes a munkaterületén elvégzendő felmérésekhez szükséges kutatási módszerekhez megfelelő szintű ismeretek megszerzésére és alkalmazására.

Képes munkájának a szakmai etikai szabályok betartásával történő, felelős végzésére.

 

c) attitűdje

Mentálhigiénés szemlélettel rendelkezik.

A lelki egészség fenntartásának és helyreállításának folyamataihoz erőforrásorientáltan közelít.

Az egyén és a közösség önálló cselekvését, képessé tételét (empowerment) tartja szemelőtt a cselekvési stratégiák megtervezésében.

Tartózkodik az emberek megítélésétől.

Empatikus, szociális és interkulturális érzékenységgel bír.

 

d) autonómiája és felelőssége

Munkakörének megfelelően felelős lelki egészségvédő és személyiséget erősítő beavatkozásokat kezdeményezni, egyéni és csoportos szinten.

Képviseli és megvalósítja a munkaterületén az egyének és közösségek mentálhigiénés állapotának folyamatos reflektálását (problémafelvetés), és javaslatot tesz a fejlesztések irányaira és lehetséges módjaira.

Kezdeményezi és részt vesz az egészség megőrzését szolgáló programok megvalósításában.

Felelőssége képviselni a mentálhigiéné értékeit és szempontjait a munkaterületéhez tartozó szakmai közösségekben, munkacsoportokban.

Felelőssége kezdeményezni a lelki egészség szempontjából hangsúlyos témák megvitatását, s részt venni az adott terület fejlesztését célzó cselekvési programokban.

 

Forrás: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet

 

 

 

Vissza a képzésekhez