Felvételizőknek...

Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor szakirányú továbbképzési szak

 


 Tartalom:

 

 


 

A képzési cél és program ismertetése

 

A képzés során a különböző alapszakmákban (pl. pedagógusképzés, társadalomtudományok, természettudományok, orvos- és egészségtudományok, nemzetvédelmi és katonai, hittudományi, művészet és sporttudományi) dolgozó résztvevők napi munkájának ellátásához szükséges szakmai és módszertani ismereteit kívánjuk a kisebbségi csoportok körébe sorolható (nemzeti és etnikai csoportok, a nők, a fogyatékossággal élők, a vallási kisebbségek és a homoszexuálisok) , illetve a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztését, társadalmi integrációját, egészség-esélyegyenlőségét segítő alapismeretekkel, alapkészségekkel bővíteni.

 

A multidiszciplinaritás és interszektorialitás jegyében megalapított szakon végzett hallgatók ismerik:

 • a kisebbségeket érintő demográfiai, társadalmi, gazdasági, és kulturális kérdéseket;
 • a magyarországi kisebbségek történetét, hagyományait és szokásait, társadalmi beilleszkedésük aktuális problémáit;
 • az egészségtudományok, a népegészségtan vonatkozó elméleteit, modelljeit, gyakorlatát;
 • a kisebbségek egészség-esélyeit meghatározó demográfiai, társadalmi, gazdasági és kulturális tényezőket;
 • azokat az egészségfejlesztési és prevenciós módszereket, amelyek révén főként a kisebbségi csoportok tagjainak társadalmi integrációja és egészségi esélyegyenlősége javítható;
 • a kisebbségi egészségfejlesztő projektmenedzsment eszközrendszerét;
 • a színtér-alapú-, közösségi- és kisebbségekre irányuló mentálhigiénés elméleteket, módszereket és gyakorlatokat és a hátrányos helyzetű kisebbségi léthez társuló mentálhigiénés problémákat és azok enyhítési lehetőségeit;
 • az interkulturális pszichológia szakmaspecifikus alkalmazásait;
 • a tolerancia kialakításával és megőrzésével kapcsolatos korszerű kisebbségtudományi eredményeket és módszereket (pl. kisebbségek művészete).
 • a hátrányos helyzetben élők problémáinak enyhítésével kapcsolatos szociálpolitikai és kisebbségpolitikai törekvéseket;
 • az antidiszkrimináció és az esélyegyenlőség Európai Uniós politikáját valamint a magyarországi kisebbségi jogok és jogvédelem aktuális kérdéseit.

 

A szak képesítési követelményei alapján, a képzés során megszerezhető kompetenciák az alábbiak:

 • Képes az egészségtudományok és a kisebbségtudományok primer szakirodalmában tájékozódni, a kutatási koncepciók és eredmények értelmezésére, összehasonlító elemzésére és kritikai feldolgozására;
 • Képes az egészségfejlesztésre vonatkozó új tudományos elméletek és módszerek alkalmazására; a különböző egészségfejlesztő szemléletmódok felismerésére, értékelésére; Az adott feladathoz a leghatékonyabban működő modell kiválasztására és alkalmazására;
 • Képes egészségfejlesztő, és inkluzív – a társadalmi kirekesztés ellenében ható - szemlélet közvetítésére;
 • Képes a kisebbségek, a hátrányos- és a halmozottan hátrányos helyzetűek egészségét érintő individuális döntések alapfolyamatainak ismerete alapján a befolyásolási lehetőségek megvalósítására;
 • Képes a makro- és mikrokörnyezeti kockázati tényezők felderítésére, környezeti preventív feladatok elvégzésére;
 • Képes a kisebbségek társadalmi integrációját érintő sajátos problémák felismerésére és azok kezelési technikáinak alkalmazására;
 • Képes a kisebbségtudományi ismeretek egészségfejlesztő szempontú adaptálására társadalmi környezetében;
 • Képes a művészeti kultúrák (olvasás-, zene-, vizuális művészetek, tánc) legfontosabb elméleteit, módszereit és mentálhigiénés hatását felhasználni a toleranciára nevelésben;
 • Képes együttműködni más szakterületek szakembereivel;
 • Képes a rászorulókat a megfelelő szakemberhez irányítani.

 

Az oklevél megszerzése után a végzett szakemberek jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon az alábbi területeken: Oktatási, nevelési intézményekben - óvoda, általános iskola, középiskola, speciális nevelés; az egészségügyi ellátó rendszer intézményeiben: gyermek-egészségügyi intézmények, ÁNTSZ – Védőnői szolgálat, háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat, komplex járóbeteg-szakellátó intézmények, fekvőbeteg ellátás; Munkaügyi Központokban; Gyermek- és ifjúságvédelem területén: Gyám, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő, Nevelési Tanácsadó, Pártfogói rendszer; Önkormányzati intézményekben: Oktatási-, egészségügyi-, és szociális iroda, Kisebbségi Önkormányzatok; Profitorientált intézményekben: munkahelyi egészségfejlesztés; Civil szervezeteknél: kisebbségekkel foglalkozó egyesületek, alapítványok; Rendőrségnél; Büntetés végrehajtásban.

 

 

A képzés tartalmi ismertetése

A képzés céljának megfelelő multidiszciplináris tartalmi felépítést tükröző tanulmányi modulok az alábbiak:

 

A) Egészségtudományok modul

A tantárgycsoport az egészségfejlesztés szempontjából fontos medicinális és pszichológiai alapozó ismereteket és módszereket közvetíti.

 

B) Kisebbségi egészségfejlesztés és prevenció modul

A modulban szereplő elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítő tantárgyak a kisebbségtudományok korszerű ismereteinek és a korszerű egészségfogalomra alapozott egészségfejlesztés elméleteinek és módszereinek összekapcsolását szolgálják a kisebbségek egészségesélyeinek növelése és társadalmi integrációjának elősegítése céljából. Valamint ez a modul tárgyalja a kisebbségvédelem és a hátrányos helyzet kezelésének alapkérdéseit is.

 

C) Interkulturális pszichológia, -mentálhigiéné és -pedagógia modul

A modul a kisebbségi csoportokba tartozókra, valamint a hátrányos helyzetűekre irányuló mentálhigiénés tevékenységek megalapozását szolgáló interkulturális pszichológiai ismereteket és módszereket fogja össze, valamint tárgyalja a fenti csoportokat érintő pedagógiai kérdéseket is.

 

D) Személyiség- és szociális készségfejlesztés modul

Gyakorlatorientált képzésünkben nagy hangsúlyt fektetünk a résztvevők saját élmény szintén történő személyiség- és szociális készségfejlesztésére, mivel e készségek mindennapos használata elengedhetetlenül fontos a hatékony munkavégzéshez. A modul keretében sajátítják el a hallgatók továbbá a kisebbségek művészetének a toleranciára nevelésben történő felhasználásának lehetőségeit és módszereit.

 

E) Terepgyakorlati modul

A modul keretében a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy megismerkedjenek a kisebbségi egészségfejlesztés különböző színtereivel és egy választott színtér állapot- és igényfeltárására alapozott kisebbségi egészségfejlesztő beavatkozási tervet készítsenek el, valósítsanak meg és értékeljék azt. A modul keretein belül történik továbbá a szakdolgozat megírására való felkészítés.

 

 

A képzés hálóterve

 

A képzés részletes tanterve megtekinthető itt.

 

Záróvizsga

 

Posztgraduális képzésünk záróvizsgája - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - két fő részből áll. Minden résztvevő szakdolgozatot készít. A szakdolgozatnak tartalmaznia kell az irodalom feldolgozása, elemzése mellett a 1,5 év során megismert tudományos módszerek egyikének alkalmazásával végzett empirikus vizsgálatot is. A hallgatóknak a választását széles témagyűjtemény segíti. A záróvizsga szóbeli része a szakdolgozat védésével kezdődik. A második részben a jelölt a szakdolgozatához kapcsolódóan három elméleti kérdést dolgoz fel. A diploma minősítése a szigorlati eredmények, a szakdolgozat és az elméleti kérdésekre adott osztályzat alapján kerül kiszámításra.  

 

Képesítési követelmények

 

Az egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzést tanúsító oklevél a végzetteket a következőkre képesíti és jogosítja fel.

 

Az alapdiplomának megfelelő területen egészségfejlesztő, egészségnevelő, mentálhigiénés tevékenységet, formális és informális oktatást, nevelést, tanácsadást, klubmozgalmat, csoportos és egyéni foglalkozást vezessen. A program nagy súlyt fektet arra, hogy személyiség- és készségfejlesztő gyakorlatok segítségével a hallgató felkészítse önmagát, személyiségét a rá váró - pszichés megterhelést is jelentő - feladatokra. Alapvető pszichoterápiás technikák megismerésével alkalmassá válik arra, hogy a rászorulókat motiválni tudja a legkülönfélébb pszichoterápiás technikák /zeneterápia, művészetterápia, mozgásterápia, stb. irányába. A zene, mozgás és képzőművészeti készségfejlesztő gyakorlatok birtokában önállóan is tud ilyen jellegű klubfoglalkozásokat vezetni.

 

A szakalapítási dokumentum szma: A szakalapítási dokumentum száma: OH-FHF/179-4/2011.

  

 

Jelentkezési, felvételi és képzési tudnivalók

 

A felvételi követelmény egyetemi vagy főiskolai diploma, (jelentkezési lap, önéletrajz). A felvételi elbeszélgetésre kiscsoportos és egyéni formában kerül sor.

 

A képzés formája:

Szemeszterenként 3-4 hétvégén (péntek délután, szombat délelőtt és délután), blokkosított formában történik a képzés. A foglalkozások az ismeretközvetítést, a hagyományos előadást és az egyes témák feldolgozását, tehát a problémafeltáró, elemző és megoldó technikát is magukba foglalják.

 

A képzés időtartama:

3 szemeszter

 

Felvételi követelmény: 

Egyetemi vagy főiskolai végzettség  Felvételi elbeszélgetés.

 

A képzés részvételi díja:

160 000 Ft \ félév

 

Szakirányú végzettséget bizonyító oklevelet kaphat, aki:

 • az előírt vizsgákat sikeresen letette,
 • a gyakorlati foglalkozásokon részt vett,
 • a terepgyakorlatokat teljesítette,
 • szakdolgozatát elkészítette,
 • sikeres záróvizsgát tett.

 

 

Szakalapítási dokumentum száma:

OH-FHF/179-4/2011.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.
A képzés indul: 2020. szeptember
Hallgatói irányszám: 5<30 fő
A jelentkezés módja: Jelentkezési lapon, melyet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulmányi Osztályának weboldaláról letölthető le.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 - szakmai önéletrajzot,
- felsőfokú végzettséget igazoló diploma

    másolatát,
- 1 db kisméretű, saját névre megcímzett,

     felbélyegzett borítékot.

A jelentkezési lapot az alábbi postacímre kell eljuttatni: Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Tanulmányi Osztály

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Érdeklődni lehet: Tel. / fax: 06 62/ 544-737;

E-mail: egeszsegfejlesztes.jgypk@szte.hu

 

               

A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról a jelentkezőknek értesítést küldünk.

      

 

Vissza a képzésekhez