Felvételizőknek...

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KISEBBSÉGKOOR-DINÁTOR PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBB-KÉPZÉSI SZAK

 

 


 Tartalom:

 

 


 

A képzési cél és program ismertetése

 

A pedagógus szakvizsgára felkészítő Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor program célja, hogy a pedagógusi munkakör betöltésére jogosult, felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők az 1993. évi LXXIX. törvény 17.§-ának (5)-(6) bekezdésének megfelelően felkészüljenek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

 

 

Széles társadalmi bázison értelmezve kisebbségek közé soroljuk a különböző nemzeti és etnikai csoportokat, a nőket, a fogyatékossággal élőket, a vallási kisebbségeket és a homoszexuálisokat. Ennek értelmében az Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátor pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak a fent nevezett csoportokat érintő demográfiai, társadalmi, gazdasági, és kulturális kérdésekben kívánja fejleszteni a többségi és kisebbségi hallgatók ismereteit és tudatosságát egyaránt annak érdekében, hogy a kisebbségi létből és a hátrányos helyzetből fakadó egészség-esélyegyenlőtlenségeket ellensúlyozni tudja az iskolákban használt oktatási, nevelési és szervezeti eszközökkel. A kisebbségek integrációjának pedagógiai módszereként az inkluzív nevelés fogalmát használjuk, mely a társadalmi kirekesztés minden formájára reagáló, a sokféleség minden aspektusát felismerő, méltányoló és elfogadó oktatási-nevelési szemléletet közvetít.

 

A szakon végzett hallgatók ismerik:

a tolerancia kialakításával és megőrzésével kapcsolatos korszerű kisebbségtudományi eredményeket; a társadalmi esélyegyenlőség kialakulását elősegítő és korlátozó tényezőket, különös tekintettel az egészségi esélyegyenlőségre; a hátrányos helyzetű kisebbségi léttel társuló mentálhigiénés problémákat és az enyhítési lehetőségeket; a hátrányos helyzetben élők problémáinak enyhítésével kapcsolatos szociálpolitikai és kisebbségpolitikai törekvéseket; a magyarországi kisebbségek történetét, hagyományait és szokásait, társadalmi beilleszkedésük aktuális problémáit; a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét, társadalmi integrációját elősegítő és korlátozó tényezőket; Magyarország migrációs politikájának aktuális kérdéseit; azokat az egészségfejlesztési módszereket, amelyek révén főként a kisebbségi fiatalok iskolai beilleszkedése, társadalmi integrációja és egészségi esélyegyenlősége javítható.

 

A szak képesítési követelményei alapján, a képzés során megszerezhető kompetenciák az alábbiak:

 • Képes az oktatási-nevelési intézmény pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszerének működtetésére;
 • Képes pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre;
 • Képes közoktatási vagy közművelődési intézmény Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátori feladatainak irányítására és ellátására;
 • Képes iskolai integrációs (érintett csoportok: kisebbségi-, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók) terv kidolgozására létrehozott team vezetésére és a teamben együttműködni más szakterületek és intézmények képviselőivel pl. pszichológus, szaktanárok, az iskolavezetés által megbízott más szakemberek, szülők, kisebbségi önkormányzatok;
 • Képes koordináló szerep betöltésére az iskola társadalmi tevékenységét szolgáló intézményekkel (gyermekjóléti szolgálat, gyámügy, kisebbségi önkormányzatok, családok stb.);
 • Képes az egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási, nagy rizikójú, szabadidős, profitorientált európai uniós intézményekben, civil szervezetekben a kisebbségi egészségfejlesztés és mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakítására;
 • Képes a kisebbségekre irányuló komplex egészségfejlesztő projektek kidolgozására;
 • Képes a kisebbségekre irányuló komplex egészségfejlesztő életmódprogramok gyakorlati megvalósítására;
 • Képes közreműködni a kisebbségekre irányuló pályázatok elkészítésében;
 • Képes a szakterületén a pedagógia, pszichológia, szociológia, és a medicina módszereinek alkalmazására;
 • Képes a szaktantárgyába/szaktantárgyaiba integráltan tanórán (osztályfőnöki óra), tanórán kívül (készségfejlesztő és szellemi rekreációs szakköri foglalkozás, iskolai rendezvény, klub) és iskolán kívül a kisebbségi egészségfejlesztés és az inkluzív nevelés változatos módszereinek alkalmazására;
 • Képes a tanulók, szülők és pedagógusok részére tanácsadást biztosítani a kisebbségi- és a hátrányos helyzetű csoportokat érintő problémákban;
 • Képes a korszerű informatikai rendszerek és eszközök alkalmazására.
 • Továbbá, jogi, szociálpolitikai és pszichológiai ismeretei és készségei révén képes, illetve alkalmas a hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi integrációjával kapcsolatos konfliktusok alapszintű kezelésére.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes képességek, készségek és jártasságok:

 • jártasság a közoktatási kérdésekben, készség szinten tájékozódni az intézményét érintő jogszabályokban;
 •  team munkához szükséges kooperáció, hatékony munkaszervezés, koordináló és vezetési készség;
 •  kommunikációs készség;
 •  problémamegoldó és konfliktuskezelő készség;
 •  jártasság a problémafeltárásban;
 •  empátia, nyitottság, tolerancia, elfogadó attitűd;
 •  tanácsadásban jártasság;
 •  holisztikus gondolkodás, rendszerszemlélet;
 •  preventív és promotív szemlélet;
 •  önismeret, önreflexió, önfejlesztés képessége;
 •  kreativitás;
 •  társadalmi érzékenység és közösségi felelősségvállalás;

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 •  oktatási-nevelési intézmény hatékonyságának növelése, különös tekintettel a kisebbségi helyzetben lévő, a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrálásának kérdésére.
 •  pedagógiai mérések, szükséglet- illetve állapotfeltárások szervezése és lebonyolítása, az adatok feldolgozása és értékelése.
 •  óvodában, iskolában az adott intézményre egészségtérkép készítése (a tanulók fizikai, mentális, szociális státuszának felmérése, elemzése); a kisebbségi csoportok, a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egészségi állapotmutatóiban a többségi társadalomhoz képest tapasztalt kedvezőtlenebb eredmények javítására irányuló, az egészség-esélyegyenlőség kialakítása felé mutató javaslatok és intézkedések megfogalmazása; speciális egészségfejlesztés és mentálhigiénés tanácsadás.
 •  a kisebbségi helyzetben lévő, a hátrányos- és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrációs tervének elkészítése, megvalósításának irányítása, szakmai végzettségének megfelelő feladatok ellátása.
 •  Egészségfejlesztő szemléletű inkluzív nevelési feladatok ellátása tanórákon, osztályfőnöki órákon, iskolai és iskolán kívüli programokba integráltan, külön hangsúlyt helyezve az alábbi területekre:
  • A nemzeti-, etnikai és vallási kisebbségek hagyományait, értékrendjét és szokásait is figyelembe vevő egészséges táplálkozási foglalkozások integrálása tanórai, osztályfőnöki órai, iskolai és iskolán kívüli programokba;
  •  A kisebbségek művészetének (irodalom, zene, vizuális kultúrák és tánc) integrálása a tanórai, tanórán kívüli tevékenységbe az adott alapvégzettség esetén (magyar, rajz, ének-zene, testnevelés tanár alapvégzettségnél);
  •  családi életre nevelés, szexuális felvilágosítás osztályfőnöki óra, és/vagy szakkör keretében;
  •  iskolai konfliktushelyzetekben konkrét konfliktuskezelő tevékenység (pl. előítélet, kirekesztés esetén stb.);
  •  önsegítő csoportok szervezése, koordinálása;
  •  balesetvédelmi, elsősegély-nyújtási foglalkozások tartása;
  •  kisebbségi egészségfejlesztési programok iniciálása az iskola környéki természeti környezetbe;
  •  a kisebbségi helyzetben lévő, a hátrányos- és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleire irányuló egészségfejlesztési és mentálhigiénés tevékenység (pl. tematikus szülői értekezletek a drogprevenció, szexuális nevelés, egészséges életmód és életvezetés tárgykörében); a kisebbségi és a többségi szülők bevonása az iskolai kisebbségi egészségfejlesztésbe (pl. egészségnap, családi nap, kulturális programok, ünnepek, kirándulás stb.);
  •  pedagógusokra irányuló egészségfejlesztési és mentálhigiénés tevékenységek (pl. stresszkezelés, kiégés prevenció, pedagógiai és kisebbségpedagógiai esetmegbeszélő csoportok szervezése, konfliktuskezelés, kommunikációs készségfejlesztés stb.).

 

 

 

 

A képzés tartalmi ismertetése

 

A képzés két, egyenként 55 kredites ismeretkörre bontható. A tantárgyakat csak azok a szakemberek oktathatják, akik az egészségfejlesztés, mentálhigiéné, valamint az azokat alkotó diszciplínák (medicina, pszichológia, szociológia (kisebbségszociológia), pedagógia (inkluzív nevelés) szakmai területén elismertek, jelentős kutatási és oktatási tapasztalattal rendelkeznek.

 

A) Kötelező ismeretkörök (55 kredit):

 

Az iskola, mint szervezet modul (20)

Közigazgatási és vezetési ismeretek, Európai Uniós ismeretek, Az iskola, mint intézmény és társintézményei, Vezetés- és szervezetpszichológiai ismeretek, Pedagógiai tervezés, értékelés és mérés, Minőségbiztosítás és minőségfejlesztés, Gyermek- és ifjúságvédelem.

 

Készség- és képességfejlesztés modul (11)

Kommunikációs készségfejlesztés, Tanácsadás, Pedagógiai esetfeldolgozás, Egészségfejlesztő iskola, Iskolai elsősegélynyújtás, balesetmegelőzés.

 

Interkulturális pszichológiai, mentálhigiénés és pedagógiai ismeretek (17)

Kisebbségek lelki egészségvédelme, Gyógypedagógiai alapismeretek, Értelmileg akadályozottak gyógypedagógiája Inkluzív oktatáspolitika, Romológia, A kisebbségi helyzet szociálpszichológiája, Mentálhigiéné, Közösségi mentálhigiéné, Iskolai mentálhigiéné.

 

Iskolai terepmunka (7)

Iskolai terepgyakorlat, Iskolai terepgyakorlat feldolgozása.

 

 

Választható ismeretkörök (55 kredit):

 

Kisebbségi egészségfejlesztési, prevenciós ismeretek és módszerek (21)

Egészségfejlesztés elmélete és módszertana, Kisebbségek egészségfejlesztése, Hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése, Kisebbségi egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, Kisebbségek társadalmi integrációja, család, életmód, rizikófaktorok, prevenció, Népegészségtan, Medicinális ismeretek, Migrációs ismeretek, Szakmaspecifikus személyiséglélektan.

 

Mentálhigiénés módszerek (11)

Kisebbségpedagógiai esetfeldolgozás, Tanácsadás gyakorlata, Személyiségfejlesztés, Konfliktuskezelési tréning.

 

Kisebbségi egészségmegőrzési kultúrák (8)

Kisebbségek művészete– irodalom, Kisebbségek művészete – zene, Kisebbségek művészete – vizuális művészetek, Kisebbségek művészete – mozgáskultúra (tánc).

 

Egészségfejlesztő szemléletű inkluzív nevelés szakmódszertana (8)

Az egészségfejlesztő szemléletű inkluzív nevelés iskolai módszertana – tanórai, Az egészségfejlesztő szemléletű inkluzív nevelés iskolai módszertana – tanórán kívüli, Iskolán kívüli egészségfejlesztő szemléletű inkluzív nevelés, A kisebbségtudományokban jártas pedagógus professzió.

 

Szakmaspecifikus terepmunka (7)

Szakmaspecifikus terepgyakorlat, Szakmaspecifikus terepgyakorlat feldolgozása

 

A résztvevők a terepgyakorlatok keretében lehetőséget kapnak arra, hogy az Egészségfejlesztő kisebbségkoordinátori munkát igénylő, meghatározó színtereket megismerjék, és a későbbiek folyamán a megismert szervezetekben, vagy ezekkel a szervezetekkel projekteket dolgozzanak ki és valósítsanak meg. A terepgyakorlat keretében van lehetőségük a résztvevőknek arra, hogy egy alkalommal egy komplex kisebbségi egészségfejlesztő projektben vegyenek részt. A gyakorlóhelyeket az intézmények szektor szerinti megoszlásában csoportosítottuk: oktatási intézmények, szociális intézmények, egészségügyi intézmények, államigazgatási intézmények (önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok), nagy rizikójú intézmények (katonaság, rendőrség), nem állami intézmények (alapítványok, egyesületek), pénz és profitorientált intézmények.

 

 

A gyakorlóhelyek kiválasztásánál azt is figyelembe vesszük, hogy a résztvevők lehetőleg más jellegű intézményt ismerjenek meg, mint amilyenben aktuálisan dolgoznak. Minden gyakorlati periódust követően szakmai konzultációra kerül sor.

 

 

A képzés hálóterve

 

A képzés részletes tanterve megtekinthető itt.

 

 

Jelentkezési, felvételi és képzési tudnivalók

 

Az Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakra jelentkezés előfeltétele a pedagógusi munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat. A felvételi elbeszélgetésre kiscsoportos és egyéni formában kerül sor.

 

A képzés formája:

Szemeszterenként 4-5 hétvégén (péntek délután, szombat délelőtt és délután), blokkosított formában történik a képzés. A foglalkozások az ismeretközvetítést, a hagyományos előadást és az egyes témák feldolgozását, tehát a problémafeltáró, elemző és megoldó technikát is magukba foglalják.

 

A képzés időtartama:

4 szemeszter

 

Felvételi követelmény: 

Pedagógusi munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.

Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Felvételi elbeszélgetés.

 

A képzés részvételi díja:

160 000 Ft \ félév

 

Szakirányú végzettséget bizonyító oklevelet kaphat, aki:

 • az előírt vizsgákat sikeresen letette,
 • a gyakorlati foglalkozásokon részt vett,
 • a terepgyakorlatokat teljesítette,
 • szakdolgozatát elkészítette,
 • sikeres záróvizsgát tett.

 

 

Szakalapítási dokumentum száma:

OH-FIF/28-2/2011.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.
A képzés indul: 2020. szeptember
Hallgatói irányszám: 5<30 fő
A jelentkezés módja: Jelentkezési lapon, melyet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulmányi Osztályának weboldaláról letölthető le.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 - szakmai önéletrajzot,
- felsőfokú végzettséget igazoló diploma

    másolatát,
- 1 db kisméretű, saját névre megcímzett,

     felbélyegzett borítékot.

A jelentkezési lapot az alábbi postacímre kell eljuttatni: Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Tanulmányi Osztály

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Érdeklődni lehet: Tel. / fax: 06 62/ 544-737;

E-mail: egeszsegfejlesztes.jgypk@szte.hu

 

               

A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról a jelentkezőknek értesítést küldünk.

      

 

Vissza a képzésekhez