Bírálati rendszer

Útmutató

a XXXIII. OTDK 13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciója bírálóinak

az OTDK-dolgozatok értékeléséhez

 

Kedves Bíráló kollégák!

Megköszönve, hogy bírálói feladatokat vállaltak, kérjük Önöket, a bírálati folyamatban tartsák szem előtt azokat az oktatási-nevelési és tudományos szempontokat, amelyek a pályamunkát benyújtó hallgatók számára biztosítják, hogy dolgozatuk alapos, segítő bírálatot kapjon, hiszen mindannyiunk felelőssége, hogy az OTDK a szakmai párbeszéd fóruma, a tudományos pálya első állomása, számunkra pedig a következő tudósgeneráció kinevelésének eszköze, a tehetséggondozás legfontosabb terepe legyen.

Annak érdekében, hogy a XXXIII. OTDK 13. szekciójában

  • a lehető legteljesebb legyen a dolgozatok bírálati folyamatának átláthatósága,
  • elkerüljük az összeférhetetlenségeket
  • az értékelésből lehetőség szerint kizárjunk minden, a dolgozat értéke szempontjából irreleváns személyes és intézményi érdeket
  • a bírálók felelősen és a hallgatói munka tiszteletét messzemenően szem előtt tartva járjanak el,
  • a hallgatók tudományos teljesítményének értékelésekor a segítő, a továbblépés lehetőségét megalapozó vélemények fogalmazódjanak meg

a következő ajánlásokat fogalmazzuk meg:

  1. A bírálati folyamat az OTDT elektronikus rendszerében zajlik, a bírálók hozzáférésének (azonosító, jelszó) biztosítása a rendezők feladata. A bírálatok beérkezésének (végső) határideje: március 24.
  2. A szekcióban minden dolgozatot 2 bíráló véleményez, kivéve azokat az eseteket, amikor az értékelések összpontszámaiban 15 pontnál nagyobb a különbség, Ilyenkor a szervezők harmadik bírálót kérnek fel, és a 3 bírálat pontszámai közül azt a kettőt veszik figyelembe, amelyek egymáshoz közelebb állnak.
  3. A hallgatók eldönthetik, hogy névvel vagy anonim módon adják-e be dolgozataikat. Tapasztalataink szerint azonban még a név nélküliek esetében is azonosítható a küldő felsőoktatási intézmény, sok esetben még a témavezető tanár is. Nagyon fontosnak tartjuk azonban, hogy ezek az információk semmilyen módon ne befolyásolják a bírálókat. Kifejezetten fontosnak tartjuk azt is, hogy a bírálati folyamatban résztvevők neve nyilvános legyen, mert csak ez a két elem biztosíthatja az tudományos szempontoknak megfeleltetett, a személyes és intézményi elfogultságokat kizáró értékelési rendszert. A 13. Szakmai Bizottság határozata alapján 2017-től a bírálók neve, a bírálatok szövege és az adott pontszám mind a zsűrik, mind a hallgatók számára nyilvános.
  4. A dolgozat jellegének megfelelően (a hallgató nyilatkozata alapján) a bírálók három bírálati lap sablonból választanak (elméleti, empirikus, innováció), és az egyes szempontokhoz rendelt határok közötti pontszámokkal, valamint megszövegezve is értékelik a dolgozatot. Kívánatos, hogy a szöveges értékelés legalább 300 karakternyi legyen minden bírálati szempontnál. Fontosnak tartjuk, hogy a szöveges értékelés és az adott pontszámok egymással megfeleltethetők legyenek, valamint, hogy kerüljük az általánosságokat, a szöveges értékelés mindig a dolgozatról szóljon, hiszen csak így tudjuk a hallgató munkáját segíteni. A dolgozat általános értékelése (minimum 1000 karakter) tartalmazza a bíráló szakmailag megalapozott véleményét a dolgozat egészéről, javaslatait a szóbeli bemutatás során kiemelendő kérdésekről, segítséget az esetleges hibák kijavításához és javaslatokat a további kutatásokhoz. Figyelembe kell vennünk, hogy az OTDK-dolgozat a felsőoktatási tanulmányok első komoly, tudományos teljesítménye, de semmiképpen nem mérhető pl. a doktori értekezéssel szemben megfogalmazott elvárások alapján.

Az elméleti jellegű dolgozatok értékelésénél különös hangsúlyt érdemes helyezni a téma és a hipotézisek újszerűségére, a szakirodalom lehető legteljesebb és kritikus feldolgozására, az önálló következtetések bizonyítottságára, a vizsgálati módszerek adekvátságára és következetes, szakszerű alkalmazására, a szöveg koherenciájára, a tudományos nyelvezet, stílus használatára, a felhasznált irodalom ill. a jegyzetapparátus formai korrektségére, az idézési és hivatkozási szabályok következetes betartására.

Az empirikus dolgozatok értékelésének egyik legfontosabb szempontja a kutatási módszerek adekvátsága, elméleti megalapozottsága, a minta nagysága és a mintavétel megfelelősége, az empirikus kutatás dokumentálásának színvonala, a kutatási eredmények és a következtetések összhangja.

Az innovációra épülő pályamunkák értékelésekor az újítás és/vagy fejlesztés eredetisége, megalapozottsága és hasznosíthatósága a leglényegesebb értékelési szempont, tehát a kipróbálás folyamatában látnunk kell a megvalósítás lehetőségeit, a módszertani megalapozottságot, a szakirodalmi előzmények feldolgozottságát.

  1. A pályamunkák feltöltésüket követően plágiumvizsgálaton esnek át, de a szövegszerű idézetek kiszűrésén túl is szükség lehet arra, hogy különös figyelmet fordítsunk a tudományetikai szabályok megsértésének eseteire (koholmány, hamisítás, plágium). Amennyiben ezek bármelyikének gyanúja felmerül, célszerű felvenni a kapcsolatot a 13. Szekció szervezőivel, akik további szakértők bevonásával tisztázhatják a helyzetet.

Kérjük Önöket, lelkiismeretes munkájukkal járuljanak hozzá, hogy tudományos munkát végző hallgatóink segítő, a teljesítményüket elismerő bírálatok birtokában fel tudjanak készülni a szóbeli bemutatásra és eredményesen szerepelhessenek a XXXIII. OTDK-n.

Munkájukat, közreműködésüket előre is köszönik

Szeged, 2017. január 31.

 

A Szervezők