Felvételizőknek...

Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

 


 Tartalom:

 

 


 

A képzési cél és program ismertetése

 

Alapvető célunk az volt, hogy az interszektoralitás és multidiszciplinaritás szempontjait figyelembe véve olyan képzést indítsunk, mely egyszerre képes egészségfejlesztő és mentálhigiénés ismereteket nyújtani különböző előképzettségű diplomások számára. A képzés fontos feladata, hogy a résztvevők - pedagógusok, óvónők, védőnők, menedzserek, népművelők, lelkészek, orvosok, jogászok, rendőrök, katonatisztek, stb. - közös nyelvet alakítsanak ki. A képzés elsősorban nem önálló szakma létrehozását szolgálja, hanem olyan ismereteket, képességeket, szemléletet közvetít, melyeket a legkülönfélébb szakterületeken dolgozók saját eredeti képzettségükbe és ezáltal munkájukba integrálva nagy társadalmi haszonnal alkalmazhatnak. A szakon végzett hallgatók ismerik az egészségtudományok alapvető modelljeit, az  egészségfejlesztés elméleteit és módszertanát a különböző életkorú és társadalmi helyzetű csoportokra alkalmazva. Medicinális, népegészségtani, család-és életmódszociológiai ismereteik révén komplexen látják az egészséggel kapcsolatos kérdéseket. Fejlődéslélektani, személyiséglélektani és szociálpszichológiai ismereteik segítik a személyiség jobb megismerését és megalapozzák a szakszerű beavatkozási lehetőségeket. A képesítési követelmény alapján, a képzés során elsajátítandó kompetenciák a következők:

 

 • képes arra, hogy az eredeti hivatását tágabb keretben értelmezze, így tudatosabban, hatékonyabban dolgozni;
 •  képes saját kompetencia határait felismerni, figyelembe venni, ennek alapján beavatkozni, ha szükséges a klienst a megfelelő helyre továbbirányítani;
 •  képes mentálhigiénés elvek egyéni és társadalmi szintű érvényesüléséért cselekedni;
 •  képes egészségtudatosság egyéni és társadalmi szintű érvényesüléséért cselekedni;
 • képes saját hivatása során a mentálhigiénés elveket alkalmazni;
 •  képes egészségtudatos magatartásra és ezt környezetének is átadni;
 •  képes felismerni a mentálhigiénés és egészségmagatartás problémáit saját környezetében és ezt korrigálni;
 •  képes átadni megszerzett ismereteit azoknak, akikkel kapcsolatba kerül a hivatása során;
 •  képes együttműködésre;
 •  képes empátiás készségének fejlesztésére;
 •  képes egyénekkel és csoportokkal a mentálhigiénés elveket figyelembe véve bánni.

 

Az oklevél megszerzése után a hallgatók jó eséllyel indulnak a munkaerőpiacon, elsősorban az óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban, nevelési tanácsadókban, családsegítő központokban, pedagógiai szakszolgálatokban, közoktatásban részt vállaló egyházi intézményekben, egészségügyi intézményekben. Ezt biztosítja, hogy a képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.

 

 

Szakvideó

 

A képzést bemutató rövid tájékoztató videó megtekinthető itt.

 

 

A képzés tartalmi ismertetése

 

A képzés tartalmának kialakításakor azt a szempontot tartottuk szem előtt, hogy itt elsősorban az egészséggel kapcsolatos társadalmi, lélektani és szomatikus ismereteket közvetítsük. A medicinális ismereteken belül a fő hangsúly azokra a területekre esik, amelyek ismerete szükséges ahhoz, hogy az egészségfejlesztés mellett a primer prevenció, valamint a rehabilitáció folyamatába tudjon bekapcsolódni a jelölt. Az egyes oktatott diszciplínákat a következő blokkokba csoportosítottuk:

 

Egészségfejlesztési, prevenciós ismeretek és módszerek modul:

A tantárgycsoport az egészségfejlesztés szempontjából releváns medicinális, szociológiai és pszichológiai ismereteket és módszereket közvetítő, alapozó kurzusokat tartalmaz. A modul olyan – elméleti ismereteket és gyakorlati módszereket közvetítő – tárgyakat fog egybe, amelyek a különböző életkorú, társadalmi helyzetű és egészségi állapotú célcsoportokkal a holisztikus egészségfogalomnak megfelelő egészségfejlesztő és prevenciós tevékenység végzését alapozza meg.

 

 Készség- és képességfejlesztés modul:

Képzésünkben a résztvevők saját élmény szintű személyiségfejlesztésben, kommunikációs és konfliktuskezelési tréningeken, valamint többféle tanácsadási feladattípusra felkészítő csoportmunkában is részt vesznek.

 

 Pszichológia és mentálhigiéné modul:

 A modul a mentálhigiénés tevékenységet megalapozó pszichológiai ismeretek (fejlődéslélektan, személyiséglélektan, szociálpszichológia) mellett az egészségpszichológia, a mentálhigiéné és a közösségi mentálhigiéné alapvető témaköreit tárgyaló kurzusokat tartalmaz.

 

 Terepgyakorlat:

 A résztvevők a gyakorlatok keretében lehetőséget kapnak arra, hogy az egészségfejlesztés, mentálhigiéné legkülönbözőbb színtereit megismerjék, és a későbbiek folyamán ezekben illetve ezekkel egészségfejlesztő, mentálhigiénés  projekteket dolgozzanak ki és valósítsanak meg. Ennek keretében lehetőségük nyílik arra is, hogy egy alkalommal egy komplex egészségfejlesztő projektben vegyenek részt.

A gyakorlóhelyeket az intézmények szektor szerinti megoszlásában csoportosítottuk:

 

 • egészségügyi intézmények
 • oktatási intézmények
 • pénz és profitorientált intézmények
 • államigazgatási intézmények
 • nagy rizikójú intézmények (katonaság, rendőrség),
 •  nem állami intézmények (alapítványok, egyesületek).

 

A résztvevők számára gyakorlóhelyek kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy lehetőleg más jellegű intézményt ismerjenek meg, mint amilyenben dolgoznak. A terepgyakorlat feldolgozása pedig lehetővé teszi, hogy mindenki minden gyakorlóhelyre “eljusson”.

 

A képzés hálóterve

 

A képzés részletes tanterve megtekinthető itt.

 

 

Képesítési követelmények

 

Az egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzést tanúsító oklevél a végzetteket a következőkre képesíti és jogosítja fel.

 

Az alapdiplomának megfelelő területen egészségfejlesztő, egészségnevelő, mentálhigiénés tevékenységet, formális és informális oktatást, nevelést, tanácsadást, klubmozgalmat, csoportos és egyéni foglalkozást vezessen. A program nagy súlyt fektet arra, hogy személyiség- és készségfejlesztő gyakorlatok segítségével a hallgató felkészítse önmagát, személyiségét a rá váró - pszichés megterhelést is jelentő - feladatokra. Alapvető pszichoterápiás technikák megismerésével alkalmassá válik arra, hogy a rászorulókat motiválni tudja a legkülönfélébb pszichoterápiás technikák /zeneterápia, művészetterápia, mozgásterápia, stb. irányába. A zene, mozgás és képzőművészeti készségfejlesztő gyakorlatok birtokában önállóan is tud ilyen jellegű klubfoglalkozásokat vezetni.

 

A szakalapítási dokumentum száma: OH FHF/277 3/2009. (Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak).  

 

Jelentkezési, felvételi és képzési tudnivalók

 

A felvételi követelmény: a pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány vagy hitéleti képzési területen szerzett alapfokozatú végzettség.

 

 


 

Figyelem!

 

A 2023. évi felvételi személyes részvételt igénylő felvételi elbeszélgetés formájában valósul meg.

 

[Frissítve: 2023. június 30. ]


 

 

 

A képzés formája:

Szemeszterenként 3-4 hétvégén (péntek délután, szombat délelőtt és délután), blokkosított formában történik a képzés. A foglalkozások az ismeretközvetítést, a hagyományos előadást és az egyes témák feldolgozását, tehát a problémafeltáró, elemző és megoldó technikát is magukba foglalják.

 

A képzés időtartama:

3 szemeszter

 

Felvételi követelmény: 

a pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány vagy hitéleti képzési területen szerzett alapfokozatú végzettség.

 Felvételi portfólió

 

A képzés részvételi díja:

160 000 Ft \ félév

 

Szakirányú végzettséget bizonyító oklevelet kaphat, aki:

 • az előírt vizsgákat sikeresen letette,
 • a gyakorlati foglalkozásokon részt vett,
 • a terepgyakorlatokat teljesítette,
 • szakdolgozatát elkészítette,
 • sikeres záróvizsgát tett.

 

 

Szakalapítási dokumentum száma:

OH FHF/277-3/2009

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 22.
A képzés indul: 2023. szeptember
Hallgatói irányszám: 5<30 fő
A jelentkezés módja: Jelentkezési lapon, melyet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulmányi Osztályának weboldaláról letölthető le.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 - szakmai önéletrajzot,
- felsőfokú végzettséget igazoló diploma

    másolatát,
- 1 db kisméretű, saját névre megcímzett,

     felbélyegzett borítékot.

A jelentkezési lapot az alábbi postacímre kell eljuttatni: Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Tanulmányi Osztály

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Érdeklődni lehet: Tel. / fax: 06 62/ 544-737;

E-mail: egeszsegfejlesztes.jgypk@szte.hu

 

                

      

 

Vissza a képzésekhez