Felvételizőknek...

Egészségfejlesztő mentálhigiéné pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

 


 Tartalom:

 

 


 

A képzési cél bemutatása

 

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében).

A képzés során a pedagógusok továbbá képessé válnak az egészségfejlesztő és mentálhigiénés kultúra területén a közvetítő szerep betöltésére. Hozzájárulnak a köznevelési intézményekben az egészséges életmód és életszemlélet megalapozásához, feltételeinek megteremtéséhez, szükség esetén korrekciójához. Az elsajátított egészségfejlesztő, mentálhigiénés és prevenciós módszerek felhasználásával közösségi akciók, csoportos foglalkozások és egyéni tanácsadás keretében gyakorolják az egészségkultúra terjesztését, fejlesztését. Alkalmassá válnak e terület fejlődésének önálló követésére, illetőleg a tudományos eredmények alkalmazására mindennapi munkájukban. A személyiség- és készségfejlesztés kialakítja a hallgatókban az önismeretre, önreflexióra való igényt és felkészíti őket a pedagógusszerep speciális kihívásaira (pl. konfliktusok kezelése).

 

Szakvideó

 

A képzést bemutató rövid tájékoztató videó megtekinthető itt.

 

 

A képzés során szerezhető szakmai kompetenciák:

 

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató:  

 

Tudása:

Ismeri a köznevelés rendszerét és szervezetét, a köznevelési intézmények működését és a tartalmi szabályozással kapcsolatos kérdéseket és követelményeket.

Tájékozott az iskolával, óvodával és intézményi környezetével, szervezetfejlesztéssel, minőségfejlesztéssel, a pedagógiai értékelés és tervezés folyamatával kapcsolatban.

Tisztában van a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű és kisebbségi csoportok pedagógiájával.

Ismeri az egészségfejlesztés elméleteit és módszertanát a különböző életkorú és társadalmi helyzetű csoportok vonatkozásában.

Medicinális, népegészségtani, család- és életmódszociológiai ismeretei révén komplexen látja az egészséggel kapcsolatos kérdéseket.

Pszichológiai ismeretei alapján átlátja a gyermeki, tanulói személyiség ismérveit és a szakszerű beavatkozási lehetőségeket.

Ismeri az iskola-egészségügy, mentálhigiéné, közösségi és iskolai mentálhigiéné aktuális kérdéseit, a tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli egészségfejlesztés- és nevelés módszertani lehetőségeit, a kisebbségek és a hátrányos helyzetűek egészségfejlesztésének korszerű módszereit és a balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás módszereit.

 

 Képessége

Működteti a köznevelési intézmény pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszerét és növeli a köznevelési intézmény hatékonyságát.

 Pedagógia méréseket szervez és bonyolít le. Közreműködik a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában.

Irányítja és végrehajtja a köznevelési vagy közművelődési intézmény egészségfejlesztő-mentálhigiénikus feladatait.

Közösségi alapú komplex iskolai egészségfejlesztő programokat és projekteket dolgoz ki.

 A köznevelési intézményre vonatkozóan egészségtérképet készít (a gyerekek, tanulók fizikai, mentális, szociális státuszának felmérése, elemzése).

 Elkészíti a köznevelési intézmény egészségfejlesztési és egészségnevelési tervét, irányítja annak megvalósítását, szakmai végzettségének megfelelő feladatokat lát el pl. életmód tanácsadás egyéni és csoportos helyzetben a köznevelési intézmény szereplőinek; mentálhigiénés tanácsadás.

Képes szaktantárgyába/szaktantárgyaiba integráltan tanórai (osztályfőnöki óra), tanórán kívüli (készségfejlesztő és szellemi rekreációs szakköri foglalkozás, iskolai rendezvény, klub) és iskolán kívüli egészségfejlesztés és egészségnevelés változatos módszereinek alkalmazására, külön hangsúlyt helyezve az alábbi területekre:

 • egészséges táplálkozási foglalkozások integrálása tanórai, osztályfőnöki órai, iskolai programokba;
 •  olvasás-, zene-, vizuál- és mozgáskultúra integrálása a tanórai, tanórán kívüli tevékenységbe az adott alapvégzettség esetén (magyar, rajz, testnevelés tanár alapvégzettségnél);
 • családi életre nevelés, szexuális felvilágosítás osztályfőnöki óra, és/vagy szakkör keretében;
 • iskolai konfliktushelyzetekben konkrét konfliktuskezelő tevékenység (pl. iskolai agresszió, előítélet, kirekesztés esetén stb.);
 • kortárssegítő csoportok szervezése, koordinálása;
 • balesetmegelőzési, elsősegély-nyújtási foglalkozások tartása;
 • az iskolának (épület, berendezés, iskolaudvar) és környezetének átalakítása környezettudatos szempontok alapján;
 • egészségfejlesztési programok iniciálása az iskola környéki természeti környezetbe;
 • a hátrányos helyzetű tanulók speciális egészségfejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás;
 • szülőkre irányuló egészségfejlesztési és mentálhigiénés tevékenységeket végez (pl. tematikus szülői értekezletek a drogprevenció, szexuális nevelés, egészséges életmód és életvezetés tárgykörében);
 • a szülők bevonása az iskolai, óvodai egészségfejlesztésbe (pl. egészségnap, családi nap, kirándulás stb.)

Pedagógusokra irányuló egészségfejlesztési és mentálhigiénés tevékenységeket végez (pl. stresszkezelés, kiégés prevenció, pedagógiai esetmegbeszélő csoportok szervezése stb.).

 

 Attitűdje:

Figyelemmel kíséri a köznevelési kérdéseket.

Az egészség iránt elkötelezett holisztikus gondolkodás, rendszerszemléletet jellemzi.

 Preventív és promotív szemléletet képvisel.

Törekszik az önreflexióra és az önfejlesztésre és másokat is arra késztet.

Munkáját problémafeltáró, -megoldó és konfliktuskezelő készség, együttműködési, koordináló és vezetési készség, valamint fejlett empátiás és kommunikációs készség jellemzi.

Nyitott arra, hogy a problémák megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. Igénye van a folyamatok elemzésére-értékelésére, nyitott az eredmények és a körülmények figyelembe vételével a tervek módosítására.

Munkája során tiszteletben tartja és védi a gyermeki és emberi méltóságot és jogokat.

Elkötelezett az egész életen át való tanulásért.    

 

Autonómiája és felelőssége

Koherens álláspontot alakít ki a holisztikus értelemben vett egészségről és álláspontját modern kommunikációs eszközökkel is terjeszti.

Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait.

A köznevelési intézmény egészségfejlesztési és egészségnevelési tervének kidolgozására létrehozott teamet vezeti és a teamben együttműködik más szakterületek képviselőivel pl. iskolaorvos, pszichológus, védőnő és az intézményvezetés által megbízott más szakemberek.

Koordináló szerepet tölt be a köznevelési intézmény társadalmi tevékenységét szolgáló intézményekkel (gyermekjóléti szolgálat, gyámügy, drogambulancia stb.).

Szükség esetén biztosítja a megfelelő szakemberhez történő továbbutalást.

Felelősséget vállal pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése során hozott döntéseiért és pedagógiai tevékenységének következményeiért.

 

 

A képzés tartalmi ismertetése

 

Kötelező ismeretkör: 55 kredit

 

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben szerzett tapasztalatokra épülően készíti fel a hallgatókat a jogszabály által előírt következő tudáselemek elsajátítására: közigazgatási, tanügy-igazgatási vezetési ismeretek; a nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; az intézmény és környezete; a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága; a pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás, a sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása; hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményrendszerben.  

 

 

Választható ismeretkörök (55 kredit):  

 

Egészségfejlesztési, prevenciós ismeretek és módszerek ismeretkör: 22 kredit

Az egészségfejlesztés elmélete és módszertana, kisebbségek és hátrányos helyzetűek egészségfejlesztése, egészségfejlesztő szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, család-, életmód és devianciaszociológia, életmódelemek, művészeti kultúrák az egészségfejlesztésben (olvasás-, vizuál-, zene- és mozgáskultúra), népegészségtan és egészségműveltség, krónikus betegségek megelőzése és rehabilitációja, természetgyógyászati alapismeretek, iskolai elsősegélynyújtás, balesetmegelőzés.

 

Készség és képességfejlesztés modul ismeretkör: 12 kredit

Tanácsadás elmélete és módszertana, mentálhigiénés tanácsadás, életmód tanácsadás, személyiségfejlesztés.  

 

Pszichológia és iskolai mentálhigiéné modul ismeretkör: 10 kredit

Mentálhigiéné, közösségi mentálhigiéné, iskolai mentálhigiéné, személyiséglélektan és egészségpszichológia.  

 

Egészségfejlesztési pedagógiai modul ismeretkör: 5 kredit

Egészségfejlesztés a köznevelésben, pedagógiai esetfeldolgozás.  

 

Terepmunka modul ismeretkör: 6 kredit

A résztvevők a terepgyakorlatok keretében lehetőséget kapnak arra, hogy az egészségfejlesztés, mentálhigiéné különböző színtereit megismerjék, és a terepgyakorlatokon szerzett ismereteiket, tapasztalataikat az iskolai, óvodai környezetben hasznosítsák koordináló tevékenységük során, valamint közvetítőként az iskola, óvoda szereplői – a gyerekek, a diákok, a pedagógusok és a köznevelési intézmény más dolgozói felé. Ezek a terepgyakorló helyek az alábbi intézményekből kerülnek ki: egészségügyi intézmények (pl drogambulancia, gyermek- és serdülő pszichiátria, gyermekfogászat, Nemzeti Népegészségügyi Központ stb.), szociális intézmények (pl. családsegítő, nevelési tanácsadó, pályaválasztási tanácsadó), nem állami intézmények (pl. egyházak, egyesületek, alapítványok). Az iskolai terepgyakorlat pedig lehetőséget biztosít a megszerzett köznevelési, szervezeti, oktatási stb. ismeretek készség szintű alkalmazására, valamint egy egészségfejlesztő projekt kidolgozására.    

 

A szakdolgozat: 10 kredit

 

A képzés hálóterve

 

A képzés részletes tanterve megtekinthető itt.

 

 

Jelentkezési, felvételi és képzési tudnivalók

 

Az Egészségfejlesztő Mentálhigiénikus pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakra jelentkezés előfeltétele a pedagógusi munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

 


 

Figyelem!

 

A 2023. évi felvételi személyes részvételt igénylő felvételi elbeszélgetés formájában valósul meg.

 

[Frissítve: 2023. június 30. ]


 

 

 

A képzés formája:

Szemeszterenként 3-4 hétvégén (péntek délután, szombat délelőtt és délután), blokkosított formában történik a képzés. A foglalkozások az ismeretközvetítést, a hagyományos előadást és az egyes témák feldolgozását, tehát a problémafeltáró, elemző és megoldó technikát is magukba foglalják.

 

A képzés időtartama:

4 szemeszter

 

Felvételi követelmény: 

Pedagógusi munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.

Legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Felvételi portfólió benyújtása: lásd itt

 

A képzés részvételi díja:

160 000 Ft \ félév

 

Szakirányú végzettséget tanúsító oklevelet kaphat, aki:

 • az előírt vizsgákat sikeresen letette,
 • a gyakorlati foglalkozásokon részt vett,
 • a terepgyakorlatokat teljesítette,
 • szakdolgozatát elkészítette,
 • sikeres záróvizsgát tett.

 

 

Szakalapítási dokumentum száma:

OH-FHF/1036-11/2010.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 22.
A képzés indul: 2023. szeptember
Hallgatói irányszám: 5<30 fő
A jelentkezés módja: Jelentkezési lapon, melyet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulmányi Osztályának weboldaláról tölthető le.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell:

 - szakmai önéletrajzot,
- felsőfokú végzettséget igazoló diploma

    másolatát,
- 1 db kisméretű, saját névre megcímzett,

     felbélyegzett borítékot.

A jelentkezési lapot az alábbi postacímre kell eljuttatni: Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Tanulmányi Osztály

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Érdeklődni lehet: Tel. / fax: 06 62/ 544-737;

E-mail: egeszsegfejlesztes.jgypk@szte.hu

 

                

      

 

Vissza a képzésekhez