2015. május havi bejegyzések

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Jel_Kep_Ter_logoA HATALOM JELEI, KÉPEI ÉS TEREI KONFERENCIA
2015. november 6-7. Szeged
Boldogasszony sgt. 6. (Tanácsterem, I. emelet)

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Jel-Kép-Tér Munkacsoportja
konferenciát rendez 

A HATALOM JELEI, KÉPEI és TEREI címmel.

A konferencia a 2004-ben megrendezett „A hatalom interdiszciplináris megközelítésben” szimpózium, majd kötet (Tóth Szergej szerk. 2004. Hatalom interdiszciplináris  megközelítésben) folytatása, a JGYPK-n folyó szemiotikai kutatások törekvéseibe illeszkedik.

A konferencia témája: a hatalom szerveződésének, viszonyrendszereinek, önkifejeződésének, reprezentációjának, különböző mediális, művészeti formákban való megnyilvánulásai.

Az előadások szerkesztett változataiból tanulmánykötetet tervezünk megjelentetni a Jel-Kép-Tér sorozatban (2. kötet.) Az első kötetet [Újvári Edit: „Jelet hagyni” (Vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése)] lásd: itt.

Előadóink:

Bagi Ibolya (irodalomtörténész, műfordító): A hatalom térkonstrukciói Zamjatyin Mi című antiutópiájában;
Balázs Géza (nyelvész, néprajzkutató): A hatalom naiv nyelvpolitikája;
Döbör András (történész): A hatalom terei a politikai sajtóban – a jozefinizmus sajtópolitikája, és a „bécsi cenzúra” kora Magyarországon;
Illés Mária (zenetörténész): Éljen a király! — A hatalom zenei jelei az európai zenetörténetben;
Gaál Zsuzsanna (nyelvész): Hatalom és az iskolai nyelvi nevelés;
Horányi Özséb (kommunikációkutató). Hatalom participációs keretben;
Huszár Ágnes (nyelvész): A kör mint az élet teljessége Zinajda Gippiusz művészetében;
Jobst Ágnes (nyelvész): A személyes névmások rejtett élete;
Keczer Gabriella (vezetéstudományi szakértő): Állam–hatalom–egyetem ­— a fenntartói kontroll megjelenési formái a felsőoktatásban;
Kiss Attila (Shakespeare-kutató): A Shakespeare-gépezet;
Kiss Gábor (számítógépes nyelvész, lexikográfus): Az 1950-es, 1960-as éveknek, a retró kor politikájának szavai;
Lepahin Valerij (irodalmár, ikonológus): A hatalom ábrázolása az ikonfestészetben;
Magyari Sára (nyelvész): Hatalmi játszmák a temetőben;
Miklós Péter (történész): Mózes, Orwell és a totális rendszerek valláspolitikája;
Molnár Eszter (művészettörténész): A mágikus kép kérdése a 20. század első felének magyar irodalmában;
T. Molnár Gizella (történész): A hatalom reprezentációja Klebelsberg művészetpolitikájában;
Mózes Dorottya (nyelvész): A menekültkérdés diskurzusa: az idegenség, az ellenség és a határzár szemiotikája felé;
Olasz Lajos (történész): A kormányzói hatalom nyilvános reprezentációja a II. világháború időszakában;
Pataky Adrienn (irodalmár): Tandori Dezső szonettjei — a forma és a nyelv hatalmában;
Polyák Levente (urbanista): A hatalom építészete az állami reprezentációtól az ingatlanspekulációig;
Petneki Áron (művelődéstörténész): „Neked dobog mindannyiunk szíve” – vezérkultusz Kelet-Közép-Európában (Józef  Piłsudski);
Povedák István (kulturális antropológus, valláskutató): Szent Korona — újrakeverve;
Prószéky Gábor (számítógépes nyelvész): A szoftverhatalmak befolyása írásbeli szokásainkra;
Rácz Lajos (környezettörténész): Tér-értelmezés az iskolai tankönyvekben;
Sarnyai Csaba (irodalmár): Táguló és szűkülő terek a sztálini korszak művészetében;
Sándor Klára (nyelvész): A székely írás mint hatalmi jelkép — interpretációk egy témára;
Sütő Erika (PhD-hallgató): A jugoszlávizmus ideológiája a vajdasági tankönyvekben;
Szajbély Mihály (irodalmár): A hatalom mártírjait megváltó hatalom mártíromsága Bodor Ádám “Utasemberek” című novellájában
Szilágyi Ákos (esztéta, költő, közíró): 1956 és 1989. A lyukas zászló mint logó és lobogó;
Szirmai Éva (szemiotikus): A hatalom nyilvánossága;
Szívós Mihály (filozófus, szemiotikus, szociológus): A szemiotikai módszer alkalmazása a hatalom jeleinek, képeinek és tereinek kutatásában;
Szőnyi György Endre (eszmetörténész): A hatalom terei és jelképei a Mediciek Firenzéjében;
Tóth Szergej (nyelvész): A hatalom városterei;
Uhl Gabriella (kurátor): Helyfoglalás, avagy hogyan veszik birtokba és sajátítják ki a nemzetközi művészeti kiállítások a városi tereket;
Újvári Edit (szemiotikus): A “Háromkirályok imádása” ikonográfiai téma hatalomlegitimációs szerepe;
Voigt Vilmos (szemiotikus): Goszpod – szpasz – vszederzsitel’     

A konferencia HONLAPJÁra