2015. augusztus havi bejegyzések

Horányi Özséb

H_O_foto

Horányi Özséb kommunikációkutató. Szerkesztője volt, többek között, A jel tudománya (Szépe Györggyel, Gondolat, 1975), a Kommunikáció I-II. (Közgazdasági, 1977-78, második bővített és javított kiadás: General Press, 2003), a Társadalmi kommunikáció (Béres Istvánnal, Osiris, 1999, második kiadása: 2001), a Sokarcú kép (Magvető, 1975, a második, módosított kiadás alcíme: Válogatott tanulmányok a képek logikájáról, Typotex, 2003), A kommunikáció mint participáció (Typotex – ORTT-AKTI, 2006) című szöveggyűjteményeknek. 1996-tól először a Pécsen, majd 2010 őszétől Budapesten irányítja a Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolát.

 

Horányi Özséb interneten elérhető munkái
Béres István – Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001. Egyetemi tankönyv.
Horányi Özséb: Az információs társadalom koncepciójától az információ kultúrája felé.
Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció.
Horányi Özséb: Gondolatok a nyilvánosságról és a közvéleményről. Angelusz Róbert optikai csalódások című könyve kapcsán.
Horányi Özséb: Hozzászólás Niedermüller Péter “Paradigmák és esélyek avagy a kulturális antropológia lehetőségei Kelet-Európában című írására.
Horányi Özséb: Az idők jeleinek értelméről.
Horányi Özséb: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
Horányi Özséb szövege. Találkozó Marcel Duchamp 100. születésnapja alkalmából.
Horányi Özséb: Egy adalék Buda Béla nyitottságához.
Horányi Özséb: Interkulturalitás a saját társadalomban.
Kerekasztal-beszélgetés. A tanár és a tankönyvi szöveg. Buda Béla, Horányi Özséb, Kósa András, Petőfi S. János, Pléh Csaba, Voigt Vilmos.
Horányi Özséb: A személyközi kommunikációról.

Horányi Özséb az interneten elérhető további munkái (H.Ö. honlapja alapján)
Horányi Özséb (2015): A kommunikáció mint állapot – rövid áttekintés. Kézirat.
Horányi Özséb (2013): A dialógusok sikerfeltételeiről. “Kezdetben van a kapcsolat”: Interdiszciplináris dialógus a dialógusról. (szerk.: Farkas Edit), Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya – Faludi Ferenc Akadémia – L’Harmattan Kiadó, 21-33.
Horányi Özséb (2009): Tudatos médiahasználat. Az ORTT médiatudatosságra vonatkozó lehetséges stratégiájának néhány alapeszméjéről és a stratégia megvalósításának néhány eszközéről. Kézirat. Az AKTI megrendelésére készült 2009. decemberében.
Horányi Özséb (2009): Arról, ami problematikus, arról, ami szignifikatív, valamint arról, ami kommunikatív (szinopszis, 7.3 változat). Polihistória. Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából. (szerk. Bagdy Emőke – Demetrovics Zsolt – Pilling János), Budapest, Akadémiai, 201-235.
Horányi Özséb (2008): Arról, ami szignifikatív és arról, ami kommunikatív (szinopszis 7.22 változat). KRISZTUSRA tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. (szerk.: Béres Tamás – Kodácsy-Simon Eszter – Orosz Gábor Viktor), Budapest, Luther Kiadó, 257-282.
Horányi Özséb (2007): A kommunikáció mint participáció. Budapest, Typotex – ORTT-AKTI.
Horányi Özséb (2005): Néhány szempont egy új médiatörvény kidolgozásához. Kézirat. Készült az Alkalmazott Kommunikciótudományi Intézet felkérésére; nyomtatásban nem jelenik meg (2005 október 4, módosítva: 2005 december 3).
Horányi Özséb (2003): The Participation Theory of Communication: Philosophical and Methodological Analysis of Interlingua Perspectives. Kézirat. This is a summary article of the Language Learning Roundtable Conference on the Participation Theory of Communication, May 19-20, 2003, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary.
Horányi Özséb (2003): Arról, ami szimbolikus és arról, ami kommunikatív (szinopszis, 7.1 változat). Kézirat. A kommunikációról (1999a) továbbgondolt változata.
Horányi Özséb (2002): Symbolique et communication. A Degrés című francia nyelvű belga folyóiratban jelent meg, 109-110 szám, b1-8.
Ozseb, Horanyi (1994): Two Portrait Galleries. Remarks on Depicting Alice and her Company. Semiotics and Linguistics in Alice’s Worlds. (eds.: Rachel Fordyce – Carla Marello, Walter de Gruyter) Berlin – New York, 209-235.
Horányi Özséb (1988): Néhány megjegyzés “A logika fejlődésé”-ről, (A Kneale házaspár könyvének magyar nyelven való megjelenése alkalmából). Tertium non datur 5, 35-47.
Horányi Özséb (1985): Discoherent Remarks on Coherence. Text, Connexity, Text Coherence. Ed.: Emel Sözer, Hamburg, Helmut Buske Verlag, 567-594.
Horányi Özséb (1976): Adalékok a vizuális szöveg elméletéhez. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. (szerk.: Telegdi Zsigmond – Szépe György) Budapest, Akadémiai, 143-165.
Béres István – Horányi Özséb (szerk.) 2001: Társadalmi kommunikáció. Budapest, Osiris, 2001. Egyetemi tankönyv.

Horányi Özséb intejúk
„A társadalomtervezés nem mérnöki munka” – interjú Horányi Özsébbel. (corvinusinline)
A keresztény ember morális kötelezettsége – Horányi Özséb kommunikációkutató, egyetemi tanár . (magyarNarancs online)
Záróra – Horányi Özséb.

 Horányi Özsébről
Demokráciadeficit. Sándor Zsuzsanna interjúja Horányi Özsébbel. 2014. június 20. (168óra online)
A participációs iskola.
Horányi Özséb participációs elmélete.
Horányi Özséb. hallgatói ppt.

Horanyi_honlapHorányi Özséb honlapja

 

 

 

 

 

 

 

Könyvborítók

1159439_5 B1332801 B143035
 1111002822381  B914189  horanyitarskomm

 

Charles Williams Morris

ChMorris(1901–1979)

Amerikai szemiotikus és filozófus, a modern szemiotika meghatározó egyénisége. Nevéhez kötődik a szemiotika három fő területének megkülönböztetése: a szemantika (a jelek jelentése), a szintaktika (jelkapcsolatok, összetett jelek) és a pragmatika (jelhasználat) elhatárolása, definiálása. Az elméleti szemiotika mellett az alkalmazott szemiotika jelentőségét is hangsúlyozta, más tudományágakhoz való kapcsolódását is felvetette. Charles S. Peirce munkásságának ismertté tétele részben Morrishoz kötődik. Elméleti műveivel a társadalom, a művészet jelenségeinek szemiotikai elemzését is megalapozta.

 

Morris magyarul megjelent írásai:

Morris, Ch. W: Szemiózis és szemiotika. In: Helikon 1973/2–3. 345–347.

Morris, Ch. W: A jelelmélet megalapozása. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.), A jel tudománya. Szemiotika. Bp. General Press. 2005. 39–71.

Morris, Ch. W.: A jelelmélet alapfogalmai. In: Horányi Özséb – Szépe György (szerk.), A jel tudománya. General Press.73–80.

 

Morris művei:

Morris, Ch. W: Symbolism and Reality: A Study in the Nature of Mind. (Dissertation, University of Chicago. 1925.) Amsterdam, John Benjamins Publishing, 1993.

Morris, Ch. W: Foundations of the Theory of Signs. Chicago, University of Chicago. 1938.

Morris, Ch. W: Signs, Language and Behavior. New York, Prentice Hall. 1946.

Morris, Ch. W: Signification and significance. A study of the relation of signs and values. The M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1964.

Morris, Ch. W: Writings on the General Theory of Signs. The Hague: Mouton, 1971.

Irodalom Ch. W. Morrisról:

Eakins, Barbara Westbrook: Charles Morris and the Study of Signification. Iowa, Universityof Iowa Press. 1972.

 

1 2
3 4
  1. Morris, Ch. W: Symbolism and Reality: A Study in the Nature of Mind. Amsterdam, John Benjamins Publishing, 1993.
  2. Morris, Ch. W: Foundations of the Theory of Signs. Chicago, University of Chicago. 1938.
  3. Morris, Ch. W: Writings on the General Theory of Signs. The Hague: Mouton, 1971.
  4. Morris, Ch. W: Signs, Language and Behavior. Whitefish, Literary Licensing, LLC. 2011.