2015. szeptember havi bejegyzések

Újvari Edit: Jelet hagyni

 

borítóterv

Újvári Edit „Jelet hagyni”. Vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése. 
 Jel-Kép-Tér 1. SZEK JGYF Kiadó, 2015.
 
Mintaoldalak
01020304
Tartalomjegyzék

 Előhang a JEL-KÉP-TÉR sorozat köteteihez
Voigt Vilmos: Milyen jelet hagyunk (nem kérdőjellel)
Bevezető

Keresztény ikonográfiai témák – szemantikai megközelítésben

Az Isten báránya szimbólum a korai középkor keresztény jelrendsze­rei­ben
Növényi jelstruktúra – keresztény jelentés az Harbaville-i trip­tycho­non
Testoppozíció az Isenheimi oltár táblaképein
A forma szemantikája – a kegyelem trónusa egy korai képtípusának ikonikai elemzése
A Mária megkoronázása téma kultikus háttere és szemantikája
A pokol torka képtéma jelentésrétegei

Vallási képtémák jelkapcsolatainak szintaktikai elemzése

Ókeresztény jelképek jelentésintegrációja a Theodorus-szarkofágon
Három vallási jelkép struktúrája
Egy vallási eszme képi reprezentációja: a Verduni oltár tipológiai kom­pozíciója
Abduktív következtetés és jelkapcsolati struktúra a tipológiai szimbo­liz­mus­ban, a Biblia pauperum néhány képciklusa alapján
Szimbolikus képelemek és tipológiai narráció a késő középkori Schön-epitá­fium ikonográfiai típusán

Rítusszimbólumok és szakrális jelképek a pragmatikai dimenzió szemszögéből

A fényteológia és a gótikus üvegművészet
„Éberen kell figyelnie minden jelre, amit adtál nekünk” – A sziú rítus­szimbó­lumok eredete
Zarándokút és spirituális utazás – A jávai Borobudur építészeti jelrendszere 295
A római valláspolitika és az egyházi jeltér változásai a 4. században
A nyári napforduló – Ünnepváltozatok szemantikai és pragmatikai megköze­lítésben

Tradíció és modernitás – interikonicitás és intermedialitás jelenségei a modern európai kultúrában

Ut pictura philosophia – Goya Los Caprichos rézkarcai és Voltaire anti­klerikális eszméi
A képi fordulat és az absztrakt festészet teóriái – Kandinszkij, Malevics és Mond­rian képkoncepciói
Képi valóságok Tarkovszkij Andrej Rubljov című filmjében
Ikonográfiai tradíció és ikonográfiai stílus Kondor Béla A forradalom angyala című festményén

Recenzió

Váraljai Anna: Újvári Edit: „Jelet hagyni”. (Vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése). 2015.06.17 – tiszatáj