„E JELBEN GYŐZNI FOGSZ!”

 

0.

 

EGY ÓKERESZTÉNY JELKÉP A RÓMAI BIRODALMI POLITIKÁBAN

Újvári Edit

Az ókeresztény korszak legmeghatározóbb valláspolitikai fordulata a vallási türelmi rendelethez, a 313-ban Constantinus (ur. 306–337) és Licinius (ur. 308–324) társcsászárok által kiadott Mediolanumi (Milánói) edictumhoz kötődik. Ezzel a kereszténység nem csupán a Római birodalom egyik legális vallásává vált a megelőző, Diocletianus-korszak (ur. 284–305) üldözéseit követően, hanem a császári támogatás következtében az egyetemes (katholikosz) egyház a császárság szövetségeseként, privilegizált helyzetbe emelkedett, még tovább erősödhetett, terjeszkedhetett. Az egyházi elöljárók közterhek alóli felmentését elrendelő császári levél a katolikus egyház kiváltságait a következőképpen indokolta: „Ha ugyanis nagyon nagy imádást mutatnak be az istenségnek, úgy látszik, ez a legnagyobb hasznára válik a közügyeknek. (Euszebiosz Egyháztörténete X.7.) A 325-ben összeülő első egyetemes zsinatot Niceában Constantinus császár nyitotta meg, és erőteljesen ösztönözte a keresztény teológiai elvek egységesítését, az egyházi belviszályokat okozó dogmatikai (ariánus) viták lezárását.

1
1. kép Constantinus császár 315 k. készült kolosszális szobrának töredéke (Róma, Capitoliumi Múzeum).

A fordulat mind Constantinus valláspolitikájára, mind a keresztény egyház szerepére értendő. Ceasareai Euszebiosz püspök, Constantinus történetírója megfogalmazásában „…a győzelemhozó jelet [feltehetően a krisztogramot] a székesfővárosban hatalmas győzelmi jelvényként állíttatta fel, egyértelműen, mint a római uralom eltörölhetetlen megmentő jelvényét, s az egész királyság oltalmazóját.” (Vita Constantini, 9. In: Bugár 2004. II. 112) Ezt a valláspolitikai fordulatot fejezi ki az ókeresztény betűszimbólum, a krisztogram 4. századtól kezdődő, római hadijelvényként való alkalmazása, a labarum (a dárdanyelet keresztező rúdról függő, négyzet alakú kis lobogó) tetejére helyezett UE1amotívum, amely a római hadsereg legyőzhetetlenségét, a birodalom erejét, az isteni támogatást élvező császári hatalmat hirdette. Tehát ez a jel a világi hatalom transzcendens legitimációját is kifejezte ettől kezdődően.
A krisztogram eredetileg az ókeresztény korszak egyik leggyakoribb ikonográfiai motívuma, a görög ΧΡΙΣΤΟΣ (Krisztus, héb. Messiás ’felkent’) szó kezdőbetűiből kialakított X (khi) P (rho) betűszimbólum: UE1a. Latin szövegkörnyezetben is a görög betűkből alkotott betűszimbólumot alkalmazták. Ez a motívum eredetileg a görög irodalomban használt szimbólumjel volt, amelynek jelentése a khrésztón (χρηστὸν) szó rövidítéseként: ’hasznos’, ’segítséget nyújtó’, azaz idézésre méltó szakasz jelölése (vö. gör. khresztomatia ’szöveggyűjtemény’). Ebben az értelemben a bölcs gondolatok kölcsönzésére utaló jel is lehetett, de pénzeken, hadijelvényeken is előfordult. A római Priscilla-katakombák 2–3. századi részeiben, például az aciliansi Hypogeumban szereplő feliratban viszont már egyértelműen a Krisztus szó görög változatának kezdőbetűiből kialakított keresztény betűjel, krisztogram.
A UE1a-jel keresztény jelentésben a 4. századi valláspolitikai fordulat előtt a katakombák keresztény sírkövein, falfestményeken, szarkofágdomborműveken, mécseseken, graffitókon szerepelt számos változatban, más ókeresztény jelképekkel (galamb, hal, horgony, bárány stb.) együtt. A római Santa Maria Trastevere-templom narthexének falába foglalt 3. századi, késő antik és kora keresztény sírfeliratok gyűjteményében jellegzetes epitáfiummotívum a krisztogram.

UE_2-7
2–7. kép 3–4. századi ókeresztény sírkővésetek, sírfelitatok (epitáfiumok) római katakombákból. (Róma, Santa Maria Trastevere-templom)

A P (rho) betűt gyakran a T (tau) betűvel, vagy a kereszt-formával ötvözték (sztaurogram: UE1b); olykor kiegészítették az A –ω jelekkel, a görög ábécé első és utolsó betűivel, utalva ezzel Krisztus és az Úr egylényegűségének teológiai tanára („alfa és az ómega, a kezdet és a vég” Jel 1,8; 21,6; 22,13). A diadalkoszorúba foglalt krisztogram a mártírok dicsőségét és a feltámadást jelképezte. A körívvel határolt, sugárszerűen kifelé áradó betűk napszimbólumként is értelmezhetőek, amely Krisztusnak a fénnyel, való azonosításán alapul („Én vagyok a világ világossága.” Jn 8,12). A krisztogram és a sztaurogram a Római Birodalom provinciáiban széles körben elterjedt, jellemző keresztény motívummá vált, amelyet számos 4–5. századi emlék is bizonyít.

UE_8-11
8–11. kép. Ókeresztény agyag olajmécsesek, dél-galliai gyűrű és szarkofágdombormű a krisztogram és sztaurogram változataival.
UE_12-14
12–14. kép. A 4. század elején épített Aquileai bazilika padlómozaikjának egyik részlete, a Theodore püspököt dicsőítő köríves feliratának díszítő motívuma is a krisztogram. Szíriai ólom szertartási edény (5. sz.), valamint kopt szőttes ankh-kereszt motívummal.
UE_15-16
15–16. kép. 4. századi falfestmény a Priscilla katakombából imádkozó női figurával (orante, vélhetően Szűz Mária a gyermekkel), jobb keze mellett krisztogram. Bronz sztaurogram (tau-rho) az A–ω betűkkel, 4. század.
UE_17-18
17–18. kép. Krisztogramok a pécsi 4. századi ókeresztény sírkamrákban: falfestmény a Péter-Pál sírkamra északi falán; bronzlámpás töredéke.

Tehát a UE1a a keresztényüldözések és a 3. század közepén kibontakozó mártírkultusz időszakában, valamint Constantinus valláspolitikai fordulatának kezdetekor már gyakran használt, közismert keresztény szimbólum volt, amelynek alkalmazásával a császár egyértelműen demonstrálhatta a keresztény vallás iránti elkötelezettségét, és amely győzelmi jelként a diocletianusi tetrarchiát felváltó egyeduralmához vezető küzdelmének isteni támogatását demonstrálhatta.
A reprezentatív, monumentális egyházi művészetben, a birodalom-szerte épülő bazilikákban és a szertartási tárgyakon is gyakori motívummá vált, a szarkofágokon, mozaikdíszítéseken, bronzplasztikákon, textíliákon és üvegedényeken egyaránt alkalmazták. A császári támogatást élvező keresztény egyház térítő tevékenysége a Római birodalomban felgyorsulhatott a 4. században, 380-ban pedig I. Theodosius császár azzal teljesítette be folyamatot, hogy az ún. pogány kultuszokat betiltatta, és a kereszténységet kizárólagos államvallássá nyilvánította. Nem csak a birodalmi központokban, Rómában, Konstantinápolyban, Ravennában, hanem a birodalom valamennyi provinciájában széles körben elterjedtek a keresztény jelképek, köztük a krisztogram.
A 4. századi római Péter-Pál-kultusz kegytárgyainak jellegzetes, központi motívuma UE1a a krisztogram, amely jelzi a római püspökség apostoli alapítását igazoló, a hagyomány szerint Rómában kivégzett Péter (†67 k.) és Pál (†62 k.) apostolok tiszteletét, különösen Damasus pápa uralkodása (ur. 366–384) alatt felerősödő kultuszát. Az „apostolfejedelmek” sírja zarándokhellyé vált, kultuszuk a római püspökség/pápaság kereszténységen belüli privilegizált helyzetét hivatott bizonyítani, Damasus megfogalmazásában: „bár kelet küldte az apostolokat, mártíromságuk értéke miatt Róma több jogot szerzett ahhoz, hogy polgárainak tekintse.” (Vanyó 2000. 458–459)

UE_19-21
19–21. kép. Koszorúba foglalt krisztogram helyettesíti Jézus testét a keresztre feszítés ábrázolásán a 4. századi Passió-szarkofágon. A 4. század második felében készített aranyozott üvegtál, és ugyanennek az ikonográfiai típusnak egy bronz kisplasztikai változata (lámpásdísz) Péter és Pál apostol figurájával és a krisztogrammal.
UE_22-24
22–24. kép. Egy 4. századi keresztény előkelő villájának (St. Mary Villa, Dorset, Anglia) padlómozaikján Krisztus feje és a krisztogram együttes ábrázolása a szoláris istenségeket fénykoszorúval ábrázoló ikonográfiai hagyományokat idézi. Koszorúval övezett krisztogram a Galla Placidia mauzóleum mozaikképén, Ravenna, 430 k. Albenga 5. századi keresztelőkápolnájának 6. században készült mozaikképe a koncentrikus kompozícióba rendezett, háromszoros krisztogrammal, amely a Szentháromság teológiai elvét is reprezentálja; a krisztogramot övező tizenkét galamb az apostolok jelképe.
UE_25-26
25–26. kép Theodorus püspök 5. században készült szarkofágja Ravennában, különböző krisztogramokkal, amelyekhez a páva és a szőlő keresztény jelentéseit társították. Angliában, a Lullingstone-i római villa 4. századi falfreskójának szintén a krisztgram a központi motívuma.

 

A krisztogram politikai célú alkalmazása, a római császári hatalom és hadsereg szakrális legitimációját hirdető ikonográfiai motívum alkalmazása Constantinus valláspolitikai fordulatához kötődik. Bár a császár és a birodalom védelmezője a 310-es években még a „győzedelmes Nap” volt, ennek ikonográfiai ábrázolását fokozatosan felváltották a keresztény jelképek, mindenekelőtt a krisztogram.

UE_27-28
27–28. kép. Constantinus 310-ben vert érméjének hátlapján még a Sol Invictus (’Legyőzhetetlen Nap’) sugárdíszes fejékkel ábrázolt figurája látható, 313-os érme-előlapon pedig a császár isteni támogatójaként jelenik meg a napistenség figurája, amelynek kultusza a 3. századtól császári támogatást élvezett (Aurelianus császár 270-ben tette államvallássá a szoláris monoteizmust). Ezen az érmén Constantinus pajzsán a napisten az antik ikonográfiában jellegzetes négylovas hintón látható.

A krisztogram császári hatalommal összefonódó ábrázolásának alapja az a legenda, amelyet Lactantius és Ceasareai Euszebiosz is (némileg eltérő módon) ismertetnek történeti írásaikban. Lactantius 317 körül készült De Mortibus Persecutorum (’Az üldözők haláláról’) című műve szerint Constantinust Galliában érte a látomás és a győzelem ígérete, 312-ben, az egyeduralom megszerzésére irányuló, Rómában székelő Maxentius elleni polgárháború első szakaszában. Lactantius (a sorsdöntő Milvius hídi csatát mintegy 5 évvel követő) beszámolója szerint a UE1a jelet Constantinus díszként ráfesttette katonái pajzsára, és sisakjára is krisztogramot tetetett: „Constantinus figyelmeztetést kapott álmában, hogy Isten égi jelét vésesse föl katonái pajzsára, és úgy kezdje meg az ütközetet. Teljesítette a parancsot, és Krisztus jelét a pajzsokra íratta: egy X betűt áthúzva egy I betűvel, melynek felső része meg van hajlítva.” (Lactantius 1985. 46) Euszebiosz püspök 337-ben keletkezett Constantinus-életrajza szerint viszont 312. október 28-án, Rómától északra, közvetlenül a Maxentius császár ellen vívott Milvius hídi döntő ütközet előtt látta azt a csodás égi jelenést, amely a hagyomány szerint a krisztogram volt. Valamint ígéretet hallott: „In hoc signo vinces!” (lat. ’E jelben győzni fogsz!’), amelyet a keresztény Isten támogató erejeként, győzelme, császárrá emelkedése zálogaként értelmeztek a keresztény történetírók. Euszebiosz írása arról tudósít, hogy a látomást követően a császár elrendelte, katonái Krisztus jelével UE1a vonuljanak hadba, majd a túlerővel szemben győzött. A Római birodalomban vallásszabadságot biztosító Mediolanumi edictum (313) kiadására és a keresztény egyház támogatására ez a Krisztus segítségének tulajdonított győzelem késztette Constantinust, valamint akkori szövetségesét, Liciniust.

UE_29-31
29–31. kép. Birodalmi sas (Jupiter-szimbólum) a római légiók jellegzetes hadijelvénye, vexillum-dísze. A vexillum lándzsanyélre tűzött, vörös szövetből és csúcsdíszből, ált. sas motívumból álló hadizászló. A labarum Constantinus császár katonai zászlója, krisztogrammal ékesített hadijelvény.
UE_32-33
32–33. kép. Római hadijelvények: Nero-kori denarius hátlapja 67-ből; Licinius érméjének hátlapja 313-ból, középen a birodalmi sassal díszített vexillum.

Maxentius legyőzése után Rómában egy Krisztus-jeles zászlót tartó, monumentális Constantinus szobrot állíttatott a császár, melynek felirata, Euszebiosz beszámolója szerint, a következő volt: „Ezen üdvöt hozó jelben visszaadtam Rómának, a szenátusnak és a népnek régi szabadságát és ragyogását, kiragadva őket a tyrannus önkényuralmának jármából” (Vita Constantini, IX. 9, 10). A késő antik kultúrában a varázserejű jegyekben való hit széles körben elterjedt, a krisztogrammal díszített hadijel, a labarum csodatételeiről beszámolva Euszebiosz is a UE1a jelet Constantinus „győzelemhozó” varázsszerének nevezi (Vita Constantini 2, 7, 9). A Constantinus-féle krisztogram-propaganda ma ismert legkorábbi emléke egy, a 312–313. év fordulóján, Trierben készített érmesorozat. Míg Constantinus, a rangelső augustus, páncélban, emberként jelenik meg, társcsászárai, Licinius a korábbi császári hagyományoknak megfelelően Jupiterként, Maximinus Daia pedig Solként. A Constantinust ábrázoló ezüstérmén (ld. 34. kép) pedig a császár UE1a jeles sisakban látható, kormánypálca helyett világgömbbel egybekomponált keresztet tart a kezében, amely az új, kereszténységen alapuló világuralmi felfogást hirdeti. Az érméken – a római vexillum módosított, keresztény jelű formájaként – Constantinus korától a krisztogrammal ékesített labarum jellegzetes motívummá vált.

UE_34-35
34–35. kép. A császári hatalommal összefüggésben elsőként Constantinus 315-ben Ticinumban kiadott ezüstérméjének előlapján jelent meg egy kisméretű krisztogram, sisakdíszként, valamint a pajzs-motívum (amely a mitikus eredetű római jelképet, a Romulust és Remust szoptató anyafarkast ábrázolja) fölött gömbbel kombinált latin kereszt látható. A 330-ban alapított új keresztény főváros pénzverdéjében készült pénzérme hátlapján viszont már központi motívum a krisztogrammal díszített labarum, amely kígyót döf át. Ez az ikonográfia az egykori társcsászár, az immár ellenséggé vált Licinius fölötti 324. évi győzelemre utal: a krisztogram jellel ellátott császári zászló a pogányság kígyóját döfi keresztül.

A constantinusi labarum, a csúcsán krisztogrammal díszített római hadijelvény ábrázolása a 330-as évektől számos bronzérmén megjelent, amely a római politikai, katonai hatalom és a kereszténység szövetségét bizonyítja.

UE_36-38
36–38. kép. Constantinus 337-ben és 350-ben kiadott pénzérméinek hátlapja különböző, krisztogramokkal díszített labarum ábrázolásokkal. Egy 334-ben kiadott bronz érme hátlapján a római totemisztikus-mitikus állami és a keresztény jelkép sajátos együttese jelenik meg: a Romulust és Remust tápláló anyafarkas fölött a jellegzetes (más, azonos ikonográfiai motívumot követő érméken is jelenlévő) csillagmotívumok között a krisztogram-jel.

A Constantinus uralkodását követő időszakban (Julianus császár [ur. 361–363] restaurációs valláspolitikáját leszámítva) a krisztogram római, majd bizánci érméken való alkalmazása a késő antikvitás és a kora-középkor évszázadaiban végig jellegzetes maradt.

UE_39-42
39–42. kép. Flavius Magnus Magnentius, a római császári cím bitorlójának 350-ben kiadott érme-hátlapja a krisztogram jelképpel. II. Constantius (ur. 337-361) győzelmi érméje Niké figurával és krisztogrammal. Valentinianus császár (ur. 364-378) korabeli érmék hátlapján krisztogramos labarumot és Nikét tartó figura; valamint Niké, -jellel. Aelia Pulcheria, II. Theodosius császár nővérének Konstantinápolyban készíttetett arany érme-hátlapja a dicskoszorúba foglalt krisztogrammal a 410-es évek második feléből.
UE_43-45
43–45. kép. Honorius nyugatrómai császár (ur. 395–423) ábrázolása az ún. Probus-diptychonon (a diptychon bal oldali domborműve és annak részlete, Aosta, Székesegyházi kincstár). A dicsfénnyel, római katonai öltözetben ábrázolt császár baljában globuszt, rajta dicskoszorút tartó Niké/Victoria szobrot, jobbjában labarumot tart, melynek felirata: „IN NOMINE XPI VINCAS SEMPER” (’Krisztus nevében mindig győzz!’) tetején krisztogram-jel. Justinianus császár (ur. 527–565) testőrei krisztogramos pajzzsal (mozaikrészlet, Ravenna, San Vitale, 546 k.)

A krisztogram tehát ókeresztény szimbólumként a római császári politika hatalmi és katonai jelképévé is vált, érzékeltetve azt a nagy horderejű, bonyolult folyamatot, amely a római valláspolitikában és a keresztény egyháztörténetben a 4. század során lezajlott.


Irodalom

Alföldi András 2005. Keresztény császárok, pogány Róma. Gödöllő, Attraktor.

Averincev, Sz. Sz. 1979. A korai középkor szimbolikája. In: Barabas, J. J. (szerk.), Szemiotika és művészet. Bp. Akadémiai Kiadó. 225–246.

Brandt, Hartwin 2007. Nagy Konstantin. Budapest, Gabo.

Bugár M. István (szerk.) 2004. Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban. I-II. Forrásgyűjtemény. Budapest, Paulus Hungarus, Kairosz Kiadó.Chadwick, Henry 1999. A korai egyház. Budapest, Osiris Kiadó.

Dávid Katalin, 2011. A kereszt. Teológiai és ikonográfiai értelmezése az első évezredben. Bp. Szent István Társulat.

Euszebiosz 1983. Egyháztörténete. Budapest, Szent István Társulat. Az Apostoli Szentszék KönyvkiadójaGrabar, André 1961. Christian Iconography. A Study of Its Origins. Princeton University Press.Havas László, Hegyi W. György, Szabó Edit 2006. Római történelem. Budapest, Osiris.Havas László, Hegyi W. György, Szabó Edit 2001. Római történeti kézikönyv. Budapest, Korona Kiadó.Kirschbaum, Engelbert 1968-1972. Lexikon der Christlichen Ikonographie. I–IV. Freiburg, Herder. Kirschbaum, Engelbert 1987. Az apostolfejedelmek sírjai. Budapest, Szent István Társulat. Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója

Lactantius, Caecilius Firmianus, 1985. A keresztényüldözők halála. In: Lactantius, Az isteni gondviselésről. Bp. Helikon.

Pozsárkó Csaba 2002. A világörökségi krisztogram kapcsán. In: Pécsi Szemle, 2002. Nyár, 2-4.

Sághy Marianne 2003. Versek és vértanúk. A római mártírkultusz Damasus pápa korában. Budapest, Paulus Hungarus – Kairosz.

Thiede, Carsten Peter, 2001. A keresztfa megtalálása. Bp. Corvina.

Vanyó László 2000. Az ókeresztény egyház irodalma. I., Budapest, Jel Kiadó.

Vanyó László 2000. Az ókeresztény művészet szimbólumai. Budapest, Jel Kiadó.

Ziehr, Wilhelm 1998. A kereszt. Jelkép és valóság. Budapest, Helikon Kiadó.
http://www.constantinethegreatcoins.com
http://www.forumancientcoins.com
http://www.beastcoins.com/RomanImperial/VI/Rome/Rome.htm
http://www.beastcoins.com/Collections/Midwest-Christianity/Midwest-Christian.htm
http://www.ancientcoins.ca
http://www.archart.us/galleries/Italy/Lazio/Rome-city/Santa-Maria-in-Trastevere-church/index.html (2011-ben)