Név – társadalom – identitás címmel tartott előadást Bauko János

Bauko János habilitált egyetemi docens tartott előadást az Erasmus+ keretein belül február 18-án 14 órakor a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken, a 3021-es teremben.

 

Bauko János: Név – társadalom – identitás

 

Az előadás a név – társadalom – identitás kapcsolatrendszerével foglalkozott. A névrendszer változásait, a tulajdonnevek fejlődéstörténetét a társadalmi tényezők befolyásolják elsősorban. A tulajdonnév egyik fő funkciója a társadalmi meghatározottságú identifikáció. A tulajdonnevek a társadalom termékei, valamint a lokális, regionális és nemzeti identitás jelölői, a kulturális örökség részét képezik. A nevek a történelem, a művelődéstörténet tanúi, vizsgálatukkal egy-egy kisebb-nagyobb közösség elmúlt életéről és jelenéről adhatunk számos információt. A tulajdonnevekhez fűző és fűződő viszony az egyik nyelvi és társadalomlélektani alapélményünk. A tulajdonnév mint identitásjel különböző identitáselemekre utal(hat): nemre, életkorra, családi-rokonsági viszonyra, etnikai hovatartozásra, társadalmi szerepre, kulturális státusra, ideológiai-politikai sajátosságokra, vallási hovatartozásra stb. A tulajdonneveknek etnikai identitásjelölő funkciójuk van, utalnak az egyén, illetve közösség etnikai identitására, nyelvi hovatartozására, anyanyelvére. Az előadás áttekintette a szocioonomasztika kutatási területeit, melyek közé tartozik a névpolitika, névtervezés, kisebbségi névhasználat, névváltoztatás, név­kontaktológia, névdivat, névattitűd, névszemiotikai tájkép; valamint a név­hasz­nálat és az életkor, nemek, felekezetek, társadalmi csoportok stb. vizsgálata. A szocioonomasztika kutatási területei nem egymástól elszige­telt részterületek, hanem kiegészítik, gyakran átfedik egymást, a tulajdonnevek tár­sadalmi szempontok szerinti vizsgálatának egy-egy részkérdésével foglalkoznak.

Az előadás alapjául a következő könyvek szolgáltak, melyek a világhálón is olvashatók:

Bauko János 2015. Bevezetés a szocioonomasztikába. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. 172 p.

http://real.mtak.hu/27485/

Bauko János 2019. Társadalom és névhasználat. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, Budapest. 228 p.

http://real.mtak.hu/99620/     

 

[Best_Wordpress_Gallery id=”64″ gal_title=”Bauko 2″]

További képek:

https://www.flickr.com/photos/jgypk/albums/72157713170305256