Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

A.2 Kisebbségek lelki egészségvédelme, 30 óra

A modul képzési célja: a kisebbségi csoportokban élők pszichés fejlődésének megismerése, mentálhigiénés támogatásának lehetősége, és a pedagógia eszközeivel való hatások megszervezése az egészséges személyiségfejlődés érdekében.

Az ember személyiségfejlődése rendkívül összetett, komplex jelenség. Az érés folyamatát kiegészítik, jelentős mértékben befolyásolják a pszichoszociális és kognitív kritikus periódusok. A személy tehát a maga biológiai adottságaival, a környezettel való szüntelen kölcsönhatásban éri el a felnőtt személyre jellemző autonómiát.

A környezettel való kölcsönhatáson az egyén nevelődési folyamatát, szocializációját értjük. A nevelési folyamat a társadalomból, intézményrendszeréből, valamint a társadalom legkisebb egységéből, a családból érkező, azok értékeit, normáit közvetítő ráhatásokból, impulzusokból áll.

A tudományos kutatások nagytöbbsége a többségi társadalom szemszögéből vizsgálódik. Sok adatot tártak fel a többségi viszonyulásról, előítéletességről, annak kialakulásáról. Kevés ismeretünk van azonban arról, hogyan befolyásolja, formálja a kisebbségi csoportokban élők személyiségét, személyiségfejlődését, attitűdjeit, intrapszichés folyamatait, interperszonális kapcsolatrendszerét a felé irányuló megkülönböztetés.

A szakirányú képzésünk alapcélja a kisebbségi csoportokban élők pszichés fejlődésének megismertetése, mentálhigiénés támogatásának lehetősége, és a pedagógia eszközeivel való hatások megszervezése az egészséges személyiségfejlődés érdekében. 

Főbb tanulmányi területek:

A modul fő tanulmányi területei a pszichológia, a pszichiátria, a mentálhigiéné és a pedagógia témaköreiből áll össze.

A pszichológia tanulmányi terület főbb témakörei: a család szerepe, jelentősége az egészséges személyiségfejlődésben; a család fejlődésének kritikus pontjai, a társas kapcsolatok fejlődése; a személyiségfejlődés sajátosságai az ifjúkorig; értelmi képességek, kreativitás, iskolaérettség; nemzetiségi alapon szerveződő csoportok szociálpszichológiai sajátosságai; a női szerep, szerepkonfliktusok; pszichoszexuális fejlődés, biológiai kisebbség; enyhe fokban sérült gyermekek integrálása az oktatási rendszerben; kisebbségi tanulók beilleszkedésének vizsgálata iskolai közösségekben

A pszichiátria tanulmányi terület főbb témakörei: bevezetés a gyermekpszichiátriába; pszichiátriai kezelést igénylő problémák gyermek- és serdülőkorban; teljesítményzavarok részletes bemutatása; a beilleszkedési viselkedések mögötti lehetséges kórképek áttekintése.

A mentálhigiéné tanulmányi terület főbb témakörei: a lakosság (ezen belül a fiatalok) egészségi állapotának jellemzői a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok tükrében; a közösség (kiemelten a család) és az iskola lelki erőforrásai; a család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére; kisebbségi csoportok sajátos mentálhigénés problémái. Mentálhigiénés segítő-támogató hálózat, az önsegítő csoportok szerepe, jelentősége, szerveződése; kompetencia-határok.

A pedagógia tanulmányi terület főbb témakörei: lelki egészségvédelem, mentálhigiéné a pedagógiában; a közösségek lelki erőforrásai; a család, mint mentálhigiénés támogató rendszer jellemzői. Iskolai mentálhigiéné, iskolai prevenciós stratégiák; a gyermekvédelem aktuális problémái és fejlesztésének mentálhigiénés szempontú lehetőségei