Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

B.7 Esetfeldolgozó csoport

A modul célja: nevelés- és fejlődéslélektani ismeretek nyújtása a nevelési, személyiségfejlődési problémák felismeréséhez, a magatartási zavarok okainak feltárásához. Emellett mintát kíván nyújtani a pedagógusnak ahhoz, hogy az adott nevelési probléma megoldásában miként tud teljes személyiségével részt venni, hiszen a hatékony kommunikáció magában foglalja az értelmi és érzelmi folyamatokat a hiteles segítés érdekében. A modul csoportmunka keretein belül zajlik, melynek végső célja a pedagógus önértékelésének, önbizalmának stabilizálása, valamint megbízható módszer kidolgozása a nevelési problémák hatékony kezeléséhez.

Az iskolának – mint másodlagos szocializációs szintérnek – a személyiségformálásban betöltött feladatköre alapvető változáson ment át. Miután a család hagyományos nevelési funkciói arányukban és minőségükben megváltoztak, a megalapozó emocionális nevelés gyökerei elvékonyodtak, az iskolai személyiségformálásnak új feladatai, tennivalói születtek. A családok életvitele és nevelésben betöltött funkcióváltozása következtében, új nevelési problémák jelentek meg.

A családi élet zavarai a gyermek magatartásában tükröződik, ezzel kerülnek szembe nap mint nap az erre hiányosan képzett pedagógusok. Alaptevékenységüket tehát jelentős mértékben megterhelik a tanulók körében jelentkező pszichológiai problémák. E tény a tanár-diák kapcsolat alakulására is kihat.

A nevelési nehézségekkel küzdő pedagógusoknak segítő eszközként kínálhatjuk az esetmegbeszélő, esetfeldolgozó csoportmunkát.

Az esetfeldolgozó csoport lehetőséget kínál arra, hogy a pedagógusok eligazodjanak a magatartási zavarok, a tanulási nehézségek, teljesítményzavarok, valamint a tanulók érzelmi vagy családi életével kapcsolatos problémák felismerésében és kezelésében.

Különös nehézséget okoz a pedagógusok számára a másság jelenségének kezelése, amely gyakran agressziót provokál az osztályközösségben.

A pedagógiai probléma kezelésében zavart okozhat az ismerethiány, amely akadályozza a nevelési probléma okainak felismerését és megoldását.

Nehézséget okoz a problémahelyzetben szükséges viselkedési-, kommunikációs kézségek gyakorlatlansága, és az illetékesség, önbizalom hiánya.

Minden problémamegoldó kapcsolatban elsődleges feltétel a segítő szakember elfogulatlansága, objektivitása. A pedagógus azonban olykor a szükségesnél, az indokoltnál érzékenyebben reagál a kritikus nevelési helyzetre (pl. „nagyobbnak látja a bajt” vagy „nem veszi időben észre a problémát”).

Ezeknek a zavaroknak, nehézségeknek a kiküszöbölésére, korrekciójára szolgál az esetfeldolgozó csoport.

 

Főbb tanulmányi területek:

  • Problémaérzékenység, empátia jelentősége a pedagógiai munkában.
  • Csoport-kommunikáció kidolgozása a probléma feltárására. Vizualizáció haszna az együttgondolkodásban.
  • Az esetbemutatás szabályainak, lépéseinek kidolgozása. Esetelemzés logikai követelményei.
  •  Pedagógiai és pszichológiai eszközök, módszerek mozgósítása a nevelési problémák sikeres megoldásához.