Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

B.2 A tanulás módszertana

A modul célja: a kisebbségi koordinátorok számára olyan információkat közvetíteni, amelyek tudatosítják a lehetséges pedagógiai problémákat és vagy kiküszöbölni segítenek azokat, vagy megoldást találni rájuk. Továbbá segítséget kívánunk nyújtani az újabb tanulási-tanítási módszerek készségszintű elsajátításához is.

A tanítási és tanulási módszerek, a taneszközök felhasználása, a teljesítmény mérésének módszerei befolyásolják a tanulás eredményességét és a különböző kultúrákkal szemben kialakuló attitűdöket. Az alapvető írásbeli képességek, az olvasás és az írás fejlesztése a sikeres tanulás alapja. Léteznek életkorspecifikus és személyközpontú tanulási módszerek, rugalmas tanulásszervezési módok, melyekkel hatékonyabbá tehetjük az érintett kompetencia fejlesztését. A kooperatív tanítási formák segíthetnek a tanároknak abban, hogy multikulturalizálják oktatási-nevelési módszeregyüttesüket, megvalósíthatóvá válhat a differenciált fejlesztési stratégia iskolai keretek között is.

            A tanulásban akadályozottak nevelését-oktatását tanórarendszerben végzik, ebben közreműködhet logopédus, pszichopedagógus, szociálpedagógus, stb. A tanórákat kiegészíthetik egyéni – fejlesztő terápiás foglalkozások. Fontos az egyénnek megfelelő tanulási tempó meghatározása – ez tantárgyanként is eltérő lehet. A fejlesztő gyakorlások eredményeinek összehasonlítása, a pedagógiai diagnosztika eszközeivel pontos mérhető információk gyűjtése. A fogalmak lassú érlelése, a rendelkezésre álló idő szakszerű strukturálása is döntő jelentőséggel bír.

            Vizsgálatok bizonyítják, hogy a kisebbségi tanulók esetében az értékelés főleg a szelektálás funkcióját tölti be. Az informális tanári értékelés a tanár előítéletei és sztereotípiái miatt veszélyes. A tantárgyi tesztek hátránya, hogy nem veszik figyelembe a tanulók kulturspecifikus élményeit (megfogalmazás, nyelv) és ez negatívan befolyásolhatja teljesítményüket. Az is előfordulhat, hogy a kisebbségi diákok formális teszteken elért jó teljesítményét a tanárok nem veszik figyelembe.

Főbb tanulmányi területek:

A neveléstudományok, pszichológia, kognitív pszichológia, gyógypedagógia, differenciálpedagógia eredményeinek elméleti és gyakorlati felhasználásából állnak össze:

 •  A tanítás, tanulás és nevelés korszerű értelmezése, fogalmi meghatározások
 • A tanítás, tanulás és nevelés során használatos taneszközök szerepe, oktatási eszközök generációi
 • Az olvasási készség fejlesztésének életspecifikus értelmezése, különös tekintettel az olvasásmegértés részképességére
 • Az íráskészség fejlesztésének életspecifikus értelmezése
 • A tanulásban akadályozottság néhány jellemzője: diszlexia, díszgráfia, diszkalkulia, stb.
 • A tanulásban akadályozottság problémájának személyközpontú megoldási lehetőségei, életkorok differenciáltsága
 • A tanulás fejlesztésének stratégiái iskolai keretek között, kognitív elméletek
 • A mesterfokú tanítás módszerei és gyakorlati megvalósulása
 • A gyermekközpontú tanulás módszerei és megvalósulásai
 • A pedagógiai értékelés módjai, elméletek és alapfogalmak
 • Portfolió elemzés – teljesítménymérés, a tanulási folyamat értékelése
 • Feedback, visszacsatolás