Intézet

 

Kisebbség-koordinátor pedagógus szakvizsga program

A képzés a PHARE HU0008-02-01-0047 pályázatának keretében került kidolgozásra.

B.3 Kisebbségek művészete

A modul célja: bemutatni, hogy a kisebbségek irodalma, népzenéje és tánca mennyire fontos szerepet játszik a kisebbségek kultúrájának átörökítésében, a többség előítéletes magatartásának csökkentésében és a kisebbségek tehetséggondozásában.

Főbb tanulmányi területek

Kisebbségek az irodalomban: a stúdiumon a hazai nemzetiségek és etnikai csoportok - szlovákság, németség, románok, romák és zsidóság - irodalmának bemutatására helyezzük a hangsúlyt. Az irodalomnak óriási szerepe lehet a kisebbségek kultúrának bemutatása, szokásaik megismertetése során. Emellett alkalmas lehet kisebbségi csoportokban élők sajátos világlátásának, kulturális értékeiknek bemutatására. Emellett a kisebbségi irodalom fontos eszköze lehet a toleranciára nevelésnek már az általános iskolában is. Ezt a munkát hiánypótló szöveggyűjtemény segíti, amelyben a kisebbségek irodalmából, illetve a kisebbségi léttel kapcsolatos színvonalas irodalmi alkotásokból álló válogatást közlünk.

Népzene

A népzene része a nemzeti kultúráknak és tradícióinak. Elsajátítása hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, a viselkedési szabályok és normák helyes betartásához. A zenének nagy szerepe van a toleranciára nevelésben is. A népzene őrzi a régió néphagyományait. A tisztelet és hagyományőrzés része kell, hogy legyen a nemzetformálásnak, melyet majd az eljövendő nemzedékek is örökölnek. Egy irányított zenetanulás során mind a magyar, mind az európai és kisebbségi zenék is szerepet kapnak, ezáltal hozzájárulnak a multikultúrális neveléshez. A tanítóképzésben a zenei képzésnek jelentős szerepe van. Fontos, hogy a hallgatók elsajátítsák a Kodály-koncepció segítségével a kottaolvasást, a gyermekdalokat, játékdalokat, mondókákat. Általános műveltségüket gazdagítja a zeneirodalomnak és zenetörténetnek, ezen belül a kisebbségek zenekultúrájának ismerete, elsajátítása és továbbadása. E tervezett program során a roma, a klezmer, a szlovák, román és német zene oly területeit tűztük ki célul, amely egyébként hangsúlyozottan nem szerepel a tantárgyi program során. De a gyakorlati ismeretük nélkülözhetetlen a kikerülő jelöltek számára. A kisebbség és a hátrányos helyzetű gyerekek zenei foglalkoztatása kiemelten fontosnak tekinthető. Az ének, a hangszeres játék, a mozgásimprovizáció, más kultúrák megismertetése révén fejleszthetjük fantáziájukat, személyiségüket, képességeiket.

Néptánc

A magas kultúra sajátos vonásai adják egy nemzet regionális, etnikai, vallási, nyelvi identitásának alapját. Kiderült, hogy a néphagyomány nem ment feledésbe, hanem belső világukat, a földi világot foglalja egységbe. A magyar kultúra alapvonásait a kétarcúság, a keleti-nyugati elemek sajátos keveredése adja. Kitűnő példa erre tánchagyományunk, mely valóságos gyűjteménye a különféle korú táncfajtáknak, műfajoknak. A magyar tánchagyomány sok-sok új elemmel gazdagodott, magába foglalva a késő középkor és reneszánsz gáláns, forgó-forgató szerelmi páros táncait, a barokk kor játékos térformációs páros táncait. A 18. század utolsó harmadának, és a 19. század első felének évtizedeiben formálódott a magyar verbunk, csárdás, mely táncok identitásunk kifejeződései. A hagyományokat őrző gyakorlat határozta meg, fogta keretbe a magyarság meséit, dalait, táncait. A magyarországi kisebbségi és etnikai csoportok táncaiból válogatott anyagok kerülnek megismerésre, elméleti és gyakorlati szinten.