Bemutatkozás – Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés

  1. Vezetője

Dr. Juhász Valéria PhD

  1. Tagok

Dr. Kocsisné Kálló Veronika

Radics Márta

 

A műhely kutatási témája

Az Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés kutatócsoportot az a szakmai igény hívta életre, hogy a legfrissebb elméleti kutatásokra épített gyakorlatokkal segítsük az írás-olvasási (literációs), valamint a tanulási képességek elsajátítását és tanulását. A kutatócsoportot egy alkalmazott nyelvész, dr. Juhász Valéria és két gyógypedagógus, logopédus, dr. Kocsisné Kálló Veronika és Radics Márta alkotja. Mindhárman a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatói.

Juhász Valéria a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék főiskolai docense (jelenleg tanszékvezetője), anyanyelvi nevelés kurzusain oktatja már egy évtizede a témához tartozó ismereteket. Kisgyerekeket és diákokat fejleszt részben literációs nevelődésük, anyanyelvi tudatosságuk fejlődésének vonatkozásában, részben a tanulási képességek, szövegértési képesség fejlesztésének területén mind a tipikus, mind az atipikus gyermekek fejlődését érintően.

Dr. Kocsisné Kálló Veronika és Radics Márta a Gyógypedagógus-képző Intézet gyakorlati oktatást segítő oktatói. Mindketten kiemelten foglalkoznak a speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésével egyéni és csoportos formában, tanodában, szakértői bizottságban, de tanácsadóként, fejlesztőpedagógusként, logopédusként is, illetőleg egyetemi kurzusaikon oktatják az ezekhez kapcsolódó órákat.

A kutatócsoport 2016-ban alakult. Több lektorált, tudományos folyóiratban megjelentek már publikációik, illetve adhatták elő kutatásaikat hazai és nemzetközi konferenciákon. Tanulás- és szövegértés-fejlesztéssel kapcsolatban több pedagógus-továbbképzésre hívták már őket, hogy a legújabb kipróbált technikákat megismerjék a közoktatásban dolgozó kollégák, és bevezessék a saját oktatási gyakorlataikba.

A kutatócsoport mind vertikálisan, mind horizontálisan igyekszik innovatív pedagógiai és módszertani tevékenységét kifejteni. Horizontálisan is több értelemben. Tevékenységi körük egyrészt magában foglalja a nyelvi, matematikai tehetséggondozást (pl. https://www.youtube.com/watch?v=ghZRYWwXLTA&t=7s), másrészről a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését, illetve az őket tanító pedagógusok továbbképzését (pl. http://www.hunra.hu/hirek/1487-hunra-tagok-eloadasai-a-megyei-pedagogiai-oktatasi-kozpontokban-az-oktatasi-hivatallal-egyuttmukodesben-13). A horizont másik spektrumában, bár tevékenységük területileg alapvetően a nyelvi készségek fejlesztését célozza meg, a szövegértés-fejlesztési és egyéb részképesség-fejlesztési anyagaikkal olyan általános tanulási képességeket fejlesztenek, amelyek nemcsak az iskolai tantárgyak széles skáláján használhatók eredményesen, hanem egyéb, iskolán kívüli tanulási tevékenységre ösztönöznek például a társasjátékaikkal, azok továbbfejlesztésével.

A vertikális vetület szerint fejlesztési, módszertani tevékenységükkel lefedik az óvodás korosztálytól kezdve a felsőoktatásban tanuló leendő pedagógusokon át a közoktatásban dolgozó pedagógusok széles bázisát. Fejlesztési anyagaikat különböző szinteken tesztelik, és adják közre több médián, fórumon keresztül, hogy minél könnyebben hozzáférhetővé váljon az érdeklődők számára.

A kutatócsoport munkájának célja, hogy támogassa a gyakorlati pedagógiai munkát innovatív komplex célokat átölelő ötletek kidolgozásával és átadásával, és a pedagógusok által felvetett gyakorlati problémák okainak tudományos magyarázatával és megoldások ajánlásával.

A kutatócsoport tagjai havonta több alkalommal személyesen találkoznak, illetve tartanak megbeszéléseket, keresik a lehetőségeket és azokat a hatékony megoldásokat, amelyekkel valódi áttörést lehet elérni a literációs és tanulási készségek fejlesztésében. Hiszünk abban, hogy egy általánosságban magasabb szinten funkcionáló literációs társadalom, ahol az íráshoz, olvasáshoz való hozzáférés alapvető emberi jognak számít, a magyar társadalom egészére olyan pozitív hatást gyakorol, amelynek következményeinek nemcsak életszínvonalbeli emelkedést érintő hozadékai vannak, de alapvetően képes befolyást gyakorolni akár a népegészségügyi kérdésekre is.

A kutatócsoport tervei közt szerepel olyan átfogó, olvasástanítást ismétlő programok kidolgozása és elterjesztése, amelyek egy második esélyhez juttatják a literációs fejlődésben leszakadó gyerekeket. Ennek kutatásokkal bizonyított hatékonysága és jelentős hagyományai vannak nyugati társadalmakban. A reedukáció mellett azonban kiemelt figyelmet fordítanak a Magyar Olvasástársasággal karöltve arra, hogy minél szélesebb társadalmi réteget érjenek el üzeneteikkel, melyekben leírják a literációs nevelődés kulcselemeit, mint például a mindennapos mesélés szükségességét, a könyvekkel való foglalkozás napi rutinná válását a megszületéstől kezdve, mert ez hídként és kapuként szolgál a literációs társadalomba való belenevelődéshez.

A literációs nevelődés mellett kiemelt figyelmet fordítanak olyan komplex részkészségek, képességek fejlesztésére, amelyek megalapozzák az olvasási képességek, készségek megfelelő kognitív fejlődését és érését a kora időszakban. Ilyen összetevők például a mozgásfejlődés, az egyensúly fejlődése (ismereteket közölnek arról, milyen összefüggés van a kerékpározás és az olvasásfejlődés között a vesztibuláris rendszer fejlődésén keresztül), a beszéd fejlődése, a fejlesztő és kreatív játékok megismertetése stb.

A kutatócsoport tagjai nemcsak képzéseket tartanak, hanem maguk is számos képzésre járnak, amelyeken szerzett ismereteket beépítik további képzéseikbe egyrészt a felsőoktatáson keresztül, másrészt meghívott előadóként pedagógus-továbbképzéseken, illetve a napi fejlesztő munkájukba a kisgyerekeken keresztül. A folyamatosan önképzés (nemcsak a szakirodalom olvasásán keresztül, hanem tréningeken és konferenciákon is) olyan erőssége a kutatócsoportnak, amellyel képes motivált maradni és kritikusan kezelni a sokféle szakmai próbálkozást az oktatás sikerességének megújítására, és mindezt szintetizáltan beépíteni a további tevékenységeibe.

A kutatócsoportunk nem gondolja, hogy egy csapásra megoldhatók a közoktatásban rejlő gyengeségek, esetleges devianciák, de elkötelezetten dolgozunk azért, hogy megfelelő felkészítéssel minél szélesebb tömeg számára legyenek alapvető feltételként biztosítottak a tudás megszerzéséhez szükséges képességek, és elkötelezetten dolgozunk azért is, hogy a tudás önmagában is értékként definiálódjon. Ennek érdekében igyekszünk kialakítani olyan kapcsolatokat, amelyek ezt elősegítik, támogatják, és bízunk abban, hogy a közel jövőben kutatócsoportunkat bővítik további, szakmailag elkötelezett kollégák.

Anyanyelvi nevelés_írás_olvasás_tanulás