Bemutatkozás – Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés

  1. A kutatóműhely neve

Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés

  1. Vezetője (név, beosztás, tudományos fokozat)

Dr. Juhász Valéria tanszékvezető főiskolai docens, PhD

  1. A kutatóműhely vezetőjének JGYPK-s ímélcíme:

juhasz.valeria@szte.hu

  1. Tagok

Tóthné dr. Aszalai Anett

Radics Márta

  • A JGYPK oktatói (név, beosztás, tud. fokozat):

Dr. Juhász Valéria, főiskolai docens, PhD

Tóthné dr. Aszalai Anett, főiskolai docens (a kutatócsoport tagja: 2021-től)

Radics Márta, mesteroktató

Kálló Veronika, gyakorlati képzést segítő munkatárs (a kutatócsoport tagja: 2016-től 2021-ig)

  1. A műhely kutatási témája

Az Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és -fejlesztés kutatócsoportot az a szakmai igény hívta életre, hogy a legfrissebb elméleti kutatásokra épített gyakorlatokkal segítsük az írás-olvasási, valamint a tanulási képességek elsajátítását és tanulását. A kutatócsoportot egy alkalmazott nyelvész, dr. Juhász Valéria, és két gyógypedagógus, logopédus, Tóthné dr. Aszalai Anett (2021-ig Kocsisné Kálló Veronika) és Radics Márta alkotja. Mindhárman a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának oktatói. Dr. Juhász Valéria a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Tóthné dr. Aszalai Anett és Radics Márta a Gyógypedagógus-képző Intézet oktatói. Mindhárman kiemelten foglalkoznak a speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztésével egyéni és csoportos formában.

A kutatócsoport 2016-ban alakult. Több lektorált, tudományos folyóiratban megjelentek már publikációik, könyveik, illetve adták elő kutatásaikat hazai és nemzetközi konferenciákon. Tanulás- és szövegértés-fejlesztéssel kapcsolatban rendszeres előadói pedagógus-továbbképzéseknek, ahol a legújabb, kipróbált technikákat ismertetik.

A kutatócsoport mind vertikálisan, mind horizontálisan igyekszik innovatív pedagógiai és módszertani tevékenységét kifejteni. Tevékenységi körük egyrészt magában foglalja a nyelvi, matematikai tehetséggondozást (pl. Nyelvi tudatosságot fejlesztő foglalkozás: https://www.youtube.com/watch?v=ghZRYWwXLTA&t=7s), másrészről a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését, illetve az őket tanító pedagógusok továbbképzését (pl. Írás-olvasás előkészítés, anyanyelvi fejlesztés nyelvi játékokkal, társasjátékokkal óvodások, kisiskolások és speciális igényű tanulók számára: http://www.hunra.hu/hirek/1487-hunra-tagok-eloadasai-a-megyei-pedagogiai-oktatasi-kozpontokban-az-oktatasi-hivatallal-egyuttmukodesben-13). Bár tevékenységük területileg alapvetően a nyelvi készségek fejlesztését célozza meg, ugyanakkor a szövegértés-fejlesztési és egyéb részképesség-fejlesztési anyagaik olyan általános tanulási képességeket fejlesztenek, amelyek nemcsak az iskolai tantárgyak széles skáláján használhatók eredményesen, hanem egyéb iskolán kívüli tanulási tevékenységre is ösztönöznek például a társasjátékaikkal, azok továbbfejlesztésével.

A kutatócsoport munkájának célja, hogy támogassa a gyakorlati pedagógiai munkát innovatív komplex célokat átölelő ötletek kidolgozásával és átadásával, és a pedagógusok által felvetett gyakorlati problémák okainak tudományos magyarázatával és megoldások ajánlásával.

 

Juhász Valéria, Radics Márta, Tóthné Aszalai Anett (2022): Ritmus és tanulás SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet, Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet, valamint a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék konferenciája. 2022. november 09. Szeged. http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/?p=11234.

Juhász Valéria (2022): A képeskönyv-nézegetési módszerek meghatározó szerepe a kisgyermekek literációs nevelésében. HuCER 2022 – Az Oktatás egy változó világban című konferencia. 2022. május 26–27. Budapest.

Juhász Valéria, Radics Márta, Tóthné Aszalai Anett (2022): A ritmusészlelés, ritmusérzék és a nyelvi képességek összefüggései − jó gyakorlatok komplex ritmusfejlesztésre a beszéd- és az írás-olvasás zavarok terápiájához. VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia. 2022. április 08. Debrecen

Juhász Valéria, Kegyesné Szekeres Erika (2022): Nyelvi/anyanyelvi tudatosság tantárgyközi fejlesztése egynyelvű és többnyelvű környezetben. X. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia. 2022. január 14–16. Szlovákia.

Tóthné Aszalai Anett (2021): Logopédiai örökségünk – Roboz József munkássága. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Nemzetközi Tudományos Konferenciája. 2021. november 4–6.Szerbia. (Szabadka)

Juhász Valéria (2021): A magyar nyelv oktatásának módszertani kérdései: Az olvasástanulás és a nyelvi tudatosság. A magyar nyelv és kultúra modern oktatásának stratégiái Ausztriában konferencia. 2021. november 10–12. Innsbruck.

Juhász Valéria, Radics Márta (2021): Anyanyelvi készségfejlesztés játékokkal dr. Illyés Sándor EGYMI Utazó Gyógypedagógusi Hálózata szakmai nap. 2021. június 24. Békés.

Tóthné Aszalai Anett (2021): Kihívások a dadogó gyermekek logopédiai ellátásában. Magyar Logopédusok Szakmai Egyesület Nyitott kapuk a logopédián konferencia. 2021. március 03. Online.

Juhász Valéria (2021): A nyelvi tudatosság néhány összetevőjének szerepe az anyanyelvi nevelésben, az olvasástanulásban és az idegennyelv-tanulásban. XIII. Miskolci Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 2021. február 4–5. Miskolc.

Juhász Valéria (2020): Olvasóvá nevelés kép(es)könyvekkel. A kommunikáció színterei. SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága és a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék konferenciája. 2020. november 06. Online.

Juhász Valéria (2019): Az olvasáskutatás trendjei a nemzetközi olvasáskonferencia tükrében. a Neveléssel az olvasásért – olvasással a nevelésért konferencia.  2019. november 28–29. Kecskemét.

Juhász Valéria, Radics Márta, Kocsiné Kálló Veronika (2019): A nyelvi fejlesztést meghatározó nyelvi készségeket mérő tesztek alkalmazása a logopédiai gyakorlatban; Az olvasás- és íráskészséget előre jelző tesztek ismerete, különös tekintettel a fonológiai tudatosságra. A XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2019. november 7–8–9. Pécs.

Radics Márta (2019): Hogyan lehetne felkészíteni az íráshoz-olvasáshoz szükséges kognitív képességekre a gyerekeket a mesén keresztül? Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének őszi konferenciája. 2019. október 04. Kishegyes.

Juhász Valéria (2019): A 77 magyar népmese szókincséből – szókincsfejlesztő stratégiák. Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének őszi konferenciája. 2019. október 04. Kishegyes.

Kálló Veronika (2019): Potential uses of modeling of articulary movements in speech therapy. 5th International Conference of Applied LinguisticsLanguages and People: Communication in a Multilingual World 2019. september 26–28. Vilnius (Lithuania).

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Vocabulary development of typical and atypical primary school children vs. lexicons of schoolbook. 5th International Conference of Applied Linguistics Languages and People: Communication in a Multilingual World 2019. september 26–28. Vilnius (Lithuania).

Juhász Valéria (2019): Step-by-step development of phonological awareness before starting to read and write (in a playful way). The 18th Nordic Literacy Conference & The 21st European Conference on Literacy 2019. august 4–7. Copenhagen (Denmark).

Juhász Valéria (2019): Strategies for Developing Listening Comprehension. 4th International Pedagogic and Linguistic ERL CONFERENCE 2019. june 17–18. Craiova (Romania).

Juhász Valéria (2019): Szókincsfejlődés, szókincsfejlesztés játékosan. Budapest. Logopédiai szakmai nap 2019. 05.15. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében.

Juhász Valéria: Óvodapedagógusok hallás utáni szövegértés-fejlesztési stratégiái. Nyelv, kultúra, identitás. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben Budapest. 2019. április 15–16. Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Juhász Valéria (2019): Application of the sight word reading method in the reading development of the Hungarian pupils. In csopak et al.: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében témakörben. Konferencia II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Beregszász. 2019. március 28–29.

Juhász Valéria (2019): Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése. Konferencia: Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában. Miskolci Egyetem. 2019. január 23.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A beszédértés, a hallás utáni szövegértés, a hallási figyelem fejlesztése játékosan. A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” regionális szakmai konferencia. Szeged, 2018. november 12.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A kooperatív és kompetitív (társas)játékok a szocioemocionális nevelés szolgálatában. A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében címmel rendezte meg konferencia. Szeged, 2018. november 22.

Kálló Veronika (2018): A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” regionális szakmai konferencia. Szeged, 2018. november 12.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési és tanulási képességek tükrében. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2018. november 8–10.

Juhász Valéria és Radics Márta (2017): Írás-olvasás előkészítés, anyanyelvi fejlesztés társasjátékokkal óvodások és kisiskolások részére. Konferencia: Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok, Balassagyarmat, 2017. április. 26.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Salgotarjan/20170412NTPN_Program.pdf.

Radics Márta (2016): Kompetenciafejlesztés társasjátékokkal? A társasjátékok pedagógiai célú felhasználásának lehetőségei. Konferencia: IV. Metszéspontok és V. Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira konferencia. Szeged, 2016. április

 

Projektben való részvétel (pl. TÁMOP, EFOP stb.):

Juhász Valéria, Radics Márta: Szókincsfejlesztő és szókincs-aktivizáló játékok a szövegértés megsegítésére. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001.

A szókincs szerepe az olvasáselsajátításban és szövegértés-fejlődésben, szókincskutatások, szókincsvizsgáló eljárások. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. online tudományos közlemény. (megjelenőben, kézirat leadva, elfogadva)

A műhelyhez kapcsolódó TDK-tevékenység

Trepák Kata (2020): A 2–3. osztályos hátrányos helyzetű és többségi tanulók szókincsének összehasonlító vizsgálata. Témavezető: Radics Márta

Uhrin Dorottya (2022): Az ötéves kori logopédiai szűrések hazai gyakorlatának vizsgálata. Témavezető: Radics Márta

 

Anyanyelvi nevelés_írás_olvasás_tanulás