Archívum

Facebookon

Kulturális mediáció MA szakdolgozati témajavaslatok Nyomtatóbarát változat

Szakdolgozati témajavaslatok

Kulturális mediáció MA

Bozsó Renáta

Kultúraközvetítéssel kapcsolatos kutatások áttekintése, elemzése és/vagy csoportosítása saját, eredeti ötlet, szempont alapján. A kutatás-központú elemző dolgozat a témák, célok, eredmények, mérőeszközök tekintetében vizsgálhatja, elemezheti és mutathatja be a magyarországi kulturális, közművelődési kutatások egy körét, csoportját.

A kultúraközvetítés bármely területén információkhoz, a fejlesztést vagy akár megértést segítő adatokhoz juthatunk empirikus vizsgálatok, adatfelvételek útján. Kutatható a befogadói vagy az intézményi, szakmai oldal, felderítő, leíró vagy akár magyarázatokat kereső szándékkal. A dolgozat empirikus jellegű, alapját (a vonatkozó elméletek ismeretén felül) saját kérdőíves és/vagy interjús, esetleg megfigyelésen alapuló adatfelvételek képezik. A hallgató saját maga által készített mérőeszközzel, alapos előkészítést követően szakszerűen vizsgál egy jól körülhatárolható alapsokaságot (ill. abból választott mintát).  A kutatáshoz egyértelmű, releváns (lehetőség szerint innovatív) célt szükséges rendelni, az elemzésnek pedig túl kell mutatnia az eredmények egyszerű közlésén, leírásán azok továbbgondolása és hasznosíthatóság irányába.

 

Gerencsérné Újvári Edit

A kultúra fogalmának alakulása, elemzésének, történeti feldolgozásának tudománytörténeti bemutatása. A kultúra vizsgálatában meghatározó társadalomtudományok és módszereik áttekintése, kiemelkedő elméletalkotókra és munkásságuk eredményeire fókuszálva.

Múzeumi mediáció szerepe és lehetősége a kortárs művészetek közvetítésében: elméleti és gyakorlati megközelítések. A tárlatokhoz kapcsolódó foglalkozás-típusok bemutatása, az interpretáció elméleti, művészettörténeti és esztétikai háttere, a mediáció megvalósításának munkafázisai. Egyes intézmények kultúraközvetítő tevékenységének részletes áttekintése, összehasonlító elemzés különböző intézmények múzeumi mediációs tevékenysége terén; konkrét mediációs programtervezetek készítése.

– A múzeumi kultúraközvetítés történeti bemutatása és új trendjei

– Kortárs művészeti csoportok és a befogadói oldal kapcsolatának formái

Az identitás fogalmának multidiszciplináris bemutatása, az identitás-formák szerkezetét, összetevőit elemző különböző elméletek ismertetése. Kultúr- és művelődéstörténeti esettanulmányok (összehasonlító elemzések): a multikulturális, multi-etnikus, európai, nemzeti, lokális, vallási, szubkulturális, réteg-kulturális stb. identitás jelenségeinek világából. A kulturális mediáció szerepe és lehetősége a multikulturális világ csoport-(identitás-) konfliktusainak feloldásában – programtervezet készítése

– A kulturális identitás szintjei – elméletek, esettanulmányok és a mediátori feladatok

– A lokális identitás erősítésének jelentősége és keretei – intézményi vonatkozások, lehetőségek

A téma elméleti, történeti bemutatása, aktuális szervezeti, törvénykezési összetevői, valamint konkrét esettanulmányok keretében egy-egy világörökségi helyszín, valamint egy-egy régióhoz, településhez kapcsolódó örökségvédelem és örökségprogramok ismertetése, elemzése, programtervezetek kidolgozása.

 

Keczer Gabriella

 

Molnárné Urbanik Tímea

 

Nagy Angelika

 

Szirmai Éva

 

Szűcs Norbert

Bármilyen szociológiai tematikájú dolgozat, empirikus kutatás elkészítésében támogatom a hallgatókat. Az alábbi lista elsősorban területeket jelöl ki, melyeken belül minden hallgató megvalósíthatja a saját ötleteit, konkretizálhatja a kifejteni kívánt témakört.

Bármely magyarországi cigány közösség kultúrájának empirikus vizsgálata.

Az oktatási szegregáció típusainak, hatásainak empirikus vizsgálata. Oktatási deszegregáció Magyarországon.

Újszerű oktatási, kulturális, integrációs programok leírása, hatásvizsgálata, elemzése. Esélyegyenlőséggel, társadalmi integrációval foglalkozó szervezetek, hálózatok működésének empirikus vizsgálata.

 

T. Molnár Gizella

Az írott kulturális örökség hagyományozásának változásai, a digitalizálás jelensége, a hozzáférés lehetőségeinek változása, digitalizáló programok, projektek bemutatása, használatának vizsgálata

A művelődési és olvasási szokások megváltozása, az információhoz jutás új módjai, a digitális technológiák elterjedése, a 21. század olvasási szokásai

A közgyűjtemények szerepének változásai a kultúrtörténetben és napjainkban. Hogyan válnak a gyűjtemények közgyűjteménnyé? A közgyűjtemények különböző típusainak feladatai, szerepe napjaink kultúraközvetítési törekvéseiben.

A kultúraközvetítés hagyományos feladatai és intézményei. A kultúraközvetítés funkcióváltásai a kultúrtörténetben és napjainkban – új kezdeményezések, módszerek, alternatívák.

A kultúraközvetítő intézmények és szervezetek története (konkrét intézmény, szervezet példája), az intézményrendszer és az intézmények új szerepvállalása és törekvései napjainkban, intézményi projektek bemutatása, elemzése. (Színházi alternatívák, művészetközvetítés, a múzeumi kultúraközvetítés megújulása, könyvtárak új szerepekben, a közösségi művelődés intézményei, szervezetei.)

Egy szabadon választott régió, vagy település lokális identitását alakító tényezők, ezek történeti háttere, az identitás jellemző megjelenési formái, a hagyományok. Kulturális mediációs projektterv készítése, vagy megvalósult projektek elemzése egy olyan rendezvényről/rendezvénysorozatról, mely a bemutatott identitás erősítését szolgálja, vagy interetnikus kapcsolatokat, egymás megismerését segíti elő a bemutatott területen, vagy az európai, nemzeti és a lokális identitás összehangolását segíti elő.

Kisebbség, a kisebbségi kultúra, a domináns kultúra és a kulturális másság viszonyrendszere, a kisebbségi kultúrák alternatív értelmezési lehetőségei, a multikulturalizmus. – Konkrét kisebbségi kultúrák és/vagy identitások bemutatása, társadalmi, történeti hátterük vizsgálata, jellemző megnyilvánulási formáik és törekvéseik. (Etnikai, nemzetiségi, vallási kisebbségek, szubkultúrák, stb. – bármilyen kisebbségi kultúra választható.)