Archívum

Facebookon

Könyvtárpedagógia záróvizsga tételek Nyomtatóbarát változat

 1. Az iskola mint társadalmi alrendszer

A: Az oktatási rendszer funkciói, a magyar oktatási rendszer társadalmi-gazdasági környezete. A magyar közoktatás jelenlegi intézményrendszere, a közoktatás-fejlesztés lehetséges területei.

B: Az iskolai könyvtár helye és szerepe az oktatási és a könyvtári rendszerben. A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának történeti háttere.

 

 1. Tanári szerep, tanári mesterség.

A: A tanári fejlődés, a tanári kompetenciái, a tanári hatékonyság tényezői, a tanár szabadsága.

B: A könyvtárpedagógusi pályakép, szerepkör, tevékenység és a könyvtárpedagógusi kompetenciák.

 

 1. Tanulás, tudás, tantárgyi műveltség

A: A gondolkodás és a nyelv kapcsolata. A tanulásra vonatkozó tudományos ismeretek, tanuláselméletek, a természetes és az iskolai tanulás hasonlósága és különbségei, a tudás szerveződése és változásai.

B: A könyvtárhasználati ismeretek alkalmazása más tantárgyak, műveltségterületek és az információkeresés problémáinak megoldása során. A könyvtárhasználatra alapozott könyvtári szakórák lehetőségei.

 

 1. Tanulási problémák

A: Részképesség-zavarok az iskolában. Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia.

B: A biblioterápia sajátos elemei az iskolai könyvtárban.

 

 1. Értékek, célok, kulcskompetenciák

A: A demokratikus társadalmak nevelési céljai, értékek a nevelés-oktatás folyamataiban.

Kulcskompetenciák, kereszttantervi kompetenciák.

B: A digitális és a szövegértés, szövegalkotás kulcskompetenciák elmélyítése. Az önálló ismertszerzés és az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának kialakítása és fejlesztése az iskolai könyvtárban.

 

 1. A tartalmi szabályozás bemeneti oldala

A: A tanterv társadalmi és kulturális aspektusai, a tanterv típusai, a tananyag kiválasztása, a

tantervi szabályozás hazai gyakorlata.

Az adott szakképesítés(ek)nek megfelelő műveltségi terület(ek)

B: A könyvtárpedagógia helye a tantervekben és az iskolai dokumentumokban: NAT, kerettanterv, pedagógiai program, helyi tanterv, nevelési program egymásra épülése.

 

 1. Ismeretek, fogalomrendszerek fejlődésének segítése

A: A tartalmi tudás, az ismeretek, fogalomrendszerek kialakulásának sajátosságai, a fogalmi

fejlődést elősegítő tanulási-tanítási módszerek.

B: A könyvtárhasználati ismeretek által közvetített fogalmak, tartalmak fejlődési sajátosságai, a tanulók fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepe.

 

 1. Képességek fejlődésének segítése

A: A készségek, képességek fejlődési folyamatai, a transzfer és problémamegoldás összefüggései, a metakogníció jelentősége.

B: A könyvtárpedagógiai tevékenység célja, feladatai, sajátosságai életkoronként és iskolafokonként. A képességek fejlődése érdekében a könyvtárhasználati ismeretek tanítása során alkalmazott speciális oktatási módszerek.

 

 1. Motiváció és motiválás

A: Tanulási motiváció.

B: A könyvtárhasználati és olvasási attitűd kialakítása és formálása. Az olvasásfejlesztés során az értő olvasóvá nevelés. Az olvasási készség elmélyítése a napi olvasás, az ismeretszerzés és a kikapcsolódás területein.

 

 1. Tantárgyspecifikus fejlesztési területek 1.

B: A könyvtárpedagógiai részterületek bemutatása: Általános könyvtárhasználati ismeretek. Dokumentumismeret.

11. Tantárgyspecifikus fejlesztési területek 2.

B: A könyvtárpedagógiai részterületek bemutatása: A könyvtár tájékoztató segédeszközei. A szellemi munka technikája.

 

 1. A tartalmi szabályozás kimeneti oldala

A: A magyar közoktatás minősége, eredményessége és kimeneti szabályozása.

B: A befogadó tantárgyak követelményrendszere: magyar nyelv- és irodalom, informatika. Az informatika érettségi vonatkozó tételei.

 

 1. Pedagógiai értékelés

A: Az értékelés funkciói, tárgyai, szintjei, viszonyítási alapjai, a nevelési-oktatási folyamatban alkalmazható értékelés módszerei és eszközei, a tanulók tantárgyi teljesítményeinek értékelése.

B: A szöveges értékelés szerepe és motiváló hatása a könyvtárhasználati órákon.

 

 1. A serdülő diák

A: A serdülőkori változások biológiai, szociális és pszichológiai háttere.

B: A könyvtárpedagógia korosztályspecifikus kérdései. A serdülő korosztály megszólítása a könyvtárpedagógia eszközeivel. Az olvasmányválasztás jelentősége a serdülőkorban.

 

 1. Hátrányos helyzetű diákok

A: A hátrányos helyzetből, kisebbségi létből fakadó nehézségek és az iskolai kudarc kapcsolata.

B: Az esélyegyenlőség megteremtése a könyvtárhasználat eszközeivel. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az iskolai könyvtár eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtár használói a tanuláshoz, művelődéshez és az információszerzéshez való jogukat gyakorolhassák és ezzel az információs kompetenciák egyenlő eséllyel való kifejlődését biztosítsák. Speciális szolgáltatások, és dokumentumok biztosítása a hátránnyal élők számára.

 1. Tehetséges diákok

A: Tehetségek. Átlagon felüli intelligencia és tanulási zavarok.

B: A tehetséggondozás formái, lehetőségei és eszközei az iskolai könyvtárban. Szaktárgyi és könyvtárhasználati tanulmányi versenyek.

 

 1. Az osztályok pszichológiai jellemzői

A: Csoportjelenségek az iskolai osztályban: csoportstruktúra, normák és szerepek, csoportok közötti konfliktusok, szociometria.

B: Csoportdinamika a könyvtárhasználati órán.

 

 1. A tanár-diák kapcsolat

A: A tanár-diák kapcsolat és a tanári értékelés pszichológiai háttere: társértékelés, sztereotípiák, attribúciós folyamatok és attitűdök.

B: Könyvtárpedagógus tanár sajátos szakmai kompetenciái a konstruktívpedagógia tükrében. Tanulásirányító, együttműködő szerepkör.

 

 1. Az oktatás módszerei és stratégiái

A: Az oktatás stratégiái, módszerei és hatékony alkalmazásuk. Az oktatás munkaformái.

B: A kooperatív oktatás lehetőségei a könyvtárpedagógiában.

 

 1. A tanítási folyamat

B: A könyvtárpedagógia szervezeti keretei: tanóra (könyvtárhasználat óra, könyvtárban tartott szakóra), egyéb tanóráktól független könyvtárhoz kapcsolódó foglalkozások.

 1. Taneszközválasztás, -értékelés és -használat

A: Hagyományos és innovatív tanulási környezetek, taneszközök.

B: Hagyományos és innovatív tanulási környezetek. Az információkezelése különböző információhordozókban. Az IKT és a web.2.0-ás eszközök használata a könyvtárhasználati ismeretekben: számítógép, Internet, blogok stb.