Archívum

Facebookon

Felnőttképzési kutatás Nyomtatóbarát változat

 

AZ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI JELLEMZŐI ORSZÁGOS KUTATÁS

A felnőttképzési rendszernek rendkívül szerteágazó funkciókat kell betöltenie és egymástól eltérő – társadalmi, gazdasági, intézményi, egyéni – érdekeket kell szolgálnia. A felnőttképzési rendszer fejlesztése nemcsak az eltérő érdekek együttes kielégítése miatt rendkívül nehéz, hanem azért is, mert az a társadalmi-gazdasági környezet, amelyben a felnőttképzés eredményeit implementálni kell, maga is folyamatosan változik. A felnőttképzési rendszer törvényi szabályozása óta eltelt 10 év és a felnőttképzési tevékenység tartalmi működésére vonatkozó, a rendszerfejlesztést megalapozó kutatások hiátusa indokolttá tette az akkreditált intézmények körében végzett országos kutatás lefolytatását.

A 2011-ben – a Magyarországon működő akkreditált felnőttképzési intézmények körében – végzett – kutatásunk módszere primer adatgyűjtés, strukturált kérdőíves lekérdezés volt. A kutatás teljes körű mintavételen alapult, a mintát – a Felnőttképzési Akkreditációs Testület adatbázisában szereplő – érvényes akkreditációval rendelkező, felnőttképzési tevékenységet folytató képző intézmények alkották.

Az 1488 képző intézményhez eljuttatott – 60 kérdésből álló – kérdőívből 297 feldolgozható kérdőív érkezett vissza, ez a teljes alapsokaság 20%-a, amely lehetővé teszi, hogy a kapott kutatási adatokkal leírjuk az akkreditált felnőttképzési intézményekben folyó szakmai munkát, a jogszabályi követelményeknek való megfelelést, az intézmények vélekedését, felkészültségük mértékét a felnőttképzés tartalmi követelményeinek megvalósítására.

Kutatásunk eredményeit 2012 márciusában publikáltuk. A kutatási jelentés a kutatás legfontosabb eredményeit és a kutatási eredményekre alapozott – a felnőttképzési rendszer fejlesztése érdekében megfogalmazott – javaslatainkat tartalmazza.

Farkas Éva – Farkas Erika – Hangya Dóra – Kovács Anett – Kulcsár Nárcisz – Leszkó Hajnalka (2012): Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői. Szeged, SZTE JGYPK FI. p. 168.

(A kötet megrendelhető a kutatásvezetőnél: Dr. Farkas Éva feva@jgypk.u-szeged.hu)

Kutatási jelentésünk tematikailag hat nagy egységre tagolódik. Az első fejezet az akkreditált felnőttképzési intézmények általános adatait, a második az intézmények működési adatait, személyi és tárgyi feltételeit elemzi. A tanulmány harmadik nagyobb egysége a felnőttképzési intézmények képzési portfoliójáról ad képet. E fejezet célja, annak feltárása, hogy az akkreditált képző intézmények milyen szempontok szerint alakítják ki képzési kínálatukat, mennyire ismerik, illetve milyen mértékben veszik figyelembe a munkaerőpiac igényeit. A következő nagyobb blokk a felnőttképzési szolgáltatásokra, azon belül az előzetes tudás mérésére vonatkozik. A felnőttképzés e speciális területének vizsgálatával arra kívánunk választ kapni, hogy jellemzően milyen felnőttképzési szolgáltatásokat kínálnak az intézmények, milyen problémák, akadályok merülhetnek fel a megszerzett tudás mérését, beszámítását illetően. A kutatás fontos részét alkotja az esélyegyenlőség biztosításának kérdése, annak vizsgálata, hogy a felnőttképzési intézmények hogyan és milyen mértékben veszik figyelembe a fogyatékossággal élők speciális igényeit, célcsoportjuknak tekintik-e őket a képzéseik megtervezésekor, illetve mit tesznek a képzésekhez történő egyenlő esélyű hozzáférés érdekében. Kutatásunk utolsó egysége az akkreditált felnőttképzési intézményekjogi szabályozására vonatkozik. Képet fest arról, hogy milyen előnyeit, hátrányait látják az intézmények a felnőttképzési akkreditációnak. Gondot okoz-e számukra a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok értelmezése, s amennyiben igen, miben látják maguk az érintettek a problémát, s milyen járható utakat javasolnak azok megoldására?

A kutatás legfontosabb eredményeit összefoglaló tanulmány megjelent a Szak- és Felnőttképzés folyóirat 2012. évi 2. számában: Farkas Éva (2012): Felnőttképzési célfotó. Szak- és Felnőttképzés, 2. 2-11. p.

A Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői

A kutatás a Szegedi Tudományegyetem és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szakmai támogatásával valósult meg. A kutatás előkészítését, lefolytatását, az eredmények feldolgozását és összefoglalását a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Andragógiai Kutatócsoportja készítette.

Kutatásvezető: Dr. Farkas Éva, egyetemi docens, SZTE JGYPK FI

A kutatást lefolytatták és a kutatási jelentést készítették:

· Dr. Farkas Éva, egyetemi docens, SZTE JGYPK FI

· Farkas Erika, andragógia MA hallgató, SZTE JGYPK FI

· Hangya Dóra, andragógia MA hallgató, SZTE JGYPK FI

· Leszkó Hajnalka, andragógia MA hallgató, SZTE JGYPK FI

A kutatás előkészítésében részt vett:

· Lantos Anita, andragógia MA hallgató, SZTE JGYPK FI

· Lőrincz Andrea andragógia MA hallgató, SZTE JGYPK FI

Jelenleg a magyar felnőttképzési intézmény- és tevékenységrendszer sokszínű, nehezen leírható és annak minőségét az érdekelt felek leginkább saját tapasztalatuk alapján ítélik meg. A felnőttképzési rendszer működése, eredményessége, a törvényekben megfogalmazott szándékok megvalósulása jelentős mértékben függ a rendszerben résztvevő érdekelt felek helyzetétől, motivációjától, szakmai kultúrájától. A felnőttképzés pozícionálásában az egyik legjelentősebb probléma, hogy az érdekelt felek érdekei nem esnek egybe, sőt sok esetben egymással ellentétesen hatnak. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Andragógiai Kutatócsoport által lefolytatott kutatásban – a rendszer „legfőbb” érdekeltjét – a felnőttképzési piac kínálati oldalát megteremtő felnőttképzési intézmények működési jellemzőit vizsgáltuk a Dél-alföldi régióban.

A kutatás célja, módszerei

Kutatásunk célja az volt, hogy feltérképezzük a képző intézmények működési jellemzőit, átfogó képet kapjunk az általuk nyújtott képzések és felnőttképzési szolgáltatások kínálatáról, az esélyegyenlőség biztosításának kérdéséről, illetve a felnőttképzés jogszabályi keretrendszerében nevesített követelmények gyakorlati megvalósulásáról.

Az alapsokaságot az NSZFI adatbázisában szereplő, Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképző intézményei alkották. A kérdőívet mind a 123 intézményhez eljuttattuk. Kutatásunk során kiderült, hogy a ténylegesen felnőttképzési tevékenységet folytató, érvényes akkreditációval rendelkező intézmények száma 117. Az értékelhető, feldolgozható kérdőívek száma 55, ez a tisztított minta 47%-a, amely lehetővé teszi, hogy a kapott kutatási adatokkal leírjuk a Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeiben folyó szakmai munkát, a jogszabályi követelményeknek való megfelelést, az intézmények vélekedését, felkészültségük mértékét a felnőttképzés tartalmi követelményeinek megvalósítására.

A kutatás módszere primer adatgyűjtés, strukturált kérdőíves lekérdezés, 2010. május –október között. Az 58 kérdésből álló kérdőív szerkezetileg 6 nagy egységre tagolódott:

I. Intézmény általános adatai (intézmény alakulásának éve, akkreditáció éve, jogi forma stb.)

II. Intézmény működési adatai (rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, finanszírozás, pályázatok, fejlesztések stb.)

III. Intézmény képzési adatai 2009-re vonatkozóan (képzési kínálat, képzések típusai, megvalósított képzések száma, képzésben résztvevők száma, célcsoportok, képzési kínálat alakítását befolyásoló tényezők stb.)

IV. Felnőttképzési szolgáltatások (szolgáltatások típusai, díja, előzetes tudás felmérésének módszerei, eszközei stb.)

V. Esélyegyenlőség biztosítása (képzésekhez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, fogyatékossággal élők képzése stb.)

VI. Jogi szabályozás (minőségirányítási rendszer, jogi szabályozás változása, felnőttképzési akkreditáció előnyei, hátrányai stb.)

2011. májusában megjelent a kutatás eredményeit összefoglaló kutatási kötet: Farkas Éva – Farkas Erika – Hangya Dóra – Leszkó Hajnalka (2011): A Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői. Szeged, SZTE JGYPK FI. p. 145.

A kutatás legfontosabb eredményeit összefoglaló tanulmány megjelent a Felnőttképzés folyóirat 2011. évi 2. számában: Farkas Éva – Farkas Erika – Hangya Dóra – Leszkó Hajnalka (2011): A Dél-alföldi régió akkreditált felnőttképzési intézményeinek működési jellemzői. Felnőttképzés, 2. 28-35. p.

 

2011. június 27.