Archívum

Facebookon

Közösségszervezés BA szakdolgozati témajavaslatok Nyomtatóbarát változat

Szakdolgozati témajavaslatok Közösségszervezés BA szakosok számára

 

Bozsó Renáta

A szabadidő eltöltése, a művelődési szokások, a kultúrafogyasztás bármely területe vizsgálható meghatározott társadalmi csoport(ok)ra fókuszálva. Irányulhat ez valamely korosztály, nem, társadalmi réteg vagy lakóhelyi közösség körében végezett felderítésre, illetve akár ezek összehasonlítására is. A témát és a vizsgálni kívánt populáció paramétereit figyelembe véve szükséges megválasztani a vizsgálat módszere(i)t és felderítő, leíró vagy magyarázó jellegű kutatásként elvégezni, az eredményeket, tanulságokat összefoglalni úgy, hogy az a közösségszervezés és/vagy felnőttnevelés számára releváns, hasznosítható információkat hordozzon.

Az életmód a rendszeresen ismétlődő tevékenységek rendszereként fogható fel. Ebben vizsgálhatóak a különböző művelődési és tanulási formák és a ráfordított idő, a szándékoltság, a velük kapcsolatos motivációk, preferenciák, stb. Vizsgálható ez korábbi kutatási eredmények (pl. időmérleg vizsgálatok) másodelemzése révén vagy önálló adatgyűjtésre alapozva.

Szabadidő- és művelődéskutatások áttekintése olvasási vonatkozásban. Az olvasás szerepének átalakulását lehet vizsgálni az információs társadalomban ezzel kapcsolatos kutatások eredményeit bemutatni, esetleg saját adatgyűjtés végezni.

Bemutatásra ebben az esetben a kultúraközvetítés intézményei közül választ a hallgató egyet vagy – akár összehasonlítás céljából – többet, mely lehet hagyományos, modern vagy akár potenciális színtér. Elhelyezi azt az intézmények rendszerében, bemutatja helytörténeti, települési jelentőségét, működését úgy, hogy az a közösségszervezés és/vagy felnőttnevelés számára új, releváns, hasznosítható információkat hordozzon. Ez a meglévő szakirodalmak, kiadványok tanulmányozásán túl önálló kutatómunkát igényel (pl. helyi sajtóban, levéltárban, akár interjú-technika alkalmazása révén).

E téma kapcsán nem egy intézmény történetének és működésének bemutatására vállalkozik a hallgató, hanem egy település kulturális célkitűzéseit és az azokban szerepet játszó kultúraközvetítő intézményeit tekinti át (kiemelve az esetleges összefonódásokat, ellentmondásokat, feladat-megosztást, stb…). Mindezt történeti aspektusból vagy az aktuális állapotokat felderítve és bemutatva is megteheti a szerző. A másodlagos források áttekintésén túl személyes adatfelvételt is igényel(het) a dolgozat.

A család, az iskola, a kortárs csoportok vagy akár a sajtó, televízió, internet szocializációban való részvételét, az abban játszott szerepeik változását vizsgálhatja a hallgató fókuszálva a kulturális fogyasztásra. Elképzelhető médiatartalmak (sajtó, televízió-műsorok, reklámok, internetes videók…) tartalomelemzése vagy akár megkérdezésen alapuló önálló adatgyűjtés is.

 

Dr. Döbör András

 

Dr. Fizel Natasa

 

Gerencsérné Dr. Újvári Edit

A kultúraelmélet tárgyköre

A kultúra fogalmának alakulása, elemzésének, történeti feldolgozásának tudománytörténeti bemutatása. A kultúra elméletének alakulása szempontjából kiemelkedő elméletalkotókra és munkásságuk eredményeire fókuszálva.

A kultúratörténet tárgyköre

Az európai kultúrtörténet főbb szakaszainak bemutatása, specifikumainak elemzése történeti aspektusban, források elemzésével.

A kultúraközvetítés tárgyköre

Az egyes közösségi, művelődési, kulturális intézmények kultúraközvetítő tevékenységének részletes áttekintése, összehasonlító elemzés különböző intézmények szakmai tevékenysége terén; konkrét kultúraközvetítési programtervezetek elemzése, tervezetek készítése.

– A kultúraközvetítés történeti bemutatása és új trendjei

– Kortárs művészeti csoportok működése a kulturális intézményekben

 

Dr. Hevesi Tímea Mária

  1. A csoportok, a közösségek szerepe az ember társadalmi-kulturális fejlődésében.

A csoportok, a közösség kialakulása az ember fejlődéstörténetében alapvető fontosságú, melynek – az őskortól kezdve – számos tárgyi, s később írásos emléke, illetve szellemi hagyománya (pl.: mítoszok, mesék) fennmaradt.

Javasolt kutatási módszerek: történeti elemzés, tartalomelemzés, dokumentumelemzés, kérdőív, interjú.

 

  1. A szimbólumok jelentősége a kultúraközvetítésben.

Kiválasztható egy szimbólum (pl. kereszt, kör) vagy egy típusú szimbólum (pl. állatok, növények), melynek a megjelenéseit, funkcióit, a kultúraközvetítésben betöltött szerepeit vizsgálja meg a hallgató.

Javasolt kutatási módszerek: tartalomelemzés, történeti elemzés.

 

  1. Élményt-nyújtó tevékenységek a közösségformálásban.

Az élményt-nyújtó tevékenységekre, programokra, terápiákra (pl.: játék/zene/lovas/állat-asszisztált/szimbólum/művészeti terápia), pedagógiai módszerekre (pl.: élménypedagógia) lehet alapozni a kutatást. Megvizsgálni, hogy egy közösség kialakításában, formálásában milyen szerepe lehet az élményt-nyújtó tevékenységeknek.

Javasolt kutatási módszerek: esettanulmány, tartalomelemzés, megfigyelés, interjú, szociometriai módszer, kérdőív.

 

  1. Speciális szükségletű személyek közösségbe integrálása.

A speciális szükségletű személyek számának növekedése, esélyegyenlőségük biztosításának szükségessége miatt egyre aktuálisabbá válik foglalkozni azzal, hogy milyen módon tudjuk segíteni a tipikus fejlődésű személyek által alkotott közösségekbe való integrálásukat. A hallgató az erre vonatkozó jó gyakorlatokat összegyűjtheti, rendszerezheti, s önálló programot is készíthet erre vonatkozóan.

Javasolt kutatási módszerek: esettanulmány, tartalomelemzés, megfigyelés, interjú, kérdőív.

 

  1. Autizmussal élő személyekkel való tevékenység.

A hazai Autizmus Kutatócsoport szerint hazánkban jelenleg a kb. 10 milliós lélekszámot alapul véve 20 ezer autizmussal élő személy él. Az autizmus spektrum zavarral diagnosztizáltak száma évről évre emelkedik, ebből adódóan nagyon aktuális azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy miképpen viszonyuljunk hozzájuk.

Az autizmus spektrum zavarral élő személyek közösségbe integrálása gyakran az egyik legnagyobb kihívás egy közösség megszervezésekor. Speciális szempontokat szükséges figyelembe venni, s egy – az eddigiektől eltérő – szemléletet szükséges kialakítania az ezzel foglalkozó szakembernek. Érdekes és izgalmas kihívás, melynek vizsgálatát olyan intézményekben érdemes elvégezni, ahol olyan működő közösségek léteznek, amelyeknek az autizmussal élő személyek is tagjaik.

Javasolt kutatási módszerek: esettanulmány, megfigyelés, tartalomelemzés, interjú, kérdőív.

 

  1. A kultúraközvetítés pedagógiai aspektusai.

Egy andragógus, kulturális mediátor, s egy közösségszervező szakember számára is szükséges pedagógiai módszereket alkalmazni munkája során. A kutatás során feltárhatók azok a konkrét területek, feladatok, ahol a pedagógiai tudás fontossá válik. A hallgató az egyes területek vizsgálata során összegyűjtheti azokat a pedagógiai módszertani elemeket, melyek alkalmazása segítheti az andragógus, kulturális mediátor és közösségszervező szakember hatékonyabb munkavégzését.

Javasolt kutatási módszerek: esettanulmány, megfigyelés, tartalomelemzés, interjú, kérdőív.

 

  1. Az életminőség szerepe a lifelong learning koncepcióban.

Egyes életminőség kutatók szerint a jóllét szubjektív mutatói abból állapíthatók meg, hogy az emberek különböző élethelyzetekben hogyan viszonyulnak a körülöttük lévő világhoz. A lifelong learning segíti a változó világhoz való folyamatos alkalmazkodást.

Ennek a területnek az elemzése egy komplex vizsgálat keretében valósítható meg, melybe a témához kapcsolódó dokumentumok elemzése, életminőség-kutatások vizsgálata és különböző korosztályú személyekkel történő interjú, illetve kérdőíves felmérés is beletartozhat.

Javasolt kutatási módszerek: tartalomelemzés, dokumentumelemzés, interjú, kérdőív.

 

Dr. Jancsák Csaba

 

Dr. Habil. Keczer Gabriella

Egy nagyobb, vagy több kisebb szervezet (oktatási vagy kulturális intézmény, vállalkozás, vállalat) menedzsment funkcióinak vizsgálata/összehasonlítása: stratégiai tervezés, szervezeti struktúra, vezetési stílus, motiváció, kommunikáció, kontroll. Javasolt kutatási módszerek: esettanulmány, dokumentumelemzés, interjú (Empirikus dolgozat)

Egy nagyobb, vagy több kisebb szervezet (oktatási vagy kulturális intézmény, vállalkozás, vállalat) emberi erőforrás menedzsment tevékenységeinek vizsgálata/összehasonlítása: toborzás, kiválasztás, fejlesztés, teljesítményértékelés. Javasolt kutatási módszerek: esettanulmány, dokumentumelemzés, interjú (Empirikus dolgozat)

A térség legjelentősebb foglalkoztatói milyen kompetenciákat (tudás, képesség, attitűd) várnak el az oktatási rendszerből kilépőktől, és mennyire felelnek meg a fiatalok ezeknek az elvárásoknak. Javasolt kutatási módszerek: interjú, kérdőív (Empirikus dolgozat)

A munkahelyen (szervezeten) belül folyó képzések iránti szükséglet és igény, a vállalati belső és külső képzések, a képzések finanszírozása, a vállalati képzések és a humánerőforrás stratégia összefüggései, képzési terv, a képzések hatékonyságmérése nagyobb szervezet(ek)ben. Javasolt kutatási módszerek: esettanulmány, dokumentumelemzés, interjú (Empirikus dolgozat)

A munka és a magánélet egyensúlyát biztosító szervezeti megoldások, atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidő, távmunka, co-working) megjelenésének vizsgálata a magyar munkáltatók körében. Javasolt kutatási módszer: esettanulmány, dokumentumelemzés, interjú, statisztikai adatelemzés (Empirikus dolgozat)

 

Molnárné Dr. Urbanik Tímea

 

Dr. Nagy Angelika

Dr. habil Németh Balázs PhD 

 

Orbán Hedvig

 

Sütő Erika

 

Dr. Szirmai Éva

A magaskultúra közvetítésének színterei (tömegkommunikációs csatornák, művészeti intézmények)

A tömegkultúra műfajai, helyük a kulturális fogyasztásban (lektűrirodalom, hollywoodi filmek, pop-zene)

Celebek és bulvár (a tömegsajtó történetmódjai)

Szervezetek arculatának változásai – arculati kézikönyvek, web-oldalak, események vizuális környezetének elemzése

Kommunikáció a weben: honlapok és közösségi média-profilok elemzése a korszerű elméletek alkalmazásával

A web 2.0 lehetőségei a közösségszervezésben

Mobilalkalmazások az önképzésben és a közösségszervezésben

Virtuális művészeti és közösségi terek

 

Dr. Szűcs Norbert

Bármilyen szociológiai tematikájú dolgozat, empirikus kutatás elkészítésében támogatom a hallgatókat. Az alábbi lista elsősorban területeket jelöl ki, melyeken belül minden hallgató megvalósíthatja a saját ötleteit, konkretizálhatja a kifejteni kívánt témakört.

Civilszervezetek, hálózatok működésének empirikus vizsgálata. Civil programok, „jó gyakorlatok” leírása, hatásvizsgálata, elemzése.

Újszerű oktatási, kulturális, integrációs programok leírása, hatásvizsgálata, elemzése. Esélyegyenlőséggel, társadalmi integrációval foglalkozó szervezetek, hálózatok működésének empirikus vizsgálata.

 

Dr. T. Molnár Gizella