Archívum

Facebookon

Andragógia MA szakdolgozati témajavaslatok Nyomtatóbarát változat

Diplomadolgozati témajavaslatok

 Andragógia MA szakos hallgatók számára

Érvényes: 2020 szeptember

 

 

KECZER GABRIELLA

 

Egy felnőttképzési szervezet stratégiájának elemzése (a szervezet külső és belső környezetének és a választott stratégiának a bemutatása, értékelése), vagy több szervezet stratégiájának összehasonlítása. Javasolt kutatási módszer: dokumentumelemzés, adatelemzés, mélyinterjú. (Empirikus dolgozat)

A motivációs elméletek bemutatása szakirodalom alapján, majd oktatási szervezet(ek) dolgozói körében a motivációk felmérése. A kutatás célja annak vizsgálata, hogy milyen hajtóerők mozgatják az adott intézmény dolgozóit, és az adott intézmény mennyire képes kielégíteni a dolgozók különféle szükségleteit. Javasolt módszer: kérdőív, fókuszcsoportos interjú. (Empirikus dolgozat)

Egy felnőttképzési projektterv kidolgozása a projektmenedzsment elméleti háttere és gyakorlati eszközrendszere alapján (célmeghatározás, ütemterv, erőforrás terv, költségterv, kockázatkezelési terv, érintett térkép). (Fejlesztés típusú dolgozat)

Felnőtthallgatók száma, aránya a felsőoktatási intézményekben hazánkban és más országokban. Szakképzési és továbbképzési programok az egyetemeken. Felnőtthallgató-barát működés és szolgáltatások a hazai és a külföldi felsőoktatási intézményekben. Javasolt módszer: dokumentumelemzés, interjú. Angol nyelvtudás szükséges! (Empirikus dolgozat)

Egy nagyobb, vagy több kisebb szervezet (intézmény, vállalkozás, vállalat) emberi erőforrás menedzsment tevékenységeinek vizsgálata: toborzás, kiválasztás, fejlesztés, teljesítményértékelés. Javasolt módszer: dokumentumelemzés, interjú (Empirikus dolgozat)

Egy nagyobb, vagy több kisebb szervezet (intézmény, vállalkozás, vállalat) menedzsment alapfunkcióinak vizsgálata: tervezés, szervezeti felépítés, vezetés, kontroll). Javasolt módszer: dokumentumelemzés, interjú (Empirikus dolgozat)

 

A munkaerőpiac fontosabb mutatóinak (gazdasági aktivitás, foglalkoztatottság, munkanélküliség, jövedelmi viszonyok) elemzése — idősoros elemzés, az országon belüli különbségek (földrajzi terület, életkor, nem alapján) bemutatása és más országokkal történő összehasonlítás. A munkaerőpiacot befolyásoló szakpolitikák és intézkedések. Javasolt módszer: statisztikai adatok elemzése, dokumentumelemzés (Empirikus dolgozat)

 

BOZSÓ RENÁTA

 

Felnőttoktatással ill. felnőttképzéssel kapcsolatos kutatások áttekintése, elemzése és/vagy csoportosítása. A munka középpontjában állhatnak a kutatók vagy a kutatások. Az előbbi esetben módszer lehet a vonatkozó területet kutatók felderítése, tevékenységük bemutatása, elvégzett kutatások áttekintése, mely kiegészülhet kutatást végzők megkeresésével, velük történő interjús adatfelvétellel (a kutató motivációiról, a kutatás céljairól, eredmények hasznosításának lehetőségeiről…). A kutatás-központú elemző dolgozat a témák, célok, eredmények, mérőeszközök tekintetében vizsgálhatja, elemezheti és mutathatja be a magyarországi andragógiai kutatások egy körét, csoportját.

A közművelődési intézmények működését szabályozó jogszabályok hagyományosan és aktuálisan is kiemelt feladatok (jelenleg: alapszolgáltatások) között említik tudatos, aktív önművelés kereteinek, az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását. Ennek intézménytípusokban vagy konkrét intézményekben történő megvalósulását, megvalósulási formáit vizsgálhatja a hallgató akár történeti megközelítésben is. A kutatás a jogszabályi keretek ismeretén túl történeti (akár levéltári) kutatásokkal, és/vagy tartalomelemzés módszerét alkalmazva, esetleg megfigyelés illetve megkérdezés útján gyűjtött adatokkal, információkkal mutathatja be/támaszthatja alá ezen célok megvalósulását, a benne rejlő lehetőségeket vagy éppen annak hiányosságait akár összehasonlító jellegű vizsgálat formájában is. A kutatás lehet alapkutatás, de szolgálhat fejlesztési célokat is (pl. jó gyakorlatok vagy akár fejlesztendő területek megvilágítása révén).

A felnőttoktatásban, felnőttképzésben résztvevők életmódjának, tanulással, önképzéssel kapcsolatos sajátosságainak, ezzel összefüggő véleményeinek, elvárásainak felderítése. A dolgozat empirikus jellegű, alapját (a vonatkozó elméletek ismeretén felül) saját kérdőíves és/vagy interjús adatfelvételek képezik. A hallgató saját maga által készített mérőeszközzel, alapos előkészítést követően vizsgál egy jól körülhatárolható alapsokaságot (pl. egy adott képzés felnőtt résztvevőinek körét).  A kutatáshoz innovatív célt szükséges rendelnie, melyre valamilyen fejlesztésre történő javaslattétel (eszközök, módszerek, alkalmazások…) kidolgozása kell, hogy épüljön.

 

PELESZ NELLI

 

A felnőttképzők kompetenciái, tudásbázisuk, formális képzés keretei, lehetséges sztenderdek, fejlesztési irányok vizsgálata. Dokumentumelemzés és/vagy empirikus kutatás.

A karriertervezés újszerű elméleti megközelítéseinek bemutatása, gyakorlati megvalósításuk konkrét esettanulmányokon keresztül, a pályatanácsadási folyamat bármely szakaszának empirikus vizsgálata, elemző bemutatása.

A felnőttképzés bármely korszakának rendszerszerű bemutatása, vagy egy kitüntetett szegmensének történeti szempontú vizsgálata.

 

SZŰCS NORBERT

 

Bármilyen szociológiai tematikájú dolgozat, empirikus kutatás elkészítésében támogatom a hallgatókat. Az alábbi lista elsősorban területeket jelöl ki, melyeken belül minden hallgató megvalósíthatja a saját ötleteit, konkretizálhatja a kifejteni kívánt témakört.

Bármely magyarországi cigány közösség kultúrájának empirikus vizsgálata.

Az oktatási szegregáció típusainak, hatásainak empirikus vizsgálata. Oktatási deszegregáció Magyarországon.

Újszerű oktatási, kulturális, integrációs programok leírása, hatásvizsgálata, elemzése. Esélyegyenlőséggel, társadalmi integrációval foglalkozó szervezetek, hálózatok működésének empirikus vizsgálata.

 

MOLNÁRNÉ URBANIK TÍMEA

 

A felnőttkori tanulás könyvtári környezetben megvalósítható lehetőségeinek széles skálájáról lehet választani mind a korcsoport, mind a programok tekintetében. 

 

BÓDINÉ GÁL GYÖNGYI

 

Az ember erőforrás fejlesztés, elsősorban a felnőttképzés jogi feltételeinek változása az első felnőttképzési törvény megalkotása óta, az európai uniós jog hatása a magyar jogszabályi rendszerre, a felnőttképzés tartalmi változásainak nyomon követése, a változások okai a jogszabályi változások tükrében.

A felnőttképzési tevékenység központi eleme a felnőttképzési program. A téma egy konkrét képzési szükséglet kielégítésére irányuló képzési program fejlesztésére irányul. A dolgozatban a képzési szükségletet, a képzési program jogi, szakmai és koherencia követelményeit, a képzési program fejlesztésének folyamatát valamint az önállóan fejlesztett képzési programot kell bemutatni. A képzés kimeneti követelményeit tanulási eredményekben kell megfogalmazni. (Fejlesztés jellegű dolgozat)

 

NAGY-RENDEK TÍMEA

 

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzést megvalósító magyarországi intézményrendszer történetének, jogszabályi vonatkozású változásainak áttekintése és legalább két felnőttképzési szervezet tevékenységének/minőségbiztosítási rendszerének/stratégiájának stb. összehasonlítása, elemzése. A kidolgozás során kiemelt figyelmet kíván az akkreditált, később engedélyezett képzők vizsgálata. Javasolt kutatási módszer: dokumentumelemzés, adatelemzés, teljesen/félig strukturált interjú (Empirikus dolgozat).

 

SÜTŐ ERIKA

 

ÚJVÁRI EDIT

 

A múzeumokhoz kapcsolódó andragógiai munka elmélete és esettanulmánya

 

NÉMETH BALÁZS

NAGY ANGELIKA