Facebookon

Andragógia MA szakdolgozati témajavaslatok Nyomtatóbarát változat

Diplomadolgozati témajavaslatok

 Andragógia MA szakos hallgatók számára

Érvényes: 2017. szeptembertől

 

A hallgató az alábbi témakörökön túl egyéni témát is kezdeményezhet a konzulens tanárral (aki a Művelődéstudományi Intézet bármely főállású tanára lehet) történő egyeztetés után a szakfelelős jóváhagyásával.

Bozsó Renáta

tanársegéd

Felnőttoktatással ill. felnőttképzéssel kapcsolatos kutatások áttekintése, elemzése és/vagy csoportosítása. A munka középpontjában állhatnak a kutatók vagy a kutatások. Az előbbi esetben módszer lehet a vonatkozó területet kutatók felderítése, tevékenységük bemutatása, elvégzett kutatások áttekintése, mely kiegészülhet kutatást végzők megkeresésével, velük történő interjús adatfelvétellel (a kutató motivációiról, a kutatás céljairól, eredmények hasznosításának lehetőségeiről…). A kutatás-központú elemző dolgozat a témák, célok, eredmények, mérőeszközök tekintetében vizsgálhatja, elemezheti és mutathatja be a magyarországi andragógiai kutatások egy körét, csoportját.

A felnőttoktatásban, felnőttképzésben részvétvevők életmódjának, tanulási folyamataik sajátosságainak, ezzel kapcsolatos véleményeiknek, elvárásaiknak felderítése. A dolgozat empirikus jellegű, alapját (a vonatkozó elméletek ismeretén felül) saját kérdőíves és/vagy interjús adatfelvételek képezik. A hallgató saját maga által készített mérőeszközzel, alapos előkészítést követően vizsgál egy jól körülhatárolható alapsokaságot (pl. egy adott képzés felnőtt résztvevőinek körét).  A kutatáshoz innovatív célt szükséges rendelnie, melyre valamilyen fejlesztésre történő javaslattétel (eszközök, módszerek, alkalmazások…) kidolgozása kell, hogy épüljön.

 

Dina Miletta

tanársegéd

Konkrét gyakorlati példá(ko)n bemutatva, elemezve

A felnőttoktatók szakmai kompetenciafejlesztésének gyakorlata, formális képzési keretei, LLL folyamata, módszerei, kapcsolata a munkaerőpiac és a szakmai szerep elvárásaival 

A felnőttoktatók személyes kompetenciafejlesztésének gyakorlata, formális képzési keretei, LLL folyamata, módszerei, a szakmai szerep kihívásai a gyakorlatban 

Az andragógia jellemző oktatási módszerei, a korszerű oktatási módszerek, az ismeretelsajátítás módjai és lehetőségei a tanuló felnőtt számára – mindezek elemzése empirikus vizsgálat alapján

A felnőttképzésben alkalmazott képzési módszerek elemzése konkrét gyakorlati példán

Egy konkrét felnőttképzési projekt leíró elemzése 

A munkahelyen megvalósuló képzés komplex andragógiai szempontú elemzése (a szervezet képzési rendszere és gyakorlata, a szervezet képzési igényei, képzési program, fejlesztési célok, módszerek, hatékonyság vizsgálat 

Egy megvalósult kompetenciafejlesztő tréningprogram andragógiai szempontú elemzése (fejlesztési célok, módszeralkalmazás, tréninghatékonyság mérése)

 

Dr. Farkas Éva

egyetemi docens 

A felnőttképzési rendszer nem vizsgálható önmagában, csak abban a társadalmi és gazdasági környezetben, amelyben működik. A társadalmi és gazdasági változások hatással vannak a felnőttképzési rendszerre és a társadalmi-gazdasági folyamatok alakulásával párhuzamosan a felnőttképzési rendszer is átalakul. A téma a felnőttképzés egy – a hallgató által meghatározott – korszakának rendszerszerű elemzésére irányul. 

Az iskolán kívül szerzett tudás elismerésének kérdése – amely lehetővé teszi a polgárok számára, hogy a formális képzésen kívül szerzett ismereteik, készségeik és kompetenciáik alapján teljes körű vagy részleges minősítést kapjanak – az oktatásfejlesztés egyik legfontosabb témája lett az utóbbi években. A téma nemzetközi dokumentumok és európai országok validációs gyakorlatainak bemutatására és elemzésére irányul.

Az előzetesen megszerzett tudás és kompetenciák mérésének és a későbbi tanulási folyamatokba történő beszámításának gyakorlata Magyarországon. Az előzetes tudás mérésének folyamata és módszerei a felnőttképzést folytató intézményeknél. A téma több felnőttképzést folytató intézmény gyakorlatának bemutatására, kritikai elemzésére, javaslatok megfogalmazására irányul. (Empirikus dolgozat) 

Fejlesztő jellegű dolgozat, amely az előzetes tudás felmérésnek jogi és szakmai követelményeire építve a gyakorlatban alkalmazható, konkrét mérőeszköz fejlesztésére irányul. Cél a fejlesztési folyamat bemutatása és a mérőeszköz fejlesztése.

A felnőttképzés fogalomrendszerébe tartozó felnőttképzési szolgáltatások rendszere, jellemzői. A felnőttképzési szolgáltatások nyújtásának lehetőségei. Cél: konkrét felnőttképzési szolgáltatások fejlesztése és bevezetésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. (Fejlesztés típusú dolgozat) 

A felnőttképzést folytató intézmények által alkalmazott minőségbiztosítási rendszerek jellemzőinek, előnyeinek, hátrányainak bemutatása, összehasonlító elemzése. A téma feldolgozásához több felnőttképzést folytató intézmény minőségirányítási rendszerének, folyamatainak és dokumentumainak elemzése és interjúk lefolytatása szükséges. (Empirikus dolgozat) 

A felnőttképzési tevékenység központi eleme a felnőttképzési program. A téma egy konkrét képzési szükséglet kielégítésére irányuló képzési program fejlesztésére irányul. A dolgozatban a képzési szükségletet, a képzési program jogi, szakmai és koherencia követelményeit, a képzési program fejlesztésének folyamatát valamint az önállóan fejlesztett képzési programot kell bemutatni. A képzés kimeneti követelményeit tanulási eredményekben kell megfogalmazni. (Fejlesztés jellegű dolgozat)

A munkahelyen (vállalaton) belül folyó képzések iránti szükséglet és igény, a vállalati belső és külső képzések, a képzések finanszírozása, a vállalati képzések és a humánerőforrás stratégia összefüggései, képzési terv, a vállalati képzések hatékonyságmérése. (Empirikus dolgozat egy vagy több vállalat képzési rendszerének vizsgálatával) 

Az ember erőforrás fejlesztés, elsősorban a felnőttképzés jogi feltételeinek változása az első felnőttképzési törvény megalkotása óta, az európai uniós jog hatása a magyar jogszabályi rendszerre, a felnőttképzés tartalmi változásainak nyomon követése, a változások okai a jogszabályi változások tükrében.

 

Dr. Keczer Gabriella

egyetemi docens 

Egy felnőttképzési szervezet stratégiájának elemzése (a szervezet külső és belső környezetének és a választott stratégiának a bemutatása, értékelése), vagy több szervezet stratégiájának összehasonlítása. Javasolt kutatási módszer: dokumentumelemzés, adatelemzés, mélyinterjú. (Empirikus dolgozat) 

A motivációs elméletek bemutatása szakirodalom alapján, majd oktatási szervezet(ek) dolgozói körében a motivációk felmérése. A kutatás célja annak vizsgálata, hogy milyen hajtóerők mozgatják az adott intézmény dolgozóit, és az adott intézmény mennyire képes kielégíteni a dolgozók különféle szükségleteit. Javasolt módszer: kérdőív, fókuszcsoportos interjú. (Empirikus dolgozat) 

Egy felnőttképzési projekt elemzése a projektmenedzsment elméleti háttere és gyakorlati eszközrendszere alapján. Javasolt módszer: esettanulmány, dokumentumelemzés, interjú (Empirikus dolgozat) 

Egy felnőttnevelési projekt terv kidolgozása a projektmenedzsment elméleti háttere és gyakorlati eszközrendszere alapján (célmeghatározás, ütemterv, erőforrás terv, költségterv, kockázatkezelési terv, érintett térkép). (Fejlesztés típusú dolgozat) 

Felnőtthallgatók száma, aránya a felsőoktatási intézményekben hazánkban és más országokban. Szakképzési és továbbképzési programok az egyetemeken. Felnőtthallgató-barát működés és szolgáltatások a hazai és a külföldi felsőoktatási intézményekben. Javasolt módszer: dokumentumelemzés, interjú. Angol nyelvtudás szükséges! (Empirikus dolgozat) 

Az andragógus, illetve a kultúraközvetítő munkakörök betöltéséhez szükséges kompetenciák azonosítása. Annak vizsgálata, hogy az andragógus és a kulturális mediáció képzésben megfogalmazott tanulási eredmények mennyiben felelnek meg a munkaerőpiac elvárásainak. (A vizsgálat más szakmákkal és képzésekkel is végezhető.) Javasolt módszer: dokumentumelemzés, interjú (Empirikus dolgozat) 

Egy nagyobb, vagy több kisebb szervezet (intézmény, vállalkozás, vállalat) emberi erőforrás menedzsment tevékenységeinek vizsgálata: toborzás, kiválasztás, fejlesztés, teljesítményértékelés. Javasolt módszer: dokumentumelemzés, interjú (Empirikus dolgozat)

 

Molnárné Dr. Urbanik Tímea

főiskolai docens

A felnőttkori tanulás könyvtári környezetben megvalósítható lehetőségeinek széles skálájáról lehet választani mind korcsoport, mind a programok tekintetében.  

 

Sütő Erika

tanársegéd 

A tanulási-tanítási folyamatok hatékony irányítását befolyásolja a felnőttoktató
tanulással kapcsolatos felfogása, melynek hátterében a tanuláselméletek
valamelyike áll. (Elméletre alapozott empirikus kutatás)
 

(Elméletre alapozott empirikus kutatás)

 

Dr. Szirmai Éva

főiskolai docens 

Az Internet, az adatbázisok és egyéb források felhasználásának gyakorlati kérdései, a felnőttképzés módszertanának megújítása az új kommunikáció technológiák segítségével, az ellenőrizhetőség és felkészíthetőség kérdései 

 

Dr. Szűcs Norbert

főiskolai docens

Bármilyen szociológiai tematikájú dolgozat, empirikus kutatás elkészítésében támogatom a hallgatókat. Az alábbi lista elsősorban területeket jelöl ki, melyeken belül minden hallgató megvalósíthatja a saját ötleteit, konkretizálhatja a kifejteni kívánt témakört. 

Bármely magyarországi cigány közösség kultúrájának empirikus vizsgálata. 

Az oktatási szegregáció típusainak, hatásainak empirikus vizsgálata. Oktatási deszegregáció Magyarországon. 

 

Dr. Újvári Edit

egyetemi docens

Legalább két múzeum andragógiai tevékenységének összehasonlító elemzése, valamint a két intézménybe illeszthető, önálló múzeumandragógiai programok kidolgozása. A téma anyaggyűjtése honlap és dokumentumelemzést, interjút is tartalmaz, a programok kidolgozása során az MA képzés ismeretanyagainak kreatív alkalmazása elvárt. A dolgozat jellege: kritikai elemzés, összehasonlítás, fejlesztés.

 

Letöltés (docx)