Archívum

Facebookon

Kulturális mediátor záróvizsga témakörök Nyomtatóbarát változat

Kulturális mediáció MA – záróvizsga szabályzat és tételsor 2017.

A záróvizsgán a hallgatók a négyszemeszteres MA képzésen szerzett ismereteik összegzésére, valamint az ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásának megfogalmazására kell, hogy törekedjenek. A kulturális mediáció MA záróvizsga két részből áll: a záróvizsgázó előre elkészített prezentációval bemutatja és az opponensi kérdésekre válaszolva megvédi a szakdolgozatát. Ezt követően egy tételt húz a megadott feladatsorból, kidolgozza és felel a vizsgabizottság előtt.

 1. A szakdolgozat bemutatása és védése

A 15 perces prezentációban bemutatja és megindokolja a választott témát, meghatározza az alkalmazott módszereket, ismerteti a kérdésfelvetéseit, és a kifejtés konklúzióit. A szakdolgozatban szereplő elméleti ismereteknek a kulturális mediációban történő gyakorlati alkalmazására is ki kell térnie. Válaszol a korábban kézhez kapott opponensi kérdés(ek)re, valamint a vizsgabizottság felvetéseire.

 1. Szóbeli felelet a komplex záróvizsga feladatsor alapján

A záróvizsga feladatsor két részből áll:

A projektfeladatok (B pontok) megoldása során feltétlenül térjen ki a következőkre is:

– alkalmazandó projektmenedzsment eszközök (konkrétan lásd az egyes tételeknél);

– marketingtevékenység- és média-megjelenítés (kommunikáció);

– jogszabályi háttér (magyar és szükség esetén európai uniós);

– szükséges pénzösszeg biztosításának módja, forrása;

– Európai Uniós programokhoz való kapcsolódási lehetőségek és/vagy bármilyen Európai Uniós intézkedés, forrás, intézményrendszer stb.

A téma kifejtése során kifejezett elvárás, hogy a hallgató a kurzusokon elsajátított elméleti tudását folyamatosan frissítve a kulturális témákkal kapcsolatban a napi tájékozottságát is bizonyítsa.

A komplex szóbeli felelet időtartama kb. 15 perc, a felkészülési idő kb. 30 perc.

 

Záróvizsga feladatsor

1. A mediáció és a kulturális mediáció alapfogalmai, a mediátori kompetenciák; a mediáció módszerei

 1. Mutassa be, hogy a mediáció, a konfliktuskezelés, a motiváció mely elméletei – alkotóelemeinek felhasználása szükséges ahhoz, hogy egy községben, kisvárosban/megyeszékhelyen működő kulturális intézménybe (Teleház, művelődési ház, Spájz…) „beszokjanak” a többszörösen hátrányos helyzetű 16-29 év közötti fiatalok.
 2. Ön egy két évig tartó, uniós projektben vesz részt kultúramediátorként. Mutassa be egy ön által választott, konkrét helyzet bemutatásával, milyen mediátori kompetenciáit szükséges alkalmazni abban az esetben, ha az a projekt célja, hogy a migránsokkal szembeni előítéletek csökkenjenek? Tervezzen meg egy ilyen rendezvénysorozatot, melynek megvalósítása során 12-29 év közötti résztvevőkkel kell dolgoznia! (Az ön által elkölthető összeg 3,5 millió forint, s a két év során minimum 400 főt kell bevonnia a munkába.)Alkalmazandó projektmenedzsment eszköz: készítsen emberi erőforrás és kompetencia-mátrixot a projekt-csapat tagjaira vonatkozóan.

2. Infokommunikációs kultúraközvetítés, tömegkommunikáció a mediációban

 1. Mutassa be a tömegkommunikációs és infokommunikációs eszközök fejlődésének hatását a kulturális fogyasztásra, a kultúra rétegződésére; értelmezze a tömegkultúra fogalmát, jellemző műfajait, gazdasági és hatalmi meghatározottságát. Értelmezze a nagyközönség és a divat fogalmának változásait a reneszánsztól napjainkig.
 2. Önkormányzati kultúraközvetítő intézmény munkatársaként olyan programot kell elindítania, amely egyrészt a tudatos médiafogyasztást segíti elő, másrészt megakadályozza az infokommunikációs szakadék mélyülését. Egy rendezvénysorozat megtervezésével mutassa be, hogy a tömegkulturális médiaszövegeken keresztül el lehet jutni a magaskultúra alkotásaihoz, illetve mutassa be az infokommunikációs technológiák használatával megnyíló kulturális lehetőségek tárházát (digitális könyvtárak, múzeumok, multimediális szolgáltatások)!Alkalmazandó projektmenedzsment eszköz: készítsen érintett-térképet a projekthez.

3. Az interetnikus és a multikulturális mediáció és célcsoportjai

 1. Összegezze romológiai alapismereteit, mutassa be a magyarországi cigányság történelmét, nyelvi és kulturális differenciáltságát, területi elhelyezkedését, megélhetési stratégiáit, közéleti szerveződéseit, s határozza meg létszámukat (definíciós problematika)!
 2. Mutasson be egy projekttervet, amely a kulturális mediáció eszközeivel segíti a romák társadalmi beilleszkedését, befogadását! (A feladat megvalósítása során jellemeznie kell a célcsoport oktatási, foglalkoztatási, lakhatási helyzetét, életmódbeli sajátosságait. A célcsoport átfogó ismertetésén túl egy konkrét közösség bemutatása is szükséges.)Alkalmazandó projektmenedzsment eszköz: készítsen kockázati mátrixot a projekthez.

4. Kulturális örökségvédelem: Világörökség, Szellemi Kulturális Örökség, európai és magyar kulturális örökség

 1. Leendő kultúraközvetítő szakemberként értelmezze a kulturális örökség fogalmát, típusait, szintjeit, az ezzel a témával foglalkozó nemzetközi konvenciókat példákkal megvilágítva. Ismertesse a kulturális örökségvédelem történetének jelentősebb európai és magyarországi csomópontjait.
 2. Ön egy települési kulturális intézményben dolgozik. A település rendelkezik egy világörökségi listára érdemes kulturális vagy természeti helyszínnel. Önnek javaslatot kell tennie a jelölés folyamatának megindítására. (Ennek a feladatnak a megoldása során a hallgatónak ismernie kell a kulturális örökség – világörökség fogalmát, a listára való felkerülés kritériumait és mechanizmusát, az örökségvédelem világ, európai és a magyarországi intézményi hátteret, valamint az vonatkozó nemzetközi konvenciót és a magyar jogi szabályzást.)Alkalmazandó projektmenedzsment eszköz: tervezze meg a projekt sikerességét elősegítő média-megjelenéseket.

5. Regionális és lokális kulturális örökség

 1. Mutassa be a kulturális örökség regionális és lokális szintjeit példákkal megvilágítva! Térjen ki az ezzel kapcsolatos néprajzi alapismeretekre is (etnográfia, folklór és társadalomnéprajz alapjai).
 2. Tervezze meg egy regionális, lokális kulturális örökség ismertetését a Kulturális Örökség Napjai programsorozat keretében, a tervezet térjen ki a lokális folklór hagyományok bemutatására is! (A program konkrét tervezéséhez ismernie kell a regionális, lokális kulturális örökség alapfogalmait, a KÖN programsorozat jelentőségét, szervezési mechanizmusait, intézményi kereteit, valamint a konkrét néprajzi kistájhoz/csoporthoz/jelenséghez kapcsolódó hagyományokat és a kulturális örökségbe való beépülési lehetőségeit.)Alkalmazandó projektmenedzsment eszköz: készítsen kommunikációs tervet a projekthez.

6. Kulturális identitás

 1. Értelmezze a kulturális identitás fogalmát, az identitás-elemek szintjeit/rendszereit – az egyéni és csoportidentitás kapcsolatrendszerét, szociálpszichológiai vonatkozásait; ismertesse a globalizáció és a lokalitás összefüggéseit, jellemezze a regionális, a nemzetiségi, a nemzeti és az európai identitás jellegzetességeit!
 2. Mutassa be egy szabadon választott régió vagy település lokális identitását alakító tényezőket, az identitás jellemző megjelenési formáit! Készítsen kulturális mediációs projekttervet olyan rendezvényről/rendezvénysorozatról, amely a bemutatott identitás-elemek erősítését szolgálja, vagy interetnikus kapcsolatokat, egymás megismerését segíti elő a bemutatott területen, illetve a lokális, a regionális, a nemzeti és az európai identitás összehangolását segíti elő! Kultúraközvetítő szakemberként milyen megoldásokat lát célravezetőnek a befogadó nemzettudat erősítésére, valamint az Európai Unió értékrendjének közvetítésére és ezáltal Európai Uniós identitás erősítésére?Alkalmazandó projektmenedzsment eszköz: készítsen költségbecslést a tervezett projekthez!

7. A kulturális mediáció célcsoportjai – A kistérségek, kistelepülések felzárkóztatásában szerepet játszó kulturális színterek és információs központok

 1. Mutassa be a kistérségek, kistelepülések felzárkóztatásában szerepet játszó kulturális színtereket és információs központokat! Világítson rá az integrált intézmények lehetőségeire!
 2. Alkalma van egy Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT), vagy más integrált intézmény kialakítására egy konkrét kistelepülésen. Indokolja meg az átalakulás szükségességét és az így adódó új lehetőségeket! Vázolja az új intézmény keretében ellátható feladatokat, a kialakított térszerkezetet és indokolja meg a bevezetni kívánt szolgáltatások körét! Vegye számba a szolgáltatáshoz szükséges infrastrukturális és személyi feltételeket, és az esetleges pályázati lehetőségeket!Alkalmazandó projektmenedzsment eszköz: mutassa be a projekt hátterét és kontextusát!

8. A kultúraközvetítés tradicionális intézményei Magyarországon

 1. Mutassa be a kultúraközvetítés tradicionális intézményeinek rövid történetét, jelenlegi magyarországi helyzetét, a működésüket szabályozó törvényeket, jogszabályokat! Mutassa be, milyen új kihívásokkal szembesülnek a kultúraközvetítés tradicionális intézményei napjainkban, s példákkal illusztrálva mutassa be, hogy ezekre milyen válaszokat próbálnak adni, milyen múzeumi, vagy könyvtári reformprogramok bontakoznak ki a 20. század végétől?
 2. Ön a helyi múzeum közművelődési osztályának munkatársa. Mutasson be egy olyan projekttervet, programot, amely a múzeum újfajta szerepvállalását reprezentálja! Dolgozza ki részletesen, és illusztrálja a projekt kommunikációs tervét!

 

9. Modern és kortárs művészeti kultúra, művészeti mediáció

 1. Ismertesse a modernitás jellemzőit, megjelenésüket a kultúra és a művészetek területén. Értelmezze a posztmodernitás fogalmát, önálló vagy a késő modernitáson belüli értelmezését. Mutassa be a késő modern, kortárs művészeti jelenségek sokrétűségét (ennek okát), a művek értelmezésének problémáit, lehetséges értelmezési stratégiáit.
 2. Tervezzen meg egy foglalkozást/konkrét kulturális programot valamely szabadon választott művészeti ág (képzőművészet, irodalom, film, színház, zene, fotó, tánc, opera) kortárs alkotásainak megismertetése céljából. Írja le részletesen a célcsoport jellemzőit, az értelmezés sikerét gátló tényezőket és azokat a stratégiákat, amelyek elősegíthetik a befogadás sikerét, élményét, illetve a modern és kortárs művészeti alkotásokkal kapcsolatos előítéletek feloldásának lehetséges megoldásait.Alkalmazandó projektmenedzsment eszköz: mutassa be a projekt előkészítésének fázisait, valamint olyan elemeit, amelyek elősegíthetik az eredményességet.