Kutatócsoport publikációi

 
Juhász Valéria (2023): Az olvasástanulást támogató szintezett könyvek típusai: Az Aranyfa-sorozat szintezési jellemzőinek olvasásfejlesztései szempontú vizsgálata. In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Pedagógiai gondolkodásunk a konfliktusokkal terhelt világban. Marcelová, Szlovákia : International Research Institute s.r.o. (2024) 380 p. pp. 233-252. , 22 p.
 
Juhász Valéria (2023):  Írás-olvasás tanulási és elsajátítási képességet előrejelző vizsgálatok Magyarországon. PARTITÚRA: A SAMBUCUS IRODALOMTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 2023 : 2 pp. 51-74. , 24 p.
 
Radics Márta (2023): A társasjátékok alkalmazásának lehetőségei a kommunikációs készségek fejlesztésében. In: Hosszu, Timea; Tóthné, Aszalai Anett (szerk.) A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. Szeged, Magyarország : SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet (2023) 103 p. pp. 31-36. , 6 p.
 
Tóthné Aszalai Anett (2023): A dadogó gyermekek ritmikai képességei. In: Hosszu, Timea; Tóthné, Aszalai Anett (szerk.) A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. Szeged, Magyarország: SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet (2023) 103 p. pp. 5-12. , 8 p.
 
Juhász Valéria (2023): Olvasástanulást támogató szintezett kiadványok összehasonlítása In: Fizel, Natasa; T., Molnár Gizella (szerk.) 150 éve a pedagógusképzésért – Neveléstudományi konferencia : Szeged, 2023. október 12-13. Szeged, Magyarország : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó (2023) 118 p. pp. 34-34. , 1 p.
 
 
Juhász Valéria (2023): Az élőszóbeli mesemondás technikái a hallás utáni szövegértés megsegítésére.  (Megjelenés alatt)

Juhász Valéria (2023): A szintaktikai tudatosság fogalma, szerepe az olvasásértésben és vizsgálati módszerei In: Balázs László (Balázs László Szervezés- és vezetéstudomány) Dunaújvárosi Egyetem (szerk.) Fenntarthatóság a kommunikáció oktatásában Budapest: Hungarovox Kiadó, pp 75-88

http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2023/05/TK_15-75-88.pdf

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27699/

Juhász Valéria (2023): A beszédfejlődés segítése és a nyelvi tudatosság fejlesztése a sikeres olvasásért, a jó tanulásért. Szeged. JGYF Kiadó. ISBN:978-615-5946-87-5.

Juhász Valéria, Kegyesné Szekeres Erika (2022): Nyelvi tudatosság tantárgyközi fejlesztése egynyelvű és többnyelvű környezetben. In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Szakmódszertani és más pedagógiai tanulmányok Komárom, Szlovákia: International Research Institute s.r.o. 66–78. http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2022/05/Szakm%C3%B3dszertani-%C3%A9s-m%C3%A1s-pedag%C3%B3giai-tanulm%C3%A1nyok-2022.pdf.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27700/

Juhász Valéria (2022): A képeskönyv-nézegetési módszerek meghatározó szerepe a kisgyermekek literációs nevelésében. In: Juhász Erika, Kattein-Pornói Rita (szerk.) Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés: Absztraktfüzet, Budapest, Magyarország, Hungarian Educational Research Association.
 http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2022/05/Hucer-2022.pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta, Tóthné Aszalai Anett (2022): A ritmusészlelés, ritmusérzék és a nyelvi képességek összefüggései – jó gyakorlatok komplex ritmusfejlesztésre a beszéd- és az írás-olvasás zavarok terápiájához. In: Mező Katalin, Mező Ferenc (szerk.) VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia Treatment: Program- és absztraktkötet, Debrecen, Magyarország, Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University. 42–44. http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2022/03/VII.-K%C3%BCl%C3%B6nleges-B%C3%A1n%C3%A1sm%C3%B3d-Nemzetk%C3%B6zi-Interdiszciplin%C3%A1ris-Konferencia_program-%C3%A9s-absztraktk%C3%B6tet_20220408-1.pdf.

Juhász Valéria (2022): A nyelvi tudatosság szerepe az anyanyelvi nevelésben, az olvasástanulásban és az idegennyelv-tanulásban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények XV. 1. 7–23.

http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2022/10/Juh%C3%A1sz-Val%C3%A9ria-a-nyelvi-tudatoss%C3%A1g-szerepe-az-anyanyelvi-nevel%C3%A9sben-az-olvas%C3%A1stanul%C3%A1sban-%C3%A9s-az-idegennyelv-tanul%C3%A1sban.pdf

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/28696/

Tóthné Aszalai Anett (2021): Jó gyakorlatok dadogó gyermekek együttnevelésében In: Hosszú Tímea; Tóthné Aszalai Anett (szerk.) „Együtt az úton… innen és határon túl”. Tanulmánykötet. Szeged, Magyarország: SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. 43–48.
http://www.jgypk.u-szeged.hu/download.php?docID=119447.

Juhász Valéria (2021): Adalékok a nyelvi tudatosság fogalmának kialakulásához – Vigotszkij kutatásainak alkalmazhatósága az oktatásban. Módszertani Közlemények. 3. 26–43.
http://www.jgypk.hu/kiado/wp-content/uploads/2022/01/Modszertani-2021.03-online.pdf.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27701/

Juhász Valéria (2021): A nyelvi tudatosság fejlesztése óvodásoknak és alsó tagozatos tanulóknak dobókockás játékokkal. Képzés és Gyakorlat. 19. 3–4. DOI: 10.17165/TP.2021.3-4.12. 136–148.
http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/847332204.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27702/

Juhász, Valéria (2021): A mesélés, képeskönyv-nézegetés szerepe a literációs nevelésben In: Basch, Éva; Erdei, Tamás; Juhász, Valéria (szerk.) Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben 2. Tanulmánykötet. Szeged, Magyarország : SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, ISBN: 978–615–594–644–8 11–24.
http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2021/10/Hat%C3%A1rtalan2k%C3%B6tet.pdf

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27145/

Juhász Valéria (2020): A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László vezérkönyve alapján. In: Juhász Valéria (szerk.) Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban = Развитие навыков общения и речи на практике = Entwicklung der Kommunikations- und Sprachfähigkeit in der Praxis = Communication and Speech Development in Practice. Konferencia. Szeged. 2020. május 8. Tanulmánykötet. ISBN: 978–963–306–755–0. 82–102.
http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2020/08/Kommunikacio-es-beszedfejlesztes-a-gyakorlatban.pdf.

https://acta.bibl.u-szeged.hu/72096/

Juhász Valéria, Radics Márta (2020): Játékok az iskolában – Anyanyelvi készséget, nyelvi tudatosságot és egyéb, nem kognitív képességet/készséget fejlesztő társasjátékok alkalmazása tanórán. Képzés és Gyakorlat. 18. 1–2. DOI: 10.17165/TP.2020.1-2.16. 181–193.
http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/2143787317.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/19109/

Juhász Valéria (2020): Az új kutatási eredmények beépítése a diszlexiások fejlesztésébe. M. J. Dyslexia – A very short introduction című műve alapján. Új Pedagógiai Szemle. 70. 3–4. 24–40.
http://upszonline.hu/index.php?article=700304007.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27705/

Juhász Valéria, Kálló Veronika, Radics Márta (2019): Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban. Szeged. JGYF Kiadó. ISBN: 978-615-5946-12-7. http://www.jgypk.hu/kiado/termek/anyanyelvi/.

Juhász Valéria (2019): Óvodapedagógusok hallás utáni szövegértés-fejlesztési stratégiái. In: Nyelv, kultúra, identitás: Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest. 2019. április 15–16. Absztraktfüzet. ISBN: 978-6155-9610-52. 33.
http://www.kre.hu/btk/images/doc/XXVII_manye_abszt3.pdf.

Juhász Valéria (2019): Az olvasáskutatás trendjei a nemzetközi olvasáskonferencia tükrében. Anyanyelv-pedagógia 12. 7. DOI: 10.21030/anyp.2019.4.7. 
https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=815.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/28702/

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): A kooperatív és kompetitív (társas)játékok a szocio-emocionális nevelés szolgálatában. In: Döbör András – Juhász Valéria (szerk.): SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága konferenciája: A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében. 2018. november. 22. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Tanulmánykötet, JGYF Kiadó. 63–76. ISBN 978-615-5946-14-1. 63–76.
http://www.jgypk.hu/kiado/wp-content/uploads/2020/01/Dobor_Andras_Juhasz_Valeria_tanulmanykotet_2019.pdf#page=64.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27706/

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Cooperative and competitive (board) games for the development of non-cognitive skills. In: Döbör András – Juhász Valéria (szerk.): SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága konferenciája: A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében. 2018. november. 22. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Tanulmánykötet, JGYF Kiadó. 77–84. ISBN 978–615–594–614–1. 77–84.
http://www.jgypk.hu/kiado/wp-content/uploads/2020/01/Dobor_Andras_Juhasz_Valeria_tanulmanykotet_2019.pdf#page=64.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27707/

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Hazánkban használt szókincsmérő eljárások II. Anyanyelv-pedagógia. 12. 1. DOI: 10.21030/anyp.2019.2.3 28–37. 
https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/img/keptar/2019_2/Anyp_XII_2019_2_3.pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Hazánkban használt szókincsmérő eljárások I. Anyanyelv-pedagógia. 12. 1. DOI: 10.21030/anyp.2019.1.3. 39–51. 
https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=771.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27730/

Juhász Valéria (2019): Application of the sight word reading method in the reading development of the Hungarian pupils. In: Csopak et al. (szerk.): A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében. Konferencia: Tanulmánykötet.  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék. Beregszász. 2019. március 28–29. ISBN: 978-6177-6923-30. 179–188. 
http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27709/

Juhász Valéria (2019): Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése. Konferencia: Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában. Miskolci Egyetem. 2019. január 23. Absztraktfüzet. 6. Absztraktfüzet Miskolci Konferencia 2019. január 23.

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Szókincs-aktivizáló és szókincsbővítő játékok a szövegértés-fejlesztés megsegítésére. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. ISBN: 978–963–581–445–9. 135–179. http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/45783/Sz%C3%B6vegertes.pdf/4e03dac2-cf7d-4094-b56d-ea6f151d5965.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27710/

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): A szókincs szerepe az olvasáselsajátításban és szövegértés-fejlődésben, szókincskutatások, szókincsvizsgáló eljárások. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. ISBN 978–963–581–445–9. 93–134. http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/45783/Sz%C3%B6vegertes.pdf/4e03dac2-cf7d-4094-b56d-ea6f151d5965.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27711/

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Vocabulary development of typical and atypical primary school children vs. lexicons of schoolbooks. 5th International Conference of Applied Linguistics Languages and People: Communication in a Multilingual World 2019. september 26–28. Vilnius (Lithuania). 5.
http://www.taikomojikalbotyra.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2015/12/Taikomosios_kalbotyros_konferencijos_tezes2.pdf

Juhász Valéria, Kocsisné Kálló Veronika, Radics Márta (2019): A nyelvi fejlesztést meghatározó nyelvi készségeket mérő tesztek alkalmazása a logopédiai gyakorlatban. In: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (szerk.) Neveléstudomány – Horizontok és dialógusok. Absztraktkötet : XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pécs, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet. ISBN: 978–963–429–473–3 119.
https://edu.u-szeged.hu/ttkcs/sites/default/files/uploads/files/news/onk2019_absztraktkotet.pdf

Juhász Valéria, Kocsisné Kálló Veronika, Radics Márta (2019): Az olvasás- és íráskészséget előrejelző tesztek ismerete, különös tekintettel a fonológiai tudatosságra. In: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (szerk.) Neveléstudomány – Horizontok és dialógusok. Absztraktkötet : XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pécs, Magyarország : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet. ISBN: 978–963–429–473–3 121.
https://edu.u-szeged.hu/ttkcs/sites/default/files/uploads/files/news/onk2019_absztraktkotet.pdf

Radics Márta (2019): A társasjátékok felhasználás lehetőségei a pedagógiai munkában. In: Meggyesné Hosszú Tímea (szerk.) Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből. Szeged. SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet.  ISBN 978-615-5946-20-2. 61–75.
https://oszkdk.oszk.hu/storage/00/02/86/94/dd/1/Szemelv__nyek_az_inkluz__v_fejleszt___pedag__gia_k__r__b__l.pdf.

Juhász Valéria (2018): A 77 magyar népmese szókincséből – szókincsfejlesztő stratégiák. In: Golyán Szilvia et al. A mese interdiszciplináris megközelítései. Absztraktkötet (2018) ISBN:978–963–284–969–0. 12.
https://www.tok.elte.hu/file/mesekonferencia_absztraktok.pdf

Radics Márta, Fekete–Darmos Ivett (2018): Módszertani segédanyag diszlexiás gyermekek iskolai megsegítéséhez. Szeged. Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. ISBN 978-615-81142-6-4
http://csmpsz.hu/wp-content/uploads/2019/01/Modszertani-segedanyag-diszlexias-gyermekek-iskolai-megsegitesehez.pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési, tanulási képességek tükrében. In: Fehérvéri Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga (szerk.) Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Absztraktkötet. 100. 2018. november 8–10. Budapest. ELTE PPK. ISBN: 978-963-489-051-5. 175–196.
http://onk2018.elte.hu/wp-content/uploads/2018/11/Absztrakt-k%C3%B6tet_FINAL.pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A beszédértés, a hallás utáni szövegértés, a hallási figyelem fejlesztése játékosan. In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) A gyógypedagógia kincsestára VII. Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira regionális szakmai konferencia. Absztraktkötet. Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. 2018. november 12. ISBN 978-615-5455-99-5. 6.
https://oszkdk.oszk.hu/storage/00/02/48/65/dd/1/Abszraktk__tet_A_Gyp_Kincsest__ra.pdf.

Juhász Valéria (2018): A szövegértés-fejlesztési stratégiák hatékonyságáról. Új Pedagógiai Szemle. 2018/3–4.
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-szovegertes-fejlesztesi-strategiak-hatekonysagarol.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/28703/

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A játékok szerepe az anyanyelvi készségek kibontakozásában. Konferencia: A játék. A Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézet 2018. évi konferenciája. Budapest. 2018. április 20. ISBN: 978-615-00-3059-3. 8–9.
https://jatekkonferencia.files.wordpress.com/2018/09/a-jc3a1tc3a9k-programfc3bczet1.pdf.

Kálló Veronika (2018): Az artikulációs mozgások modellezésének felhasználási lehetősége a logopédiai munkában, a „Száj velem” módszer kialakulásának előzményei. In: Fehérvéri Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga (szerk.) Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Absztraktkötet. 101. 2018. november 8–10. Budapest. ELTE PPK. ISBN: 978-963-489-051-5. 101.
http://onk2018.elte.hu/wp-content/uploads/2018/11/Absztrakt-k%C3%B6tet_FINAL.pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Gyors automatikus megnevezési (RAN) tesztek használata a diszlexiaszűrési eljárásokban In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 636. 2017.11.09-2017.11.11. Nyíregyháza. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. ISBN:978-963-508-863-8. 304.
http://edu.u-szeged.hu/ttkcs/sites/default/files/uploads/files/news/onk_2017_absztraktkotet.pdf.

Kálló Veronika (2017): A korai nyelv adatgyűjtés bevezetésének hivatásspecifikus megítélése. In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztraktkötet. 636. 2017.11.09-2017.11.11. Nyíregyháza. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. ISBN:978-963-508-863-8. 305.
http://edu.u-szeged.hu/ttkcs/sites/default/files/uploads/files/news/onk_2017_absztraktkotet.pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Szókincsfejlesztés társasokkal és egyéb játékokkal In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) Az „adásban” nincs zavar: VI. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai konferencia program és absztraktkötet. 21. 
2017.11.22 Szeged. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. ISBN:978-615-5455-82-7. 18–19.
https://www.egyuttvelunk.onervenyesites.hu/wp-content/uploads/2017/11/Abszraktk%c3%b6tet_v%c3%a9gleges.pdf.

Kálló Veronika (2017): A szabad alkotás csoportkohéziós ereje – saját élményű műhelyfoglalkozás. játékokkal In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) Az „adásban” nincs zavar: VI. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai konferencia program és absztraktkötet. 21. 2017.11.22 Szeged. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. ISBN: 978-615-5455-82-7. 21.
http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/wp-content/uploads/2017/11/Abszraktk%C3%B6tet_v%C3%A9gleges.pdf.

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): Fonológiai tudatosságot alapozó szókincsfejlesztő feladatsor. Fejlesztő Pedagógia. 28. 3–6. 164–175.
http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2021/09/kallo-juhasz-fontud.pdf.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27712/

Juhász Valéria (2017): A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 26. 12. 38–44.
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00297/pdf/EPA01367_3K_2017_12_038-044.pdf.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27713/

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Ujjtudatosság a számolásfejlesztésben óvodás-, illetve kisiskoláskorban – Ujjpercepciós, ujjtudatosságot fejlesztő gyakorlatok. Új Pedagógiai Szemle. 2017/11–12.
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/ujjtudatossag-a-szamolasfejlesztesben-ovodas-illetve-kisiskolaskorban

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/27723/

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): A szótagtudat fejlesztése óvodás-, illetve kisiskoláskorban. Anyanyelvi-pedagógia 10. 34–48.
https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=692.

https://publicatio.bibl.u-szeged.hu/28700/