Publikációk

Juhász, ValériaKegyesné, Szekeres Erika (2022):  Nyelvi tudatosság tantárgyközi fejlesztése egynyelvű és többnyelvű környezetben. In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Szakmódszertani és más pedagógiai tanulmányok Komárom, Szlovákia : International Research Institute s.r.o. 340 p. pp. 66-78. , 13 p.

http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2022/05/Szakm%C3%B3dszertani-%C3%A9s-m%C3%A1s-pedag%C3%B3giai-tanulm%C3%A1nyok-2022.pdf

Juhász Valéria (2022): A képeskönyv-nézegetési módszerek meghatározó szerepe a kisgyermekek literációs nevelésében.

http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2022/05/Hucer-2022.pdf

Juhász Valéria, Radics Márta (2022): A ritmusészlelés, ritmusérzék és a nyelvi képességek összefüggései – jó gyakorlatok komplex ritmusfejlesztésre a beszéd- és az írás-olvasás zavarok terápiájához. In: Mező, Katalin; Mező, Ferenc (szerk.) VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia  Treatment : Program- és absztraktkötet, Debrecen, Magyarország, Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University  132 p. pp. 42-44. , 3 p.

http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2022/03/VII.-K%C3%BCl%C3%B6nleges-B%C3%A1n%C3%A1sm%C3%B3d-Nemzetk%C3%B6zi-Interdiszciplin%C3%A1ris-Konferencia_program-%C3%A9s-absztraktk%C3%B6tet_20220408-1.pdf

Juhász Valéria (2021): Adalékok a nyelvi tudatosság fogalmának kialakulásához – Vigotszkij kutatásainak alkalmazhatósága az oktatásban. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK (2012)- 2063-3734
http://www.jgypk.hu/kiado/wp-content/uploads/2022/01/Modszertani-2021.03-online.pdf

Juhász Valéria (2021): A nyelvi tudatosság fejlesztése óvodásoknak és alsó tagozatos tanulóknak dobókockás játékokkal.. Képzés és gyakorlat: Training and practice. ISSN: 1589-519X 2064-4027 http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/847332204

Juhász Valéria (2020): A gamifikáció mint eszközrendszer és motivációs módszer az oktatásban. NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ. ISSN: 2063-9546
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2020/nevelestudomany_2020_2_37-51.pdf

Juhász Valéria, Radics Márta (2020): Játékok az iskolában – Anyanyelvi készséget, nyelvi tudatosságot és egyéb, nem kognitív képességet/készséget fejlesztő társasjátékok alkalmazása tanórán. Képzés és gyakorlat: Training and practice. ISSN: 1589-519X 2064-4027
http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/2143787317

Juhász Valéria (2020): Az új kutatási eredmények beépítése a diszlexiások fejlesztésébe. M. J. Dyslexia – A very short introduction című műve alapján. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE. ISSN: 1215-1807 1788-2400
http://upszonline.hu/index.php?article=700304007

Juhász Valéria (2019): Szókincsfejlődés, szókincsfejlesztés játékosan. Budapest. Logopédiai szakmai nap 2019. 05.15. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szervezésében.

Juhász Valéria, Kálló Veronika, Radics Márta (2019): Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban. Szeged. JGYF Kiadó. ISBN: 978-615-5946-12-7.
http://www.jgypk.hu/kiado/termek/anyanyelvi/

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Hazánkban használt szókincsmérő eljárások I. Anyanyelv-pedagógia 12. : 1. p. 10.21030/anyp.2019.1.3. 

Juhász Valéria (2019): Óvodapedagógusok hallás utáni szövegértés-fejlesztési stratégiái. In: Nyelv, kultúra, identitás: Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Budapest. 2019. április 1516. Absztraktfüzet. ISBN: 978-6155-9610-52
http://www.kre.hu/btk/images/doc/XXVII_manye_abszt3.pdf

Juhász Valéria (2019): Application of the sight word reading method in the reading development of the Hungarian pupils. In: Csopak et al.: A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a 21. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében témakörben. Konferencia II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszék. Beregszász. 2019. március 28–29. ISBN: 978-6177-6923-30
http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/04/Final-Pedagogical_conf_2019_03_28-29.pdf

Juhász Valéria (2019): Beszédértés, hallás utáni szövegértés, hallott szöveg értése. Konferencia: Nyelvi közvetítés a digitalizáció korában. Miskolci Egyetem. 2019. január 23. Absztraktfüzet: Absztraktfüzet Miskolci Konferencia 2019. január 23

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): Szókincsfejlesztő és szókincs-aktivizáló játékok a szövegértés megsegítésére. In: Barátné Hajdu Ágnes. Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. ISBN: 9789-635-8144-59
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/34323/Juh%C3%A1sz+Val%C3%A9ria+-+Radics+M%C3%A1rta2.pdf/62cbf475-7e6c-4523-9329-25391d3d787d

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): A szókincs szerepe az olvasáselsajátításban és szövegértés-fejlődésben, szókincskutatások, szókincsvizsgáló eljárások. In: Barátné Hajdu Ágnes. Szövegértés-fejlesztés a könyvtárban. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001. Online tudományos közlemény. ISBN: 9789-635-8144-59
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/34323/Juh%C3%A1sz+Val%C3%A9ria+-+Radics+M%C3%A1rta2.pdf/62cbf475-7e6c-4523-9329-25391d3d787d

Radics Márta (2019): A társasjátékok felhasználási lehetőségei a pedagógiai munkában. In: Innováció és gyakorlat a gyógypedagógia műhelyéből. SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. (Megjelenés alatt.)

Juhász Valéria, Radics Márta (2019): A kooperatív és kompetitív (társas)játékok a szocio-emocionális nevelés szolgálatában. In: Döbör András. A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében. SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottsága konferenciája: A nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében. 2018. november. 22. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Absztraktkötet, JGYF Kiadó. ISBN: 9786-155-9460-59
http://www.jgypk.hu/kiado/wp-content/uploads/2019/04/Dobor_Andras_Juhasz_Valeria_absztraktkotet_2019_net.pdf

Radics Márta – Fekete–Darmos Ivett (2018): Módszertani segédanyag diszlexiás gyermekek iskolai megsegítéséhez. Szeged. Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. http://csmpsz.hu/wp-content/uploads/2019/01/Modszertani-segedanyag-diszlexias-gyermekek-iskolai-megsegitesehez.pdf.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A szókincs nagysága az olvasási, szövegértési, tanulási képességek tükrében. In: Fehérvéri Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga (szerk.): Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések. XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2018. november 8–10. Budapest. ELTE PPK. (Megjelenés alatt.)

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A beszédértés, a hallás utáni szövegértés, a hallási figyelem fejlesztése játékosan. In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) A gyógypedagógia kincsestára VII. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” regionális szakmai konferencia. Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet. 2018. november 12. ISBN 978-615-5455-99-5.

Juhász Valéria (2018): A szövegértés-fejlesztési stratégiák hatékonyságáról. Új Pedagógiai Szemle. 2018. 3–4.

Juhász Valéria, Radics Márta (2018): A játékok szerepe az anyanyelvi készségek kibontakozásában. Konferencia: A játék. A Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézet 2018. évi konferenciája. Budapest. 2018. április 20. (ISBN: 978-615-00-3059-3). https://jatekkonferencia.files.wordpress.com/2018/09/a-jc3a1tc3a9k-programfc3bczet1.pdf.

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): A szótagtudat fejlesztése óvodás-, illetve kisiskoláskorban. Anyanyelv-pedagógia 10. 3. 34–48. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=692

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Gyors automatikus megnevezési (RAN) tesztek használata a diszlexiaszűrési eljárásokban In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636. 2017. 11. 09. – 2017. 11. 11. Nyíregyháza. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. 303. ISBN:978-963-508-863-8.

Kálló Veronika (2017): A korai nyelv adatgyűjtés bevezetésének hivatásspecifikus megítélése. In: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre (szerk.) XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. 636. 2017. 11. 09. – 2017. 11. 1. Nyíregyháza. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem. 304. ISBN:978-963-508-863-8.

Juhász Valéria (2017): Szókincsfejlesztés társasokkal és egyéb játékokkal In: Tóthné Aszalai Anett (szerk.) Az „adásban” nincs zavar: VI. „Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira” szakmai konferencia program és absztrakt kötet. 21. 2017. 11. 22.  Szeged. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet. ISBN:978-615-5455-82-7.

Juhász Valéria, Kálló Veronika (2017): Fonológiai tudatosságot alapozó szókincsfejlesztő feladatsor. Fejlesztő Pedagógia. 28. 3–6. 164–175. http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/wp-content/uploads/2021/09/kallo-juhasz-fontud.pdf

Juhász Valéria (2017): A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 26.12. 38–44.

Juhász Valéria, Radics Márta (2017): Ujjtudatosság a számolásfejlesztésben óvodás-, illetve kisiskoláskorban – Ujjpercepciós, ujjtudatosságot fejlesztő gyakorlatok. Új Pedagógiai Szemle. 2017. 11–12.